Update of April 2013, for the Emily Dickinson LexiconDovnload 479.06 Kb.
Pagina6/6
Datum22.07.2016
Grootte479.06 Kb.
1   2   3   4   5   6

(g) Heros a Battle: variant ''Brides an Apocalypse" zie voetnoot (e).

(h) The Miller a Flood : variant, "Worlds a Flood". Dat de molenaar 's ochtends behoefte heeft aan een vloed, daarvan kan de zin worden ingezien als we aannemen dat hier aan een watermolen is gedacht: Met een vloed kan de molen uiteraard beter malen, mits de stroomsnelheid gereguleerd kan worden. Want in een ander gedicht van Dickinson over een vloed na een onweersbui wordt de hele molen weggespoeld!!

(i) Faintgoing Eyes: variant, "Faint going Lives". Ans Bouter vertaalt deze twee regels heel treffend met 'Zwijmelaars die in de ochtend stoppen met zuchten, een tijdje' (om overdag weer met beide benen op de grond te moeten staan). Ook mogelijk is dat hier de stervenden worden bedoeld die verlost worden uit hun zuchten.

(j) Faith the Experiment: het is niet duidelijk wat Dickinson hiermee bedoeld kan hebben. In de vertaling van Ans Bouter is 'het geloof van de mens' een 'experiment van God'. Ans Bouter: "Hoewel er letterlijk staat: 'Geloof – het experiment van onze Heer', zou je, denk ik, de vraag kunnen stellen wie of wat het geloof verbindt met de ochtend? En dat is: de kerkgang van de gelovigen. Dat brengt míj bij 'zij die geloven zijn deel van God’s proef'. Daarmee zou ED kunnen hebben bedoeld te zeggen (nou, meer slagen om de arm kun je niet impliceren) dat God sommige mensen laat geloven en anderen niet, en dat dat onderdeel is van het hele experiment. En dan stel ik me voor dat zij mensen naar de kerk zag gaan die niet zoveel van haar verschilden en van wie zij niet kon begrijpen dat zij zomaar geloofden. Het lijkt me wel iets wat zij gedacht zou kunnen hebben: echt iets afwijkends en nogal vér af van het gebruikelijke. Gedurfd?". We kunnen constateren dat Emily soortgelijke gedachten ook in, en rondom, een ander gedicht over de zondagse kerkgang heeft geuit; het is het gedicht Some keep the Sabbath going to church (J324 / F236), dat iets later in hetzelfde jaar 1861 werd geschreven.
De notie dat een gebeurtenis, verschillende betekenissen kan hebben voor verschillende mensen in uiteenlopende omstandigheden is een concept uit de 20ste-eeuwse 'interpretatieve sociologie'. Het is uitvoerig beschreven door onder andere Dilthey, Weber en Rickert. Hetzelfde concept is prominent in gedicht J285 / F256 van deze collectie, The Robin's my Criterion for Tune, . Volgens Preest is "Morning" means "Milking" beter te begrijpen als we ook gedicht J42 / F58 lezen. Giuseppe Ierolli vergelijkt het gedicht met J294 / F298. Dat zullen we dan nog wel een keer doen. Andere duidingen: Kornfeld.

(a) "Morning" means "Milking": Dickinson puts not only "Morning" in quotation marks, but also "Milking". These are concepts that may signify different things. The same 'morning' may have different meanings for different (groups of) people.

(b) Dawn ─ to the Appenine (in a variant "Tenerife" comes instead of "Appenine": For holiday areas such as the Appenines and Tenerife the 'realistic morning of a working farmer' may be a 'romantic dawn for the vacationers'.

(c) Dice to the Maid: Interpreters have thought that this may be a nocturnal visit by a lover to the maid, where "a throw of the dice" (Ierolli, 2009) determines if a reliable commitment results. Ans Bouter refutes this hypothesis by the much more plausible one that this "dicing" is the cutting into cubes of tubers, vegetables or bacon. Just like for the farmer the "Morning" begins with "Milking", so for the maid it begins also with her daily work, the "dicing" of food. Trisha Kannan (2006, p. 19) supports this view.

(d) Chance: variant, "Risk". Here comes then the chances of lovers – see (c) – around the corner. But the chance for the lover, may be a 'revelation' or a 'disappointment' for the beloved – see footnote (e).

(e) Revelation: unveiling new knowledge, insight, truth, reality. Although the word is written with a capital letter, the Emily Dickinson Lexicon does not choose here for "Revelation", a meaning referred to by the word "Apocalypse" in another version of the poem.

(f) Epicures: not Epicurus, but Epicureans, adherents of Epicurus, gastronomes, pleasure seekers. Epicurus was a Greek philosopher (341 BC. – 270 BC.). He adhered to an atomistic and hedonistic philosophy. He is best known for hedonism, involving the pursuit of personal pleasure and happiness, and avoidance of pain. It should be noted here that Epicurus not only favored physical pleasure but also spiritual enjoyment, and that he was not primarily thinking of short-term pleasure, but also of long-term enjoyment. This in contrast to what is often thought, when his philosophy is compared to that of the Stoics.

(g) Heros – a Battle: variant, "Brides an Apocalypse" – see footnote (e).

(h) The Miller a Flood : variant, "Worlds – a Flood" . That the miller needs a flood in the morning becomes comprehensible if we assume that the mill is a watermill: With a flood the mill may produce more energy, provided that the flow rate can be regulated. This was not the case in another poem of Dickinson, where the mill was completely washed away after a thunderstorm!!

(i) Faintgoing Eyes: variant, "Faint ─ going Lives". Ans Bouter translates these two lines very aptly with 'Swoon boots in the morning stop sighing, for a while' (and at daytime come back down to earth again). Possibly these lines refer to 'the dying' that in the morning may be redeemed from their groaning.

(j) Faith the Experiment: it is not clear what Dickinson intended to say here. In Ans Bouter's translation 'the faith of man' is an 'experiment of God': "Although literally is said: 'Faith – the experiment of our Lord', you could ask, I think, who or what connects faith to the morning? And that is: church attendance by believers. This brings me to 'those who believe are part of God's trial'. What ED might have meant to say (well, more reservation cannot be implied) that God allows some people to believe and others not, and that is part of the whole experiment. And then I think that the people going to church did not differ so much from her. She could not understand why they just believed. It seems to me something she might have thought. Something very different and quite far from the usual. Is this too farfetched?". Emily expresses similar thoughts in another poem about church attendance on Sunday morning: the poem Some keep the Sabbath going to church (J324 / F236). It was written a little later in 1861.


The notion that an event, may have different meanings for different people in different circumstances is a concept from the 20th century 'interpretative sociology'. It has been described by, among others Dilthey, Weber and Rickert. The same concept is prominent in poem J285 / F256 of this collection: The Robin is my Criterion for Tune, . According to Preest "Morning" means "Milking" is easier to understand if we also read poem J42 / F58. Giuseppe Ierolli compares the poem with J294 / F298.
Other interpretations: Kornfeld.

L34. Poem from 1850, published in a student magazine. (L34. Gedicht uit 1850, gepubliceerd in een studentenblad).
Magnum bonum,

'harum scarum',

zounds et zounds, (a)

et war alarum,

man reformam,

life perfectum,

mundum changum,

all things flarum?

(...)

Emily Dickinson


Grote goedheid,

'op goed geluk',

jeminee, jeminee,

de oorlog woedt,

de mens hervormt,

volmaakt het leven,

de wereld verandert,

expandeert alles?

(...)

Vertaling Geert Nijland


Bron: Amherst College Indicator, February 1850

Andere vertalingen in Germaanse talen: onbekend

And in the same Valentine an early little poem about her dog Carlo: (En in dezelfde Valentine een vroeg gedichtje over haar hond Carlo voor):
(...)

The Dog is the noblest work of Art, sir.

I may safely say the noblest —

his mistress's rights he doth defend —

although it bring him to his end —

although to death it doth him send!.Emily Dickinson

(...)

De Hond is een edel Kunstwerk , meneer.

Het edelst kan ik veilig zeggen —

hij verdedigt zijn meesters recht —

en doet tot op het laatst zijn plicht —

ofschoon de dood daar op hem wacht!.Vertaling Geert Nijland

Bron: Amherst College Indicator, February 1850

Andere vertalingen: onbekend

(a) zounds: tussenwerpsel, uitdrukking van boosheid, verrassing, verbazing, bewering, enz., ontleend aan de oude Engelse 'minced oath', bedacht door William Shakespeare (Romeo en Julia, 1597): "zounds" wat een samentrekking is van "Gods wonden", verwijzend naar de kruisigingswonden van Jezus Christus, vroeger gebruikt als een mild blasfemische eed (naar Wikipedia).


Een studentikoos gedichtje, met veel 'vals Latijn' (de spellingscontrole vindt veel van de woorden fout), gemengd met Engelse woorden en slang. Het maakt deel uit van een valentijn, deels uit poëzie, deels uit proza bestaand. Het is niet opgenomen in de gepubliceerde verzamelingen en wordt vaak afgedaan als een onbeduidend nonsense rijmpje.

Bij nadere beschouwing is het minder onzinnig dan het op het eerste gezicht mag lijken. Bijna elk Latijns trefwoord van het gedichtje verwijst naar een belangrijk maatschappelijk probleem van die dagen. Het gedicht is geschreven twee jaar na de Amerikaans-Mexicaanse oorlog (gedicht: war alarum), waarin de zuidgrens van de Verenigde Staten ingrijpend naar het zuiden verschoof: Texas, Californië, Nevada en New Mexico, kwamen bij de Verenigde Staten (gedicht: mundum changum). Ook speelde in die tijd de sociale strijd, die gevoerd werd om de afschaffing van de slavernij (abolitionistische beweging), waartegen het Zuiden zich verzette. En in dezelfde tijd begon ook de beweging voor gelijke rechten van vrouwen (gedicht: man reformam). Een periode van industriële expansie volgde (gedicht: all things flarum?), met positieve welvaartseffecten, vooral in het Noorden (gedicht: life perfectum), maar die snelle ontwikkelingen kon het Zuiden niet bijbenen. Niet lang daarna (1861 – 1865) volgde de bloedige Burgeroorlog tussen het Zuiden en het Noorden om deze sociaaleconomische twistpunten.

Het prozagedeelte dat volgt op het poëtische begin luidt: "Meneer, ik wens een interview; ontmoet me bij zonsopgang, of zonsondergang, of de nieuwe maan— de plaats is niet van belang. In het goud, of in het paars, of in jute— Ik let niet op kleding. Met zwaard, of met pen, of met ploeg— de wapens zijn minder dan die ze hanteert. In koets, of wagen, of wandelend, de uitrusting staat ver van de man. Met ziel, of geest, of lichaam, ze zijn allemaal gelijk voor mij. Met gastheer of alleen, in zonneschijn of storm, in de hemel of op aarde, op de een of andere manier— stel ik voor, meneer, om u te zien. (...)".

(a) zounds: interjection, expressing anger, surprise, wonder, assertion, etc., derived from the old English minced oath, coined by William Shakespeare (Romeo and Juliet, 1597) "zounds", which is a contraction of "God's wounds", referring to the crucifixion wounds of Jesus Christ, formerly used as a mildly blasphemous oath (after Wikipedia).


A student-like poem, with much 'false Latin' (the spellings checker indicates many words as incorrect), mixed up with English words and slang. It is part of a Valentine partly prose, partly poetry, addressed to George Gould, the editor of the Amherst College Indicator. It is not included in the published collections and is often dismissed as an insignificant nonsense rhyme.

On closer examination it is less absurd than it may seem at first sight. Almost every Latin keyword of the poem refers to a societal problem of those days. The poem was written two years after the American-Mexican War (poem: war alarum), after which the southern border of the United States shifted dramatically to the south: Texas, California, Nevada and New Mexico joined the United States (poem: mundum changum). At that time the social struggle for the abolition of slavery (to which the South resisted) also played, and in the same period the movement for equality between men and women started (poem: man reformam). A period of industrial expansion followed (poem: all things flarum), with positive welfare effects, especially in the North (poem: life perfectum), but the South could not keep up with these fast developments . Not long afterward (1861 – 1865) the bloody Civil War between the South and the North broke out, fighting for these social economic issues.


The prose part following the poetic beginning is: "Sir, I desire an interview; meet me at sunrise, or sunset, or the new moon— the place is immaterial. In gold, or in purple, or sackcloth— I look not upon the raiment. With sword, or with pen, or with plow — the weapons are less than the wielder. In coach, or in wagon, or walking, the equipage far from the man. With soul, or spirit, or body, they are all alike to me. With host or alone, in sunshine or storm, in heaven or earth, some how or no how— I propose, sir, to see you. (...)".

Literatuur (References)
* Amherst College Indicator, February, 1850.
* Bianchi, Martha Dickinson (Ed.). (1914). The single hound.. Boston: Little Brown.
* Bianchi, Martha Dickinson (Ed.). (1924). The Complete Poems of Emily Dickinson. Boston: Little Brown.
* Bianchi, Martha Dickinson (Ed.). (1932). Emily Dickinson Face to Face: Unpublished Letters with Notes and Reminiscences.

Boston: Houghton Mifflin.

* Bianchi & Hampson (1929): see:

Dickinson, Emily – Martha Dickinson Bianchi & Alfred Leete Hampson (Eds.). (1929).

* Borum, Poul – Emily Dickinson (1984). Sig sandheden.

København: Brøndum. (translations / vertalingen).

* Bouter, Ans – Emily Dickinson (2007 – 2012). Liedteksten & Gedichten.Retrieved 09 – 01 – 2013 from: http://www.ansbouter.nl (translations / vertalingen).

* Dickinson, Emily (1852). Sic transit gloria mundi.

in: Springfield Daily Republican, 20 February, 1852.

* Dickinson, Emily – R.W. Franklin (Ed.). (1981). The Manuscript Books of Emily Dickinson: A Facsimile Edition. 2 vols.

Cambridge, MA: Harvard University Press, Belknap Press.

* Dickinson, Emily – R.W. Franklin (Ed.). (1998). The poems of Emily Dickinson, VariorumEdition. 3 vols. Cambridge, MA: Harvard University Press, Belknap Press.

* Dickinson, EmilyThomas H. Johnson (Ed.). (1955). The Poems of Emily Dickinson including variant readings

critically compared with all known manuscripts. 3 vols. Cambridge, MA: Harvard University Press, Belknap Press.

* Dickinson, Emily – Mabel Loomis Todd & T.W. Higginson (Eds.). (1890).

Poems of Emily Dickinson. Boston: Roberts Brothers.

* Dickinson, Emily – T.W. Higginson & Mabel Loomis Todd (Eds.). (1891).Poems of Emily Dickinson, Second Series. Boston: Roberts Brothers.

* Dickinson, Emily – Mabel Loomis Todd (Ed.). (1894). Letters of Emily Dickinson.

Boston: Roberts Brothers.

* Dickinson, Emily – Mabel Loomis Todd & Millicent Todd Bingham (Eds.). (1945).

Bolts of Melody: New poems of Emily Dickinson. New York: Harper.

* Dickinson, Emily – Martha Dickinson Bianchi & Alfred Leete Hampson (Eds.). (1929). Further Poems of Emily Dickinson;Withheld from Publication by Her Sister Lavinia. Boston: Little Brown.

* Farr, Judith (1992). The Passion of Emily Dickinson.

Cambridge, Mass. [etc.]: Harvard University Press.
* Franklin (1981): see:

Dickinson, Emily – R.W. Franklin (Ed.). (1981).

* Franklin (1998): see:Dickinson, Emily – R.W. Franklin (Ed.). (1998).

* Hagerup, Inger & Skard, Sigmund – Emily Dickinson (1977). Mitt brev til verden.

Oslo: Den Norske Bokklubben. (translations / vertalingen).

* Hallen, Cynthia (Ed.). (2007 – 2012). Emily Dickinson Lexicon.

Internet: http://edl.byu.edu/introduction.php

* Higginson & Todd (1891): see: Dickinson, Emily – T.W. Higginson &

Mabel Loomis Todd (Eds.). (1891).

* Hødnebø, Tone Emily Dickinson (1995). Skitne lille hjerte.

Oslo: Kolon forlag. (translations / vertalingen).

* Huitenga, T. (1995). Engels-Nederlands Woordenboek voor Landbouw- en Milieuwetenschappen

(English-Dutch Dictionary of Agriculture and the Environment). Leiden: Nederlandsche Uitgeversmaatschappij.

* Ierolli, Giuseppe Emily Dickinson. (2009). The Complete Poems of (Tutte le poesie di) Emily Dickinson.

Retrieved 09 – 01 – 2013 from: http://www.emilydickinson.it (translations / vertalingen).

* Johnson (1955) see:Dickinson, EmilyThomas H. Johnson (Ed.). (1955).

* Johnson, Thomas H. & Ward, Theodora (Ed.). (1958). The Letters of Emily Dickinson. 3 vols.

Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press.* Jäderlund, Ann Emily Dickinson (2012). Gång på gång är skogarna rosa; dikter av Emily Dickinson i översättning av Ann Jäderlund.

Stockholm: Albert Bonniers Förlag.

* Kannan, Trisha (2006). "I took my power in my hand": Emily Dickinson's thirtieth fascicle. from: http://ufdcimages.uflib.ufl.edu/uf/e0/01/43/48/00001/kannan_t.pdf

* Kjær, Niels Emily Dickinson (1984). Elysium. Haarby: Forlaget I Haarby.

(translations / vertalingen).

* Kübler, Gunhild – Emily Dickinson (1999). Gedichte englisch und deutsch.München – Wien: Hanser Verlag. (translations / vertalingen).

* Nijland, G.O. (2011 – 2012). An inventory of translations of Emily Dickinson's poems in Dutch, Frisian, South African,

German and Scandinavian languages.Internet: http://edl.byu.edu/essays/NijlandDickinson_DutGerScasep2012.xls

* Nijland, Geert. O. & Zwemer, Jan P. − Emily Dickinson (2012). In Ovens Groen − bakt onze Moeder − met Vuren van de Zon;

Gedichten van Emily Dickinson. Soest: Boekscout.nl (translations / vertalingen).

* Nijland, Geert O. & Zwemer, Jan P. − Emily Dickinson (2013). The Produchts of my Farm are these (Dit komt er van mijn boerderij).

Soest: Boekscout.nl (translations / vertalingen).

* Nyberg, Lennart & Bergsten, Staffan Emily Dickinson (1993). Dikter. Urval och översättning: Lennart Nyberg;

Inledning: Staffan Bergsten; Förord: Lennart Nyberg. Lund: Studentliteratur. (translations / vertalingen).

* Preest, David (2010). Emily Dickinson: notes on all the poems.

Retrieved 09 – 01 – 2013 from: http://www.emilydickinsonpoems.org

* Rothuizen, Gerard Th., Riessen, Renée D.N. van & Runia, Anthony P. (1989).

Aan de Jabbok; religie en rebellie in de poëzie van Emily Dickinson. Kampen: Kok.

* Santen, Louise van Emily Dickinson (1986). Emily Dickinson Gedichten.

Baarn: De Prom. (translations / vertalingen).

* Sewall, Richard B. (1974). The Life of Emily Dickinson. 2 vols.

New York: Farrat, Straus and Giroux.

* Spies, Lina – Emily Dickinson (1995). 'n Ruiker vir Emily. In Lina Spies (Red.). Die enkel taak: die merkwaardige verwantskap tussenElisabeth Eybers en Emily Dickinson. Kaapstad – Pretoria: Queillerie. (translations / vertalingen).

* Strijtem, Ivo van & Stassijns, Koen (Red.) Emily Dickinson (2002). De Mooiste van (Emily) Dickinson. vertaling [uit het Engels] door Ivo van Strijtem;

in een redactie van Koen Stassijns en Ivo van Strijtem; ingeleid door Vik Doyen. Tielt – Amsterdam: Lannoo – Atlas. (translations / vertalingen).

* Stuiveling, Garmt (1936).

Elementen. Amsterdam: De Arbeiderspers.

* Swahn, Sven Christer – Emily Dickinson (1986). mitt brev till världen.Högnas: Bra Lyrik – Bra Böcker. (translations / vertalingen).

* Todd (1894, 1896): see:Dickinson, Emily – Mabel Loomis Todd (Ed.). (1894, 1896).

* Todd & Bingham (1945): see:

Dickinson, Emily – Mabel Loomis Todd & Millicent Todd Bingham (Eds.). (1945).

* Todd & Higginson (1890): see:

Dickinson, Emily – Mabel Loomis Todd & T.W. Higginson (Eds.). (1890).

* Verstegen, Peter – Emily Dickinson (2005). Gedichten. 2 delen.

Amsterdam: Van Oorschot. (translations / vertalingen).

* Verstegen, Peter – Emily Dickinson (2011). Verzamelde Gedichten.Amsterdam: Van Oorschot. (translations / vertalingen).

* Vinde, Ann-Marie Emily Dickinson (2010). Min flod flyter mot dig.

Stockholm: Bokverket. (translations / vertalingen).

1   2   3   4   5   6


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina