Unie kbo betreurt vertrek kbo brabant 3 65-Plussen met zorgkosten en klein pensioentje de dupe 3Dovnload 59.92 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte59.92 Kb.INHOUD
- Unie KBO betreurt vertrek KBO Brabant 3

- 65-Plussen met zorgkosten en klein pensioentje de dupe 3

- CSO: huisvesting ouderen in gevarenzone 5

- Betere en efficiëntere zorg levert besparing op van 2,2 miljard 5

- Nog veel knelpunten achter tevredenheid bewoners verpleeg-

en verzorgingshuizen! 6

- 5-13 november: week chronisch zieken 7

- Handreiking betrokken bij buurtbeleid 8

- De Hitte de Baas 8

- Zinvolle bijeenkomst relatiebeheerders KBO 9

- Gratis toegangskaarten 50PlusBeurs 9

- Win VIP-arrangement KBO-concert 50PlusBeurs! 10

- Informatiefolder Ik Spoor 10

- Bereikbaarheid Servicetelefoon in de zomer 10

- Vrijwilligers gezocht 50PlusBeurs 11

- Overlijden Lenie Blanke 11

Bijlagen:
- Folder Ik Spoor
- Sticker De Hitte de Baas

JAARGANG 21, NR. 9


6 juli 2010


UNIE KBO BETREURT VERTREK KBO BRABANT
KBO Brabant heeft een brief ingediend waarin zij aangeeft om per 1 januari 2011 het lidmaatschap van de Unie KBO te beëindigen. De Unie KBO betreurt dit besluit. Op 5 juli jl. is het Algemeen Bestuur bij elkaar gekomen om over de kwestie te spreken. Aan KBO Brabant is gevraagd om het standpunt van de brief te heroverwegen. Uiterlijk 1 augustus volgt er uitsluitsel.
Het besluit van KBO Brabant om het lidmaatschap te beëindigen is totaal onverwacht en hard aangekomen bij de Unie KBO. De noodzakelijk verhoogde contributieafdracht van
€ 2,80 per lid per jaar aan de Unie KBO is voor KBO Brabant de reden om het lidmaatschap op te zeggen. Een subsidievermindering vanuit de landelijke overheid dwingt het Bestuur van de Unie KBO tot deze keuze. Zowel het Algemeen Bestuur als de Unieraad hebben hiertoe moeten besluiten om de continuïteit van het inhoudelijke werk voor de ouderen te waarborgen.
De Unie KBO zal met alle inzet verder gaan met het behartigen van de belangen van ouderen in Nederland en haar leden in het bijzonder. Met het krachtige netwerk van vrijwilligers, medewerkers en partners binnen de overheid en uit het bedrijfsleven blijven we verder bouwen aan een samenleving waarin senioren, ieder op eigen wijze en binnen eigen mogelijkheden, in staat worden gesteld ‘succesvol ouder te worden’ en een actieve rol te kunnen blijven spelen. Wij als seniorenorganisatie ondersteunen daar graag bij in de vorm van belangenbehartiging bij overheden en bedrijfsleven, persoonlijk advies en informatie, aantrekkelijke voordelen en natuurlijk in de vorm van vele lokale en landelijke activiteiten.
Voor alle ouderen in Nederland, dus ook voor de Brabantse ouderen, staat de deur bij de Unie KBO altijd wagenwijd open.

65-plusser met zorgkosten en klein pensioentje de dupe


Uit de meest recente cijfers van het Nibud blijkt dat, zoals al werd verondersteld, de koopkracht voor mensen van 65 jaar en ouder in 2010 is gedaald t.o.v. het jaar 2009. Daarnaast blijkt dat met name de 65-plus huishoudens met een zorgvraag en een inkomen bestaande uit een AOW-uitkering en een klein aanvullend pensioen, in hun portemonnee worden getroffen. Nibud deed dit onderzoek in opdracht van Unie KBO, PCOB en NVOG.

De bonden kregen veel signalen van flinke financiële tegenvallers in 2010. Vooral de resultaten van de aangiften inkomstenbelasting over 2009, die voor de meeste mensen rond april dit jaar duidelijk werden, zorgden voor veel onrust. Velen kregen door de forse inperking van de fiscale aftrek van ziektekosten, als gevolg van de invoering van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), aanzienlijk minder terug dan voorheen of moesten zelfs bijbetalen.


Het kabinet had in 2009 voor deze doelgroep overigens al wel inkomenscompenserende maatregelen ingevoerd, met als doel om de voorziene inkomensachteruitgang voor een deel te dempen. Om te bezien of deze bedoeling van het kabinet ook is uitgekomen, besloeg het koopkrachtonderzoek met opzet een periode van twee jaargangen. Daarnaast is ook extra gekeken naar huishoudens die van jaar op jaar geconfronteerd worden met kosten door (chronische) ziekten. Juist omdat de Wtcg in 2009 is ingevoerd en de effecten daarvan op de koopkracht dus het meest in het oog zouden moeten springen.


Ten slotte is ook een reëel huishoudboekje opgenomen over deze jaren van een alleenstaande AOW’er. Dit is gedaan omdat sommige factoren, die van invloed zijn op de gebruikelijke koopkrachtberekeningen in enig jaar, feitelijk pas een jaar later daadwerkelijk in de portemonnee gevoeld worden. Een voorbeeld hiervan is de wijziging in de fiscale aftrek van ziektekosten in 2009, die is meegenomen bij de berekening van de koopkrachtmutatie van 2009 t.o.v. van 2008, maar die in de regel tot uiting komt rond de zomer van 2010, als de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2009 in de brievenbus rolt. Een ander voorbeeld is de algemene tegemoetkoming op grond van de Wtcg over 2009, die pas rond november 2010 wordt uitgekeerd.

Samengevat blijkt dat in 65+huishoudens, waarbij géén rekening is gehouden met de zorgvraag:
 • in 2009 een positief koopkrachteffect is opgetreden voor inkomens tot AOW en een aanvullend pensioen van circa € 20.000 à € 30.000 en een negatief effect voor inkomens daarboven.

 • er in 2010 over de hele linie een (licht) negatief koopkrachteffect is van tussen de -0,1% en -0,7%.Samengevat blijkt dat in 65+huishoudens, waarbij wél rekening is gehouden met de zorgvraag:


 • in 2009 een positief koopkrachteffect is opgetreden voor inkomens met alleen AOW, maar voor alle huishoudens met een inkomen daarboven in de meeste gevallen een negatief koopkrachteffect; vooral als er geen recht blijkt te bestaan op een algemene tegemoetkoming op grond van de Wtcg, of als er slechts een lage tegemoetkoming van toepassing blijkt. Dit geldt in het bijzonder bij de huishoudens met naast AOW een klein ‘pensioentje’.

 • In 2010 komt het beeld overeen met de huishoudens exclusief zorgvraag en is het koopkrachteffect over de hele linie (licht) negatief tussen de -0,1% en -0,5%.

De berekeningen m.b.t. de huishoudboekjes (begrotingen) voor een huishouden met alleen AOW, laten voor 2010 hetzelfde licht negatieve beeld zien als de koopkrachtberekeningen, maar waren voor 2009 t.o.v. 2008 licht negatief, waar de koopkrachtmutatie voor deze groep juist positief was.


De conclusies en aanbevelingen van de ouderenbonden op grond van de berekeningen door het Nibud zijn: • De inkomensmaatregelen, die het kabinet in 2009 heeft ingevoerd ter compensatie van het inperken van de fiscale aftrek van ziektekosten heeft over het algemeen de door ‘Den Haag’ beoogde werking gehad; met uitzondering dus van de groep 65-plussers met naast AOW een bescheiden aanvullend pensioen. Voor deze laatste groep achten de bonden compensatie in enigerlei vorm dus zeker wenselijk.

 • De onrust onder ouderen is goed te begrijpen, omdat de inkomenscompenserende maatregelen op verschillende plekken en soms ook in andere tijdvakken tot uiting komen. Dit maakt het al met al voor ouderen vaak niet meer te overzien. Daardoor veroorzaken losse inkomensgebeurtenissen vaak ook een gevoel van teleurstelling, doordat ze begrijpelijkerwijs geïsoleerd worden beschouwd i.p.v. in samenhang met andere voor hun inkomen relevante zaken. Betere en overzichtelijke overheidsvoorlichting vinden de bonden hierbij op zijn plaats.

 • De koopkracht in 2010 is over de hele linie negatief uitgepakt. Daarbij is nog geen rekening gehouden met mogelijk te verwachten kabinetsmaatregelen i.v.m. het oplossen van de financiële crisis. De bonden achten het van belang dat de koopkracht van 65-plussers bij toekomstige maatregelen niet onevenredig zwaar zullen uitpakken, voornamelijk niet voor de groep met een inkomen tot aan een AOW-uitkering en een bescheiden aanvullend pensioen.} U kunt het volledige Nibud-rapport downloaden via de nieuwspagina van de website van Unie KBO (www.uniekbo.nl).


CSO: HUISVESTING OUDEREN IN GEVARENZONE
De koepel van ouderenorganisaties CSO, waar de Unie KBO deel van uitmaakt, maakt zich grote zorgen over de toekomstige huisvesting van ouderen. Demissionair minister Van Middelkoop wil op 1 oktober een regeling invoeren die de handelingsruimte van woningcorporaties inperkt. Dit heeft grote gevolgen voor de woningmarkt voor ouderen. CSO heeft haar zorg uitgesproken middels een brief aan de vaste Commissie voor Wonen, Wijken en Integratie.
De regeling heeft tot gevolg dat: ouderen met een middeninkomen niet makkelijk meer kunnen verhuizen naar bijvoorbeeld een nultredenwoning. Ook de bouw van voldoende geschikte woningen voor ouderen komt in gevaar.
Invoering van de regeling betekent concreet dat corporaties nog maar 10% van hun sociale huurwoningen mogen toewijzen aan huishoudens met een inkomen hoger dan
€ 33.000. Aanleiding voor de regeling vormt een besluit van de Europese Commissie over het zogenaamde staatssteundossier woningcorporaties.


 • Via de nieuwsberichten op de website van de Unie KBO (www.uniekbo.nl) kunt u de brief downloaden die de CSO heeft gestuurd aan de vaste Commissie voor Wonen, Wij ken en IntegratieHervormingsvoorstel cliënten- en ouderenorganisaties

BETERE EN EFFICIëntere zorg levert besparing op van 2,1 miljard
De overheid wil fors bezuinigen op de langdurige zorg. De gezamenlijke cliënten/ouderen- en gehandicaptenorganisaties, waaronder de Unie KBO, dagen de politiek uit om deze bezuinigingsoperatie aan te grijpen om de zorg drastisch te vernieuwen en niet zomaar in het zorgaanbod te snijden. Op 15 juni jl. presenteerden de betreffende organisaties een hervormingsvoorstel voor de langdurige zorg. Kern van het voorstel is om de regie te leggen bij de mensen die zorg nodig hebben. Zo wordt de zorg niet alleen beter en efficiënter. Met dit voorstel kan de overheid 2,1 miljard euro besparen.
Tijdens de persconferentie in Nieuwspoort op 15 juni jongstleden waren de aanwezige leden van de Tweede Kamer zeer positief verrast door dit plan. Normaal wordt door hen een plan gepresenteerd, nu werd een plan aangeboden waarop zij kunnen reageren. Resultaat is het aanbod om, zodra de commissie Zorg en welzijn van de Tweede kamer is geformeerd, de ondertekenaars van dit plan –waaronder de Unie KBO– in de Kamer uit te nodigen om verder te praten.
Er is nu een plan ontwikkeld dat uitgaat van de eigen regie van zorgvragers. Indicering van de zorg moet op een eenvoudige wijze kunnen geschieden. Eenmaal geïndiceerd kan de zorgvrager een PGB voor de gewenste zorg regelen. Dit vraagt uiteraard om goede ondersteuning van de zorgvragers die dit niet zelf kunnen regelen. Ouderenorganisaties kunnen daarin met hun ouderenadviseurs ook een rol spelen.

In het plan staat verder vermeld dat het mogelijk moet zijn om 10% op de kosten van zorg te besparen met behoud of verbetering van kwaliteit van zorg. De ouderenorganisaties, waaronder de Unie KBO, hebben gezegd dat de ingeboekte besparingen nog verder onderbouwd moeten worden. Verder is het voor de belangenorganisaties van AWBZ-gebruikers belangrijk om juist op dit moment te laten zien dat zij ook meedenken aan mogelijke oplossingen nu de kabinetsformatie in volle gang is.


Tot nu toe probeerde de regering bezuinigingen te bereiken door het snijden in de verzekerde zorg in de AWBZ. Dat stuitte de organisaties tegen de borst omdat zij vinden dat het mogelijk moet zijn om de mensen die langdurige zorg behoeven deze ook daadwerkelijk te geven, tegen minder kosten. Jaarlijks wordt er veel geld besteed aan indiceren, toezicht, bureaucratie en controle. Cliënten moeten soms langs vele loketten om de zorg te krijgen die ze nodig hebben. En de zorg die men dan volgens de richtlijnen krijgt sluit dan dikwijls niet aan bij hun behoeften. Momenteel is er sprake van een aanbodgerichte zorg en niet van vraaggerichte zorg.

} Naast de CSO hebben aan dit plan meegewerkt de CG-raad, LOC zeggenschap, Mezzo, NPCF, Per Saldo, en LP GGZ.
} U kunt het plan ‘Eigen regie maakt de zorg beter voor minder geld’ downloaden op het extranet onder publicaties/CSO. KBO kaderleden die nog geen toegangscode hebben kunnen deze aanvragen via uniekbo@uniekbo.nl, onder vermelding van hun NAW-gegevens, functie bij de KBO en de afdeling/provincie waarvoor ze werkzaam zijn.


Resultaten onderzoek NPCF ‘Uw Mening Onze Zorg’

Nog veel knelpunten Achter tevredenheid bewoners verpleeg- en verzorgingshuizen

Bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen beoordelen hun verblijf en verzorging gemiddeld met een 7,8. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Uw Mening Onze Zorg’ van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). Het onderzoek laat echter ook zien dat er achter deze gunstige cijfers soms een knellende werkelijkheid schuilgaat.
Bewoners zijn over het algemeen tevreden over het leven in verpleeg- en verzorgingshuizen. Er gaat veel goed. Ze geven ruime voldoendes voor de wijze waarop het personeel hen bejegent en verzorgt, en ze waarderen de woonomgeving met hoge cijfers. Maar uit de gesprekken blijkt ook dat men vindt dat de werkdruk erg hoog is en men daardoor vaak langer moeten wachten. De verpleeg- en verzorgingshuizen richten zich vooral op de noodzakelijke verzorging. De cliënten ervaren dat op veel alledaagse zaken wordt bezuinigd.
De NPCF constateert uit het onderzoek ‘Uw Mening Onze Zorg’ dat bewoners geneigd zijn loyaal te zijn aan de instelling waar ze verblijven, en dat bewoners milder oordelen dan (relatieve) buitenstaanders. De NPCF benadrukt daarom dat het van essentieel belang is dat instellingen hun bewoners nadrukkelijk de gelegenheid geven om vrijuit te zeggen wat zij echt van de zorg- en dienstverlening vinden. De NPCF roept instellingen op het gesprek met cliënten te voeren om er zo achter te komen wat goed gaat en wat knelt.
Cliënten maken zich volgens de resultaten van het onderzoek grote zorgen over verdere bezuinigingen in de zorg. Cliënten willen niet alleen goede zorg, maar ook bijvoorbeeld zinvolle activiteiten en aandacht. Het is van belang dat instellingen zichzelf steeds beter in staat stellen om te voldoen aan de wensen van bewoners door creatief om te gaan met beschikbare middelen en meer samen te werken met bijvoorbeeld vrijwilligers en welzijnsinstanties. Dat lukt sommige instellingen goed, anderen veel minder.
Gedurende vijf maanden werden tachtig verpleeg- en verzorgingshuizen bezocht. Ongeveer 30.000 ervaringen worden gepubliceerd op www.ZorgkaartNederland.nl en www.ConsumentendeZorg.nl.

Deel uw ervaring over verpleeg- en verzorgingshuizen!
Om de zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen te verbeteren, verzamelt de Unie KBO i.s.m. de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) ervaringen van bewoners, hun familie, vrienden en mantelzorgers. Uw ervaringen worden anoniem op de website ConsumentendeZorg.nl en ZorgkaartNederland.nl geplaatst. De ervaringen van de KBO-leden worden in een aparte rapportage omschreven.

U kunt beschrijven wat u goed vindt gaan maar ook kunt u verbeterpunten aandragen. Zo helpt u mensen die zorg nodig hebben bij het kiezen van het verpleeg- of verzorgingshuis dat het best bij hen past.

Familie De Jong uit Maashees, beiden leden van de KBO, gingen u reeds voor. Zij wonnen een reischeque van 250 euro door het delen van hun ervaring. De heer De Jong: ‘Ik was op de seniorenbeurs in Veldhoven en kwamen het initiatief ConsumentendeZorg.nl tegen. Het sprak ons erg aan. Wij zijn toch de ‘ouderen van de toekomst’ en dit geeft een inzicht in wat er in de verpleeg- en verzorgingshuizen gebeurt. En kijk toch aan, nu houden we er zelfs een reisje aan over!’

Dus, komt u wel eens in een verpleeg- of verzorgingshuis, vertel ons dan: ‘Wat gaat er goed, wat kan beter?’ Heeft u een mooi, ontroerend, aangrijpend of grappig voorbeeld? Vertel dan uw verhaal. Elke ervaring is welkom. Het kost u maximaal drie minuten om in te vullen! Via Nestor krijgt u een terugkoppeling van de ervaringen van de KBO-leden over verzorgings- en verpleeghuizen. • U kunt uw ervaring(en) melden via het menu ‘Uw Mening’ op de website van de Unie KBO. Hartelijk dank!5 – 13 nov: Week Chronisch Zieken
Graag nodigen wij u uit mee te doen en een activiteit te organiseren tijdens deze week. Als u uw activiteiten aanmeldt, komen deze op de website te staan. Het thema van de week is ‘zelfredzaamheid en veiligheid’.

Iedereen vindt veiligheid zeer belangrijk. Maar zolang het goed gaat, en dat is meestal het geval, heeft veiligheid geen prioriteit en gaan dagelijkse zaken voor. Totdat het misgaat. Mensen met een chronische ziekte of beperking lopen dan meer risico's. Zij zijn vaak extra kwetsbaar. Wat bijvoorbeeld te doen als je afhankelijk bent van technische hulpmiddelen en de elektriciteit valt uit? Houden hulpdiensten in noodsituaties voldoende rekening met mensen die specifieke behoeften hebben?

Daarnaast zijn er vele risico's in de zorg. Hoe is de patiëntveiligheid in zorginstellingen geregeld? Worden medicijnen veilig gebruikt? Hoe weet je of je veilige zorg krijgt? Op deze vragen is niet altijd een duidelijk antwoord te geven. Het uitroepteken in het motto Red jezelf!? drukt uit dat een ieder alert moet zijn en ook zelf verantwoordelijk is voor de eigen veiligheid. Maar er is ook een vraagteken, want niet iedereen kan zichzelf redden. En deze mensen mogen niet aan hun lot overgelaten worden. Professionals en overheden blijven in de eerste plaats verantwoordelijk voor veilige zorg en voor een veilige omgeving voor iedereen, inclusief chronisch zieken en gehandicapten.

De Week van de Chronisch Zieken heeft tot doel bekendheid te geven aan nieuwe ontwikkelingen en de stand van zaken op het terrein van de zorg en het maatschappelijke leven van chronisch zieken. De Week van de Chronisch Zieken is een gezamenlijk initiatief van landelijke organisaties van patiënten, mantelzorgers, (para)medici, verpleegkundigen, verzorgenden, onderzoekers, werkgevers, werknemers, en arbeidsdeskundigen en -bemiddelaars.} Wilt u ideeën voor een activiteit opdoen? Op dit moment staan er al veel activiteiten op de website www.chronischziek.nl.
} Heeft u uw activiteit al aangemeld? Controleer dan s.v.p. uw informatie op www.chronischziek.nl en neem bij onjuistheden contact op via info@chronischziek.nl

Handreiking Betrokken bij Buurtbeleid


De Unie KBO, PCOB, NVOG, NOOM en LOC zijn eind vorig jaar het project Betrokken bij Buurtbeleid gestart. Doelstelling van dit project is om vitale ouderen te stimuleren om activiteiten op te zetten voor oudere senioren. Voor dit project is de handreiking ‘Kwetsbare ouderen, van onzichtbaar tot onmisbaar’ uitgegeven.

De handreiking is geschreven voor kaderleden en actieve vrijwilligers op lokaal niveau die zich in willen zetten voor kwetsbare ouderen. Centraal in deze brochure staan vragen als: Wie zijn het, die kwetsbare ouderen? Waar kunnen we ze vinden? Hoe vormen we ons een beeld van hun wensen? De handreiking is bedoeld om u op weg te helpen met belangenbehartiging en/of de ontwikkeling van concrete projecten.
} De handreiking kan gratis worden gedownload via het extranet van de Unie KBO. KBO
kaderleden die nog geen toegangscode hebben kunnen deze aanvragen via
uniekbo@uniekbo.nl, onder vermelding van hun NAW-gegevens, functie bij de KBO en
de afdeling/provincie waarvoor ze werkzaam zijn.
} De handreiking is tevens in gedrukte vorm gratis te bestellen. Deze kunt u bij de Unie
KBO bestellen via betrokkenbijbuurtbeleid@uniekbo.nl, onder vermelding van uw
volledige naam, adres, postcode en woonplaats.

De hitte de baas
In de vorige Wegwijzer stond een artikel met tips over wat u moet doen als het warm wordt. Op de radio en televisie wordt momenteel veel aandacht besteed aan de periode van aanhoudende hitte. Wij lichten u graag verder voor.

De sticker, met tips over wat te doen bij warmte, treft u bij deze Wegwijzer aan. Voor intermediairs (zoals ouderenadviseurs) is het handig een aantal van deze stickers binnen handbereik te hebben.
De tekst van de sticker is ook gebruikt om via de website www.uniekbo.nl de bezoekers van de website te attenderen op de mogelijkheden om ‘de hitte de baas te zijn’.

} Meer stickers ontvangen? Deze is gratis te bestellen via de website van Postbus 51:
www.postbus51.nl.

} Voor praktische vragen of hulp kunt u contact opnemen met de GGD in uw regio of via
de website www.ggd.nl.


}
Meer informatie over de aanhoudende hitte vindt u op de website van het RIVM:
www.rivm.nl.


ZINVOLLE bijeenkomst relatiebeheerders KBO


Op 22 juni vond er in Den Bosch een uitwisseling van ervaringen plaats tussen de provinciale en landelijke relatiebeheerders. Het doel was afstemming, samenwerking en uitwisseling tussen de provinciale en landelijke bureaus te bevorderen. Het was een zeer vruchtbare dag en voor iedereen voor herhaling vatbaar! Het volgende overleg is daarom in november 2010 als de contouren van de provinciale werkplannen voor 2011 zichtbaar zijn.

Landelijk zijn er twee relatiebeheerders en iedere provincie heeft een contactpersoon voor het relatiebeheer. De provinciale contactpersonen zijn belangrijk voor het landelijke bureau, omdat zij de actualiteiten en behoeften uit de provincie doorgeven aan het landelijke bureau. Iedere provincie heeft ook een aantal maatwerkuren die in beheer zijn bij de provinciale relatiebeheerder. Deze maatwerkuren kunnen landelijke worden ingevuld als er bijvoorbeeld een lezing nodig is in een provincie.


In 2009 en 2010 zijn er veel maatwerkvragen geweest op het gebied van ledenwerving en communicatie. Tijdens de bijeenkomst heeft de afdeling communicatie een presentatie gehouden over hun activiteiten die op de planning staan en gevraagd naar wat nog extra behoeften zijn vanuit de provincies van de afdeling communicatie.

Gratis toegangskaarten 50PlusBeurs


Zoals u waarschijnlijk weet, vindt van woensdag 15 tot en met zondag 19 september de 50PlusBeurs plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Na flink onderhandelen is het de Unie KBO wederom gelukt om ook dit jaar voor alle KBO-leden gratis toegangskaarten voor de 50PlusBeurs te regelen.
Alleen KBO-leden kunnen gratis kaarten aanvragen voor de 50PlusBeurs via www.plustickets.nl. Vul de actiecode in die staat in de Nestor 7. Let op: er kan ook naar het lidmaatschapnummer worden gevraagd.
Men betaalt voor het toesturen van de toegangskaarten via de mail een kleine vergoeding van € 0,75 per stuk of via de post € 1,50 per stuk. Heeft men geen internet dan kan men bellen met 026 – 377 97 36.

Deze kaarten bieden uitsluitend toegang tot de 50PlusBeurs en géén toegang voor de premièreavond van het KBO-concert.} Openingstijden van de 50PlusBeurs: 10.00 uur tot 17.30 uur. Aansluitend op
15 september, exclusief voor KBO-leden, Musicalsterren in Concert van 17.30 uur tot
19.30 uur.

} Meer informatie vindt u de website van de Unie KBO (www.uniekbo.nl) of op
www.50plusbeurs.nl


Win VIP-arrangement KBO-concert 50PlusBeurs!


Kom met uw afdeling naar het KBO-concert voor maar € 23,50 per lid en win een VIP-arrangement op de premièreavond van het KBO-concert op 15 september 2010! Om kans te maken op het VIP-arrangement heeft de Unie KBO een competitie voor KBO-afdelingen uitgeschreven.
De spelregels voor het VIP-arrangement zijn heel eenvoudig: bij de afdeling die met het meeste aantal leden naar het KBO-concert komt, worden de plaatsbewijzen omgezet in VIP plaatsbewijzen. Het VIP arrangement bestaat onder andere uit een unieke kijk achter de schermen, VIP plaatsen tijdens het concert en een ontmoeting met de musicalsterren.
Dus, maak met zoveel mogelijk leden gebruik van het KBO-arrangement (57% KBO-voordeel)! Nogmaals de voordelen op een rij: • Entree 50PlusBeurs

 • Toegang premièreavond Musicalsterren in Concert

 • Een heerlijk stuk gebak

 • De 50Plus gids


} Stuur uw ledenaantal (die in het bezit zijn van een toegangskaart voor het KBO-concert op 15 september) voorzien van naam, lidmaatschapnummer en woonplaats vóór vrijdag 3 september 2010 naar vipactie@uniekbo.nl om kans te maken op een hele bijzondere avond uit.
} Er is speciaal voor deze actie een advertentie en een promotieflyer ontwikkeld. Deze
promotiematerialen kunt u downloaden via een speciale VIP button op extranet. Tevens vindt u hier een Excel spreadsheet die u kunt gebruiken voor het opgeven van het ledenaantal om mee te dingen naar de VIP actie.


informatieFolder Ik Spoor
Bij deze KBO-Wegwijzer vindt u de informatiefolder Ik Spoor, het landelijk treintrainingsproject speciaal voor 55-plussers.
Ik Spoor is een initiatief van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De Unie KBO is een van de partners in het project. Alle afdelingen van de Unie KBO kunnen zich aanmelden voor een gratis workshop of presentatie, in kleiner of groter groepsverband. U leest er alles over in bijgaande folder.

BEREIKBAARHEID Servicetelefoon IN ZOMER
Sinds 1 juli is het zomerrooster voor de servicetelefoon van kracht. Het aangepaste rooster loopt door tot en met 31 augustus. Daarna zijn wij uw leden weer als gebruikelijk van dienst.
Op maandag, dinsdag en donderdag is de servicetelefoon bereikbaar op
0900 – 821 21 83 van 9:30 - 12:30 uur. De Juristentelefoon blijft ongewijzigd bereikbaar op donderdagmiddag van 13:30 - 15:30 uur.

Vrijwilligers gezocht 50PlusBeurs

Van woensdag 15 t/m zondag 19 september a.s vindt in de Jaarbeurs te Utrecht ’s werelds grootste evenement voor de 50-plussers plaats: de 50PlusBeurs. De KBO zal deze dagen herkenbaar aanwezig zijn en heeft daarbij hulp nodig van vrijwilligers.De Unie KBO is op zoek naar vrijwilligers die ons willen ondersteunen tijdens deze beursdagen op de KBO stand. Bent u als vrijwilliger geïnteresseerd? Neem dan contact op met Patrizia Uitdewilligen, per e-mail via puitdewilligen@uniekbo.nl of via de telefoon op nummer 073 – 612 34 75.


Overlijden Lenie Blanke
Helaas heeft ons het bericht bereikt dat Lenie Blanke op zaterdag 26 juni jl. is overleden. Lenie was medeoprichtster en penningmeester van KBO afdeling Ter Apel en Omstreken, interim secretaris van de provinciale KBO provincie Groningen en webbeheerder van de provinciale KBO website.
Lenie was enthousiast, betrokken en had een groot ‘hart voor senioren’. Haar overlijden heeft ons erg geraakt. Wij wensen familie, vrienden en overige bekenden veel sterkte met dit grote verlies.
Medewerkers Unie KBO


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina