Varen tussen Brussel (Saincteletteplein) en Zemst (Sluis van Zemst) Rode draad doorheen het atelier dek is integraal waterbeheerDovnload 166.53 Kb.
Pagina4/4
Datum22.07.2016
Grootte166.53 Kb.
1   2   3   4

Werking van STEG


STEG-centrale staat voor stoom en gascyclus. De warmte die tijdens het proces ontstaat wordt tweemaal gebruikt. Zo kan met eenzelfde hoeveelheid brandstof veel meer elektriciteit gemaakt worden. Dit is goedkoper voor het bedrijf, maar ook milieuvriendelijker. In de verbrandingskamer wordt aardgas ontstoken, dit aardgas wordt daarvoor gemengd met geperste lucht. De verbrandingsgassen (temperatuur 1200 ºC) brengen schoepen van een turbine in beweging. De turbine is gekoppeld aan een alternator en zo wordt elektriciteit geleverd.

De hete uitlaatgassen van ongeveer 550 ºC worden opgevangen in recuperatiestoomketel. Deze stoom drijft een andere turbine aan met een alternator en zo ontstaat er weer elektriciteit.

RO

Koelwater van de elektriciteitscentrale


Het geloosde koelwater is warmer dan het kanaalwater. Doordat er weinig stroming is in het dok, blijft het warmere water in het dok.

LO

Iets meer stroomafwaarts gaan de Tangebeek (BBI = 2, 2004 meetpunt 358000) en de collector die naast de Tangebeek loopt, onder het kanaal door via een duiker. De collector vangt het huishoudelijk afvalwater op dat vroeger in de Tangebeek geloosd werd, waardoor de waterkwaliteit van de beek sterk verbeterd is. Het afvalwater dat door de collector stroomt wordt gezuiverd in de RWZI van Grimbergen alvorens terug in de Tangebeek gestort te worden en naar de Zenne af te stromen.

Duiker


Natuurlijke kringloop
De bestaande duiker van de Tangebeek die onder het kanaal doorgaat, was lang in slechte staat, maar werd enkele jaren geleden in opdracht van de toenmalige NV Zeekanaal vernieuwd. Aquafin voerde daarbij een doorpersing uitvoor de afvoer van afvalwaters die toekomen via de Maalbeek- en de Tangebeekcollector.

LO

Op het grondgebied van Grimbergen op LO, ligt de composteringsinstallatie van INDAVER (de vroegere VLAR).

Hier wordt het Groenten-, Fruit- en Tuinafval verwerkt tot compost dat opnieuw in de tuin kan worden gebruikt. De composteringsintallatie werd overdekt na klachten over geurhinder van de buurtbewoners. Maar ook dit helpt voorlopig nog onvoldoende.
Zelfzuiverend vermogen

RO

Het insteekdok van Vilvoorde of de Darce is 1,5 km lang en 100 m breed. Dit dok was de aanzet voor een verbindingskanaal naar het Kanaal van Leuven naar de Dijle. Op deze plaats is de grootste diversiteit in het visbestand op het Zeekanaal Brussel-Schelde aangetroffen, mede door de lozing van warmer koelwater en rustiger water.

RO

De brug over het insteekdok (Willemsbrug), type hameibrug, wordt elektrisch bediend van op afstand.

Stroomopwaarts van de brug, dus dichtst bij het kanaal, vinden we de watersportvereniging VVW Brussel (met clubhuis en jachthaven). Op het einde van het insteekdok (tegen de overloop van het kanaal naar de Zenne aan) ligt het militair domein met een eigen watersportvereniging (zeilbootjes), Watersport Kring van de Luchtmacht. Ook de Vilvoorde Yacht Club heeft een plaats aan het insteekdok.RO

Op RO en in de bocht stroomafwaarts van het insteekdok, liggen DD Shipping (aanvoer en distributie van bouwmaterialen) en enkele bedrijven die bouwmaterialen verhandelen. DD Shipping houdt zich hoofdzakelijk bezig met transport, opslag en recyclage van bouwgrondstoffen en –afval, het uitbaten van betoncentrales en overslag van bouwmaterialen van schip naar schip en van schip op vrachtwagen. Het bedrijf beschikt over een loskaai van 200 m met loskraan voor schepen tot 4000 ton.

RO

Ten noorden van het insteekdok, komen drie gemeentegrenzen samen: Vilvoorde, Grimbergen en Zemst. Hier werd het industrieterrein Cargovil aangelegd. Het terrein werd opgespoten en nieuwe wegen werden aangelegd.

De oude loop van de Zenne liep door dit nieuwe industrieterrein en is grotendeels verdwenen.RO

De nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie van Grimbergen-Zemst ligt op de terreinen ingesloten door de Cokeriestraat, Daalweg, Eppegemsesteenweg. Deze terreinen liggen stroomopwaarts van de Verbrande Brug en zijn niet zichtbaar van op het kanaal. Oorspronkelijk was de RWZI gepland voor 1998, maar de investeringen werden verschoven. In juli 2007 draaide de RWZI proef, en eind september 2007 werd hij officieel ingehuldigd met een opendeurdag. Het zuiveringsgebied Grimbergen deed hierdoor aan een enorme inhaalbeweging: in 2007 traden de RWZI Humbeek-Grimbergen (3.400 IE) en grote broer, de RWZI Grimbergen-Zemst (90.000 IE) officieel in werking. De RWZI Humbeek-Grimbergen loost in de Sasbeek die in Kapelle-op-den-Bos uitmondt in het Kanaal Brussel-Schelde en heeft dus geen directe impact op de waterkwaliteit van de Zenne. De biologische waterkwaliteit verbeterde er van zeer slecht in 2002 naar matig in 2007.

Maatregelen overheid - RWZIDe hefbrug van Grimbergen of “Verbrande Brug”.


Deze betonnen brug is van hetzelfde type als die van Humbeek, deze bruggen werden gebouwd tussen 1965 - 1967. Voor alle beroepsscheepvaart moet de brug geopend worden. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de brug bezet door de Duitsers. Korporaal Leon Tresignies offerde zich op als vrijwilliger om de brug op te blazen. Hij kreeg hier een gedenkteken en het plein op de RO thv de brug werd naar hem genoemd.
De wijk “Verbrande Brug” (Grimbergen) strekt zich op beide oevers uit. Op de LO staat de H. Hartkerk (1873). De benaming “Verbrande Brug” stamt uit 1577, ten tijde van de godsdienstoorlogen, toen het Spaans Garnizoen uit Vilvoorde de brug in brand stak.Soorten bruggen

ROVan op het water herkennen we de Interbeton, Beamix beton (= Weber) en SBT.

Beamix is producent van droge mortel. Eén keer per maand komt een schip hier zand lossen. Doordat de Oostvaartdijk tussen het bedrijf en de kade ligt, moet het lossen over de straat gebeuren.

Er bevindt zich ook een vestiging van DHL achter de betoncentrales.

LO

RO

LO


RO
LO

LO


RO

LO
RO

RO

RO


LO

RO


Net stroomafwaarts van de Verbrande brug, op de LO, komt de Maalbeek in het kanaal uit. De Maalbeekvallei is gekend voor zijn schilderachtige weiden en knotwilgen en historische boerderijen. Voor de Maalbeek in het kanaal terechtkomt, is door WenZ een zandvang aangelegd. In deze zandvang wordt het grove materiaal (takken e.d.) opgevangen in een rooster. Het zand bezinkt door de trage watercirculatie in de zandvang en wordt op regelmatige basis geruimd.
Op rechteroever is de jachthaven Verbrande Brug gelegen.
Stroomafwaarts van Verbrande Brug domineert het groen en de open ruimte tot aan Tisselt-brug (Willebroek). Over grote delen van het traject werden milieuvriendelijke oevers aangelegd met een zachtere helling en natuurlijke vegetatie (en plaatselijk enkele kades ondermeer voor de jachthaven). De bomen die dicht langs het kanaal staan, worden door WenZ verwijderd om het kanaal te vrijwaren. Ongeveer 8m verder weg van de kanaaloever worden de oorspronkelijke exoten (Canadese populieren) vervangen door inheemse bomen (notenbomen, treurwilgen,…) à rato van 1,5 per 1 gekapte boom.
Vanaf de jachthaven werd langs de linkeroever van het kanaal een vooroever met stenen gebouwd met het oog op het creëren van geschikte paaiplaatsen voor de vissen op het kanaal. Ook op rechteroever is men volop bezig vooroevers met damplaten aan te leggen, in combinatie met een zachte oever.
Op de RO ligt het Kasteel en hoeve Groenveld (wit gebouw). Rond (achter) het kasteel ligt een park en een bos: het Kattemeuterbos. Het Kattemeuterbos met een oppervlakte van 75 ha, is een historisch bos, niet toegankelijk voor het publiek. Dit bos wordt beheerd voor de houtproductie en jacht.
Op LO is een trailerhelling gelegen voor het in het water laten van kleine plezierboten
Langs de LO bevond zich vroeger het bedrijf Binst breeding & selection nv, dat onderzoek deed naar aardappelkweek en antikiembehandelingen voor aardappelen. Nu is het gebouw omgebouwd tot luxueuze lofts.
De kern van Humbeek wordt in 2 gesneden door het kanaal. Op de LO ligt het centrum van Humbeek (Grimbergen) met de Sint-Rumolduskerk. Het deel van de dorpskern op RO draagt de naam Sas.

Hefbrug van Humbeek (Sas Humbeek)
De hefbrug van Humbeek (nieuwe naam: Sas Humbeek) verbindt de RO met de LO. Langs beide oevers staan huizen. Deze hefbrug, van hetzelfde type als die van Grimbergen, werd tussen 1965-1967 gebouwd. Tijdens de eerste wereldoorlog werd de brug opgeblazen en lange tijd vervangen door een veerpont.
Stroomafwaarts van de brug, in de diepte, zien we de Kasteeldreef van het Gravenkasteel en de Lourdesgrot. In het Gravenbos is er een overgang van nat (westen) naar droog (oosten). De avifauna is uitzonderlijk. Het overgrote deel van dit bos wordt beschouwd als biologisch waardevol tot zeer waardevol.
Op de RO zien we een grote open vlakte zonder bomen: de zandwinning van het terrein genaamd “Bos van Aa” op het grondgebied van Zemst. Het ganse terrein en de percelen errond is in beheer van WenZ. Het terrein is omwald. Achter de omwalling zag het er oorspronkelijk uit als een maanlandschap. Op een deel van de terreinen neemt de natuur de gronden weer geleidelijk aan in. Omwille van de specifieke situatie is het domein erg in trek bij dierentellers en jagers.

Het oorspronkelijke Bos van Aa hoorde bij een zeer oud boscomplex dat bij de aanleg van het Kanaal van Brussel naar Rupel in 1560 werd doorsneden. Tot eind 17e eeuw blijft het bos vrijwel intact. Tijdens de 18e eeuw werd het bos gereduceerd tot een smalle strook langs de Aabeek. De overige gronden fungeerden als vruchtbaar landbouwgebied.

Bij de aanleg van de sluis van Zemst en de verbreding van het kanaal werd veel baggerspecie opgespoten op de landbouwgronden om daarna afgegraven te worden voor gebruik. Sinds de jaren ’70 werd het zand onder het maaiveld ontgonnen.

Het Bos van Aa (RO) ligt nl. op een uitloper van de oude Vlaamse Vallei die tijdens het Kwartair (200.000 jaar geleden) werd opgevuld met een dik zand- en grindpakket. Deze zandlagen worden nu op grootschalige wijze ontgonnen (ca 500.000 m3 per jaar). De zandwinning wordt uitgebreid met 100 ha naar het oosten toe.


Het opgehoogde terrein tussen het kanaal en de omwalling van de zandwinning is een voormalig stort van de stad Brussel en OCMW. Het storten van het afval in de zandwinning is gestopt.

In 2004 werd door de provincie Vlaams-Brabant aan firma De Dijcker een milieuvergunning verleend voor het opvullen van de zandgroeven. De opvulling moet gebeuren volgens een afwerkingplan en met vermelding van maximale volumes aan te voeren grond.

Het centrale deel van het gebied is ingekleurd als natuurreservaat. Hier worden geen grondaanvullingen meer gepland. Deze zone is echter sterk onderhevig aan verbossing waardoor de oorspronkelijk opzet voor het gebied, nl. ontwikkeling van vochtige graslanden verloren gaat. De Mina-werkers zullen in deze zone hakhoutbeheer uitvoeren.
De Aabeek die langs de RO loopt en waarnaar het Bos van Aa genoemd is, werd gedempt en omgeleid rond de zandwinning via het oosten en het zuiden om verder te lopen in haar eigen bedding.
Net voor de sluis van Zemst werden 3 windturbines langs het kanaal gebouwd.

Sluis van Zemst (205m x 24m x 8,9m)
Deze sluis werd gebouwd ter vervanging van de sluizen in Kapelle-op-den-Bos en Willebroek. Voor het versassen in deze grote sluis wordt meestal gewacht tot de schutkolk vol met schepen ligt, wat vaak lang kan duren. Door tussendeuren zijn kleinere versassingen mogelijk.

De eerste sluisdeur stroomopwaarts is een zinkdeur die in het water zakt. De twee torens dienen voor het naar boven halen van de deur. De middendeuren en de laatste deur zijn puntdeuren.


Bij het bekijken van de kaart, valt het op dat de sluis net tot de gemeente Zemst (Vlaams-Brabant) behoort. Zemst grenst aan twee kanalen: nl. het Zeekanaal Brussel - Schelde en het Kanaal Leuven - Dijle.
Het stukje Zemst aan het Zeekanaal was tussen de twee wereldoorlogen een geliefkoosde recreatiebestemming. Enkele tientallen meters voorbij de huidige sluizen bevond zich een speeltuin, aanvankelijk Katanga, later Lunapark genaamd. Tijdens de weekenden en de vakanties voeren plezierboten van Laken naar Zemst en Antwerpen. Het complex ging in 1962 onder de sloophamer voor de bouw van de nieuwe sluis.Situering / zandvang

Recreatie

Oever-verstevigingen

Watergebruik

Soorten Bruggen

Soorten sluizen

Recreatie
Traject Brussel –Vilvoorde 2011 Pagina


1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina