Uitvoering aangenomen moties in Buitengewone alv 10 september 2007 Aangenomen moties Motie Gemeente HeerlenDovnload 14.74 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte14.74 Kb.


Uitvoering aangenomen moties in Buitengewone ALV 10 september 2007
Aangenomen moties
Motie Gemeente Heerlen

Oproep tot wijziging objectief verdeelmodel WWB en uitwerking compensatieregelingPreadvies bestuur: overnemen

Motie is door de leden aangenomen (96,5% vs. 3,5%).Uitvoering van de motie:

In het bestuursakkoord is afgesproken om het verdeelmodel te evalueren. Dit is inmiddels gebeurd. Als afronding van dit onderzoek is er 23 januari jl. geleden een bestuurlijke conferentie gehouden (door SZW) waarbij de uitkomsten van het onderzoek met bestuurders zijn besproken. De algemene conclusie van het onderzoek is dat het huidige model behouden moet worden, maar wel met aanpassingen. De aanwezige bestuurders leken zich in deze conclusie te kunnen vinden. In haar vergadering van 17 januari jl. bleek dat ook de commissie W&I zich kon vinden in de conclusies uit het onderzoek.

Voorts is er in de bestuurlijke conferentie een toezegging door staatssecretaris Aboutaleb gedaan voor een tweede ventiel, naast de huidige financiële regeling voor nadeelgemeenten, die door de zgn. toetsingscommissie wordt uitgevoerd..
In het bestuurlijk overleg met SZW van 31 januari jl. over de WWB heeft de VNG-delegatie de volgende lijn uitgezet:


  • We ondersteunen in grote lijnen de uitkomsten en aanbevelingen van het onderzoeksrapport.

  • We delen de mening van de staatssecretaris dat een tweede ventiel wenselijk is voor de gemeenten die in grote financiële problemen komen, omdat zij meerjarig met grote tekorten te maken hebben.

  • We steunen het idee van de onderzoekers om de toetsingscommissie een uitgebreidere rol toe te kennen waarbij nadeelgemeenten goed bekeken worden en bovendien de bevindingen, voor zover ze te wijten zijn aan het model, een doorvertaling naar het model krijgen.

  • Van belang hierbij is dat er een goede financiële regeling voor de meerjarige nadeel-gemeenten komt. Het is wenselijk dat zolang er effecten van het verdeelmodel zijn die niet te wijten zijn aan het beleid van deze gemeenten, er lokaal maatwerk wordt geboden om deze gemeenten uit de problemen te helpen.  

  • Verder moet inzichtelijk te maken zijn welke gemeenten meerjarig te maken hebben met tekorten, zodat deze als eerste met het tweede ventiel - met een uitgebreidere doorlichting dan t.b.v. de toetsingscommissie – te maken kunnen krijgen.

  • Tot slot lijkt nu de afweging omtrent de keuze van een verdeelmodel ten gunste van het huidige APE model uit te pakken. Het ontwikkelen van een geheel nieuwe verdeling staat niet meer voorop. Duidelijk is wel dat het APE-model met een aantal wijzigingen te maken zal krijgen. Ook is de nieuwe rol van de toetsingcommissie t.b.v. het tweede ventiel een goede manier om een vinger aan de pols te houden. De stabiliteitseis en meerjarige houdbaarheid, ook bij laagconjunctuur, zullen gewaarborgd moeten worden.

Deze lijn is in april ook in de Tweede Kamer aan de orde geweest en krijgt daar steun.


Inmiddels is een tweetal werkgroepen aan de slag. In deze werkgroepen participeren SZW, het VNG bureau, het Divosa bureau en een aantal gemeenteambtenaren. De eerste werkgroep begeleidt het onderzoek naar verbetermogelijkheden voor de verdeelmodellen van de WWB. SZW zal jaarlijks melding maken van de bevindingen van deze commissie ten opzichte van het verdeelmodel en de wijzigingen die hieruit voortkomen. De tweede werkgroep ontwikkelt het tweede vangnet, ook wel het tweede ventiel genoemd. Voor de zomer moet het voorstel hiervoor aan de Tweede Kamer kunnen worden aangeboden.
Het is van belang om al deze wijzigingen aan het eind van de kabinetsperiode te evalueren.   

Motie Gemeente Beek

Oproep tot bevordering van beperking daling uitkering Gemeentefonds voor gemeenten met door vergrijzing krimpend inwonertalPreadvies bestuur: overnemen

De motie is door de leden aangenomen (79,7% vs. 20,3%).


Uitvoering van de motie

De motie vraagt de VNG bij het Rijk aandacht te vragen voor de problematiek van het afnemende bevolkingsaantal, de toenemende vergrijzing en de daarmee samenhangende daling van de uitkering uit het gemeentefonds. Op het moment waarop wij de uitvoering van de motie opnamen deelde de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) / Raad voor de Financiële Verhoudingen (RFV) mee dat zij, in opdracht van BZK, met een omvangrijke studie hierover bezig waren. De VNG heeft hieraan vervolgens in meerdere opzichten een bijdrage geleverd. Inmiddels hebben de ROB/RFV onlangs het rapport uitgebracht met de titel ‘Bevolkingsdaling. Gevolgen voor bestuur en financiën’. De Raden concluderen dat er geen aanpassingen nodig zijn in de wettelijke kaders die de bestaande bestuurlijke arrangementen vormen. Er is wel aanleiding om de bestaande financiële arrangementen op onderdelen nader te onderzoeken, aan te scherpen en/of bij te stellen. Deze arrangementen zijn:


1.Financiële gemeenten kunnen tijdelijk hogere uitgaven hebben dan andere vergelijkbare gemeenten. Aanpassing van de verdeelsleutel is niet aan te bevelen. Een vangnetconstructie ligt meer voor de hand.
2. Krimpgemeenten hoeven niet gecompenseerd te worden voor demografische ontwikkelingen om zo hun voorzieningenniveau op peil te houden.
3. Er zijn aanwijzingen dat niet alle specifieke uitkeringen volledig aansluiten bij bevolkingsdaling
4. De eigen inkomsten van gemeenten zijn op een aantal onderdelen gevoelig voor bevolkingsdaling.
5. Krimpgemeenten kunnen voor herstructureringsopgaven komen te staan die hun financiële en organisatorische draagkracht te boven gaan.
 

De VNG onderschrijft in grote lijnen de conclusie van de ROB/RFV.  Bij de meeste gemeenten gaat de krimp van de bevolking in een zodanig tempo dat gemeenten zelf hun voorzieningenniveau kunnen aanpassen aan de verminderde inkomsten. Wel moet binnen het gemeentefonds speciale aandacht zijn voor gemeenten waar de krimp veel sneller gaat dan gemiddeld. In het gemeentefonds moeten met name de eigen inkomsten van gemeenten en de onderwijshuisvesting apart worden onderzocht.  

Vervolg


Het rapport van de ROB/RFV biedt een uitstekende basis om verder op te bouwen. Het onderwerp behelst een proces dat niet van de een op de andere dag is begonnen, noch binnen een afzienbare periode zal eindigen. De ROB/RFV schetsen dat in 2025 ruim de helft van de gemeenten minder inwoners heeft dan nu. Eén op de vijf heeft ook minder huishoudens. Dit vereist lange-termijnperspectieven op meerdere beleidsterreinen. Mede op basis van de bevindingen van de ROB/RFV zet de VNG een vervolgtraject in om een en ander uit te werken. Op sommige terreinen is overigens reeds sprake van specifieke aandacht voor de gevolgen van demografische achteruitgang. Zo doen gemeenten bij het invullen van de prestatie-afspraken voorstellen om leegstand in te zetten voor de vraag naar woningen. Herstructurering en sloop vragen daarbij extra financiele inzet. De VNG neemt dit mee in haar overleggen met de minister van WWI en informeert haar leden hierover.


: files -> vng -> vng -> Documenten -> vngdocumenten -> 2008 lbr
2008 lbr -> Notulen van de buitengewone algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, gehouden op maandag 12 november 2007 om 16. 00 uur in de Grote Kerk te Den Haag. Aanwezig
2008 lbr -> Algemene plaatselijke verordening Transponeringstabellen
Documenten -> Terugblik vng ledenbijeenkomst over de Wmo 29 maart 2006
vngdocumenten -> Relatie gemeente
vngdocumenten -> Informatie om werknemers in te lichten over de mogelijkheid van maandelijkse uitbetaling van de werkgeversbijdrage in de vakbondscontributie en fiscalisering
vngdocumenten -> Februari 2009 Handleiding gebruik model indexering bww-uitkeringen op grond van hoofdstuk 10a car
2008 lbr -> Modelverordening leerlingenvervoer Datum wijziging: 06/02/2008 Datum aanpassing
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina