Uitvoer 12 1 Risico van niet-betaling ogenblik van ontstaan van risicoDovnload 37.16 Kb.
Datum24.07.2016
Grootte37.16 Kb.

Good girls go to heaven, bad girls go everywhere (Mae West)

12.Risico's van de internationale handel12.1 aan de Uitvoer
12.1.1 Risico van niet-betaling
- ogenblik van ontstaan van risico

* Voor levering:

Fabricage of resiliatierisico: de importeur verbreekt voor is de levering het contract (resiliatie). Fabricagerisico is dat de productie die bezig was moet worden stopgezet (vooral bij een maatlevering kan moeilijk wederverkocht worden)

Technisch risico: ligt bij de exporteur, het betekent dat deze niet kan voldoen aan en tijdige of conforme levering dit door technische problemen. De importeur verbreekt hierdoor het contract.

Bescherming van de exporteur: door verzekering; door vragen

van voorschot; door productie aan te vatten na toestaan D/C;

boeteclausule

* Na levering: enkel zuiver betalingsrisico; koper, importeur weigert, na ontvangst goederen te betalen

- naar hoedanigheid importeur:

* Koper is particulier afnemer:

Reden van niet betaling kan zijn insolventie of politieke factor. Samen noemt men dat een commercieel risico. De insolventie kan vastgesteld zijn (faling) of vermoedelijk teruggave.

Bescherming exporteur


 1. door voorschotten (met advance payement bond) dat de importeur de teruggave van voorschot bij niet corract leveren

 2. door onvoorwaardelijke borgstelling door bank van de importeur te eisen

 3. door trekken WB met aval door bank importeur

 4. door onherroepelijke D/C ten gunste exporteur

 5. door vorderingen aan factormaatschappij te kopen

 6. door kredietverzekering

 7. door voorafbetaling te eisen van 100%

 8. door confirmatie te vragen van zijn factuur aan buitenlandse klant om geschillen te vermijden

Voeren van professionele debiteuren beleid: 1. door een maximum bedrag te stellen per debiteur en/of per land

 2. door een maximum krediettermijn in verkoopcontract

 3. door bepalen van duidelijk betalingsuitstel: (in EU: 39 dagen betalingsuitstel; 18,4 dagen betaalgedrag na VVD is samen ong 60 dagen)

 4. door objectief inschatten van graad van risico ahv informatie over de klant over het land (notoriteitsinlichtingen is informatie over de kredietwaardigheid van buitenlandse importeur)


* koper is overheidsafnemer: kan niet failliet verklaard worden; risico op overheidsdebiteuren geen onderscheid politieke en betalingsrisico = lange betalingsuitstel
12.1.2 Politiek risico

- politieke omstandigheden verhinderen dat importeur kan betalen. Door opstand, oorlog, rampen (is overmacht). Of door overheidsmaatregelen (intrekken invoervergunning, embargo's, transferverbod op deviezen, import en export beperkingen= le fait du prince.

- Transferrisico: door deviezenschaarste kan de importeur zijn betaling niet uitvoeren, hoewel hij solvabel is

- Convertibiliteitrisico: importeur kan eigen munt niet omzetten in harde valuta

- Consolidatierisico: (speciale vorm van transferrisico) land heeft niet de nodige deviezen omdat de inkomsten van het land kleiner zijn dan de schulden. Het land vraagt uitstel van betaling voor meerdere jaren. De buitenlandse schulden worden bevroren (5-10 jaar)


?Hoe kan men zich beschermen:

 • confirmeren door westerse bank van D/C

 • afsluiten van een kredietverzekering (NDD of private mij)


12.1.3 Transport en logistiek risico
Slaat enkel op materiële goederen, niet op diensten; door langere vervoertijden: averij, verlies, schade, bederf bij vervoer, laden, lossen, opslag

?Hoe beschermen • Transportverzekering (vb speciale makelaar MARSH; of Lloyd's)

 • Correcte incoterm te gebruiken die risico overdraagt naar tegenpartij


12.1.4 Administratief risico
- aanvraag export/import vergunning, douaneformaliteiten, economische quota, certificaten. Als deze niet zijn vervuld kunnen de goederen niet in/uitgeklaard worden en staan dagenlang geïmmobiliseerd aan de grens (bederf, diefstal,beschadiging ..)

?hoe beschermen: • beroep doen op expeditiekantoor (specialisten)

 • kamer van Koophandel, BDBH


12.1.5 Economisch risico
- door langere tijd tussen afsluiten contract en levering is er een risico dat prijs van grondstoffen en lonen te sterk stijgen en de winstmarge te laag wordt indien niet in rekening gebracht in de kostprijscalculatie

?Hoe beschermen: • evolutie opvolgen van grondstoffenmarkt met kennis ter zake

 • invoeren prijsherzieningsclausule of indexeringsclausule bij afsluiten contract


12.1.6 Juridisch risico
- als buitenlandse wetgeving en rechtbank van toepassing is bij niet naleven contract. Het duurt soms maanden of jaren voor een uitspraak

?Hoe beschermen

- een zo gedetailleerd mogelijk commercieel contract opmaken (zie voorbeeld)

- de exporteur kan een rechtskeuze beding inlassen (volgens de conventie van Rome is dat normaal de rechtbank van land exporteur, men kan expliciet bepalen dat dit bij België is)

- geschil voorleggen aan de IKK-Parijs of ander groot arbitragecollege (KVK Stockholm, Zürich, Londen, Amerika). Kan ook een persoon aanduiden die dan als bemiddelaar optreedt en sneller handelt dan de rechtspraak (persoon zetelt in Kamer van Koophandel). Men kan specifiëren in contract dat de uitspraak van de arbiter bindend is en de partijen afstand van beroep tegen de uitspraak.
12.1.7 Wissel (koers) risico
1° Begrip
- door grote volatiliteit (schommelen) tav EURO is koersverschil tussen afsluiten contract en ontvangen geld . Wisselkoersschommelingen kunnen op rentabiliteit van een onderneming soms een grote invloed hebben

- kan bestaan tijdens: • Uitvoeringsperiode: bij lange bouwprojecten

 • Offerteperiode: wisselkoersverschil tussen offerte en inwerking contract

 • Tijdstip van betaling: voor het betalen of ontvangen van vreemde munten tegenover tijdstip contract


2° Hoe indekken
I Wisselpositie

Is wanneer een contract afgesloten is in een vreemde valuta. De wisselkoers bepaalt mede de winst op de transactie. Kan zowel goed of slecht zijn maar er is steeds een onzekerheid (wisselende positie). Bij een dekkingstechniek kent ze de tegenwaarde van de vreemde valuta tegenover de EURO al vooraf


II Dekkingstechnieken
II.I Interne dekkingstechnieken:

A) contractuele wisselclausule

Het wisselrisico wordt afgewenteld op de tegenpartij. Is het een

kopersmarkt dan zal de importeur kunnen kiezen; op een verkopersmarkt

omgekeerd.

Mogelijke clausules:


 • men kan een automatische aanpassing bedingen dit is : volledig %

 • doorrekenen van appreciatie of depreciatie van VV tav EURO.

 • men kan aanpassen als de appreciatie, depreciatie een bepaald % van de koers over/onderschrijdt (= franchise van %)

 • men kan kiezen voor (de exporteur) een stabiele munt (3e munt vb EURO)

 • men kan preventief optreden: door winstmarge te verhogen voor verlies van wisselrisicoB) interne compensatie (compenserende dekking)

Exporteur gaat importeren aan zelfde munt als zijn export. Import en

Export worden in zelfde vreemde valuta gefactureerd. Moet wel gebeuren

binnen een beperkte periode


C) invoeren van termijnwijzigingen (leads and lags)

Inning van vorderingen of betalen van schulden in vreemde valuta worden

vertraagt of versneld afhankelijk van koersverloop. De datum van betaling

wordt gewijzigd (na akkoord tegenpartij). Leading is versnellen bij een

verwachte koersdaling van VV tav eigen munt; legging is vertragen bij

verwachte koersstijging. Hierdoor mildert men het wisselrisico
II.II externe dekkingstechnieken


 1. Contante dekking: wisselrisico wordt gecompenseerd door een omgekeerde transactie bij de bank. Vb een exporteur denkt dat de waarde van vreemde valuta, die hij gaat ontvangen, zal dalen in de toekomst. Hij gaat nu dat bedrag in dezelfde vreemde valuta lenen bij de bank. Hij zet de vreemde valuta om in EURO op de valutamarkt. Als hij de vreemde valuta ontvangt betaalt hij met zelfde valuta de lening terug. Een eventuele devaluatie wordt gecompenseerd met de lager waarde van de lening. Een importeur die een waardestijging voorziet (moet meer betalen) kan hij een belegging doen in vreemde deviezen. Risico bestaat wel als de importeur niet betaalt. Dan moet de exporteur toch vreemde deviezen weer aankopen om zijn lening te betalen. De koers van de vreemde valuta is normaal dan gedaald
 1. Wisseltermijncontract: (termijndekking, foreign exchange forward); wordt aangegaan zowel door importeur als exporteur.

- De exporteur heeft met zijn bank een contract afgesloten waarbij bepaald wordt dat de exporteur de vreemde valuta die hij op termijn zal ontvangen van de importeur, aan zijn bank zal verkopen tegen een wisselkoers, dat nu al bepaald is in het contract nl de toekomstige contantkoers op de vervaldag factuur. Een zodanig wisseltermijncontract wordt afgesloten samen met het commerciële contract. De exporteur kent nu de exacte opbrengst.

- de importeur, (als hij een contract aangaat met bank) verbindt zich de vreemde valuta te kopen op termijn tegen een koers nu al bepaald. Hierdoor kent hij de juiste aankoopprijs.

- contantkoers is de koers op de contantmarkt. De deviezen hier verhandeld worden binnen de 2 werkdagen (usodagen) geleverd na de aan- of verkooptransactie. De datum van levering = spotdatum. Aankoopkoers is de koers tegen de welke de bank de vreemde valuta aankoopt. De verkoopkoers omgekeerd. De exporteur verkoopt zijn deviezen een aankoopkoers en de importeur koopt zijn deviezen aan verkoopkoers.

- Termijnkoers is de koers op de termijnmarkt. Deviezen moeten later (1,3,6, of meer maanden) aan- of verkocht worden. De termijnkoers bestaat uit de contantkoers en een termijnnotering. Deze kan 3 richtingen uitgaan. Is de termijnnotering • positief: agio of report;

 • negatief: disagio of deport;

 • neutraal: a pari = contantkoers.

Termijnnoterig: + als links < rechts : vb 1 Md CDA = Agio - > vb 1 Md ZwKr = Disa

De termijnnotering is afhankelijk van de rentepercentages in


EURO en in verhandelde valuta. Als de rentevoet vreemde

valuta > rentevoet EURO (hoofdmunt) dan is de termijnkoers

vreemde valuta > termijnkoers EURO en is er een AGIO.

Zwakke munten hebben meestal een hoger rente dan EURO

(een zwakke munt kan stijgen op termijn en is dus gegeerd.).

Men verwacht een koersstijging dus een AGIO.Sterke munten

een disagio. Nadeel de onderneming kan niet genieten van een

gunstig koersverloop vandaar dat men plafonds invoert of/en

bodemkoersen (range forward) waardoor dat men van een gunstige koersverloop kan genieten.
 1. Termijncontract met optie op vervaldag of met mobiele vervaldag

Is termijncontract met mobiele vervaldag. De importeur die in vreemde valuta koopt moet bij de bank van de vreemde deviezen aankopen. De datum van betaling zal zijn: dag aankomst goederen, dag ontvangst vervoerdocument of dag ontvangst factuur. Maar het wisseltermijncontract heeft een vaste vervaldag. Dus moet deze vervaldag verlengd worden of vervroegd. Oplossing is een wisseltermijncontract met optie op de vervaldag. De optie gaat over 2 weken (mogelijk langer). De koers is echter bepaald op voorhand binnen deze periode. Na de periode is de koers onzeker. De termijnkoers zal wel minder gunstig zijn dan een termijncontract met een vaste vervaldag

 1. Dekking van het wisselrisico met deviezenoptie (of valutaoptie).

Een wisseltermijncontract bepaalt een vaste kostprijs met een vaste

wisselkoers.

Als de koers bij een wisseltermijncontract te veel evolueert zodat dit een voordeel voor de bank is (de koers is vast) kan de onderneming er niet van genieten. Daarvoor bestaat er een deviezenoptie. De koper (buyer of holder) van de optie heeft het recht (niet verplichting) om op een bepaalde datum (afloopdatum) een bepaald bedrag aan deviezen tegen een vooraf vastgestelde wisselkoers (uitoefenprijs of strike price) te kopen (call option) of te verkopen (put option). Een minimum bedrag van een valuta optie is wel 50.000 USD. De verkoper va de optie (bank of option writer) moet wel de valuta leveren/kopen als de houder van de optie zijn optierecht uitoefent. De koper (buyer) betaalt wel aan de bank (option writer) om het recht te mogen uitoefenen of niet, een optiepremie (% van uitoefenprijs).

De grootte van de premie is afhankelijk van


  • verschil contantkoers en uitoefenprijs. Hoe groter de afwijking hoe groter de premie. Het verschil (contantkoers uitoefenprijs) noemt men de intrinsieke waarde.

  • de looptijd van de optie. Hoe langer de looptijd hoe groter de premie

  • de grootte van de premie is ook bepaald door het renteverschil tussen beide valuta 1. Wisselrisicoverzekering bij de NDD
 1. Deviezenswap (foreign exchange swap)

is contract tussen bank en klant waarbij wordt overeengekomen dat een bedrag in

bepaald valuta contant (USD) wordt geruild tegen een bepaalde hoeveelheid van een

andere munt (EURO). (vreemde devies die men dan kan gebruiken voor de betaling).

Deze deviezen (EURO) worden opnieuw op latere bepaalde datum tegen een

vestgestelde koers terug omgezet (USD). Het is een combinatie van een aan- en

verkoop op termijn met een contante aan en verkoop.
 1. Forfaiting:
 1. Factoring:  1. Aan invoer

De importrisico’s zijn kleiner dan bij uitvoer.

Risico:


 • laattijdige levering of niet levering (door faling; contractbreuk exporteur)

 • politiek risico


Buitenlandse handel Temmerman Walters /

Haesaerts WernerAj 2002 - 2003
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina