Varen tussen liedekerke / denderleeuw en aalst op de denderDovnload 154.22 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte154.22 Kb.
Varen tussen LIEDEKERKE / DENDERLEEUW en AALST

op de DENDER.

Sluis van Denderleeuw

Afmetingen sluis 42,77 op 5,15 m verval: 2,2 meter
De sluisdeur stroomopwaarts is de oudste van de Dender. De sluis van Denderleeuw ligt net naast het centrum van Liedekerke. Toch heet ze ‘sluis van Denderleeuw’ daar ze volledig op Oost-Vlaams grondgebied ligt.

De Dender splitst zich hier, net zoals in Geraardsbergen en Idegem in twee : één arm gaat naar de sluis, de andere naar de stuw. Beide komen daarna weer samen.

Het eilandje was bijna hervormd tot stortplaats. Deze sluis zal vernieuwd worden aangezien de doorvoercapaciteit bij wateroverlast te beperkt is geworden. Daarbij zal de nieuwe stuw meer stroomafwaarts komen. In november 2010 kende Denderleeuw, de zone langs de sluis, ernstige wateroverlast.
Dieptepeilingen uitgevoerd door Rivertours op 16/8/2012: 40 m stroomafwaarts van de sluis 1,20 m. Dichter bij de sluis (stroomafwaarts pand): 1,40 m.


Sluis en stuw

waterafvoerLO

Terugslagklep

LO

We zien de achtertuintjes van woningen (Huissegem – Denderleeuw) die rechtstreeks uitgeven op de Dender. Vroeger zag je hier mensen van op de terrasjes in hun tuin vissen in de Dender. Dan zijn ze verdwenen, maar nu de waterkwaliteit is verbeterd, is het opnieuw aangenaam vertoeven langs de Dender.


vissen

RO

Op de RO, gelegen tussen huidige Dender en Oude Dender vinden we weiden terug met (in mei) bloeiende boterbloemen een teken dat er weinig bemest wordt.

De RO behoort tot het voorstedelijk gebied van Aalst. Er werd een RUP opgemaakt dat het gebied aanduidt als een belangrijk groengebied met mogelijkheden tot recreatie.
natuur

RO

Op de RO komt de Oude Dender bij de Dender. We zijn aan het einde van één van de rechttrekkingen van de Dender.


Afgesneden meander

LO

Op de LO strekt de bebouwing (Denderleeuw) zich uit langs de Dender.

Ongeveer ter hoogte van de monding van de Oude Dender (RO) vinden we op de LO de Sint-Amanduskerk (van 13de begin 14de eeuw). De bijnaam van de Denderleeuwenaars is schiptrekkers, de mensen zelf trokken de schepen voort op het jaagpad langsheen de Dender.


De oevers op LO zijn vaak privé. Heel wat tuintjes hebben een terras aan het water.

LO

Slibway en steiger pleziervaart ter hoogte van vzw Speelplein Hof Ter Leeuwe.


Recreatie
Fiets- en voetgangersbrug "De Schiptrekkersbrug”
Stroomafwaarts de kerk in Denderleeuw bouwde Waterwegen en Zeekanaal NV een brug over de Dender waardoor het centrum van Denderleeuw met het jaagpad wordt verbonden (cfr. Ninove). Ter hoogte van deze brug wisselden vroeger de schepen van paarden.


Brug


LO

DENDERLEEUW

(Etymologisch: leeuw komt van lede, betekent: hoogte aan het water.)
Spoorwegbrug

Vaste brug – vrije doorvaarthoogte 5,0 m / Spoorlijn Brussel-Noord-Denderleeuw

Hieronder ligt een waterkeringsmuur en met behulp van een schot kan het fietspad worden afgesloten bij wateroverlast.LO

Op de LO liggen de voetbalterreinen van FC Denderleeuw (opwaarts die van de jeugd).


recreatie

RO

De Bogijnengracht, die in tal van bronnetjes (kwel) ontspringt in het erkende natuurreservaat De Valier, mondt uit in de Dender tussen de Spoorwegbrug en het industriegebied Begijnenmeers.

Er is een plateau waar bij hevige regenval pompen worden op geplaatst die het water van de gracht naar de Dender kunnen overpompen. Zo ondervindt Liedekerke minder wateroverlast;
Beek, natuur
Wegbrug Liedekerke

Vaste brug - vrije doorvaarthoogte 7,50 m.
Voor de ontsluiting van het industriegebied werd een bijkomende brug gebouwd waarover de gewestweg N208 loopt die Denderleeuw en Liedekerke rechtstreeks verbindt met de E40 Brussel – Oostende.

Stroomop- en afwaarts van de brug zien we op resp LO en RO vijzelgemalen die zorgen voor de overbrengen van het afvalwater naar de RWZI van Liedekerke (zie verder)
Brug


RO

Op de RO ligt de Nijverheidszone Begijnenmeers van de gemeente Liedekerke.

De dijk werd hier verhoogd met een betonnen wand, zodat bij hoge waterstanden het industriegebied gevrijwaard blijft van overstromingen.
industrie

RO

RWZI Liedekerke
De bouw aan de RWZI van Liedekerke is gestart op 7 april 1997 en de RWZI was operationeel in april 1999. (Officieel geopend op 28/5/99, totale kostprijs: 409 miljoen BEF). Het aangevoerde water is voor 90% huishoudelijk, voor 10% industrieel afvalwater. Het gezuiverde rioolwater (effluent) wordt onder de Bellebeek door geleid, stroomt door een rietveld (een aantal rietgoten) en door een vijver die we duidelijk kunnen zien stroomafwaarts van de monding van de nieuwe loop van de Bellebeek. Het effluent gaat dan naar de Bellebeek, net opwaarts de uitmonding van die waterloop in de Dender. Het effluent moet voldoen aan de normen voor viswaterkwaliteit.
Momenteel is er 90 000 IE aangesloten op de RWZI (schattingscijfer is 150l per persoon per dag). Bij volledige uitvoering van het rioleringstelsel kan de installatie nog verder worden uitgebreid tot 102.000 IE. Het hele domein rond de RWZI is 12 ha groot. Ruim 7 ha worden ingenomen door een vijver en een rietveld. De vijver en het rietveld kunnen bij overstromingsgevaar overtollig water tijdelijk opvangen.
De industriële influent is voorlopig beperkt, er is geen zware industrie aanwezig.

In het zuiveringsgebied Liedekerke is er wel sprake van de verdunningsproblematiek. Vele parasitaire debieten komen in het rioleringsstelsel terecht. Parasitaire debieten zijn grondwater, hemelwater, verharde oppervlakten,.. en oppervlaktewater (grachten, beken) die op de riolering zijn aangesloten. Het afkoppelen van deze parasitaire debieten is van groot belang om overbelasting van rioleringen (met mogelijke wateroverlast tot gevolg) en verdunning van afvalwater (met zuiveringsproblemen tot gevolg) tegen te gaan. Via afkoppelingsprojecten (waarbij gezorgd wordt dat deze parasitaire debieten worden aangesloten op oppervlaktewater) worden de vele verdunningsknelpunten aangepakt.


Dender grens tussen Oost-Vlaanderen (LO)

en Vlaams Brabant (RO)

LO/ RO

Stroomafwaarts van de spoorwegbrug vormt de Dender over een afstand van ongeveer twee km opnieuw de provinciegrens tussen Oost-Vlaanderen op LO en Vlaams-Brabant op RO.

Eerst nog op Liedekerks grondgebied, daarna op grondgebied van Affligem.

De Bellebeek vormde de gemeentegrens tussen beide.


grens

RO

AFFLIGEM
RO

De Bellebeek (1ste categorie) werd omgelegd voor de bouw van de RWZI van Liedekerke. De RWZI ligt op grondgebied van twee gemeenten: Liedekerke en Teralfene.

Een grote plas voor tertiaire zuivering, is nu een vogelparadijs geworden. Een vogelkijkhut laat toe de vogels in alle rust te bewonderen.

De Bellebeek ontstaat in Dilbeek en voert een grote massa water af van o.a. Ternat, Asse, ... ..


beek

RO

Monding Bellebeek
Bekken van de Bellebeek – overstromingen
De stroombekken van de Bellebeek bedraagt 100 m2. Het debiet kan zeer sterk variëren en kan oplopen tot 10 m3/s. Op die momenten kunnen de beddingen van de beken in het bekken deze hoeveelheid water niet opvangen zodat overstromingen voorkomen. Op plaatsen waar geen huizen staan is dat geen probleem, het was vroeger altijd zo, maar in de bebouwde omgeving wil men dit voorkomen. Zo wordt een deel van het Bellebeekwater door een afleidingskoker geleid van ongeveer 1300 m die uitmondt stroomafwaarts van de stuwsluis van Teralfene. Hierdoor is het mogelijk, in geval van hoogwater op de Bellebeek, een 3,5 m3/s extra naar de Dender te voeren.

Een andere mogelijkheid is het teveel aan water op te vangen in bekkens. In het deelbekken van de Bellebeek zijn ondertussen een 11-tal wachtbekkens gerealiseerd, 9 in beheer van VMM, 2 in beheer van de provincie.

Het meest stroomafwaartse wachtbekken (tegen de Dender) bedroeg oorspronkelijk 16,5 ha, maar werd voor het grootste deel opgeofferd voor de bouw van de RWZI-Liedekerke. De geplande bergingscapaciteit van 310.700 m3 (= ongeveer 30 m3 per ha van het stroombekken) is dus wat minder geworden.
(Paul Geeraerts) Bellebeek was vroeger een meanderende beek met verschillende overstromingsgebieden en vijvers. Reeds in de 17de eeuw werden vijvers drooggelegd door kanalisering van de Bellebeek voor de Bellemolen (Abdij van Affligem). Tot de jaren ’60 waren er jaarlijks kleine overstromingen in winterprioden die geen huizen bedreigden. Nu is de wateroverlast veel groter (november 2010 – 53 woningen getroffen). De oorzaak moet worden gezocht in de toename van de snelle afvoer van regenwater van grote oppervlakten (E40 Dilbeek-Erembodegem, industriezone Ternat en Liedekerke). De aanleg van wachtbekkens langs de Bellebeek wordt al gedurende 30 jaar door de omliggende gemeenten gevraagd, maar zijn er nog steeds niet. De waterkwaliteit van de Bellebeek verbeterde aanzienlijk door de werking van RWZI’s. De omliggende gemeenten streven naar afkoppeling van het regenwater, waardoor de waterkwaliteit er nog verder op vooruit gaat.

Volgens VMM is de biologische kwaliteit van de Bellebeek ‘slecht’, door de factor ‘macrofyten’. Macroinvertebraten en vissen scoren evenmin goed. De chemische waterkwaliteit scoort eveneens ‘slecht’ door het fosforgehalte.

OverstromingenRO

Alvinnenberg.

De Alvinnenberg, een cirkelvormige verhevenheid roept nog veel vragen op: Vluchtheuvel voor het vee? Romeinse militaire vesting? Begraafplaats? Voorpost van de burcht van Liedekerke? In 1885 gedeeltelijk afgegraven heeft de “berg” nog een hoogte van ca 5 m en een diameter van 50 m.


En net zoals zijn oorsprong, blijft de naam even raadselachtig.
Volgens sommigen komt de naam voort van de nabijgelegen Bellebeek die vroeger Alfene heette. Anderen beweren dat de heuvel de woning is van onderaardse geesten en kabouters.geschiedenis

LO

De Dender maakt een bocht westwaarts en komt evenwijdig met de spoorlijn.

We hebben nu beter zicht op het bedrijf Rendac, het vroegere Animalia in Denderleeuw (LO). Rendac NV haalt jaarlijks in geheel België en het Groothertogdom Luxemburg 1,6 miljoen ton kadavers en dierlijk restmateriaal op en verwerkt deze tot biobrandstoffen.

Ze hebben een watervang voor het productieproces en koeling. Ze lozen koelwater en hebben een eigen waterzuiveringsinstallatie van 120.000 IE.


Fiche Dender industrie

Ophaalbrug

Beweegbare brug – ophaalbrug, klapbrug
Ter hoogte van de sluis is er weer een ophaalbrug. Om het verkeer te verlichten over die brug is er een vaste brug gebouwd, de Leeuwbrug, iets stroomopwaarts.


Brug

Sluis van Teralfene

Afmetingen sluis 41,85m op 5,20 m verval: 0.6 meter
We varen de sluis van Teralfene (Affligem) binnen. De Dender vormt ook hier nog de grens tussen Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Omdat de sluis aan de RO gelegen is hoort ze thuis op het grondgebied van Affligem en is ze zo de enige sluis op de Dender gelegen in Vlaams-Brabant. Deze sluis is even groot als de andere, maar heeft een kleiner verval, nl. 0,6m, het kleinste op de Dender.

In 2014 plant de NV Waterwegen en Zeekanaal de bouw van een nieuwe stuw in Denderleeuw, dat zowel de stuw als de sluis van Teralfene zal vervangen.

Door de ingrepen zou het waterpeil van de Dender in Denderleeuw liefst 56 centimeter zakken. De huidige stuw en sluis in Teralfene zullen worden afgebroken.Sluis


LO /RO

Overstort van 3de categorie beken (grachten)

waterkwaliteit

RO

Aanlegplaats/ wachtsteiger sluis.


recreatie

RO

Pompstation Aquafin


waterkwaliteit
Spoorwegbrug

Directe lijn Brussel – Oostende

Vaste brug – vrije doorvaarthoogte van 6,80 m.

Is onlangs vernieuwdBrug

De Dender vormt over een 800 m de provinciegrens.

Op de RO Affligem (Vlaams Brabant), op de LO Denderleeuw.

RO

Afwatering beekje (Maaimeersbeek – 3de categorie)

RO

We komen weer in een vrij groen gebied af en toe onderbroken door bebouwing. Vooral op de RO vinden we een steile helling van de rand van de Dendervallei terug. Achter deze helling ligt de abdij van Affligem.


reliëf

RO

Paardenhouders


LO

Boerderij midden in natuurgebied
Volledig op Oost-Vlaams grondgebied

LO: Denderleeuw – RO: Aalst

LO

We verlaten Vlaams Brabant en varen weer volledig in Oost-Vlaanderen door een waterrijk en beschermd natuurgebied: de Wellemeersen op LO (Denderleeuw) (natuurgebied 109 ha; eigendom van Natuurpunt).

De Wellemeersen zijn één van de laatste natuurlijke overstromingsgebieden van de Dender. Er lopen Gallowayrunderen (zie verder) in het gebied en er is een vogelkijkhut.
natuur

RO

Kapellemeersen (Aalst) vormt samen met de Wellemeersen een natuurlijk overstromingsgebied van de Dender.

LO

Monding De Reyte.
A10 – brug

Brug van de Autostrade E40 Oostende-Brussel

Dender niet langer de grens tussen Denderleeuw (LO) en Aalst (RO)

Vaste brug – vrije doorvaarthoogte 6,50 m.

Gebouwd voor de Expo van 1958.
Brug


LO

RO


Zowel de Welle- als de Kapellemeersen liggen deels ook stroomafwaarts de autostradebrug. Op LO vind je regelmatig de Gallowayrunderen terug.

De Galloway wordt beschreven als een zeer oud en oorspronkelijk ras. Het zou afstammen van vee dat sinds de Keltische tijd in Schotland leefde. De naam is afgeleid van het woord Gallovid of Gaul wat Gallisch betekent en verwijst naar de aanwezigheid van dit volk in het uiterste zuiden van de Schotse Lowlands. In deze streek, later het Graafschap Galloway genoemd, stonden de kuddes runderen bekend om hun lange, donker en golvend haar. Ze waren ook zeer bestendig tegen het ruwe klimaat van dit kustgebied. De huidige Galloways hebben geen horens meer.

Het graasgedrag van Galloways is zeer verscheiden. Ze eten zowel (grove) grassen als bramen, takken, twijgen,... Ze eten vaak wat door andere kuddes (bijvoorbeeld de Koniks paarden) vermeden wordt. Bijvoederen is niet nodig.


Natuurbeheer

LO

Op LO kan je de afwatering van de autosnelweg zien. Die afwatering zorgt ook voor vervuiling. Als het hard regent, na een droge periode, wordt al het vuil dat op de weg lag, meegespoeld met het regenwater en komt het zo in de Dender, het bevat olie, benzine, diesel, roet, aarde, ... In de winter komt er op deze manier ook strooizout in het water terecht!

N.B. Ook het gezuiverde rioleringswater bevat nog strooizout want een RWZI ontzilt immers niet.
Afwatering
De autostradebrug vormt meteen de grens op de LO tussen Denderleeuw en Aalst. Vanaf nu varen we volledig op Aalsters grondgebied.


AALST

LO

Op de LO op de rand van de Dendervallei, gelegen langs de autostrade en de spoorweg, ligt één van de industriezones van Erembodegem (zowel stroomop- als stroomafwaarts van de autosnelweg). Erembodegem is een deelgemeente van Aalst met een hoge bevolkingsdichtheid en goede bereikbaarheid langs de weg. Het bedrijf Gates op LO (niet vlak langs de Dender, hoog, geel/beige) is weg. De gebouwen staan te huur.


industrie

RO

De steile helling huisvest verschillende bronnen van beken.

LO

Tussen het industrieterrein, in de lager gelegen gebied, reiken de weiden tot aan de oever. Bij hoge waterstanden van de Dender (winterbedding) staat dit gebied blank.

De RO is verstevigd, de LO niet.
Meanders


RO

Op de RO vinden we een populierenbos. De steile helling wijst opnieuw op de aanwezigheid van het Pajottenland.

LO

Molenbeek/ Bontebeek/ Wildebeek

De bron van de brede beek (Molenbeek/ Bontebeek/ Wildebeek) die op de LO in de Dender stroomt, vinden we in Kerksen (Haaltert). Ze stroomt verder noord-oostwaarts en komt zo ook door het industrieterrein van Erembodegem.


In 2007-2008 werd een deel van de collector Kerksken doorheen het industrieterrein van Erembodegem aangelegd waardoor het afvalwater van een onder andere VPK Packaging en Belcolade niet meer ongezuiverd in de Wildebeek terecht komt maar afgeleid wordt naar de RWZI Liedekerke


waterkwaliteit

RO

Verder stroomafwaarts aan RO, ter hoogte van de stedelijke sporthal met haar sportterreinen, ligt het vroegere slibstort voor het baggerslib (te herkennen aan de hoge dijk) dat uit de Dender werd gehaald om de bevaarbaarheid te verzekeren. Tot eind 1987 kon het grootste gedeelte van het Denderslib nog geborgen worden. Het slib bevat giftige stoffen, o.a. zware metalen. Die stoffen zaten in het vervuilde water en hebben zich opgestapeld in het slib. Men heeft het slib 20 jaar laten liggen en bovenop werd een mountainbikeparcour aangelegd.
Momenteel wordt het baggerslib niet meer uit de Dender gehaald. Het slib wordt verplaatst van ondiepe plaatsen naar plaatsen met een overdiepte: “onderwaterploegen”. Sinds 1996 wordt dit systeem met succes toegepast. Enkel op geïsoleerde probleempunten wordt gebaggerd waarbij het slib wordt opgehaald. Voornamelijk ter hoogte van sluizen wordt zeer lokaal gebaggerd. Recente dieptepeilingen uitgevoerd door Rivertours voor onze Milieuboot (augustus 2012) wijzen echter op een beperktere diepte vooral ter hoogte van sluizen.

LO

Stroomafwaarts van de monding van de Molenbeek op de LO, zet de industrie zich voort met het bedrijf Becton & Dickinsons, dat medische apparatuur verdeelt. Te herkennen aan het zaagtanddak. Deze gebouwen en de rode toren met ‘Eolien’ hoorden vroeger toe aan een weverij L’Eolienne. Samen met de toren van de voormalige lederfabriek Schotte verwijzen ze naar het textielverleden van Aalst.


Industrie
Erembodegem brug

Beweegbare brug – hefbrug
Deze brug is van hetzelfde type als die in Geraardsbergen en Ninove. Om de bruggenwachter te waarschuwen moet de schipper zich aanmelden via VHF 20


Brugbediening


LO

Nieuwe debietmeters (tegen september zouden die er moeten staan)


Waterafvoer

LO

In de vroegere gebouwen van ACV/Groen Kruis is momenteel een binnenspeeltuin gevestigd. www.kidskaai.be

LO

Het centrum van Erembodegem ligt op de LO met de Onze-Lieve-Vrouwkerk. Erembodegem werd vereeuwigd in verschillende romans van Louis-Paul Boon.

LO

De nieuwbouw Residentie Denderhof bestaat uit 3 blokken residentiële appartementen.

Er is tevens een aanlegsteiger voor pleziervaart.LO

Op de LO tussen Erembodegem en Aalst loopt de industrie door tot aan de sluis van Aalst.

De oude fabrieksgebouwen van de bedrijvencentra langs de Termurenlaan herbergen nog enkele firma’s. Daarnaast de basisschool OLV Termuren met aansluitend het weeshuis Ter Muren en enkele huizen, gevolgd door groen en daarna een bedrijfsterrein. De rode bakstenen schoorsteen met UCE op verwijst naar het textielverleden van Aalst.
industrie

LO

De Termurenlaan gaat over in de Kappelenkensbaan. Deze Kapellensbaan is het decor van één van de boeken van Louis-Paul Boon.

RO

Monding Zomergembeek

Tot maart 2007 werd er nog afvalwater geloosd in de Zomergembeek, nu wordt dat afvalwater afgeleid naar een RWZI. Het laatste lozingspunt is afgekoppeld en de riolering is verbeterd. Het slib van de beek zal afgevoerd worden om ook de vervuiling uit de bodem weg te krijgen. De Zomergembeek is een provinciale beek (waterloop 2e categorie) en deze werken zullen dan ook door de provincie Oost-Vlaanderen uitgevoerd worden.

De Zomergembeekvallei wordt hersteld en ingericht als natuurgebied in het project ‘Zomergembeek-bos-project’.


waterkwaliteit

RO

Op RO maakt de industrie eventjes plaats voor het natuurgebied van de Gerstjens, in de volksmond het sprookjesbos genoemd. Het park was vroeger eigendom van een textielbaron.


Fiche Dender natuur


LO

Op de LO achter de spoorlijn (dus van het water weg) en de bedrijven vinden we het beschermd natuurgebied Osbroek, op het gewestplan grotendeels ingekleurd als reservaat (moeilijk te zien vanop het water).


Fiche Dender natuur
Het Osbroek en de Gerstjens zijn in de streek bekende natuurgebieden zowel voor de wandelaars als de natuurliefhebbers. Met natuurinrichtingsproject wil men beide gebieden dichter bij elkaar brengen tot één geheel: Osbroek - Gerstjens.


Zie apart document
Spoorwegbrug

Spoorlijn Gent-Wetteren-Aalst-Brussel

Vaste brug (°1971) met vrije doorvaarthoogte van 4,05 m
We varen onder de zeer lage spoorwegbrug. Die brug is zo laag dat niet alle schepen eronder door kunnen. Bij hoge waterstand moet de schipper de stuurhut ontmantelen. Vandaag de dag is er stroomopwaarts Aalst bijna geen vrachtverkeer meer..

Niet alleen is de spoorwegbrug laag, de Dender versmalt er ook. Het jaagpad hangt boven het water. Tevens maakt de Dender een bocht zodat de schipper zijn stuurmanskunst boven moet halen om deze ‘hindernis’ te nemen.

De plannen van Infrabel om een nieuwe brug te bouwen zijn door besparingen in de doofpot gestoken. De middenpijler gaan ze in de nabije toekomst wel minder dik maken zodat de doorgang aan de pijlers wat breder wordt en de schepen gemakkelijker onder de brug door kunnen varen. Het jaagpad wordt verbreed.


Brug


LO

De voormalige leder- en breigoedfabriek Schotte: de schoorsteen is te zien van op het water, op de voorkant staat “Schotte Frères, manufacture de cuirs au chrôme pour chaussures” Het was ooit de enige chroomleerlooierij in België (gelegen aan de Kapellekensbaan). Het voormalig industrieel terrein Schotte is een zogenaamd “Brownfield”, een terrein dat wegens de hoge saneringskost zeer moeilijk tot nieuwe ontwikkeling komt.

De bestaande gebouwen zijn ongeschikt voor het realiseren van de nieuwe bestemming. Na de sanering en de afbraak, waarvoor telkens beroep wordt gedaan op gelden van de Vlaamse Gemeenschap, zal samen met de stad en partners worden gezocht naar de invulling van de ruimtelijke bestemming. De asbestverwijdering is op 20 april 2012 opgestart.

Samen met de afbraakwerken zal OVAM ook de bodemsanering realiseren.

Voor de plannen zie http://www.so-lva.be/projecten/pop.phtml?img=http://www.so-lva.be/projectfiles/InrichtingsplanSDjuni2006.jpg&width=562&height=800
Fiche Dender industrie


LO

Het stadspark van Aalst ligt achter de bedrijventerrein van Electrabel. Vele mannen zijn ten tijde van WOI tewerkgesteld om het park aan te leggen, zodat ze niet naar het front zouden gestuurd worden.


Fiche Dender

natuur

De aanleiding voor de opmaak van het stadsontwerp en het RUP Stadspark is de uitbreiding van het stadspark op de Electrabel-site. Het stadspark zal worden doorgezet over de Erembodegemstraat tot aan de spoorweg Aalst-Brussel. De zone langs de Dender, noordelijk van en deels op de Electrabel-site, zal geleidelijk herontwikkeld en herbestemd worden tot een stedelijk woongebied. Tevens voorziet Waterwegen en Zeekanaal NV, afdeling Bovenschelde, de nieuwbouw van de stuwsluis te Aalst. De nieuwe 300 ton-sluis en ontdubbelde stuw worden ingepland in een bochtafsnijding ongeveer 1km opwaarts de huidige locatie, ter hoogte van het Stadspark van Aalst. Deze verplaatsing betekent dat er over de zone tussen oude en nieuwe stuw een waterpeildaling van 1,78m en bijhorende bodempeildaling zal worden gerealiseerd. De geplande werken omvatten de afbraak van het bestaande sluiscomplex, de aanleg van een nieuw sluiscomplex met inbegrip van stuwen, sluiskolk en sluisgebouw, de heraanleg van de jaagpaden, de heraanleg van de oeververdedigingen, en de aanleg van een visnevengeul. Ook wordt de aanleg van verbindingen voor zacht verkeer over de Dender overwogen.RUP Stadspark + bouw nieuwe sluis


LO

Afwatering beek.

LO

Op LO ligt de centrale van Electrabel. Deze thermische centrale (gebouwd in 1990-1991), met warmtekrachtkoppeling, produceerde in hoofdzaak stoom tot 1997. Als bijproduct van de stoom werd elektriciteit gemaakt. In juli 1997 besloten Electrabel en – toen nog- NV Amylum Europe – Tate & Lyle (Nu Syral Belgium NV) samen te investeren in een nieuwe warmtekrachtcentrale voor de productie van stoom en elektriciteit. Met deze stoom werden gezinnen in Aalst voorzien van warmte.

In 2006 zette Electrabel de stoomproductie stop. Sinds 1950 sloten heel wat bedrijven, openbare gebouwen en ook particulieren aan op het zowat 50 kilometer lange interstoomnet. Die moesten nu allemaal kiezen voor een andere energiebron. Het kostte meer energie om de stoom op te wekken dan de energie die door de stoom zelf wordt geleverd. Daarnaast is er het productieproces: water werd eerst ontkalkt en daarna omgezet in stoom door het gebruik van aardgas en stookolie. Heel dit proces bracht zowel uitstoot van gassen als afvalwater met zich mee, terwijl het ook nog eens meer kostte dan het opbracht. Dit alles betekende, volgens Electrabel, dat de stoomverdeling in Aalst energetisch, ecologische en ook economisch niet langer zinvol was. De oorzaak van de stopzetting is ook te zoeken in het verdwijnen en verminderen van de activiteiten van verschillende industriële stoomverbruikers in Aalst zoals de brouwerij De Gheest, de bedrijven Schotte, Teinturia, Bonneterie Bosteels en ook mouterij De Wolf-Cosijns. De nog nieuw uitziende centrale staat er nu dus werkloos bij. Nog te herkennen is de watervang thv de containers.

De centrale en de gebouwen zijn industrieel erfgoed en fungeren nu als distributie- en opleidingscentrum van Electrabel. De buis over de Dender die stoom vervoerde naar Amylum wordt afgebroken.

De loskade werd vroeger gebruikt om steenkool aan te voeren. Het afvalproduct, de assen, werden gedumpt in het gebied iets meer stroomopwaarts op RO, wat nu de naam ‘Asveld’ draagt en behoort tot het natuurgebied de Gerstjens.

Industrie


RO

Ter hoogte van de stoomcentrale ligt een zwaaikom (350 ton). Schepen die grondstoffen geleverd hebben in Aalst moeten ergens draaien (zwaaien). Ze kunnen ofwel een heel eind achteruit varen (over stuur) tot de zwaaikom ter hoogte van De Nul of ze kunnen doorvaren tot de zwaaikom t.h.v. de stoomcentrale. In beide gevallen een hele onderneming.

Voor de meest stroomopwaartse zwaaikom moeten de schepen tweemaal door de sluis (max. 350 ton). Door het verplaatsen van de nieuwe sluis meer stroomopwaarts hoeven de schepen de sluis van Aalst niet meer door om te zwaaien. De zwaaikom wordt dan opgewaardeerd tot 650 ton.

Schepen groter dan 350 ton hebben vandaag de dag slechts één mogelijkheid: achteruit varen tot aan de zwaaikom t.h.v. De Nul.


zwaaikom

LO

Olie-opslagtanks van Electrabel en Brandstoffen De Kegel.
RO

Achter de spoorweg ligt, op RO, het zopas vernieuwde warenhuis Colruyt. Colruyt is de derde grootste winkelketen van België. Het is een warenhuisketen met een vrij groen imago. Hun "greenline" programma o.a. wil het energie- en waterverbruik beperken. Colruyt is bij de bouw van stapelplaatsen ook zuinig om met water; het hemelwater dat op het dak van het gebouw valt wordt opgevangen in een ondergronds bekken van 3600 m² en gebruikt als spoelwater voor de toiletten en als koelwater voor de koelinstallatie als de buitentemperatuur boven de 20° bedraagt. Dit levert een jaarlijkse waterbesparing van 45.000m² op!!


Groen

BedrijfRO

Net stroomopwaarts van de brug op de RO, was de oude asfaltplant van de NV Betonwegenbouw gevestigd. Asfaltplant werd in 1992 definitief gesloten omdat het teveel geur- en stofhinder veroorzaakte en omdat hij totaal verouderd was. In 1995 sommeerde het stadsbestuur de NV Betonwegenbouw tot de afbraak van de asfaltplant.

Deze plaats behoort ook tot ‘Uitbreiding Stadspark’ en zal recreatief worden ingericht.
vervuiling

LO

Wat verder landinwaarts op LO zie je de watertoren van Aalst, nu eigendom van de TMVW. De TMVW heeft een eigen kleine drinkwaterproductie, het grootste gedeelte kopen zij van andere drinkwatermaatschappijen. Het drinkwater van Aalst komt zo voor ca 80 % via de AWW (Antwerpse Waterwerken) van het Albertkanaal.


drinkwater

LO

Gebouw met ‘Redt-U-Zelven’ op. In 1918 werd in Aalst de landbouwersvereniging Redt U Zelven opgericht, als reactie op de wantoestanden in de landbouw tijdens de oorlog. De vereniging had als doel de belangen van de landbouwers en van de arbeiders, die in de beroepssector werkten, te verdedigen.
Zeebergbrug

Basculebrug
Op deze plaats "Zeeberg" was er een enorme zandberg, die het hoge water tegenhield. De getijden van de Schelde kwamen tot in Aalst! En die zandberg leek op een hoge duin aan de zee, vandaar de naam.

De nieuwe Zeebergbrug werd 1,25 m hoger gebouwd dan de vroegere 2 bruggen. Het herbouwen van de stuwsluis in Aalst, zie hiervoor, heeft een waterpeildaling van 1,78 m ter hoogte van de Zeebergbrug tot gevolg. Hierdoor zullen in de toekomst een groot aantal schepen (pleziervaartuigen) onder de brug door kunnen varen zonder dat deze dient te worden geopend.


De ballustrade van de brug werd ontworpen door de zoon van Walter De Buck en stelt het ‘woelige’ Denderwater voor.BrugLO

Op LO ligt de historische kern van Aalst. Chipka was een eiland in de rivier en werd gevormd tussen de natuurlijke en de gekanaliseerde loop. Door de demping van de natuurlijke loop van de rivier (nu de Burchtstraat), in de jaren 1960, kan men dit stadsdeel niet meer als eiland herkennen. Het hele gebied wordt nu ingenomen door de zetmeelfabriek Tereos Syral. Het stadsdeel kreeg z'n benaming na de veldslag waarin Bulgarije het in 1877 samen met Rusland opnam tegen het Turks-Ottomaanse Rijk. De slag kreeg veel bijklank in West-Europa en stond gelijk aan chaos. De werk- en leefomstandigheden in deze stadsbuurt, waar de huisje omringd waren door fabrieken, waren niet anders.

LO

Op LO strekt het bedrijf Tereos Syral NV (het vroegere NV Amylum Europe –Tate&Lyle) zich uit van de Zeebergbrug tot aan de Werf, ter hoogte van de sluis van Aalst. Syral is een dochterbedrijf van de TEREOS Groep. Hier wordt tarwe en maïs verwerkt tot zetmelen, zoetstoffen, proteïnen, polyolen en drinkbare alcohol. Deze producten worden gebruikt voor toepassingen in de voedings- en niet-voedingsindustrie zoals bijvoorbeeld snoepgoed, melkproducten, deegwaren, drankjes, dierenvoeders, fermentatie, papier en karton etc....

Sedert januari 2008 staan er 3 nieuwe zilveren distillatie kolommen voor de productie van bio-ethanol. Het bedrijf ging hiermee van start in mei 2008.

De letters ‘G.R.’ bovenaan het gebouw staan voor ‘Glucoserie Réunie’, de oorspronkelijke naam van Tate&Lyle.

Het schip ‘Antigoon’ vervoert bio-ethanol van Syral naar de haven van Antwerpen.

Het bedrijf heeft een watervang, 2 koelwaterlozingspunten en een eigen waterzuiveringsinstallatie. Het gezuiverde afvalwater wordt geloosd in de Dender.

Nergens anders in Vlaanderen vind je een fabriek met dergelijke omvang in het centrum van een stad.
Fiche Dender

Industrie


WZI, koelwater, watervang


RO

Op RO ligt het goederenstation van Aalst. De vier grote graansilo's van Syral NV stockeren het graan dat per spoor naar hier gebracht wordt. Voor de dagelijkse aanvoer van granen doet het bedrijf ook een beroep op de scheepvaart. Via de buis over de Dender wordt graan aan het bedrijf geleverd.


industrie
sluis van Aalst

42,65 m lang en 5,25m breed, een verval van 1,78m
Deze verouderde sluis, die met ca. 150 jaar de oudste op de Dender is, wordt vervangen door een nieuwe stuwsluis verder stroomopwaarts (zie hoger). De werken starten in 2013.


Sluis


Voetgangersbrug Tereos Syral nv.

Vrije doorvaarthoogte van 7,00m

Geeft toegang tot het goederenstation van Aalst.

LO

Tot 1964 lag de Dender meer landinwaarts op LO (waar nu de Burchtstraat is).

RO

Net stroomafwaarts van de sluis op de RO komt een langsbeek met de Molenbeek (Falluintjes) die een stuk evenwijdig met de Dender loopt in de Dender uit. Deze beek voert water af van Moorsel, Baardegem, Meldert.


beek

LO

Stroomafwaarts van de sluis komt de tweede koelwaterlozing van Syral Belgium NV in het water. Door de kracht van de lozing hebben de schippers het moeilijk om de sluis in de stroomopwaartse richting binnen te varen.


lozing

LO

Het plein aan LO is de Werf. Je herkent het nieuwe postgebouwen en het gebouw dat boven alles uitsteekt is het cultureel centrum De Werf. Dit gebouw staat op de plaats waar vroeger de Oude Dender liep. Aangezien de bodem daar instabiel is, heeft men het gebouw als een ‘kuip in een kuip’ gebouwd.

Het Werfplein en de Frits De Wolfkaai werden recent helemaal vernieuwd in een grootschalig project van stadsvernieuwing in de Aalsterse stationsomgeving (ASO project). Er werden tevens langs beide oevers aanlegsteigers voorzien voor pleziervaart.

Het oude postgebouw (voorheen de spinnerij Filature du Canal) werd omgevormd tot een kleurrijk administratief gebouw.


Recreatie

RO

Op RO zien we de oude bedrijven De Wolf-Cosijns en Verstraeten.

De Wolf-Cosijns was een mouterij, een onderdeel van Interbrew. In februari 2001 besliste Interbrew om zijn mouterijen in Aalst en Leuven op te doeken. De firma Interbrew bouwde vanaf 2005 deze oude mouterij om tot moderne lofts en een aantal appartementen.
Oude industrie


Sint-Annabrug (Zie bijlage W&Z)

Hefbrug

Deze nieuwe basculebrug maakt ook deel uit van het grootschalig project van stadsvernieuwing in de Aalsterse stationsomgeving. Deze werken werden uitgevoerd door Waterwegen en Zeekanaal NV.

bruggen
Op en afstapplaats Aalst


Frits de Wolfkaai of Werplein
spoorwegbrug Gent-Wetteren-Aalst-Brussel

vaste brug – vrije doorvaarthoogte 6,10 m
Het station van Aalst ligt net iets meer stroomafwaarts van de spoorwegbrug op LO.


energie
Traject Liedekerke/Denderleeuw-Aalst Dender najaar 2012


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina