V de Heer is opgestaan! Ja, Hij is waarlijk opgestaan! Deze woorden klinken vandaag over de hele wereldDovnload 86.87 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte86.87 Kb.
Paaszondag (C)

BEGROETING


V De Heer is opgestaan! Ja, Hij is waarlijk opgestaan!

Deze woorden klinken vandaag over de hele wereld.

Met volle overtuiging, maar ook aarzelend,

niet goed wetend wat je onder deze woorden moet verstaan.

Wij, die hier zijn samengekomen, laten zien

dat de Heer Jezus ons boeit, ons leidt, ons verzamelt.

Omwille van Hem zijn wij hier bijeen,

zoekend naar de diepte van ons bestaan.

Welkom in naam van de Levende:

Vader, Zoon en heilige Geest.

ofwel

V De Heer, bron van leven voor alle mensen,

moge hier in ons midden zijn.


PROCLAMATIE


Het verdient aanbeveling om bij de intochtprocessie de brandende paaskaars mee te dragen. In ieder geval is de hier volgende 'proclamatie' bedoeld, om staande bij de paaskaars te worden gezegd. De inleiding komt dan te vervallen.


V Dit is de dag, die de Heer heeft gemaakt en gegeven.

Laat ons hem vieren met vreugde.


L 'Het was nog donker' – zo staat er niet voor niets –

toen Maria Magdalena naar het graf ging.

Maar haar nacht van twijfel en ongeloof

verkeerde in een nieuwe dag van leven en van licht.


V Dat ook aan ons zoiets gebeuren mag,

op deze morgen van Pasen, ik mag het hopen.

Dat ieder van ons, uit welk duister dan ook wellicht gekomen,

hier vinden mag:

een nieuw begin van leven, van licht, ontstoken in de nacht.
L Vandaag herademt de schepping,

want Gods liefde – zo blijkt –

laat zich door geen nacht weerhouden.

Open uw hart voor dat goede nieuws,

laat uw ogen wennen aan het licht van Gods nieuwe dag.
V Dit is de dag, die de Heer heeft gemaakt en gegeven.

Laat ons hem vieren met vreugde.
INLEIDING


L Welkom op Pasen,

feest om met elkaar te vieren.

Het donker van nacht en dood -

zo roepen wij elkaar vol vreugde toe -

heeft niet het laatste woord.

Het laatste woord is aan onze God,

die 'vroeg in de morgen, donker was het nog'

een ongekende nieuwe dag voor ons in petto heeft,

een dag door God zelf voor ons gemaakt.
BEKERINGSMOMENT


V Vanuit het vertrouwen in de Levende bidden wij,

dat Hij zich ontfermt over ons en over allen.
L Heer, wees nabij als wij in duisternis verkeren…
V Heer, ontferm U over ons.
L Christus, openbaar ons het diepe geheim van uw leven…
V Christus, ontferm U over ons.
L Heer, neem weg alles wat ons afhoudt van uw weg ten leven…
V Heer, ontferm U over ons.
V Moge de goede God zich over ons ontfermen,

onze fouten vergeven

en ons eens geleiden tot eeuwig leven.


ofwel


V De Heer zegeviert over zonde en dood.

Op Hem mogen wij vertrouwen,

ook als wij gezondigd hebben.

Belijden wij onze schuld

en vragen wij, dat Hij zich over ons ontfermt.


L Heer, verdrijf van uw volk elk spoor van duisternis…
V Heer, ontferm U over ons.
L Christus, verlos uw volk van al zijn zonden…
V Christus, ontferm U over ons.
L Heer, vergeef uw volk al zijn tekortkomingen…
V Heer, ontferm U over ons.
V Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,

onze fouten vergeven

en ons eens geleiden tot eeuwig leven.


OPENINGSGEBED


V Gezegend zijt Gij, Bron van leven,

om deze dag die Gij ons heden geeft.

Wij bidden U,

dat wij het verhaal van Jezus, de Levende, tot ons toelaten,

dat het kleur mag geven aan ons bestaan,

en al het duister uit ons hart verdrijft.

Dat vragen wij U

voor vandaag en alle dagen tot in uw eeuwigheid.

ofwel

V God, almachtige Vader,

dit is de dag

waarop Gij uw Zoon Jezus uit de doden hebt opgewekt.

Gij hebt Hem gezalfd met de heilige Geest

en verheven boven al wat leeft.

Wij vragen U:

bevestig ons geloof in de verrezen Heer,

wek ons op uit zonde en dood.

Dat wij ons niet vastklampen aan wat voorbijgaat

maar uitzien naar uw heerlijkheid.

Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,

die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest,

God, door de eeuwen der eeuwen.ofwel

V Eeuwige,

dit is de dag die Gij gemaakt hebt,

de dag waarop Gij uw Zoon verheerlijkt hebt.

Gezegend zijt Gij om Hem,

die ons nieuwe hoop op leven en toekomst geeft,

gezegend zijt Gij om deze dag,

waarop uw schepping herademt

en mensen mogen weten

dat uw liefde voor ons

sterker is dan alle dood

en duren zal door alle eeuwen der eeuwen.ofwel

V God,


vandaag hebt Gij door uw eniggeboren Zoon

gezegevierd over de dood

en ons de toegang ontsloten tot het eeuwig leven.

Geef dat wij die het feest vieren

van de verrijzenis van onze Heer,

vernieuwd worden door uw Geest

en verrijzen tot het leven in uw licht.

Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,

die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest,

God door de eeuwen der eeuwen.
INLEIDING OP DE LEZINGEN


L We horen een toespraak van Petrus,

een aansporing van Paulus

en een verhaal van Johannes over drie mensen,

die op paasmorgen op weg gaan naar het graf.

Uit deze drie/twee lezingen klinkt één boodschap:

de dood is overwonnen. Christus is uw leven!


EERSTE LEZING


L Uit de handelingen van de apostelen. (10,34a.37-43)


Petrus nam het woord en zei:

‘U weet wat er in het hele Joodse land is gebeurd,

beginnend in Galilea:

hoe God, na de doop waartoe Johannes opriep,

Jezus uit Nazaret heeft uitverkoren

door hem de heilige Geest te schenken

en hem te bekleden met kracht;

hij trok als weldoener door het land

en genas iedereen die in de macht van de duivel was,

want God stond hem bij.

Wij zijn de getuigen van alles wat hij gedaan heeft,

in het land van de Joden en ook in Jeruzalem.

Zeker, ze hebben hem gedood

door hem aan een kruishout te hangen,

maar God heeft hem op de derde dag weer tot leven gewekt

en heeft hem aan de mensen laten verschijnen,

niet aan het hele volk, maar aan enkele getuigen

die daartoe door God waren aangewezen,

aan ons namelijk,

die samen met hem gegeten en gedronken hebben

nadat hij uit de dood was opgestaan.

Hij heeft ons opgedragen getuigenis af te leggen

en aan het volk bekend te maken

dat hij het is die door God is aangesteld

als rechter over de levenden en de doden.

Van hem getuigen alle profeten

dat iedereen die in hem gelooft

door zijn naam vergeving van zonden krijgt.’TUSSENZANG (Psalm 118)


Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig,

eindeloos is zijn erbarmen!

Stammen van Israël, dankt de Heer,

eindeloos is zijn erbarmen!
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt.

Wij zullen hem vieren in blijdschap.
De Heer greep in met krachtige hand,

de hand van de Heer heeft mij opgericht.

Ik zal niet sterven maar blijven leven

en alom verhalen het werk van de Heer.


Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt.

Wij zullen hem vieren in blijdschap.
De steen die de bouwers hebben versmaad,

die is tot hoeksteen geworden.

Het is de Heer, die dit heeft gedaan,

een wonder voor onze ogen.


Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt.

Wij zullen hem vieren in blijdschap.


TWEEDE LEZING


L Uit de brief van Paulus aan de Kolossenzen. (3,1-4)


Zusters en broeders,
Als u nu met Christus ten leven bent gewekt,

zoek dan ook wat boven is,

daar waar Christus zetelt aan de rechterhand van God.

Zet uw zinnen op wat boven is, niet op het aardse.

U bent immers gestorven

en uw leven is met Christus verborgen in God.

Wanneer Christus, die uw leven is, verschijnt,

zult ook u met Hem verschijnen in heerlijkheid.
ofwel


L Uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs. (5,6b-8)


Zusters en broeders,
U weet toch dat een beetje zuurdesem genoeg is

om het hele deeg zuur te maken?

Doe de oude zuurdesem weg, om vers deeg te worden.

U moet zijn als ongezuurde broden,

want ons paaslam is geslacht: Christus.

Wij moeten ons feest vieren,

niet met de oude zuurdesem,

de zuurdesem van slechtheid en boosheid,

maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid.


SEQUENTIE


Laat ons 't Lam van Pasen loven,

't Lam Gods met offers eren.

Ja, het Lam redt de schapen,

Christus brengt door zijn onschuld

ons arme zondaren tot de Vader.

Dood en leven, o wonder,

moeten strijden tesamen.

Die stierf, Hij leeft, Hij is onze Koning.

Zeg het ons, Maria,

wat is 't dat gij gezien hebt?

Het graf van Christus dat leeg was,

de glorie van Hem die opgestaan is,

eng'len als getuigen,

de zweetdoek en het doodskleed.

Mijn hoop, mijn Christus in leven!

Zie Hij gaat u voor naar Galilea.

Waarlijk, Christus is verrezen:

stond op uit de doden.

O Koning, onze Held, geef ons vrede. (Alleluja)
ALLELUJA (1Kor 5)


Alleluja.

Ons Paaslam is geslacht: Christus zelf.

Wij noemen ook ons feest vieren in de Heer.

Alleluja.


EVANGELIE


V Uit de blijde boodschap van onze Heer Jezus

zoals die voor ons werd opgetekend door Johannes. (20,1-9)
Op de eerste dag van de week ging Maria van Magdala,

in alle vroegte, terwijl het nog donker was, naar het graf

en zag dat de steen voor de opening was weggehaald.

IJlings liep ze naar Simon Petrus en de andere leerling,

die van wie Jezus hield.

'Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald', zei ze.

'Wisten we maar waar ze Hem hebben neergelegd!'

Daarop gingen Petrus en de andere leerling

op weg naar het graf.

IJlings liepen de twee er samen naartoe,

maar de andere leerling liep harder dan Petrus

en kwam het eerst bij het graf aan.

Hij wierp er een blik in

en zag dat de linnen doeken er nog lagen.

Maar hij ging niet naar binnen.

Toen kwam ook Simon Petrus, na hem, bij het graf aan

en ging meteen naar binnen.

Hij zag hoe de doek die zijn hoofd had bedekt,

niet bij de andere doeken lag:

hij was opgerold en lag helemaal apart.

Toen pas ging ook de andere leerling,

die het eerst bij het graf was aangekomen, naar binnen.

Hij zag en kwam tot geloof.

Ze wisten toen nog niet wat de Schrift zei:

dat Hij uit de doden móést opstaan.


RITUEEL BIJ DE SYMBOLISCHE SCHIKKING (zie clip-art)
Versie a: Maak van het gaffelkruis een groene levensboom door in het hart een bloemstuk aan te brengen van (witte) bloesemtakken of voorjaars­bloemen. Leg twee witte stenen als grafstenen aan de voet. Laat tussen de stenen door bloesemtakken naar buiten komen.

Al het zand is nu vervangen door groen met daarin potjes met bijvoor­beeld mininarcissen of primula's. Het nieuwe leven breekt door.


L 'Wie mag er als het Pasen is, gaan delen in verrijzenis?'.

Vandaag precies zes weken geleden,

toen wij aan de voorbereiding van dit feest begonnen,

stelden wij ons deze vraag voor het eerst.

En in de veertig dagen die volgden vonden wij antwoorden.
V Vandaag –

de woestijn van zes weken geleden

is inmiddels tot een tuin geworden,

het kruis tot een groene levensboom –

stellen wij de vraag opnieuw

en het antwoord lijkt weinig verrassend:

'Alleen in gelovige overgave

wordt het blije nieuws van Pasen verstaan'.ofwelVersie b: Leg de staande bakstenen, die Jeruzalem verbeelden (eerste zondag in de veertigdagentijd) horizontaal. Handhaaf de vierkante vorm. Plaats in het midden van dit vierkant een hoop stenen (grotere en grind) en laat daaruit een sprekende bloemtak komen. Leg terzijde van de hoop stenen een grote, opvallende witte steen.

Vul het geheel met buxusgroen en mos of graspollen. Jeruzalem is een hof geworden, een tuin als beeld van de aarde waarin de Levende centraal staat en de aarde groen van hoop en leven is.

Wil men door middel van een klein ritueel de aanwezigen op de schikking attent maken, dan wordt de bloemtak pas gedurende dat ritueel temidden van de hoop stenen gezet.
V Zie: de zware steen is weggerold,

het leven bleek sterker dan de dood.


L Christus is uit de dood verrezen:

wie zoekt het leven bij de dood?

Het Licht staat op in wijn en brood,

het heeft voorgoed de weg gewezen

en ons genezen.
Christus is uit de dood verrezen;

ten derde dage opgestaan

heeft Hij voor ons allen ingestaan.

Laten wij daarom vrolijk wezen:

God zij geprezen.
V En de stad Jeruzalem,

waar het zich allemaal afspeelde,

is tot een tuin geworden

waarin groen en bloemen spreken

van nieuwe hoop en herwonnen leven.


GELOOFSBELIJDENIS (naar Fil. 2,6-11)


V Hij die bestond in goddelijke majesteit

heeft zich niet willen vastklampen

aan de gelijkheid met God.


A Hij heeft zichzelf ontledigd

en het bestaan van een slaaf op zich genomen.

Hij is aan de mensen gelijk geworden.
V En als mens verschenen

heeft hij zich vernederd

door gehoorzaam te worden tot de dood,

tot de dood aan het kruis.


A Hij is gehoorzaam geworden tot de dood,

tot de dood aan het kruis.
V Daarom heeft God Hem hoog verheven

en Hem de naam verleend

die boven alle namen is.
A Opdat bij het noemen van zijn naam

iedere knie zich zou buigen

in de hemel, op aarde en onder de aarde.
V En opdat iedere tong zou belijden,

tot eer van God de Vader:

Jezus Christus is de Heer.
A Tot eer van God de Vader:

Jezus Christus is de Heer.
(Wanneer de aanwezigen met doopwater worden besprenkeld,

kan dit gebed als inleiding daarop worden gebruikt.)


V Levend water moge er komen

ten oosten van onze kerk, in het oosten van de wereld.

Dat alles wat zich daar als nieuw aandient

voort mag vloeien uit oude wijsheden,

zoals vele vluchtige wateren uit de ene onpeilbare bron.
Levend water moge er komen

ten westen van onze kerk, in het westen van de wereld.

Dat de zeeën van onze beschaving niet leeglopen en uitdrogen,

niet verworden tot kaalslag en woestijn,

maar oasen blijven in onze soms zo dorre samenleving.
Levend water moge er komen

ten noorden van onze kerk, in het noorden van de wereld.

Dat de kou die het water tot ijs maakt

nooit de harten van de mensen verhardt,

dat de mensen van daar en overal

zich in de pollnacht van het leven blijven verwarmen aan elkaar.


Levend water moge er komen

ten zuiden van onze kerk, in het zuiden van de wereld.

Dat men drinke en danse daarginder

op het feest van het bruisende, altijd nieuwe, eeuwige leven

en dat de dood, in naam van God,

er swingend, rappend en raggend overwonnen wordt.
ofwel


V Vandaag, op het feest van Pasen,

herdenken wij de dood en de verrijzenis van Jezus Christus.

Door te sterven heeft Hij voor ons de dood vernietigd

en door te verrijzen heeft Hij ons ten leven gewekt.

In het doopsel zijn wij allen met Jezus gestorven en verrezen.

Daarom nodigt het paasfeest ons uit

ons doopsel te gedenken

en ons geloof te belijden

in Gods heilsplan met de wereld en de mens.

Ik wil nu graag voorgaan in het belijden van dit geloof.
Ik geloof in God,

de Vader van onze Heer Jezus Christus.

Hij is de Schepper van hemel en aarde,

die alles in stand houdt en elke mens bij name kent.

Hij wil niet dat wij sterven, maar léven.
A Wij geloven in God, onze Schepper en Vader.

Hij wil niet dat wij sterven, maar léven.
V Ik geloof in Jezus Christus,

de mens geworden Zoon van God,

de broeder van de mensen.

Hij heeft zich vernederd tot de dood op het kruis.

Daarom heeft God Hem verheven als de eerste der mensen.
A Wij geloven in Jezus Christus, Gods Zoon en onze broeder,

die voor ons gestorven en verrezen is.
V Ik geloof in de heilige Geest,

de Liefde tussen Vader en Zoon.

Hij is de adem van God, die ons bezielt.

Hij is de gezindheid van Jezus Christus,

die in ons allen moet heersen.

Hij maakt alles nieuw

en verwerkt in ons het eeuwig leven.
A Wij geloven in de heilige Geest, die ons bezielt

en ons verenigt tot broeders en zusters van elkaar.
V Zusters en broeders, bidt in uw hart tot God,

dat het geloof, dat wij beleden hebben,

standvastig en onwankelbaar zal zijn.

Moge het zichtbaar worden in daden van oprechte liefde,

opdat wij deelachtig mogen worden aan het leven van Jezus,

dat heen reikt over de grenzen van de dood

en duren zal tot in eeuwen der eeuwen.
(De voorganger spreekt over het in de Paaswake gezegende water

het volgende dankgebed uit:)


V Levende God,

wees aanwezig bij ons, uw mensen.

Wij gedenken het wonder van de schepping

en het wonder van onze bevrijding.

Wij danken U voor dit water, dat Gij hebt geschapen

om aan het land vruchtbaarheid te schenken

en aan ons lichaam verfrissing en reinheid.

Met water ook hebt Gij uw volk barmhartigheid bewezen:

door de zee hebt Gij het bevrijd uit de slavernij

en met water zijn dorst gelest in de woestijn.

Onder het teken van water

hebben de profeten een nieuw verbond aangekondigd,

dat Gij wilde sluiten met uw mensen.

Door het water, dat door Christus werd geheiligd in de Jordaan,

hebt Gij de mens tot nieuw leven gewekt.

Laat dit water voor ons een herinnering zijn aan het doopsel,

dat wij hebben ontvangen,

en laat het ons in blijdschap verenigen met allen,

die op Pasen door het doopsel zijn vernieuwd.

Door Christus, onze Heer.


(Nu volgt de besprenkeling.

Daarna besluit de voorganger met:)


V Moge de almachtige God ons bevrijden van zonden

en ons waardig maken

eens deel te hebben aan zijn heerlijkheid.


VOORBEDE


V Vandaag gedenken wij

dat Jezus Christus, onze Heer, uit de dood verrees.

Vandaag vieren wij

dat niet de dood, maar het leven overwint.

Vanuit die vreugde bidden wij:


L Voor de kerk, de gemeenschap der gelovigen:

dat zij door haar regels het leven niet inperkt of doodt,

maar dat zij het leven ruim baan schept,

dat zij een plek is voor iedereen…

Laat ons bidden.
L Voor alle gelovigen,

die vandaag de opstanding gedenken en vieren:

dat zij de moed hebben van dit geloof te getuigen,

dat zij in durven gaan tegen wat 'men' als onzin afdoet…

Laat ons bidden.
L Voor onze samenleving, gekenmerkt door kleinheid en angst:

dat zij ijvert de gerechtigheid nieuwe kansen te geven,

dat zij het aandurft ongekende wegen naar de vrede te gaan,

dat zij de wil vertoont meningsverschillen te overbruggen…

Laat ons bidden.
L Voor onze moeder aarde,

die door ons uitgebuit en verkracht wordt:

dat wij als echte rentmeesters over de natuur waken,

dat wij de schepping respecteren

uit diep ontzag voor de Eeuwige…

Laat ons bidden.


L Voor alle kinderen van de grote mensenfamilie:

dat de hongerigen voedsel krijgen,

dat iedereen kan beschikken over drinkbaar water,

dat alle mensen een veilige plek hebben om te wonen,

dat solidariteit tussen alle mensen bestaat…

Laat ons bidden.


L Voor onze dopelingen;

voor hen die gaan trouwen;

voor de zieken onder ons;

voor hen die gestorven zijn

en die wij in deze viering speciaal gedenken…

Laat ons bidden.


V Eeuwige God,

verhoor onze beden

en geef dat allen, die wij bij U hebben aanbevolen,

mogen ervaren dat Gij niet loslaat

wat uw hand is begonnen door Jezus, de Opgestane,

die met U leeft in de eeuwen der eeuwen.
ofwel


V Deze dag vieren wij opstanding en bevrijding,

een nieuw begin van leven.

Bidden wij voor allen

voor wie dat verder weg lijkt dan ooit.
L Voor hen die hun dagen slijten in mensonterende armoede,

in onrecht, hun door medemensen aangedaan.

Dat handen hen bevrijden, dat zij opstaan uit die dood…

Laat ons bidden.


L Voor hen die gebukt gaan onder het steeds maar moeten,

die loden last, hun door henzelf of anderen opgelegd.

Dat die steen wordt weg gewenteld,

dat zij opstaan uit die dood…

Laat ons bidden.
L Voor hen die zijn gevangen in bitterheid en onvermogen,

die het kwaad hun aangedaan niet kunnen vergeven.

Dat zij leren zien met nieuwe ogen,

dat zij opstaan uit die dood…

Laat ons bidden.
L Voor hen die ronddolen in vertwijfeling,

wier leven vol van vragen lijkt, waarop geen antwoord is.

Dat zij mensen ontmoeten, die met hen zoeken naar waarheid, dat zij opstaan uit die dood…

Laat ons bidden.


L Voor onszelf,

dat wij durven leven op ons paasbest,

ons durven toe te vertrouwen aan God,

wiens liefde sterker is dan elke dood…

Laat ons bidden.
L Voor onze dopelingen;

voor hen die gaan trouwen;

voor de zieken onder ons;

voor hen die gestorven zijn

en die wij in deze viering speciaal gedenken…

Laat ons bidden.


V God van ooit en steeds opnieuw,

kom in ons midden, opdat wij herleven.
GEBED OVER DE GAVEN


V Gezegend zijt Gij, Bron van leven,

gezegend ook deze gaven, brood en wijn.

Zij herinneren ons aan Jezus en aan zijn toegewijd bestaan.

Doe ons, brekend en delend in zijn naam,

meer en meer op Hem gelijken

en, Hem achterna, de weg inslaan, die naar het leven leidt.

Dat vragen wij U

voor vandaag en alle dagen tot in uw eeuwigheid.

ofwel

V God,


op deze dag van Pasen

doen wij het oude zuurdeeg weg

en bieden U het zuiver brood

van reinheid en van waarheid.

Aanvaard het offer van ons paaslam,

Jezus Christus, onze Heer.ofwel

V Heilige God,

zegen ons in brood en wijn

en prent ons in het hart

hoe heerlijkheid en vrede

door lijden en dood gekocht zijn

in Jezus, de Levende,

om wie wij U dank brengen

op deze dag der dagen

en tot in eeuwigheid.ofwel

V Heer,


op het feest van Pasen

dragen wij U vol vreugde dit heilig offer op.

Voltrek het paasmysterie van uw kerk,

zodat zij herboren wordt

en het voedsel van haar leven vindt.

Door Christus onze Heer.
PREFATIE (van Pasen I)


De Heer zal bij u zijn.De Heer zal u bewaren.

Verheft uw hart.Wij zijn met ons hart bij de Heer.

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.Hij is onze dankbaarheid waardig.
U danken wij, Heer God,

omwille van uw heerlijkheid,

en om heil en genezing te vinden

zullen wij uw Naam verkondigen al onze dagen,

maar vooral op deze Dag, die Gij gemaakt hebt,

bezingen wij U.


Want ons paaslam, Christus, is voor ons geslacht.

Hij, die voor ons geworden is

het Lam dat wegdraagt de zonden der wereld.

Onze dood is Hij gestorven,

voorgoed heeft Hij de dood ontwapend en gedood;

Hij is opgestaan ten leven

en alles heeft Hij nieuw gemaakt.
Vreugde om het paasfeest vervult ons,

mensen die op aarde wonen;

vreugde vervult de engelen in de hemel,

de machten en de krachten die U loven,

dit U dit lied toejuichen zonder einde:
Heilig, heilig, heilig, de Heer…


VREDESGEBED


V Met Pasen zien wij dat het onmogelijke waar wordt:

het leven is niet stuk te krijgen,

vrede en eenheid zijn mogelijk.

Bidden wij:
Heer Jezus,

door uw trouw ten einde toe

schenkt Gij ons het leven.

Vrede wenst Gij ons toe.

Breng ons bijeen,

stem ons af op leven en geluk voor allen,

Gij die leeft in eeuwigheid.
De vrede van Jezus de levende:

licht door het duister heen,

liefde sterker dan de dood,

recht en genade, -

die vrede zij met ons allen

in onze wereld, in onze huizen,

hier aan de tafel van één.
Geef elkaar een teken van vrede…


UITNODIGING TOT DE COMMUNIE


V Brood (en Beker) om te delen,

teken van het Leven zelf,

teken van Leven dat niet stuk te krijgen is.

Als wij hier het Brood (en de Beker) delen,

getuigen wij dat God met ons is

en worden wij mensen zoals door God bedoeld,

worden wij Lichaam van Christus.


Zie dit gebroken Brood, het Lam Gods,

dat wegneemt de zonden der wereld…
NA DE COMMUNIE


L Ik ben blij – zegt God –

dat je vandaag het feest van mijn verrijzenis wilt vieren.

Ik heb je bezig gezien in de voorbije veertigdagentijd

en gemerkt hoe je hebt volgehouden, met vallen en opstaan.

Vandaag leg Ik in jou mijn leven

en Ik plaats mijn hart

in het midden van jouw pijn en jouw droefheid.

Want met Pasen krijgt het kruis in het leven van mensen

een hart, mijn hart – zegt God –

dat klopt van liefde en tederheid.

Het moge je goed gaan, paasmens!ofwel (…)

L …SLOTGEBED


V Gezegend zijt Gij, Bron van leven,

om dit samenzijn, waarin wij opgewekt

de opstanding van Jezus, uw Zoon, hebben gevierd.

Vernieuw ons in zijn Geest

en zegen ons overvloedig

met zijn licht dat overwint,

met zijn liefde sterker dan de dood.

Dat vragen wij dit uur

voor vandaag en alle dagen tot in uw eeuwigheid.ofwel

V Heer God,

Gij leeft in ons midden door Jezus, uw Zoon,

en vervult ons met grote vreugde.

Bewaar uw volk in de vrede

die de verrezen Heer ons heeft toegezegd,

en maak ons tot getuigen van zijn blijvende aanwezigheid.

Hij die met U leeft in eeuwigheid.ofwel

V Levende God,

wij danken U om alles

wat Gij gedaan hebt aan Jezus.

Gij hebt zijn leven voor altijd aanvaard

en Hem een plaats gegeven aan uw rechterhand.

Wij bidden U:

laat ons leven getekend zijn

door zijn bewogenheid om mensen,

laat de wereld nieuw worden, een tuin van vrede,

en geef dat wij nooit gescheiden worden van uw liefde,

die ons gaande houdt tot in eeuwigheid.ofwel

V God,


door de sacramenten van Pasen

hebt Gij uw volk vernieuwd.

Waak over uw kerk met liefde en trouw,

zodat zij tot de heerlijkheid komt van de verrijzenis.

Door Christus onze Heer.


ZENDING EN SLOTZEGEN


V De Heer is waarlijk opgestaan uit de doden en al wat doods is.

Zijn leven is ons toevertrouwd.
Zijn bestaan bezielt ons,

nu wij heengaan onder de zegen van de goede God,

Hij die voor ons is: Vader, Zoon en heilige Geest.
Gaan wij nu van hier heen in vrede. Alleluja!…


ofwel


V 'Jezus is waarlijk verrezen':

dat is het goede nieuws dat ons is verkondigd.

Gaan wij heen van hier als getuigen van het Leven zelf,

dan zijn wij licht en leven voor elkaar.
Moge God ons daartoe zegenen,

Hij die voor ons is: Vader, Zoon en heilige Geest.


Gaan wij van hier heen in vrede. Alleluja!
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina