Uittreksel: zoetermeer, zegwaart, benthuizenDovnload 164.35 Kb.
Pagina1/3
Datum22.08.2016
Grootte164.35 Kb.
  1   2   3
Kohieren van de (100e en andere) penning in Rijnland

(successierechten)

1675 – 1722

hieruit:


Zoetermeer, Zegwaart, Benthuizen
'KOHIEREN van de PENNINGEN van RIJNLAND, van 1675 tot/met 1722

(1683-1686 ontbreekt)

(originelen bij GA Leiden)
---------------------------------------------------------------------------

UITTREKSEL: ZOETERMEER, ZEGWAART, BENTHUIZEN
(in het complete (digitaal beschikbare) kohier bevinden zich ook hier en daar nog Zoetermeerders enz.)
Hoewel een inleiding ontbreekt, lijkt het hier te gaan om aanslagen voor successiebelasting (erfenissen). Zowel overledenen met hun erfgenamen worden geregistreerd, als erfgenamen die iets tegoed hebben van een elders overledene.

RG

1675A Kohier van de 1e 200e penning van Rijnland (GAL S.A. II inv.nr.4558)
1675A 104 Zoetermeer: Schout Hendrick van Swieten, Ambachtsbewaarders Claes Symonsz van der Lee en Leendert Cornelisz de Hoge

1675A 104 erve van Jan Dircksz Roell is Geertje Dircks

1675A 107 de erven van Pieter Ariensz Vrancke zijn Cornelis Ariensz van der Aa;

Claes Ariensz van der Aa en Arent van Oudewater c.s.; Maerten Ariensz van

der Aa, allen te Zoeterwoude; Franck Arien Vrancke te Stompwijk; Jan Arien

Vrancke te Stompwijk en Neeltje Arien Vrancke te Stompwijk

1675A 108 Leendert Cornelisz Konijnenburg x Neeltje Leenderts uit Zegwaard

1675A 109 Pleuntje Hendricks en het kind van Dirck Hendricksz Ruyter wonen in

Haarlem

1675A 110 Willem Jacobsz van der Wall woont in Stompwijk1675A 111 Tryntje Pouwelsz Baerhout woont in Stompwijk en Wilsveen

1675A 112 Jan Jorisz Heckhoff uit Leiden


1675A 112 Zegwaard: Schout Gerrit Wyten; Ambachtsbewaarders Leendert Cornelisz de Kock en Anthonis Hendricksz van der Does

1675A 112 de weduwe van Jan Gerritsz van Greuningen overleden

1675A 113 Weyntje Willems van Rotterdam x Claes Claesz Pey

1675A 119 Adriaen Tomasz van der Vliet overleden. Erve zijn weduwe, die hertrouwde

met Harmen Elsenhout

1675A 119 -Rockeveen: de weduwe van Joost Dircksz van Raffa overleden

1675A 122 Leendert Dirckz Konijnenburg uit Pijnakker en Adriaen Hendricksz Los wonen

nu in Zoetermeer


1675A 124 Hoogeveen: Baljuw en Schout Arent van Os, Ambachtsbewaarder Leendert Jacobsz Hoogbrugge
1675A 124 Benthorn: Schout Hendrick van Galen; Ambachtsbewaarder Jacob Cornelisz van Egmont en Schepen Willem Jansz Mouris
1675A 125 Benthuizen: Schout en Baljuw Hendrick de Reus, Ambachtsbewaarders Huybert Cornelisz van de Geneuchte en Cornelis Claesz Hoogenboom

1675A 125 Jasper Cornelisz Benthorn verhuisd naar Hazerswoude

1675A 125 Cornelis Jansz Bon en Claes Jansz Bon wonen in Hazerswoude

1675A 126 de erve van Gillis den Haen is Dirck Cornelisz den Haen uit Sassenheim

1675A 126 twee van de erven van de boedel van Jan Claesz Verkade zijn Pieter

Jacobsz, die in Utrecht woont en Claes Pietersz te Moordrecht


1676A 111 Zoetermeer: de weeskinderen van Pieter Pietersz de jonge Elsen zijn Willem

Ariensz Vermeer nom. ux.; Tryntje Pieters den Elsen; Jacob Jansz Berch

nom. ux. te Zoeterwoude en Jan Pietersz den Elsen te Zoeterwoude

1676A 111 Leendert Meesen Groenewegen overleden. Erve zijn weduwe Tryntje Willems

Conijnenbergh

1676A 113 -Delfse Wallen: de huisvrouw van Cornelis Leendertsz Cryningen overleden.

Erve Ary Cornelisz Cryningen, wonend in Hoogeveen bij Nootdorp

1676A 116 Erven van Ary Maertensz uit Blommendael zijn Barber Ariens en de 2

kinderen van Edichje Maertens. Annetje Floren is tevens erve van Ydichje

Maertens


1676A 117 Zegwaard: Jan Dircksz van Hoorn x Meyns Jans van Erckelens, erve van

Annetje Adriaens, in haar leven huisvrouw van Jan Huygen Broertje uit

Bleiswijk

1676A 118 Symon Claesz van der B... overleden. Erve Adriaen Claesz Palesteyn te

Zevenhuizen; Claes Dircksz Broeckweg; Aaltje Dircks en de kinderen van

Neeltje Dircks Broeckweg te Hazerswoude

1676A 120 de weduwe van Willem Leendertsz Conijnenbergh overleden. Erve Leendert

Willemsz Conijnenbergh F. 7.10; Dirck Willems Conijnenbergh F. 10 en Tryntje

Willems Conijnenbergh, weduwe van Leendert Meesen te Zoetermeer F. 7.10

1676A 120 Huybert Jansz Deventer conde vermits sijne dispositie tot Leyden niet en

comen

1676A 121 Neeltje Vrancken vertrokken naar Nieuwerkerk1676A 122 -Leytsche Walle: Jan Starrenburgh overleden. Erve zijn weduwe 1/2; Ary

Jansz Starrenburgh 1/8; Cornelis Jansz Starrenburgh 1/8; het weeskind van

Angenietje Gerrits 1/8 en Pieter Davidsz Timmerman x Jannetje Jans

Starrenburgh te Bleiswijk 1/8

1676A 122 de kinderen van Aryaentje Aryens zijn Ary Jansz Starrenburgh; Cornelis

Jansz Starrenburgh en Pieter Davidsz Timmerman x Jannetje Jans

Starrenburgh te Bleiswijk; zij zijn ook erven van Matthijs Ariensz uit

Bleiswijk

1676A 130 -Achter-Segwaert: Pieter Cornelisz Bleiswijk erft uit Bleiswijk
1676B 113 Zoetermeer-Tweede Weegjen: de weduwe van Hendrick Aryensz Kerckhoven is een stockoude vrouw, die den staet van haere goederen noch den eedt van

doleantie niet doen en con, doch is met examinatie van desselffs kinderen

bevonden, dat geene middelen en heeft. Dezelfde tekst geldt voor de weduwe

van Arent Jansz van der Beer

1676B 113 de weduwe van Johan Harlaer is een stockoude vrouw, die door haar ouderdom

de openinge van haeren boedel noch den eedt van doleantie niet doen en

can; is derhalve dese volgens examinatie van desselffs kinderen vermindert

1676B 116 erve van Jan Jorisz Kerckhof is Hendrick Tonisz Cosijn


1676B 119 Zegwaard: Aaltje van der Back overleden

1676B 119 Hermanus van Bokhoven woont in Bleiswijk

1676B 126 -aen Den Hoorn: Pieter Lourisz van Hoorn overleden. Erve zijn weduwe 3/4

en Gerrit Cornelisz Roggeveen nom. ux. 1/4

1676B 129 -Achter-Segwaert: dr. Sellerus woont in Amsterdam

1676B 130 Cornelis Christoffelsz Bontebal is het weeskind van Christoffel Claesz

Bontebal uit Leiden
1677A 112 Zoetermeer-'t Eerste Weegje: Gerrit Huygen van der Meer woont tot de Delff

op de Turffmarct op de hoeck van de Bueremarckt

1677A 113 Leendert Pietersz van de Schilde is de zoon van de weduwe van Pieter

Pietersz van Schilde

1677A 116 -Delfse Walle: Joris Leendertsz Tach (wellicht is hij identiek met Joris

Leendertsz Tas! vK) is krancksinnigh volgens zijn vrouw Maertje Jacobs


1677A 130 Zegwaard-Achter Segwaert: Cornelis Christoffelsz Bonteball, het weeskind

van Christoffel Claesz Bonteball erft uit Bleiswijk

1677A 130 Dr. Horenburgh uit Leiden
1678A 109 Zoetermeer: Jacob Leendertsz Cronevelt is voogd over de kinderen van de

weduwe van Cornelis Jacobsz Visser

1678A 113 -'tEerste Weegje: Leendert Dircksz Conijnenbergh woont in Zegwaard

1678A 114 -Delfse Walle: Aelbert Jansz Koot overleden. De erven wonen in Zegwaard


1678A 120 Zegwaard: Dirck Willemsz Konijnenburgh overleden. Erve Leendert Willemsz

Konijnenburgh en Tryntje Willems

1678A 124 Dirck Roggeveen is de zoon van de weduwe van Adriaen Gerritsz Roggeveen

1678A 130 Adriaen van Swieten uit Hillegersberg

1678A 133 Benthuizen: Jan Pietersz Verkade overleden
1678B 110 Zoetermeer-Vliet: Andries Pietersz van der Speck is sijn sinnen niet

machtich, heeft sijn huysvrouw bij eede verclaert


1679 112 Zoetermeer-'t Eerste Weegge; de huisvrouw van Cornelis Jansz van der Clauw

overleden. Erven haar 2 kinderen Jan Cornelisz van der Clauw en Lysbet

Cornelis van der Clauw, die in haer leven getrout geweest is met Mees

Arentsz Sondervan te Zegwaard

1679 112 de schoonvader van Hendrick van Swieten te Vlaardingen overleden

1679 113 Abraham Jansz Robol en zijn weduwe Baeltgen Claes overleden. Erven van

Baeltje: Ary Symonsz Prins 1/8; Claes Dircksz Broeckwegh 1/8; Aris

Pietersz Visser 1/8 en Cornelis Florisz van der Meer 1/16; Willempje

Gerrits, weduwe van Jan Roelen den ouden 1/16
1679 117 Zegwaard: Arent Cornelisz Pijnaker overleden. Erven zijn weduwe Adriaentje

Cornelis 1/2 en Jacobus Pijnaker cum sociis te Delft 1/2

1679 117 de weduwe van secretaris Willem van Swieten overleden. Erven Hendrick van

Swieten, schout te Zoetermeer en Adriaen Outshoorn x Catharina van Swieten

te Stompwijk

1679 129 -Achter-Segwaert: Pieter van Swieten overleden. Erven Hendrick van

Swieten, schout te Zoetermeer en Adriaen Outshoorn x Catharina van Swieten

te Stompwijk


1679 135 Benthuizen: ds Philippus Visscherus vertrok naar Breda
1680 108 Zoetermeer: Leendert Huygen Groenewegen overleden. Erve zijn zoon Dirck

Leendertsz Groenewegen te Voorburg

1680 108 Pieter Leendertsz Roon overleden. Erve zijn weduwe te Nootdorp

1680 109 -Broeckwech: de weduwe van Jan Paulisz Scheepmaker overleden. Erve haar

dochter Annitie Jans Berckhout te Overschie

1680 109 Ary Bastiaensz Comen overleden. Erven de weduwe van Mees Leendertsz de

Hoogh; Cornelis Bastiaensz Comen; Dirck Cornelisz Comen en de kinderen van

Willem Bastiaensz Comen te Zegwaard

1680 110 -Tweede Weghge: Lourens Jansz Rijneveen overleden. Erven Annetje Louris

Rijneveen; Geertje Louris Rijneveen; Jan Lourisz Rijneveen te Nootdorp;

Cornelis Claesz Starre nom. ux. te Stompwijk; Reyn Cornelisz nom. ux. te

Stompwijk en Philps Dircksz Groenewegen nom. ux. te Zoeterwoude

1680 113 -'t Eerste Weechge: de weduwe van Pieter Pietersz van der Schilde

overleden. Erven Cornelis Pietersz van der Schilde en Ary Willemsz nom.

ux. te Berkel

1680 114 Leendert Cornelisz de Hoogh en zijn weduwe beiden overleden; 30 erven

1680 114 -Delffsche Walle: Cornelis Leendertsz Cruyningen woont in Nootdorp

1680 114 Maerten Cornelisz Cruyningen de jonge woont te Schiebroek onder Overschie

1680 114 de weduwe van Jacob Cornelisz Krijsman overleden. Erven de kinderen van

Huybert Leendertsz Hos te Nootdorp; Jacob Claesz Hos te Zegwaard; Louris

Leendertsz van der Hos te Voorburg en Louris Leendertsz van Roon te

Voorschoten

1680 115 Leendert Cornelisz de Hoogh overleden; meer dan 30 erfgenamen

1680 115 Claes Dircksz Hooghburch overleden. Erve zijn zoon Ary Claesz Hooghburch

te Kralingen

1680 116 Willem Fransz Onderwater overleden. Erven Gillis Leendertsz Onderwater;

Jannetje en Angenietje allen te Stompwijk
1680 117 Zegwaard: Adriaentje Cornelis, weduwe van Arent Cornelisz Pijnaker

overleden. Erven Jacobus Brantsz Schout te Pijnakker; Pieter Wassenaer en

Hendrick Wassenaer, beiden te Berkel en de kinderen van Leendert Meesen

c.s. te Zoetermeer

1680 117 Jan Dircksz van Hoorn overleden

1680 124 -Slootwech: Jacob Ariensz Leeuw x Maertie Willems Bogard erve van haar

vader uit Maasland

1680 125 Theunis Leendertsz van der Does heeft bij eede verclaert in de ziel van

zijn moeder, zijnde de weduwe van Leendert Tymansz van der Does dat

deselve geen middelen ter werelt is hebbende


1682 115 Zoetermeer-Delfse Walle: dr Adriaen Quacq overleden

1682 116 Claes Jansz Swack, erve van Tryntje Claes, laatst huisvrouw van Jan

Cornelisz Hensbroeck 1/16 + 1/22, uit Delft
1682 122 Zegwaard-Catwijck en Veur: Leendert Cornelisz Versijden erve van Cornelis

Cornelisz Versijden uit Hillegersberg

1682 124 -Segwaertse Wegh: Jacob Ariensz Leeuw x Maertje Willems Bogard 1/4 erve

van Jacob Willemsz Bregman en van Jacob Isbrantsz Delft uit Maasland

1682 129 -Achter Segwaert: Maertgen Cornelis weduwe van Arent de Bruyn

1682 130 dr Lorenburgh overleden. Erven Cornelis Dusselburgh x de weduwe

1682 136 Benthuizen: Joris Pietersz van Leeuwen erve van Tryntje Claes, huisvrouw

van Jan Cornelisz Hensbroeck uit Delft


'KOHIEREN van de PENNINGEN van RIJNLAND, van 1687 tot 1693

'BESTAND: RYNLD16.304 3017r VERSIE 1.2 Auteur: P.W.C.van Kessel

---------------------------------------------------------------------------

1687 Kohier van de 400e penning van Rijnland (GAL, S.A.II inv.nr.4582)

-----------

1687 108 Zoetermeer: Jacob Lievensz Kroneveen, 1/5 erve van Dirck Lievensz Kroneveen uit Pijnakker, is ook voogd van zijn zuster Cornelia Lievens Kroneveen

1687 108 Willempgen Gerrits erve van Baeltgen Claes uit Nootdorp

1687 108 Leendert Langelaen, woonende in de Driemanspolder, x Annetgen Gabriels van der Hoeff, erve van haar moeder Grietgen Jans uit Pijnakker

1687 108 de weduwe van Ary Jacobsz de Cocq overleden. Erve Huyg Cornelisz van den Bosch te Stompwijk 1/4; Dirck Jacobsz de Cocq te Berkel 1/4; Huych de Bruyn 3/8 en Cornelia Ariens van den Bosch 1/8

1687 108 Agnietie Jans Visscher, weduwe van Pieter Leendertsz, 1/4 erve van haar vader uit Hogeveen onder Delft, woont nu in Stompwijk

1687 108 Marcus Arisz van Phioolen en Catarina Aris van Phioolen weeskinderen van Aris Arentsz van Phioolen, 1/4 erve van Arent Arentsz van Phioolen uit Zoeterwoude, maar nu te Zegwaard

1687 109 de weduwe van Cornelis Jacobsz Visscher woont in Stompwijk

1687 109 Cornelis Pietersz van der Schilde erve van de weduwe van Pieter Pietersz van der Schilde is voor 't maken van 't quohier overleden

1687 109 Pieter Jan Tymansz overleden. Erven de kinderen van Arent Cruyningh te Bleiswijk en de kinderen van Jan Pietersz Hogendijck

1687 109 -Broeckwegh: Claes Symonsz van der Lee overleden. Erven zijn 4 kinderen Judith Claes van der Lee x N. N. Roodenburgh; Adriaentgen Claes van der Lee x Pieter Jansz Cleywegh, beyden tot Stompwijck aen de Soetermeerse Meer; Symon Claesz van der Lee en Cornelis Claesz van der Lee

1687 109 Dirck Claesz Comen alias Dirck Claesz van der Weyde erve van Ary Bastiaensz Comen, woont nu in Boskoop

1687 110 Ary Danielsz Schieback erve van zijn vader Daniel Arentsz uit Schiebroek

1687 110 -Vlieth: de weduwe van Dirck Joosten overleden. Erve Dirck Dircksz van Vlieth 1/3, Maerten Dircksz van Vlieth 1/3 en vele anderen

1687 110 de weduwe van Cornelis Joostensz Prins overleden. 16 erven

1687 110 -Tweede Weegje: Dirck Poulsz Sevenhuysen overleden. Erve Dirck Ariensz de Cocq nom. ux. te Berkel; Jan Dircksz Sevenhuysen en Tyman van der Does

1687 110 Annetgen Louris Rijneveen, even verder aangeduid met Jannetgen Louris Rijneveen, x Dirck Pietersz Douw te Roelofarendsveen en Geertgen Louris Rijneveen x Willem Verburg te Berkel, erven van Louris Jansz Rijneveen

1687 111 dr. Bormans als administraterende de goederen van Aeffgen Groenhout, erve van Aeffgen Andries Groenhout, erve van de weduwe van Inge Willemsz van Coeffwegen uit Rotterdam en erve van Adriaen Jacobsz van Brakel, ook uit Rotterdam

1687 112 -'t Eerste Weechge: Cornelis Jansz van der Claeuw overleden voor 't maken van 't quohier

1687 112 Floris Cornelisz van der Meer erve van Baeltgen Claes naar Leiden

1687 112 de weduwe van Jacob Arentsz Rino woont in Zegwaard

1687 113 Willempgen Gerrits weduwe van Jan Roelen de oude, erve van Baeltgen Claes naar Nootdorp

1687 113 de kinderen van Cornelis Cornelisz Stompwijck wonen te Zegwaard

1687 113 de weduwe van Johan Harlaer overleden. Erven haar kinderen Nicolaes Harlaer; Cornelia Harlaer x N.N. Isenbaert, wijncoper tot Delft; Senette Hogenhoeck x den predicant Venecolius in 't lant van Cuyck; Gijsbert Persoon nom. ux. te Voorschoten en Nicolaas Harlaer, kleinkind van de weduwe van Harlaer, zijn grootvader

1687 113 Cornelis Doessen zijn zoon Dominicus Doessen 1/2 en het weeskind van Justus Doesen, waarvan moeder is Catarina Planck, getrout met Frederick Raephoven, woonende tot Amsterdam opte Heeregraft naest "De Bonte Mantel"

1687 114 -Delffsche Walle: de weduwe van Ary Aryensz Visser woont in Zegwaard

1687 115 de weduwe van Pieter Lourisz Glasemaker woont in Zegwaard

1687 116 de weduwe van Pieter Isbrantsz de Bruyn, genaemt Tetterode overleden. Erve haar kinderen Dirck Pietersz Tetterode te Zoeterwoude; Aechgie Pieters de Bruyn en Maertgen Pieters de Bruyn, beiden te Stompwijk en Cornelis Pietersz de Bruyn

1687 116 Grietgen Jans, weduwe van Mr. Cornelis Valckenoog uit Ruyven onder Delft

1687 116 de weduwe van Pieter Jansz Robol woont in Nootdorp
1687 117 Zegwaard: Cornelis Cornelisz Roggeveen erve van zijn vrouw uit Waddinxveen, x Jannetgen Jacobs Joncker, enige erve van de weduwe van Jacob Jansz Backer uit Noord-Waddinxveen

1687 117 Meynsgen Jans van Ereckelens erve van Annetgen Ariens, in haar leven huisvrouw van Jan Huygen Broertjes, x Aelbert Cats tot Leyden in de Backersteegh

1687 117 Gerrit Jansz van Greuningen overleden. Erve Apollonia van Greuningen, weduwe van Mr. Salomon Baron en Claes Bleyswijck x Aegie van Greuningen

1687 117 de weduwe van Louris Joosten van Zuylen overleden. 14 erven

1687 118 Claes Claesz Pey voor 't maken van 't quohier overleden

1687 118 Gillis Lambertsz de Cocq overleden

1687 118 Gerrit Weyten overleden. Erve Maltha Rietvelt, zijn weduwe, wonend in 's-Gravenhage op de Lange Graft bij Aelbert Schouten 1/2; Johanna Weyten met haar zuster, tot Leyden opte Hoygraft, elk 1/4

1687 118 Cornelis Anthonisz van Zuylen overleden. Erve Aeltie Cornelis x Aelbrecht de Vries, bode te Hazerswoude

1687 118 Cornelis van der Spoor overleden. Erve Ary van der Spoor, kruydenier tot Delft over de Vismarckt

1687 118 Sara Adriaens Berckel overleden

1687 119 Leendert Cornelisz de Cocq overleden. Erve Frans van der Does x Jannetgen Leenderts de Cocq, zijn enige dochter

1687 119 de weduwe van Jan Claesz Pey overleden. Erve Jacob Jansz Backer 1/6 en Frans van der Does 5/6

1687 119 Pieter Willemsz Berckel overleden. 4 erven

1687 119 Pieter Dignaersz de Graauw overleden

1687 119 Claertie Ariens Stomwpijck, huisvrouw van Cornelis Cornelisz Dielof overleden. Erve hij, wonend tot Leyden aen den Burgh tot Bode Andries Roest 1/2; Mees Ariensz Stompwijck 1/8; Cornelis Ariensz Stompwijck 1/8; Sytge Ariens Stompwijck 1/8; Willem Ariensz Stompwijck 1/24 en zijn kinderen 1/12, allen te Zoetermeer

1687 119 Sytge Ariens Stompwijck woont tot Delft buyten de Rotterdamse Poort in 't Westeynde

1687 120 Pieter Hendricksz Broeckhoven overleden. Erven Hendrick Pietersz Broekhoven F. 10; Leendert Jansz Broekhoven F. 10; Adriaen Pietersz Palesteyn grutter te Gouda F. 8.15 en Mr. Cossemis van Balen F. 1.5

1687 120 Jacob Joosten van der Sloth overleden. Erve zijn weduwe Maertgen Cornelis de Rouw woont in Bleiswijk

1687 120 Pieter Hendricksz Leeuw overleden. Erven de weduwe van Willem Kerckhoven 1/3; Jacob van Leeuwen 1/6; Pieter van der Wilt 1/6; Adriaen Besemer te Leerdam 1/6 en Hendrick Verdonck

1687 121 Hendrick Verdonck x Adriaentie Pey, erve van Adriaen Jansz Pey woont tot Rotterdam op de Leuvehave

1687 121 de weeskinderen van Evert Langevelt zijn Cornelis de Blom x Ante Everts Langevelt, pachter te Delft en Leendert Jansz Broekhoven x Maria Everts Langevelt

1687 121 -Catwijk en Veur: Leendert Cornelisz Verzijden erve van Cornelis Cornelisz Verzijden overleden. Erven Claes Verzijden; Adriaentgen Verzijden en Leendert Verzijden, woonende op de Bergh onder Rotterdam

1687 122 Cornelis Jansz Starrenburgh, erve van Matthijs Adriaensz overleden. Erven Ary Jansz Starrenburgh; Gerrit Jansz Starrenburgh, 't weeskind van Angenietje Gerrits en Pieter Davidsz x Jannetgen Jans Starrenburgh te Bleiswijk

1687 122 Meeuwis Jacobsz van der Walle overleden. Erven Cornelis Leendertsz van der Does x Maertgen Meesen, zijn dochter

1687 122 Leendert Pieter Symonsz overleden evenals de weduwe van Dirck Cornelisz de Groot

1687 123 de weeskinderen van Dirck Jacobsz van de Walle zijn Crijn Claesz nom. ux. en Jan Burchoorn nom. ux.

1687 124 -Slootwegh: Claes Cornelisz Mouringh overleden voor 't maken van 't quohier

1687 124 -Segwaartsewegh: de weduwe van Ary Claesz van Lingen woont in Boskoop

1687 124 de weduwe van Adriaen Gerritsz Roggeveen overleden. Ontallijke erven

1687 124 de weduwe van Jacob Jansz Grotejaep voor 't maken van 't quohier overleden

1687 124 Claes Claesz Robol overleden. Meer dan 50 erven

1687 125 Pieter Cornelisz Cruyningh overleden

1687 125 Anthony Hendricksz van der Does overleden. Erven Hendrick Hendricksz van der Does; Pieter Jacobsz van Leeuwen nom. ux. en de 2 kindskinderen van Anthony, beyden uytlandich

1687 125 Cornelis Symonsz Bon overleden. Erven Cornelis Bon; Jan Cornelisz Bon; Philps Cornelisz Bon te Delfgauw; Pieter Cornelisz Bon te Nieuwerkerk; Frans Cornelisz Bon te Hazerswoude en Leendert Davidsz Berckel te Berkel

1687 126 Abraham Rockeveen overleden. Erven Frans van der Does 1/2; Cornelis Claesz 1/4 en Annetgen Leenderts Roggeveen 1/4

1687 126 -Aen Den Hoorn: de weduwe van Louris Pietersz van Hoorn overleden. Erven Gerrit Roggeveen 1/4; de weduwe van Ary Leendertsz van Eyck x Cornelis Somer 1/4 en vele anderen

1687 127 -Rokkeveen: de weduwe van Adriaen Pietersz Segwaert overleden. Erven het weeskind van Maertgen Ariens, die in 't weeshuys binnen Leyden is overleden; Dignaer Pietersz de Graeu; Geertgen Ariens en Leentgen Ariens

1687 128 de weduwe van Jacob Jansz Robol is 80 jaren out ende inpotent

1687 128 Hillebrant Ariensz de Bruyn overleden. Erven Adriaen Willemsz de Hoogh x Maertgen Hillebrants de Bruyn en de weduwe van Claes Hillebrantsz de Bruyn te Zoetermeer

1687 128 Jan Jansz Robol overleden

1687 129 Zegwaard-Achtersegwaert: Appplonia van Greuningen, weduwe van Mr. Salomon Baron woont in 's-Gravenhage op de Lange Graft tot Aelbert Schouth

1687 129 Frans Gerritsz Wassenaer woont in Hazerswoude

1687 129 Gerrit Counweynssen van Genonbergen, kuiper, woont in 's-Gravenhage op de Houtmart

1687 130 Jacob Jansz Pijnacker 1/4 erve van zijn vrouws moeder uit Pijnakker

1687 130 Jacob Meesen van Alphen uit Berkel

1687 130 Pieter Cornelisz Bleyswijck woont in Boskoop

1687 130 Leendert Dircksz Konijnenburgh overleden. Ontelbare erven

1687 130 voogd van de kinderen van Aelbert Jansz Koot is Ary Paulsz Oosterdam

1687 130 Claes Dircksz Bleyswijck erve van zijn vader uit Den Haag en1/6 erve van Johannes Dircksz Bleyswijck uit Pijnakker
1687 130 Hoogeveen: Leendert Jacobsz Hoogbrugge en Crijn Claesz Hogeveen x een dochter van Dirck Jacobsz van der Walle zijn beiden overleden. Ervenn Maertgen Ariens Bent, weduwe van Claes Crijnen Hogeveen; Adriaen van Duuren x Marytgen Crijnen Hogeveen en Jasper van Erpekum x Neeltje Crijnen Hogeveen

1687 132 Benthuizen: Johannes Kerckering 1/4 erve van zijn moeder uit Berkel

1687 132 Johannes Vaeck overleden. Erven de huisvrouw van Boudewijn van Yselendoorn, schout tot Boskoop

1687 133 Jacob Pietersz Conijnenburgh overleden. Erve zijn weduwe, die in de Katwijkse Buurt onder Pijnakker woont

1687 133 Ary Pietersz Verkade overleden. Erven zijn 5 kinderen Pieter Ariensz Verkade te Hazerswoude; Aert Ariensz Verkade te Hazerswoude; Jan Ariensz Verkade aen de Bergh onder Rotterdam; Emmetgen Ariens Verkade x Pieter Diepwater te Boskoop en Pietertie Ariens Verkade x Claes van der Wolff te Noord-Waddinxveen

1687 133 de weduwe van Tijs Bouwensz overleden. Erven zijn 3 kinderen Annetgen Tijs x Dirck Jacobsz van Venetien; Neeltie Tijs, weduwe van Jan Hendricksz Vermeulen en Joris Tijsz Hogeboom  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina