Van de openbare raadsvergadering van de raad der gemeente BathmenDovnload 134.71 Kb.
Pagina1/3
Datum19.08.2016
Grootte134.71 Kb.
  1   2   3

NOTULEN

van de openbare raadsvergadering van de raad der gemeente Bathmen


gehouden op donderdag 23 december 2004 om 19.00 uur in het gemeentehuis van Bath­men.


AANWEZIG

De voorzitter: Mr. J. Drost

De leden: M.W.H. Elferink, J. Goejer, H.G. Jansen, mw. B.J. Lefeber, M.J.M. Oosterwegel; W.E. Pakkert, J.C.M. Schaap, M. Schat-Ibes, T.W. Stegink, mw. J. Wiersma en mw. A. Zandstra-Keyl.

Tevens aanwezig:

De raadsgriffier: J.P. Stegeman

De wethouders: G.W. Brilman en A.H. Nikkels

De gemeentesecretaris: H. KragtAGENDA


1. Opening

2. Vaststelling agenda

3. Spreekrecht

4. Notulen van de vergadering van 24 november 2004

5. Ingekomen stukken en mededelingen

6. Regiozaken

7. Gemeentelijke herindeling.

8. Beantwoording schriftelijk gestelde vragen.Hoofdfunctie 0 Algemeen Bestuur

9. Voorstel tot vaststelling bestuursconvenant Bathmen-Deventer (04/66)

10. Voorstel tot wijziging diverse belastingvorderingen 2005 (04/67

11. Voorstel tot verkoop grond woonwagenstandplaatsen aan de SWB (04/68)

12. Voorstel bestemming legaat mevrouw Nijenhuis (04/69)

12a. Aankoop grond Schoolstraat van de heer Heuvelman

Hoofdfunctie 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

13. Voorstel tot beschikbaarstelling krediet voor fietsstroken langs de Gorsselseweg (04/70)

14. Voorstel tot beschikbaarstelling aanvullend krediet reconstructie Koekendijk (04/71)

15. Voorstel tot beschikbaarstelling krediet reconstructie Oudendijk (04/72)

Hoofdfunctie 4 Onderwijs

16. Voorstel voor integratiekosten openbaar onderwijs Bathmen (04/73)

Hoofdfunctie 5 Cultuur en recreatie

17. Voorstel inzake subsidie voor Scouting James Lovell (04/74)

18. Voorstel tot wijziging huurovereenkomst met ABS (04/75)

19. Voorstel tot bijdrage aan integraal beekherstel (04/76)

20. Voorstel vaststelling budgetsubsidie Stichting Zwembad de Looërmark i.o. (04/77)

Hoofdfunctie 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

21. Voorstel tot beschikbaarstelling krediet voor projectplan Kulturhus (04/78)

21a. Voorstel tot goedkeuring ontbinding R.I.O. gewest Midden IJssel (04/78a)

Hoofdfunctie 8 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

22. Voorstel inzake planschadeverzoek Bathmense Enk. (04/79)

23. Voorstel naar aanleiding van zienswijze inzake planschadeverzoek (04/80)

24. Voorstel inzake bezwaar op toegekende en afgewezen planschadevergoedingen (04/81)

25. Voorstel tot optieverlening op gronden deeluitmakende van bestemmingsplan De Enk - Vogelzang (04/82)

Hoofdfunctie 9 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

26. Voorstel tot herrubriceren reserve centrumplan / algemene bestemmingsreserve (04/83)

17. Rondvraag

Afscheid gemeenteraad

Sluiting
1. Opening

De VOORZITTER: Ik open deze bijzondere openbare vergadering. Ik deel u mede dat ik met uw instemming de fotograaf de gelegenheid zal geven om op deze laatste raadsvergadering foto's van ons te maken. Voorts deel ik u mee dat de rondvraag en eventuele stemming zal aanvangen bij onze nestor de heer Pakkert.
2. Vaststelling agenda

DE VOORZITTER: Ik constateer dat iedereen instemt met de agenda zoals voorgesteld.


3. Spreekrecht

DE VOORZITTER: Met het oog op het reglement van orde, Artikel 14 (Spreekrecht) deel ik u mede dat de heer J. van Duin van Scouting James Lovell Bathmen en de heer Siebelink zich bij de raadsgriffier hebben gemeld met het verzoek gebruik te mogen maken van het spreekrecht.

De heer Van Duin:

"Over het maatschappelijk belang van Scouting James Lovell Bathmen is geen discussie. De ideële doelstelling en de functie voor de groep van kinderen met gedragsproblemen zijn evident en worden dus ook breed onderschreven. Ik zal daar dus niet verder op in gaan.Wij hebben alle waardering en respect voor de inspanningen van het Gemeentebestuur ten behoeve van Scouting James Lovell Bathmen over de afgelopen jaren en de voorbereiding van het voorstel dat vanavond op de agenda staat. Het feit dat wij het nog niet eens zijn geworden doet daar niets aan af.
Op 28 november 2004 is er een motie ingediend voor de inspanningsverplichting voor een eenmalige subsidie van € 29.147 aan Scouting James Lovell Bathmen ter dekking van de kosten van grootschalig onderhoud. De motie is door de Raad overgenomen. Wij hebben dat opgevat als een toezegging van de Raad om het genoemde bedrag voor het genoemde doel beschikbaar te stellen, dus zonder bijzondere voorwaarden aan onze kant en onherroepelijk indien het geld beschikbaar is.


Voor de raad in november was een voorstel van B & W ingediend dat voorzag in een subsidie van
€ 14.000 en een lening van € 15.000. Wij hebben toen laten weten dat wij een ander idee hadden over de nakoming van de toezegging en het voorstel is toen teruggenomen. Wij hebben dat als erkenning van ons standpunt gezien, of tenminste was ons standpunt redelijk genoeg om er nog eens over te praten.
Bij nadere bespreking in de commissievergadering bleken er twee belangrijke overwegingen te bestaan om een gedeeltelijke subsidie en daarnaast een lening te verstrekken. De eerste is dat het een passend voorstel is. Het maakt het mogelijk om het noodzakelijk onderhoud uit te voeren. Daarmee is het voortbestaan van de scouting groep gered en zijn de accommodatiezorgen voorlopig van de baan. Het af te lossen bedrag is 12,5% van de jaarbegroting van Scouting James Lovell Bathmen, en dat moet op te brengen zijn.


De tweede overweging is dat er niet meer geld was. Deze laatste overweging is de gemakkelijkste. Immers, waar niets is verliest de keizer zijn recht, en dat geldt dan zeker ook voor ons. Hooguit blijven we dan nog even zitten met de vraag hoe het zich dan verhoudt met andere toezeggingen die wel geheel nagekomen worden en met reserveringen waarvan niet onomstotelijk vast staat dat ze ook daadwerkelijk voor het beoogde doel gebruikt zullen worden. Denk aan de eenmalige giften aan buurtverenigingen en aan de reserveringen voor het op zich prijzenswaardige Kultuurhuus. Wij nemen aan dat u dit allemaal voldoende overwogen heeft, en erkennen dan dat het uw taak, bevoegdheid en verantwoordelijkheid als gemeentebestuur is om zo te besluiten. Wij nemen aan dat de tweede overweging inmiddels vervallen is nu de opbrengst van het woonwagenkamp voldoende is om de subsidie aan te vullen tot het in de motie genoemde bedrag van € 29,149, en zo de inspanningsverplichting te vervullen.

De eerste overweging ligt wat moeilijker. Dat komt vooral omdat het meer een mening vertolkt dan een feit weergeeft. We lezen dat B & W het een passend voorstel vindt, maar vinden wij dat ook, en nog belangrijker, vindt de raad dat ook? We lezen dat B & W vinden dat een aflossing groot 12,5% van de jaarbegroting op te brengen is. Het is echter niet de bevoegdheid van het College om dat te bepalen, en het college wordt daarover ook nooit meer ter verantwoording geroepen. Wij wel.

Wij hebben als bestuur ten derde male onze financiële positie en de mogelijkheden en risico's daaromtrent in de toekomst afgewogen, en zijn opnieuw tot de conclusie gekomen dat wij geen lening kunnen accepteren. De kans dat wij zo'n lening niet geheel zullen kunnen aflossen is niet te verwaarlozen, zelfs als wij helemaal zouden afzien van onze verplichting als goed beheerder om geld opzij te leggen voor toekomstig groot onderhoud. De kwade kansen aan de uitgavenkant betreffen in hoofdzaak de noodzaak te reserveren voor groot onderhoud en vervanging van materiaal, de verhoging van de afdracht aan de landelijke organisatie en de sterke toename van de energierekening. De kwade kansen aan de inkomenskant zijn vooral de vermindering van de jaarlijkse gemeentelijke exploitatiesubsidie vanwege het wegvallen van allerlei rijkssubsidies, het plafond in de contributie waarboven kinderen om financiële redenen moeten afhaken en worden buitengesloten, en de afnemende opbrengsten van bijzondere acties omdat de bereidheid en de mogelijkheid om bij te dragen bij de mensen afneemt en er bovendien meer kapers op de kust komen of vissers in hetzelfde water gaan vissen.

Wij hopen dat u onze weloverwogen overtuiging en eigen verantwoordelijkheid in deze zult willen respecteren. Anders dan politieke bestuurders zijn bestuurders van een private rechtspersoon in beginsel persoonlijk aansprakelijk bij wanbeheer. Onder wanbeheer wordt onder meer verstaan het aangaan van leningen waarvan tevoren vaststaat dat terugbetaling onzeker is. Dan zou de gemeente ons moeten vrijwaren voor enig gevaar om niet terug te betalen, zonder terugbetaalverplichting.

Tot slot wil ik u melden dat wij intussen door onze contacten met medefinanciers tot de conclusie zijn gekomen dat een ruimhartige invulling van de inspanningsverplichting door het gemeentebestuur een goede basis is om aanvullende financiering te krijgen om nog enkele onvervulde wensen te realiseren. Het betreft o.m. een stevige omheining met toegangshek om de toenemende vernielingen in te dammen, aanvullende bestrating op eigen terrein om bij slecht weer toegankelijk te zijn, een uitbreiding van de inventaris om de verhuurbaarheid voor andere scoutinggroepen te verhogen en de vochtvrije opslag van onze meest kwetsbare materialen. De subsidie van de gemeente is daarvoor een noodzakelijke voorafgaande voorwaarde (en een lening is daarbij een nadeel). Want dat betekent belasting van de exploitatie. De nu wat sjofele accommodatie komt daarmee hopelijk op een iets hoger niveau, zonder dat dit overigens doorslaat naar iets wat ook maar op luxe lijkt.

Kortom, wij doen een dringend beroep op de raad om bij amendement het voorgestelde besluit te wijzigen en te besluiten een eenmalige investeringssubsidie van € 29.149 te verstrekken.

Wij wensen u veel wijsheid toe, dan kan het alleen maar goed voor ons aflopen. "

Namens de leden, de groepsraad en het bestuur van Scouting James Lovell Bathmen, de voorzitter: Jaap van Duin.

De heer Siebelink:"Het jaar 2004 loopt ten einde, en nog een week en dan is Bathmen haar zelfstandigheid kwijt. Voor onze gemeente is dit een belangrijk gegeven en voor het merendeel van onze bewoners een diepdroevige gebeurtenis. Onze eeuwenlange zelfstandigheid wordt daarmee op brute wijze ten einde gebracht waarmee de diepgewortelde gevoelens van een overgrote deel van de Bathmense bevolking niet zijn eerbiedigd. En daarmee komt ook een einde aan onze gemeentevlag, met het daarbij behorende wapen. Ook hier ligt een lange geschiedenis aan ten grondslag. Aanvankelijk stond het wapen aan de linkerzijde, Maria zittend met het Christuskind op haar schoot, en aan de rechterzijde drie stroken in rood op een grond van goud. Het toenmalige gemeentebestuur van Bathmen richtte zich in een brief aan Hare Majesteit de Koningin, en in 1981 hebben loco- burgemeester Heuvelman en secretaris Kragt voorgesteld om het gemeentewapen aan te passen. Na wat correspondentie met ministers en HM de Koningin werd de wijziging toegestaan. Die wijziging bestond uit het bestaande schild, met daarop een kroon, en rechts op goud drie rode kepers. De goedkeuring heeft plaatsgevonden en is in 1989 ondertekend door de Koningin, en vervolgens werd het aangepaste wapen van Bathmen op 12 december door de Hoge Raad van Adel officieel aan de gemeente Bathmen verleend.

Dat 'nieuwe' wapen vinden wij overal terug, zoals op de gemeentegids van Bathmen, op alle vlaggen, soms op de Bathmense Krant, en op het huismerk van de gemeente. Het zij mij nu gegund dat de heer Zandstra hier voor mij de vlag heeft klaargelegd, en nu, vooruitlopend op hetgeen volgende week aan de orde komt, kunnen wij reeds afscheid nemen van de vlag. Ik heb 4 exemplaren, voor de burgemeester, de wethouders en de secretaris. Voor de leden van de raad heb ik een plattelandskalender om op waardige wijze afscheid te nemen van de plattelandsgemeente. De vlag is mijn privé-eigendom, en ik wil schriftelijk laten vastleggen dat deze vlag in Bathmen moet blijven.

DE VOORZITTER: Wij zullen de Oudheidkundige Kring vragen om voor deze vlag een passende plaats te vinden. In goed overleg met Deventer en met onze Oudheidkundige Kring hebben wij een bruikleenovereenkomst, waarmee goede zorg is gegarandeerd. Ook zal overwogen worden om deze vlag, tezamen met de ambtsketen van Bathmen en andere objecten, ten toon te stellen.


4. Notulen van de vergadering van 24 november 2004

Tekstueel:

De raad stelt de notulen ongewijzigd vast.

Naar aanleiding van de notulen:

DE HEER GOEJER: (blad 7, nieuwbouw onderwijs) Aanvankelijk is er voorgesteld om eventuele nieuwbouw voor het onderwijs in De Rythmeen in het convenant op te nemen, maar dat is niet gebeurd. Daarom wil ik een motie indienen met de strekking om nieuwbouw in de toekomst te kunnen realiseren. De motie luidt als volgt:
MOTIE

De raad van de gemeente Bathmen, bijeen op 23 december 2004

Kennis genomen hebbende van

 • De verzoeken van de bestuurscommissie openbaar onderwijs op grond van onderwijskundige overwegingen bij de school De Rythmeen een tiende lokaal en een instroompunt voor peuters te realiseren;

 • De visie van de school en de bestuurscommissie betreffende de onderwijskundige ontwikkelingen in Bathmen;

Gezien

 • De resultaten van leerlingenprognoses en regelgeving in de Verordening Voorzieningen Onderwijshuisvesting;

Overwegende dat

 • Bij het vaststellen van schoolgrenzen een gelijkwaardig en vergelijkbaar onderwijsaanbod in
  Bathmen een uitgangspunt is;


 • Het realiseren van een instroompunt voor peuters bij iedere school, de fysieke mogelijkheden voor vernieuwing en verbreding van het onderwijskundig concept biedt;

 • Het centrumplan met de huidige voor Bathmen beschikbare middelen kan worden gerealiseerd;

 • Eventuele toekenning van ESF-middelen kan leiden tot gedeeltelijke herschikking van middelen, waardoor ruimte ontstaat voor uitbreiding bij de school de Rythmeen;

 • De, op dat moment actuele, leerlingenprognose een vergelijkbaar of groeiend aantal leerlingen in vergelijking met de huidige prognoses laat zien;

Is van mening dat

 • Na toekenning van externe subsidies (ESF) voor het centrumplan uit de vrijkomende middelen een tiende lokaal bij de Rythmeen ten behoeve van de peuterspeelzaal en onderwijskundige verbreding gerealiseerd kan worden

En besluit

 • Het college deze mening ter kennis te brengen van het college van de (nieuwe) gemeente Deventer

[was getekend: de PvdA fractie]

DE VOORZITTER: Ik constateer dat de motie met algemene stemmen wordt aanvaard.

DE HEER JANSEN: Bij de rondvraag heb ik een vraag gesteld over het hekwerk op de Oranjehof. Wat is daar over bekend?

WETHOUDER BRILMAN: Ik heb hierover met de heer Koot gesproken. De verkoop van de woning is nog steeds niet rond maar in februari wordt besloten wat er gaat gebeuren.

DE HEER JANSEN: Misschien is het goed om de politie er op te attenderen dat het een risico-object is.

WETHOUDER BRILMAN: Vanwege de kwetsbaarheid van deze plek lijkt mij dat een goed idee.
5. Ingekomen Stukken en Mededelingen

DE HEER JANSEN: (brief 2 inzake boek van Alexander Wulf) Ik vraag u deze brief nog voor januari af te handelen.

DE VOORZITTER: De brief zal zo snel mogelijk beantwoord worden. Het herinneringsboek met teksten van de heer Wulf en aanvullingen van de heer Hofstede zal nog voor het openluchtspel verschijnen.

Hierna neemt de raad het gestelde onder punt 3 t/m 13 voor kennisgeving aan, brief 1 wordt ter advisering in handen van de VNG gesteld, en brief 2 wordt ter afdoening in handen van het college gesteld.Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.


6. Regiozaken

DE VOORZITTER: In onze laatste vergadering kwam de fusie tussen GGD en Achterhoek en Stedendriehoek aan de orde. De besluitvorming heeft inmiddels in alle raden plaatsgevonden en er zal inpassing van medewerkers plaatsvinden. Er is weer gesproken over Stivam-Essent en de Heads of Agreement, waarover op 3 december arbitrage heeft plaatsgevonden. Er waren aanvankelijk 4 geschilpunten, en daar is er nog één van over waarover op 4 maart uitspraak wordt gedaan. Ook is er uitvoerig gesproken over de toekomst van de Stedendriehoek, maar wij weten nog niet of Epe in de Stedendriehoek zal blijven omdat eerst bestuurlijke spanningen opgelost moeten worden. Verder kwamen wat financiële verordeningen aan de orde.


7. Gemeentelijke Herindeling

DE VOORZITTER: Het belangrijkste is het bestuursconvenant dat bij agendapunt 9 aan de orde zal komen.


8. Beantwoording schriftelijk gestelde vragen.

DE VOORZITTER: Er zijn geen schriftelijke vragen gesteld.Hoofdfunctie 0 Algemeen Bestuur

9. Voorstel tot vaststelling bestuursconvenant Bathmen-Deventer (04/66)

MEVROUW ZANDSTRA: Onze fractie staat zonder kritiek achter het convenant . Wel heb ik me even zorgen gemaakt toen ik op 10 december in de krant las dat er in de commissievergadering van Deventer wel veel kritiek op was. Gelukkig is dit door bemiddeling van beide burgmeesters weer ten goede gekeerd. Wij kunnen goed leven met het beperkte herziening van het convenant. Wij willen onze dank uitspreken aan de Stuurgroep en het college van Bathmen en het ambtelijk apparaat die zich daarvoor hebben ingezet. Het convenant schept de voorwaarden waarmee Bathmen de eerste twee jaar goed kan leven, en waarbij de inwoners van Bathmen op het gebied van belastingen redelijk gecompenseerd worden.

DE HEER JANSEN: Wij hebben grote waardering voor de makers van dit convenant en voor de Bathmense burgers die de bouwstenen hebben aangereikt om tot dit convenant te komen. Het convenant is alles wat het moet zijn: een fatsoenlijke afspraak tussen twee partijen. Natuurlijk moet dit convenant in januari nog in de nieuwe raad aangenomen worden, maar ik verwacht wel dat dit bekrachtigd wordt.

DE HEER GOEJER: Wij sluiten ons aan bij de vorige sprekers. Er ligt een duidelijke afspraak die de overgang gemakkelijker maakt. De raad van Deventer moet zich hierover in januari uitspreken, maar daar ben ik zelf bij, dus hoeven wij daar niet bang voor te zijn.

DE HEER SCHAAP: Dit convenant is een prima bestuurlijke afspraak, en bevat een pakket afspraken waar wij trots op kunnen zijn. Met de sociale kleinschaligheid van Bathmen is de subsidiëring van instellingen en verenigingen voorlopig gegarandeerd.

DE VOORZITTER: Wij zijn blij met de reacties, en ik wil graag mijn complimenten uitspreken, ook naar de raad, omdat wij zo nauw hebben samengewerkt. Wij vonden het convenant erg belangrijk, en ik ben blij dat dit tot zo'n goed resultaat heeft geleid.

Zonder hoofdelijke stemming gaat de raad hierna akkoord met het voorstel.
10. Voorstel tot wijziging diverse belastingvorderingen 2005 (04/67

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming gaat de raad akkoord met het voorstel.
11. Voorstel tot verkoop grond woonwagenstandplaatsen aan de SWB (04/68)

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming gaat de raad akkoord met het voorstel.


12. Voorstel bestemming legaat mevrouw Nijenhuis (04/69)

DE HEER JANSEN: Ik stel voor dit punt na het voorstel inzake subsidie Scoutinggroep behandeld wordt.

DE VOORZITTER: Wij zullen dit punt dan behandelen als agendapunt 20a.
12a. Aankoop gronden Schoolstraat van de heer Heuvelman

DE HEER JANSEN: De gemeente mag zich gelukkig mag prijzen dat er een regeling is getroffen met de eigenaar van deze panden waarmee wij eigenaar worden van deze centraal liggende gronden. Nu kan de ontwikkeling van ons dorp in gang worden gezet.

MEVROUW ZANDSTRA: Ook wij zijn blij omdat het de realisatie van de school niet in de weg zal staan.

DE VOORZITTER: Wij sluiten ons daar graag bij aan. Het is een belangrijke nieuwe ontwikkeling die zich net op tijd heeft voorgedaan. Er is hierover overleg geweest met Deventer en zij hebben er met instemming op gereageerd.

WETHOUDER BRILMAN: Het zal ook afhangen van de aannemer, maar het plan is om na de eerste week van januari te beginnen. Los van deze koop was al besloten dat wij zouden gaan bouwen.

Zonder hoofdelijke stemming gaat de raad akkoord met het voorstel.

Hoofdfunctie 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

13. Voorstel tot beschikbaarstelling krediet voor fietsstroken langs de Gorsselseweg (04/70)

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming gaat de raad akkoord met het voorstel.
14. Voorstel tot beschikbaarstelling aanvullend krediet reconstructie Koekendijk (04/71)

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming gaat de raad akkoord met het voorstel.

15. Voorstel tot beschikbaarstelling krediet reconstructie Oudendijk (04/72)

MEVROUW ZANDSTRA: Wij staan achter dit voorstel maar willen opgenomen hebben dat er overleg met de omwonenden plaats zal vinden over deze maatregelen. Dat is ook gedaan toen andere straten in
Bathmen werden gereconstrueerd.


DE HEER JANSEN: Daar sluit ik mij bij aan. Ik heb twee vragen: worden de bomen langs de Oudendijk tussen de weg naar het zwembad en het fietspad gekapt? Ik hoop natuurlijk dat de bomen gespaard worden, maar als ze toch gekapt moeten worden om de weg te verbreden neem ik aan dat er andere bomen geplant worden. Wij zijn blij dat de Oudendijk nu wordt aangepakt want voor de jeugd die in Holten naar school gaat wordt het daarmee een stuk veiliger. Ik hoop dat er verkeersremmende of -sturende maatregelen worden genomen, en dat er ook toezicht is op het gebruik van de weg.


  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina