Van de voorzitterDovnload 66.16 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte66.16 Kb.
Van de voorzitter

Beste leden,


Het nieuwe bridgeseizoen van onze vereniging gaat weer van start. Op donderdag 3 september 2015 zullen we de strijd met het maken van onze geboden contracten weer aangaan.

Dat geeft mij een goed gevoel. Het leven krijgt weer zijn normale ritme: de (klein-) kinderen op school, de temperatuur naar een normaal niveau, veel woon-werk verkeer en elke donderdagavond bridgen.


Onze vereniging floreert. Het aantal leden is het maximum van 112 gepasseerd. Nieuwe leden komen op een wachtlijst, Voor bestaande leden is het toegestaan om met iemand van buiten onze vereniging te gaan bridgen. Deze persoon zal dan als “voorwaardelijk” lid worden aangemeld. Haar of zijn lidmaatschap is gekoppeld aan het partnerschap met het betreffende lid.

Afgelopen seizoen mochten we de eerste 90-plusser verwelkomen. Onze Mickje is met vlag en wimpel geslaagd door over de drempel te stappen van het negende decennium. Speciaal voor haar hebben we de orde van het “Zonnetje van Icarus” geïntroduceerd. We hopen haar nog vaak op onze bridgeavonden te mogen begroeten. Zij is één van de gangmakers van de gezellige sfeer die onze club siert.


Het komende seizoen zullen we een groot aantal nieuwe leden begroeten die we tot de “beginners” mogen rekenen. Het bestuur wil deze groep extra aandacht geven. In welke vorm we dat gaan gieten is nog niet bekend. Vorig seizoen hebben we een groep van acht leden eenmalig begeleid. Deze begeleiding bestond uit het bespreken en analyseren van de op de donderdagavond gespeelde spellen. Mocht deze vorm van begeleiding u aanspreken dan willen we dat graag weten. Deze begeleiding zal dan plaatsvinden op de geplande bridgeavonden vanaf 18.00 uur.
U kent waarschijnlijk het TV programma “met het mes op tafel”. Een leuk programma maar niet geschikt voor onze leden. Kijken mag maar doen niet. Het bestuur heeft met alle leden een stilzwijgende afspraak gemaakt geen gebruik te maken van “bestek” tijdens de uitvoering van het bridgespel. Beginnende bridgers hoeven zich geen zorgen te maken dat zware maatregelen genomen worden als u ondanks uw goede bedoelingen een bridgeregel overtreedt.

Ons motto is en blijft: Gezelligheid, Ontspanning, Medeleven. Kortweg GOM (en dat blijft plakken;-).


Op donderdag 3 september hoop ik u allen weer te zien bij de start van het seizoen 2015-2016. Het bestuur en de wedstrijdleiding hebben er weer zin in.

Wil HovensLief en Leed

Er is meer dan bridgen!


Natuurlijk is onze bridgeclub in eerste instantie bedoeld voor bridge. Elke week weer proberen we onze ‘krachten‘ te meten met die van de tegenstanders. Naast deze rivaliteit is het onderlinge contact gelukkig ook een belangrijk element.

Als club vinden we het daarom ook belangrijk een beetje aandacht te hebben voor het lief- en leed onder onze leden. Binnen het bestuur ben ik met deze schone taak belast.


Mijn oproep aan u is; kan uw partner of een andere bekende van onze club een blijk van medeleven gebruiken, laat het mij dan even weten. Er wordt dan voor een kaartje of een bloemetje gezorgd, namens ons allen.
Mijn e-mail adres is: carlaabbink@gmail.com
Carla Abbink
Afmelden

Voor alle bridgeavonden, dus ook de vrije avond(en) aan het begin van het seizoen, is afzeggen noodzakelijk.


Dat kan worden gedaan:


  1. Tijdens de clubavond op het afmeldformulier.

  2. Vóór donderdag 12.00 uur via e-mail: wedstrijdleidingicarus@gmail.com

  3. Op donderdag tussen 12.00 en 13.00 uur bij de dienstdoende wedstrijdleider. De dienstdoende wedstrijdleider heeft de beschikking over een mobiele telefoon van de club. Graag op dat nummer afzeggen. Het nummer is:
    06 – 57 12 06 67

  4. Als door onvoorziene omstandigheden toch later moet worden afgezegd kan dat eveneens naar hetzelfde mobiele nummer worden gedaan.

De wedstrijdleiders zijn: Jan ten Katen en Jan Oudejans.


DENKSPORTCENTRUM

Dubbelbeek 24

7333 NJ Apeldoorn

tel. 055 – 533 27 66


Bestuurssamenstelling bridgeclub Icarus

Voorzitter

Wil Hovens

Cederlaan 30

7313 BT Apeldoorn

tel.nr. (055) 355 84 51
Secretaris

Ella van de Kamp

Joost van den Vondellaan 13

7314 PE Apeldoorn

tel.nr. (055) 355 81 83

e-mail: ella13@upcmail.nl


Penningmeester

Ton Lamb


Brinkhorstweg 31

7311 GJ Apeldoorn

tel.nr. (055) 521 78 11
Wedstrijdleider

De wedstrijden worden geleid door de Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC). Vertegenwoordiger in het bestuur is:


René Schulte

Stadskade 346

7311 XX Apeldoorn

tel.nr. (055) 578 89 75


PR-zaken

Carla Abbink

Schoutenveld 418

7327 BT Apeldoorn

tel.nr. (055) 542 21 05
Algemene Ledenvergadering
De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op donderdag 1 oktober 2015. De agenda wordt twee weken hieraan voorafgaande uitgereikt. Voor die tijd kunt u agendapunten inbrengen.
Toon belangstelling voor uw club en komt allen op de ledenvergadering. Na afloop wordt er natuurlijk gekaart en zijn er zoals gebruikelijk weer een aantal prijzen te winnen.
De vergadering begint om 19.30 uur.

Apeldoornse Bridge Federatie (ABF)
Zoals u weet is onze vereniging aangesloten bij de Apeldoornse Bridge Federatie (ABF).

Ook dit jaar zullen zij weer verschillende bridge-activiteiten ontplooien. Daaronder vallen de zondagmiddagdrives, de

tussen-de-jaren drives en ook de cafébridgedrive.
Graag uw aandacht voor het volgende:

Aan het einde van de speelavond moeten de Noordspelers de spellen, biddingboxes etc. brengen naar de hoek van de wedstrijdleiding. Doe dit gelijk na afloop van het laatste spel! Napraten kan later nog!
Vele handen maken licht werk!!


Verslag van de algemene ledenvergadering van donderdag

2 oktober 2014.
De voorzitter opent de vergadering, heet ons allen welkom en is zeer verheugd over de grote opkomst.
Vanwege een groot aantal nieuwe leden begint de voorzitter met het voorstellen van het bestuur.
Voorzitter Wil Hovens

Secretaris Ella van de Kamp

Penningmeester Ton Lamb

Wedstrijdleider René Schulte

Pr. Zaken Carla Abbink
Mededeling en ingekomen stukken:

Geen ingekomen stukken, wel de mededeling dat Mieke Prins heeft opgezegd als lid en bij monde van de secretaris bedankt zij iedereen voor de fijne bridge- avonden.


Geen vragen/opmerkingen in verband met de ALV 2013.
Financieel verslag:

De nieuwe penningmeester kon zelf het verslag niet toelichten wegens vakantie. Hans Linthorst nam hierbij de honneurs waar.

Er waren geen aanmerkingen en het seizoen van 2013/2014 is met een positief saldo van 357,59 afgesloten.

De kascommissie gaat akkoord met de resultaten van het afgelopen jaar en decharge wordt verleend.


Kascommissie:

Budy Kuijpers is afgetreden en Ron Pouw en Guus Hoorenman zetten de commissie voort, waarbij Herry Lips als reserve.


De begroting van het seizoen 2014/2015.

Jan Schoorl heeft een opmerking waarom de kosten van het clubblad van 20 naar 100 euro zijn verhoogd. De voorzitter verklaart dat er geen sponsoring hiervoor meer is en het nu voor eigen beheer is.


De reservering voor het lustrum (50 jaar Icarus) is eenmalig verhoogd van 150 naar 500 en de komende jaren blijft dit bedrag verhoogd naar 250 euro.

Geen verdere opmerkingen.


De contributie wordt niet verhoogd en blijft 65 euro.
René Schulte (wedstrijdleider) en Carla Abbink (Pr. Zaken) hebben zich wederom beschikbaar gesteld als bestuursleden, aangezien niemand zich hiervoor heeft aangemeld.
Competitie indeling.

Een vrije avond, 4 perioden van 6 avonden en de laatste periode heeft 7 avonden.

Afzegging kan per email de gehele week worden gedaan tot en met donderdag 12.00 uur. Per telefoon alleen op de donderdag zelf tussen 12.00-13.00.


Rondvraag.

Rob Lugt heeft een opmerking over de benoeming van de bestuurssamenstelling betreffende Carla Abbink. Zij staat genoteerd als gewoon lid. Dit zou volgens hem beter zijn als dit Public Relations gaat heten. Dit zal in het vervolgd worden opgenomen.


Volgens Rob werden Jan ten Katen en Jan Oudejans te weinig in het zonnetje gezet. Door een luid applaus is dit hersteld.
Guus Hoorenman stelt nu ter discussie het promoveren tussen de bridge lijnen. Het moet niet mogelijk zijn dat een bridgepaar steeds kan zeggen dat zij niet willen promoveren naar een hogere lijn. Eenmaal is dit mogelijk maar een tweede maal niet, anders heeft het weinig zin de huidige regels te handhaven. De voorzitter was het hiermee eens.
Ad van Gemert vroeg wederom of de mededelingen van de ABF naar hem kon worden gemaild. Het bestuur voelt hier weinig voor, men kan zelf via internet dit zo inzien. Alle mededelingen betreffende bridge in Nederland staan juist voor iedereen hier ter inzage.

Informatie voor Apeldoorn en omgeving hangt op het bord in de zaal.


Jan Schoorl had nog een opmerking over de pauze. Deze blijft 5 a 10 minuten.
Hans Linthorst vertelde namens de A-spelers dat deze bereid zijn uitleg te geven over conventies en afspelen voor de vele nieuwe leden. Dit kan dan direct na het einde van de speelavond.
Afke Prins vond het jammer dat in het boekje niet een lijstje was van af- en aanmeldingen van de leden.

Bij de volgende druk staat dit er bij. De secretaris zal dit lijstje van het afgelopen jaar maken/uitdelen aan de belangstellenden.


Carla Abbink richt nu even het woord tot de nieuwe leden. Zij vraagt de nieuwe leden bij ziekte of andere zaken dit aan haar door te geven. Het bestuur (Carla) kan hierop dan reageren met een kaartje.

Tevens maakt zij melding van onze gezellige kerst- en paasdrive. Hiervoor hebben wij leden nodig om een culinaire bijdrage te leveren. U kunt zich dan opgeven bij Carla of Ella.


Alle nieuwe leden ontvangen nu van Icarus een systeemkaart met hoesje.
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de leden voor hun aanwezigheid, waarna iedereen gezellig gaat bridgen.

Van de Wedstrijdorganisatiecommissie
De Wedstrijdorganisatiecommissie (WOC) van onze club bestaat uit:

René Schulte Voorzitter

Jan ten Katen Wedstrijdleider

Jan Oudejans Wedstrijdleider


Wanneer u tijdens het spelen een spel tegenkomt met vieze of kapotte kaarten, of een defecte dan wel niet complete biddingbox, geeft u dit dan door aan één van de leden van de WOC (Jan, Jan of René). Zij zullen zorgen voor vervanging of completering van het materiaal.
Bridgeclub Icarus speelt volgens de bepalingen in het wedstrijdreglement. Op onze clubwebsite is het wedstrijdreglement en ook het huishoudelijk reglement voor een ieder in te zien. Ga naar:
www.nbbclubsites.nl/club/10027
Onder het nummer 10027 staat onze bridgeclub bij de NBB bekend.
Op deze site is niet alleen het wedstrijdreglement te zien, maar zijn ook de uitslagen terug te vinden. Als de werking van de site niet geheel duidelijk is, vraag het een van de bestuursleden, de wedstrijdleiding of een van de andere leden. Iedereen is bereid te helpen!

Ook zijn er links te vinden naar andere sites. Zo kun je eenvoudig een systeemkaart downloaden.


Ook kunt u inloggen via MijnNBB. Die link vindt u onderaan onze eigen website. U voert hier uw lidnummer en wachtwoord in. Als u nog geen wachtwoord heeft kunt u die opvragen (linksboven op de site van MijnNBB). Het wachtwoord wordt dan naar uw e-mailadres gestuurd. Zorg er daarom voor dat uw e-mailadres bekend is bij onze secretaris!


Speelschema seizoen 2015/2016


De club-parencompetitie zal worden gespeeld over 4 perioden van 6 en 1 periode van 7 avonden. De beste eindstanden van 4 perioden tellen mee voor het clubkampioenschap.

De eerste donderdag in september beginnen we met een andere wedstrijdvorm. Zo hebben eventuele vakantiegangers nog een week respijt. Donderdag 10 september begint dan de eerste periode.

Maar de eerste bridgeavond is dus 3 september, zoals gebruikelijk de eerste donderdag in september!Vrij bridgen Periode 1 Periode 2

3 sept 10 sept 29 okt

17 sept 5 nov

24 sept 12 nov

8 okt 19 nov

15 okt 26 nov

22 okt 3 dec

Periode 3 Periode 4 Periode 5

10 dec 11 feb 31 mrt

7 jan 18 feb 7 apr

14 jan 25 feb 14 apr

21 jan 3 mrt 21 apr

28 jan 10 mrt 28 apr

4 feb 17 mrt 12 mei

19 mei


Overige avonden


1 oktober: Jaarvergadering

17 december: Kerstdrive

24 maart: Paasdrive

26 mei: Slotavond / Prijsuitreiking
Geen bridgen


24 december

31 december

5 mei


Wedstrijdleiding

Vrij bridgen: Jan Oudejans

Periode 1: Jan Oudejans

Periode 2: Jan ten Katen

Periode 3: Jan Oudejans

Periode 4: Jan ten Katen

Periode 5: Jan Oudejans
René Schulte is reserve


Ledenlijst


De ledenlijst is opgenomen in het jaarboekje en vanwege de privacy niet opgenomen op de website.
Ten opzichte van het vorige boekje zijn er de volgende mutaties:
Bij:

# gedurende het seizoen 2014-2015: Arnold en Thea van Houtum, Lambert en Wil Hoving, Coby Mazereeuw, Cor de Rooij, Jan Schreuder, Hans Soeters, Antoon en Alie Stuivenberg, Annabelle Veeneman, Edith Ziegler, Bert Zwijnenberg

# nieuw in seizoen 2015-2016: Anne Brouwer en Rudy van Swam, Loes Schraverus en Rob van Buren, Martina van Baal en Iem Be, Louis en Trees Hankart, Henry Spanbroek
Af:

Coen Duyverman, Harrie Groothuis, Janny Keuning, Budy Kuijpers, Mieke Prins, Cor de Rooij, Hilly Wolthuis

Het aantal leden is gestegen van 98 aan het begin van het vorige seizoen tot 113 bij het begin van het nieuwe seizoen.

We hebben ruimte voor 112 leden. Dat betekent dat er nu sprake is van een ledenstop (wachtlijst)!


Belangstellenden mogen, zover er geen ledenstop meer is, driemaal komen "proefspelen". Zij worden dan door de wedstrijdleider in een groep ingedeeld.

Bij aanmelding wordt normaal gesproken in de laagste groep gestart. De wedstrijdleiding kan besluiten het paar in een hogere groep in te delen. Het is mogelijk dat iemand zich individueel aanmeldt bij de club. Wij doen ons best om dan uit de individuele aanmeldingen koppels te smeden. Degenen die een avond op proef willen spelen, dienen zich aan te melden bij de wedstrijdleiding of het bestuur.
Clubkampioenschap 2014-2015punten

1

Hans Linthorst - René Schulte

4

2

Janny Krans – Jan ten Katen

11

Pamela Keijzers - Ron Pouw

11Contributie
Op de Algemene ledenvergadering zal de contributie voor het seizoen 2015-2016 worden vastgesteld.

De contributie bedraagt op dit moment € 65,-. Dubbelleden (dit zijn leden die lid zijn van twee of meer bridgeclubs die bij de NBB zijn aangesloten) betalen € 56,-.

De contributie moet jaarlijks vóór 1 december zijn betaald.
Rekening: NL65 INGB 0004 2344 52

t.n.v. Bridgeclub Icarus

o.v.v. "Contributie 2015-2016"Clubkampioenen
1974 -1975 Hr. en Mw. Dam

1975 -1976 Heren Hazenbroek - Spanjer

1976 -1978 Heren Posthouwer - Spanjer (2 jaar achter elkaar)

1978 -1979 Heren van Kampen - Michielsen

1979 -1980 Heren Posthouwer - Spanjer

1980 -1981 Heren Siedenburg - Twilt

1981 -1982 Heren Posthouwer - Spanjer

1982 -1984 Heren Kocken – Neve (2 jaar achter elkaar)

1984 -1985 Heren Posthouwer - Spanjer

1985 -1986 Mw. Abbink - Hr. ten Katen

1986 -1987 Heren Pouw - Schulte

1987 -1988 Hr. en Mw. Maas

1988 -1989 Heren Noordijk - Oljans

1989 -1990 Mw. Keijzers - Hr. Pouw

1990 -1992 Mw. Abbink - Hr. ten Katen (2 jaar achter elkaar)

1992 -1994 Mw. Keijzers - Hr. Pouw (2 jaar achter elkaar)

1994 -1995 Heren Berenschot - Schulte

1995 -1996 Heren Abbink - Linthorst

1996 -1997 Heren Berenschot - Schulte

1997 -1998 Mw. Abbink - Hr. ten Katen

1998 -1999 Mw. Keijzers - Hr. Pouw

1999 -2003 Heren Linthorst - Schulte (4 jaar achter elkaar)

2003 -2004 Heren ten Katen - Schulte

2004 -2005 Mw. Keijzers - Hr. Pouw

2005 -2007 Heren Linthorst - Schulte (2 jaar achter elkaar)

2007 -2008 Mw. Keijzers - Hr. Pouw

2008 -2009 Heren Linthorst - Schulte

2009 -2013 Mw. Keijzers - Hr. Pouw (4 jaar achter elkaar)

2013 -2015 Heren Linthorst – Schulte (2 jaar achter elkaar)


- -


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina