Varsseveld, 22 november 2005 Aan de raad van de gemeente Oude ijsselstreekDovnload 0.99 Mb.
Pagina1/10
Datum07.10.2016
Grootte0.99 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Varsseveld, 22 november 2005


Aan de raad van de gemeente Oude IJsselstreek

Geachte raadsleden,

Op grond van artikel 7 lid 2 van de Financiële verordening gemeente Oude IJsselstreek informeren wij u over de uitvoering van de programmabegroting 2005.


Vanwege de vele werkzaamheden zijn we dit eerste jaar niet in staat geweest om u vóór 1 juli 2005 de eerste bestuursrapportage aan te bieden. Wel is door het management aan ons college de 1e managementrapportage uitgebracht. Deze hebben wij echter niet tijdig in een eerste bestuursrapportage kunnen omzetten. Inmiddels is door het management de tweede managementrapportage uitgebracht over de uitvoering van de begroting 2005.
Wij hebben de uitkomsten van de eerste en tweede managementrapportage in deze eerste bestuursrapportage opgenomen.
Deze bestuursrapportage omvat informatie over:
- Het overzicht algemene dekkingsmiddelen

- De uitvoering van de programma’s 1 tot en met 19


- De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

- De paragraaf bedrijfsvoering

- De paragraaf weerstandsvermogen

- De paragraaf grondbeleid


Als bijlagen treft u de 1e en 2e managementsrapportage aan.

In deze managementrapportage wordt per afdeling/per product ingegaan op belangrijke financiële afwijkingen ten opzichte van tot dan toe begroot.


Voor informatie over de vragen Wat willen we bereiken? en Wat gaan we er voor doen? wordt verwezen naar de in maart 2005 uitgebrachte programmabegroting.

Op deze wijze is het mogelijk om de verantwoording tegenover de begroting te plaatsen.


Per programma wordt per product een overzicht gegeven van de (belangrijke) financiële afwijkingen ten opzichte van begroot, gespecificeerd per marap.

Voor een toelichting op de afwijkingen wordt verwezen naar de bijgevoegde maraps.


Wij beseffen dat deze eerste bestuursrapportage 2005 nog niet alle relevante verantwoordingsinformatie bevat die daaraan dient te worden gesteld.

Wel gaan wij in op de meest belangrijke onderdelen van de verantwoordingsinformatie.

In de eerste rapportage over de uitvoering van de programmabegroting 2006 zal een verdere kwaliteitsverbetering worden nagestreefd.


Conclusie uitvoering begroting 2005.
Op grond van de verstrekte verantwoordingsinformatie van het management over de uitvoering van de begroting 2005 verwachten wij dat de gemeenterekening 2005 een beperkt nadelig saldo zal laten zien van € 120.000.

Burgemeester en wethouders van Oude IJsselstreek,

de secretaris, de burgemeester,

(L.H.M. van den Nieuwendijk) (H.J.M. Kemperman).
Algemene dekkingsmiddelen Bestuursrapportage 2005
In dit overzicht zijn de algemene dekkingsmiddelen opgenomen en alle producten die niet aan een van de programma’s 1-19 kan worden toegerekend.
Wat heeft het gekost voor de jaarlijkse exploitatie?

Begroot 2005

primitiefBegroot 2005

na wijzigingBerap 2005

Verwachting 2005

Lasten programma

19.755.451

45.507.400

-418.306

45.089.094

Baten programma

37.857.009

62.532.311

113.925

62.418.386
Saldo programma

- 18.201.558

-17.024.911

-304.381

-17.329.292

(- = voordelig)
Exclusief effect van de 1e en 2e marap van € 119.525 (zie hieronder) en vormt daarmee tevens het verwacht nadelig rekeningsresultaat voor 2005.
Producten behorende de algemene dekkingsmiddelen:


Product

Omschrijving

Begroot 2005 na wijziging

Saldo Verwachting 2005

04.02.01

ALGEMENE BATEN EN LASTEN

-26.589.358,00

-26.633.910,00

03.02.01

AUTOMATISERINGSINFRASTRUCTUUR

367.751,00

365.375,00

09.04.02

BELASTINGEN

-5.626.522,00

-5.579.333,00

02.02.01

DOCUMENTAIRE INFO.VOORZIENING

146.329,00

150.637,00

04.02.02

FINANCIEEL BEHEER

-157.760,00

-258.717,00

02.03.01

HUISVESTING GEMEENTEKANTOREN

746.358,00

779.383,00

03.02.02

INFORMATISERING EN APPL. INTERN

490.819,00

438.059,00

03.03.02

INTERNE VOORLICHTING

1.500,00

1.800,00

03.04.01

JURIDISCHE ONDERSTEUNING

8.000,00

0,00

05.01.04

MATERIEEL EN OPSLAG

500.933,00

518.169,00

03.01.01

ORGANISATIE

11.810,00

10.960,00

03.01.02

PERSONEELSBEHEER

1.635.132,00

1.564.148,00
PERSONEEL BDO

433.673,00

433.673,00
PERSONEEL FINANCIEN

645.981,00

645.981,00
PERSONEEL FO

1.636.039,00

1.601.039,00
PERSONEEL MOW

571.544,00

571.544,00
PERSONEEL OR

2.966.118,00

2.966.118,00
PERSONEEL PICA

1.010.129,00

1.010.129,00
PERSONEEL PUZA

1.569.123,00

1.569.123,00
PERSONEEL RO

912.325,00

912.325,00
PERSONEEL V&H

1.226.502,00

1.135.542,00
PERSONEEL VEILIGHEID

468.663,00

468.663,00
KAPITAALLASTEN

0,00

0,00
Totaal

17.024.911

17.329.292

Als gevolg van de nieuwe productidentificatie zoals die ingaande 2005 aan de programma’s is gekoppeld, hebben zich Financiële verschuivingen tussen de programma’s voorgedaan.Dat is de voornaamste verklaring voor de verschillen in de totalen van dit programma tussen primitief en begroot na wijziging 2005.
Als gevolg van het nog niet op begrotingsbasis verdelen van de personele kosten en de overige hulpkostenplaatsen in de administratie 2005 zijn de kosten in dit onderdeel opgenomen.

Mutatie

Uitkomst

1e marap

04.02.01

-9.210,0003.02.01

-19.476,0009.04.02

47.817,0002.02.01

-792,0004.02.02

-100.957,0002.03.01

-473,0003.02.02

-52.210,0003.03.02

300,0003.04.01

-8.000,0005.01.04

-17.034,0003.01.01

-850,0003.01.02

-62.306,00

- 223.191

2e marap

04.02.01

-35.34203.02.01

17.10009.04.02

- 62802.02.01

5.10004.02.02

002.03.01

33.49803.02.02

- 55003.03.02

003.04.01

005.01.04

34.27003.01.01

003.01.02

- 8.678Personeel FO

-35.000Personeel V&H

-90.960

-81.190

Saldo-304.381

Voor de nadere toelichting op de mutaties wordt verwezen naar de respectievelijke marap 1 en 2Wat hebben we geïnvesteerd in 2005?

Omschrijving investering

Krediet

Uitgegeven

Restant
Restant kredieten uit 2004


7501005 Voorzieningen gem. acc. a.g.v. gebruiksvergunning

7901004 Noodstroomvoorziening gemeentehuis G

7901843 Voorbereiding centrale huisvesting

7901845 Gebruiks- en milieuvergunningen gemeentehuis

7904011 Automatisering 2004 G

7936004 Milieuvoorz. OW tbv veegvuil na BCF G

7936005 Noodstroomvoorziening Openbare werken

7936006 vervanging vijf mobilofoons

7936007 Aanleg vloeistofdichte betonplaat 350m2

7936801 Gebruiks- en milieuvergunningen opslagplaats


55.000,00

31.415,00

150.000,00

50.640,00

52.727,00

5.637,00

5.000,00

2.306,00

57.500,00

7.820,00
30.223,68

1.811,86

0,00

48.149,90

22.918,01

6.046,93

0,00

0,00

0,00

4.363,60
24.776,32

29.603,14

150.000,00

2.490,10

29.808,99

-409,93

5.000,00

2.306,00

57.500,00

3.456,40Omschrijving investering

Krediet

Uitgegeven

Restant
Kredieten 2005


7901502 Achterstallig onderhoud gemeentehuis

7901503 Vervanging DAF vrachtwagen

7901504 Vervanging veegwagen

7901505 Vervanging aanhangstrooier voor opzetstrooier DAF

7901506 Vervanging VW LT2

7901507 Sneeuwschuif klein

7901508 Sneeuwborstel Fendt1

7901509 Vervanging houtversnipperaar

7904501 Automatiseringsuitgaven
100.000,00

104.744,00

138.000,00

27.000,00

32.350,00

8.820,00

9.245,00

37.000,00

95.380,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.902,53
100.000,00

104.744,00

138.000,00

27.000,00

32.350,00

8.820,00

9.245,00

37.000,00

70.477,47
Recapitulatie :
2e marap per programma

06 Wonen

952,00

-2.772,00

-1.820,00

07 Economie en Werkgelegenheid

-3.752,00

-542,00

-4.294,00

08 Plattelandsontwikkeling

-12.500,00

0,00

-12.500,00

09 Leefbaarheid wijken en kernen

-2.672,00

-950,00

-3.622,00

10 Maatschappelijke zorg en participatie

-71.985,00

200.556,00

128.571,00

12 Algemeen bestuur

4.416,00

-173.616,00

-169.200,00

13 Openbare orde en brandweer

-37.685,00

-13.241,00

-50.926,00

14 Verkeer, vervoer en waterstaat

54.661,00

-38.046,00

16.615,00

15 Onderwijs

-4.670,00

-44.130,00

-48.800,00

16 Cultuur, recreatie en sport

-50.505,00

4.826,00

-45.679,00

17 Werk en Inkomen

92.073,00

-97.886,00

-5.813,00

18 Volksgezondheid en milieu

45.647,00

-29.906,00

15.741,00

19 Ruimtelijke ordening

556.808,00

-551.726,00

5.082,00

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

-254.550,00

31.359,00

-223.191,00

totaal

316.238,00

-716.074,00

-399.836,00


1e marap per programma

06 Wonen

0,00

0,00

0,00

07 Economie en Werkgelegenheid

1.340,00

11.970,00

13.310,00

08 Plattelandsontwikkeling

0,00

0,00

0,00

09 Leefbaarheid wijken en kernen

27.023,00

11.161,00

38.184,00

10 Maatschappelijke zorg en participatie

118.613,00

119.921,00

238.534,00

12 Algemeen bestuur

143.721,00

13.683,00

157.404,00

13 Openbare orde en brandweer

38.555,00

-22.749,00

15.806,00

14 Verkeer, vervoer en waterstaat

14.071,00

-31.076,00

-17.005,00

15 Onderwijs

75.665,00

-71.111,00

4.554,00

16 Cultuur, recreatie en sport

2.551,00

-1.047,00

1.504,00

17 Werk en Inkomen

-100.390,00

0,00

-100.390,00

18 Volksgezondheid en milieu

80.382,00

-7.261,00

73.121,00

19 Ruimtelijke ordening

-7.030,00

182.559,00

175.529,00

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

-163.756,00

82.566,00

-81.190,00

totaal

230.745,00

288.616,00

519.361,00


Saldo 1e en 2e marap per programma

06 Wonen

952,00

-2.772,00

-1.820,00

07 Economie en Werkgelegenheid

-2.412,00

11.428,00

9.016,00

08 Plattelandsontwikkeling

-12.500,00

0,00

-12.500,00

09 Leefbaarheid wijken en kernen

24.351,00

10.211,00

34.562,00

10 Maatschappelijke zorg en participatie

46.628,00

320.477,00

367.105,00

12 Algemeen bestuur

148.137,00

-159.933,00

-11.796,00

13 Openbare orde en brandweer

870,00

-35.990,00

-35.120,00

14 Verkeer, vervoer en waterstaat

68.732,00

-69.122,00

-390,00

15 Onderwijs

70.995,00

-115.241,00

-44.246,00

16 Cultuur, recreatie en sport

-47.954,00

3.779,00

-44.175,00

17 Werk en Inkomen

-8.317,00

-97.886,00

-106.203,00

18 Volksgezondheid en milieu

126.029,00

-37.167,00

88.862,00

19 Ruimtelijke ordening

549.778,00

-369.167,00

180.611,00

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

-418.306,00

113.925,00

-304.381,00

totaal

546.983,00

-427.458,00

119.525,00


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina