Varsseveld, 22 november 2005 Aan de raad van de gemeente Oude ijsselstreekDovnload 0.99 Mb.
Pagina2/10
Datum07.10.2016
Grootte0.99 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

PROGRAMMA 01 Plan de Hutten Bestuursrapportage 2005

Portefeuillehouder: J. Haverdil


Ambtelijk verantwoordelijk: A. Bout


Prioriteit

Doelstelling

Geplande

Activiteiten 2005

Realisatie

Activiteiten 2005

1. Oude IJssel

 • toegankelijkheid

 • ecologische verbindingszone

 • herstellen oeverver-bindingen • aanleg fietspaden

 • In Hutten-zuid is een deel van de EVZ, waaronder de vispassage gerealiseerd en kan via de stuw de rivier worden overgesto- ken.
  In Hutten-noord wordt de EVZ in de plannen verwerkt.

 • De fietsverbindingen worden in de plannen opgenomen.

2. Industrieel erfgoed


 • Herbestemming


 • volkshuisvesting

 • functies inpassen


 • in Hutten-zuid starten met gedifferentieerde woningbouw

 • De herbestemming van een deel van het industrieel erfgoed in Hutten-noord is bekend: woningen in het Beltmancomplex en L-vormiggebouw, cultuurcluster in Portierscomplex en langs het straatje. De SSP-hal wordt voor grootste deel gesloopt. De realisatie zal in 2006 beginnen.

 • In de eerste fase van Hutten-zuid is Parès begonnen met de bouw van 17 huurappartementen. Tevens is een start gemaakt met de bouw van 10 koopwoningen.3. Sociaal-cultureel


 • diverse functies, incl. horeca

 • inpassen in master-plan Ulft

 • Onderdeel van het in ontwikkeling zijnde cultuurcluster zijn de bibliotheek en cultureel centrum Smeltkroes. De planningen voor het Cultuurcluster en centrumplan Ulft moeten op elkaar worden aangepast.

4. Bodemsanering


 • voortgang sanering

 • Zowel in Hutten-zuid als –noord is de eerste fase van de sanering gerealiseerd.

5. Communicatie


 • creëren draagvlak

 • internetsite


 • info-bijeenkomsten • infocentrum


 • publicatie

 • De internetsite wordt op dit moment geactualiseerd.

 • In Hutten-zuid zijn voor de bouw van de woningen in de eerste fase informatiebijeenkomsten georganiseerd.

 • Zowel in Hutten-noord als zuid wordt na de ondertekening van de realiserings- overeenkomsten gewerkt aan een infocentrum.

 • Na elke vermeldenswaardige activiteit zijn persberichten uitgegaan.

6. Duurzame ontwikkeling


 • ontwikkelen van het plangebied

 • energie- en watervisie

 • duurzame verkeersin- frastructuur


 • exploitatieovereen-komsten

 • De energie- en watervisie wordt geïntegreerd in de plannen.

 • De duurzame verkeersinfrastruc-tuur komt o.a. tot uiting bij de uitvoering van de reconstructie van de Bongersstraat waarvan de eerste fase in 2006 zal worden uitgevoerd.

 • De exploitatie- overeenkomsten voor Hutten-noord zijn op 14 oktober ondertekend. Voor Hutten-zuid zal ondertekening nog dit jaar plaatsvinden.


7. Proceskwaliteit


 • waarborgen kwaliteit

 • structuurvisie

 • projectstructuur

 • planning en control

 • Naast een structuurvisie zijn er schetsboeken waarin de kwaliteit wordt beschreven. Deze maken onderdeel uit van de overeenkomsten.

 • De projectstructuur is voor Hutten-noord in de overeenkomsten vastgelegd en via de stuurgroep verder uitgewerkt. In Hutten-zuid zal hetzelfde gebeuren.

 • In de overeenkomsten zijn voor beide plannen de planningen vastgelegd.


Realisatie 2005


Oude IJssel
In de Hutten-noord wordt de ecologische verbindingszone geïntegreerd in het stedenbouwkundig concept; o.m. is de ontworpen kademuur met bijbehorende rietkragen daarvan een prachtig voorbeeld. In de Hutten-zuid is een deel van de ecologische verbindingszone gerealiseerd, mede door de aanleg van de zgn. vispassage. Op deze manier worden niet alleen randvoorwaarden geschapen voor mens en dier, maar kan eveneens een feitelijke verbinding worden aangebracht in de fietsroutes langs de Oude IJssel.
Met houtverwerkingsbedrijf ’t Anker” aan de overzijde van Hutten-zuid zijn onderhandelingen geopend voor het verplaatsen van het bedrijf naar De Rieze, waardoor op die locatie een zgn. Buitenplaats ontwikkeld kan worden.Industrieel erfgoed
In de stedenbouwkundige opzet van Hutten-noord komen de herbestemmingen binnen het industrieel erfgoed duidelijk tot uitdrukking: woningen/appartementen in het zgn. Beltmancomplex en het

L-vormige-gebouw, de cultuurcluster in het zgn. Portiersgebouw en langs het “straatje”.De SSP-hal wordt grotendeels gesloopt maar zal ook ruimte bieden aan woningen en parkeervoorzieningen.
In Hutten –zuid is er geen sprake van behoud van industrieel erfgoed, maar wordt in de directe omgeving van de vispassage in de Oude IJssel ingezet op gedifferentieerde woningbouw. De woningbouwcorporatie Parès is begonnen met de bouw van 17 huurappartementen en is de ontwikkelaar Lingeveste gestart met de bouw van 10 koopwoningen.


Sociaal-cultureel
Integraal wordt gewerkt aan de verplaatsing van De Smeltkroes/Bibliotheek vanuit het centrum van Ulft naar de cultuurcluster in het Portiersgebouw in Hutten-noord. Ook andere sociaal-culturele instanties dan de vaste gebruikers van De Smeltkroes staan op de nominatie om gebruik te maken van het Cultuurcluster. Met de Stichting BOEi uit Amersfoort zijn overeenkomsten afgesloten voor de realisatie van dat deel van het industrieel erfgoed. Voor het kunnen realiseren van de Cultuurcluster staan de partijen voor een aanzienlijke en inspannende financiële opgave. Met ondersteuning van andere overheden, Europese subsidies en bestaande bijdragen van instellingen zal het financiële plaatje van de Cultuurcluster afgedekt moeten worden. Naast de financiële bijdragen vanuit de gemeente die al in een eerder stadium voor de realisatie van Hutten-noord als geheel zijn toegezegd, is in oktober van dit jaar besloten om een garantiebijdrage van € 600.000,-- in het vooruitzicht te stellen voor de Cultuurcluster.Bodemsanering
De bodemsanering is voor een deel in Hutten-noord en –zuid gerealiseerd. Overeenkomstig de planning zal de rest van de saneringen worden afgewerkt.Communicatie
Het voorgenomen groeiscenario waarvan het project de Hutten ook deel uitmaakt staat of valt met een goede communicatie en marketing. Een communicatieplan is reeds verschenen, de internetsites worden geactualiseerd. Buurtbewoners zijn geïnformeerd en vanaf nu zullen informatiebijeenkomsten worden georganiseerd en nieuwsbrieven worden geproduceerd die de voortgang van de plannen op de voet volgen. Met partijen is inmiddels overeengekomen dat een informatiecentrum over de Hutten zal worden ingericht.
De marketing zal professioneel ter hand worden genomen.

Duurzame ontwikkeling
De energie- en watervisie wordt geïntegreerd in de plannen van Hutten-noord en –zuid. De duurzame infrastructuur wordt niet alleen ingebed in de stedenbouwkundige planopzet van het gebied zelf, maar vindt ook zijn kwalitatieve aansluiting in de naastgelegen gebieden als het Centrumplan Ulft. Voorbeelden daarvan zijn de reconstructie van de Frank Daamenstraat (2003) en de op handen zijnde reconstructie van de Bongersstraat met de uitlopers naar cq. uitvalswegen vanuit het centrum van Ulft.

De duurzame ontwikkeling van het plangebied is neergelegd in de intentieovereenkomsten (oktober 2004), de realisatieovereenkomsten (mei 2005) en de exploitatieovereenkomsten (oktober 2005).
Aan een bijzonder intensief en stroperig proces is daarmee voor betrokken partijen een eind gekomen en met de daadwerkelijk uitvoering van de plannen kan nu worden begonnen.
Een andermaal blijkt dat de gemeente met het voorbereiden van een plan voor behoud van industrieel erfgoed een bijzonder en vrijwel uniek project bij de “kop te hebben”. Het project heeft ook in 2005 een bijzonder grote wissel getrokken op de ambtelijke inzet.

Proceskwaliteit
De structuurvisie voor het plangebied is vastgesteld. Met de provincie zijn onderhandelingen gaande om de realisatie met toepassing van art. 19 WRO-procedures te laten verlopen.
In de overeenkomsten is opgenomen op welke wijze de stedenbouwkundige kwaliteit wordt gewaarborgd.
De projectstructuur is overeenkomstig het Gemeentelijk Handboek Projectorganisatie tot stand gekomen. De planning en controlling is daarbinnen een constante factor.

Wat heeft het gekost voor de jaarlijkse exploitatie?

Begroot 2005

primitiefBegroot 2005

na wijzigingBerap 2005

Verwachting 2005

Lasten programma

0

0

0

0

Baten programma

0

0

0

0
Saldo programma

0

0

0

0

Als gevolg van de nieuwe productidentificatie zoals die ingaande 2005 aan de programma’s is gekoppeld, hebben zich financiële verschuivingen tussen de programma’s voorgedaan.Dat is de voornaamste verklaring voor de verschillen in de totalen van dit programma tussen primitief en begroot na wijziging 2005.


Wat hebben we geïnvesteerd in 2005?

Omschrijving investering

Krediet

Uitgegeven

RestantKredieten 2005


7421015 Project de Hutten Communicatie

5.000,00

851,59

4.148,41


PROGRAMMA 02 Centrumplan Ulft Bestuursrapportage 2005
Portefeuillehouder: J. Haverdil
Ambtelijk verantwoordelijk: A. BoutPrioriteit

Doelstelling

Geplande

Activiteiten 2005

Realisatie

Activiteiten 2005

2e fase masterplan

 • afsluiten

 • leidraad voor invulling plan

 • centrummanager inventariseert

 • overleg met alle partijen

 • gereed • vindt voortdurend en volgens planning plaats

3e fase masterplan

 • herinrichting centrum

 • 2006 • 2006 en 2007

De Smeltkroes/bibliotheek

 • herinrichting terreinen

 • planontwikkeling voor winkels en woningbouw

 • is opgenomen in de stedenbouwkun-dige opzet van de ontwikkelaar; vervolg in 2006 en 2007

Bestemmingsplannen

 • realisering plannen waaronder infrastructuur

 • voortdurende aandacht zodat geen achterstanden ontstaan

 • ontwerp-structuurplan door raad in oktober 2004 geaccordeerd; definitieve vorm in 2006

Overige kernen

 • behoud karakteristieke gevels

 • subsidieregeling gevels winkelpanden Grotestraat Gendringen

 • van uitvoering is afgezien wegens gebrek aan noodzaak en belangstelling


Realisatie 2005
Ten behoeve van het functioneren van het winkelcentrum van Ulft zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd. Ondermeer is het ruimtelijk economisch draagvlak van de winkelvoorzieningen in het centrum onderzocht om voorbereid te zijn op toekomstige ontwikkelingen. Daaruit bleek dat om een subregionale winkelfunctie te blijven vervullen, versterkende ingrepen in het centrum van Ulft noodzakelijk zijn.

Dit heeft vervolgens geresulteerd in het Masterplan Centrum Ulft, waarin de doelstellingen en het kader voor de verdere ontwikkeling van het Centrumplan Centrum Ulft zijn neergelegd.

In de raadsvergadering van 28 oktober 2004 heeft dit geresulteerd in de vaststelling van het ontwerp-structuurplan Centrum Ulft, kader van uitwerking.

Op basis van dit Centrumplan en het Convenant inzake de ontwikkeling Centrum Ulft is begin dit jaar aan MKB Vastgoed Plan opdracht gegeven om, na gedane voorselectie naar een passende partij voor de ontwikkeling van het Centrumplan Ulft te zoeken en aan het college van burgemeester en wethouders voor te stellen.

Dit heeft er op 28 juni 2005 in geresulteerd dat door het college is gekozen voor Planoform als projectontwikkelaar voor de ontwikkeling van het Centrumplan Ulft onder de strikte voorwaarde dat


 1. de in het Masterplan Ulft beschreven ruimtelijke structuur, fasering en de omvang van de te realiseren oppervlakte detailhandel onverkort wordt overgenomen;

 2. een aanzienlijk deel van het parkeren voor de bewoners van de nieuw te bouwen woningen wordt gerealiseerd in een gebouwde voorziening (bovenop, in of onder de nieuwbouw).

Op maandag 10 oktober 2005 heeft Planoform zich gepresenteerd aan de leden van de raad en de ondernemers uit het centrum van Ulft waarbij uiteen is gezet hoe zij vorm denken te geven aan de uitvoering van het Masterplan Ulft.

Momenteel (november 2005) wordt door MKB Vastgoed Initiatief een Privaat/publiekrechtelijke samenwerkingsovereenkomst voorbereid. Het streven is om die overeenkomst in het voorjaar van 2006 te hebben ondertekend.


Wat heeft het gekost voor de jaarlijkse exploitatie?

Begroot 2005

primitiefBegroot 2005

na wijzigingBerap 2005

Verwachting 2005

Lasten programma

0

0

0

0

Baten programma

0

0

0

0
Saldo programma

0

0

0

0

Als gevolg van de nieuwe productidentificatie zoals die ingaande 2005 aan de programma’s is gekoppeld, hebben zich Financiële verschuivingen tussen de programma’s voorgedaan.Dat is de voornaamste verklaring voor de verschillen in de totalen van dit programma tussen primitief en begroot na wijziging 2005.

PROGRAMMA 03 Centrumplan Terborg Bestuursrapportage 2005
Portefeuillehouder: J. Haverdil
Ambtelijk verantwoordelijk: A. BoutPrioriteit

Doelstelling

Geplande

Activiteiten 2005

Realisatie

Activiteiten 2005

Afbakening centrum

 • verleggen, reconstrueren en openbaar maken Gravenpad

 • herontwikkeling pleintje Kaak

 • bouw van woningen

 • benodigde gronden verworven, bouwstraat aangelegd in samenhang met vervanging riolering, ISV aanvraag afgerond en subsidie-toekenning ontvangen

 • aankoop (door derden) gerealiseerd

 • bouwplan in welstand

Terugdringen doorgaande verkeer

 • verkeersluw maken centrum

 • ondergrondse parkeerruimten aanleggen


 • centrum verkeersluw maken

 • ondergronds parkeren tbv bouwplan Plein Kaak verzekerd, en t.b.v. HOED a/d Walstraat bewerkstelligd

 • de uitvoering van fase I van Duurzaam Veilig v.w.b. het Centrum van Terborg om budgettaire redenen doorgeschoven;

In combinatie met gemeente Doetinchem wordt v.w..b. de “Rijksweg “ingezet op project “Langzaam rijden gaat sneller”


Realisatie 2005
De grondaankopen die nodig zijn geweest voor de herstructurering en het openbaar maken van het Gravenpad zijn in de loop van het jaar afgerond. Vervolgens is de noodgedwongen vervanging van de riolering in dit gebiedsdeel gerealiseerd in het nieuwe tracé voor het Gravenpad, dat inmiddels als bouwstraat is ingericht.
Wisch Wonen en Goldewijk Projectontwikkeling hebben in het voorjaar overeenstemming bereikt met de eigenaren over de overname van het Plein Kaak. De reeds bij de provincie aanhangig gemaakte ISV-subsidieaanvraag kon toen worden afgerond; in september 2005 is de subsidieaanvraag gehonoreerd.
Het bouwplan voor het Plein Kaak is inmiddels in behandeling op welstandsniveau.


Vastgesteld mag worden dat de aanpak van het centrum van Terborg zoals in uitgangspunten neergezet in het Structuurbeeld en nader in hoofdlijnen uitgewerkt in de ontwerp-Structuurvisie Centrum Terborg, in toenemende mate positieve respons ondervindt. In samenhang daarmee is een Beeldkwaliteitsplan in uitwerking en is ir. Stoelinga van het begeleidend stedenbouwkundig bureau Compositie 5 ingeschakeld als coördinerend stedenbouwkundige.
Afgelopen zomer is onder regie van de gemeente en in samenwerking met meerdere partijen door MKB Reva een ruimtelijk economisch onderzoek uitgevoerd. De uitkomsten daarvan v.w.b. de mogelijkheden binnen de detailhandel, worden doorvertaald in de ontwerp-Structuurvisie.

Aan de provincie is gevraagd om een art19 lid 2 status voor de structuurvisie af te geven; komt die af dan kan vrij snel met de realisatie een aanvang worden gemaakt.


De actuele stand van zaken in bouwplanontwikkeling is als volgt:

 • het eerste deel van de HOED (incl. 8 appartementen), aan de zijde van de Hoofdstraat, nadert zijn voltooiing; gereed eind 2005;

 • het eerste schetsontwerp voor het Plein Kaak (ca. 36 woningen, waarvan tenminste 14 grondgebonden) is in augustus 2005 in de welstandscommissie behandeld en komt in november opnieuw ter tafel;

 • er is in gemeenschappelijke samenwerking tussen de individuele eigenaren en de Woningbouwstichting een plan (ca. 15 appartementen) in voorbereiding onder de noemer van “De Hof van Terborg“, aansluitend aan het Plein Kaak;

 • de uitwerking voor het tweede deel van de HOED aan de Walstraat/hoek Marktstraat is in oktober (ca. 14 woningen) in eerste ontwerp ontvangen;

 • van Campen Bouwgroep heeft een schetsplan ingediend voor nieuwbouw (59 appartementen) in samenhang met Coöp tussen Gasthuisstraat, Hoofdstraat en Walstraat;

 • er zijn plannen in voorbereiding voor verbouw van het kantoor van het Waterschap a/d Ettensestraat, met inbegrip van nieuwbouw aan de Vulcaanstraat;

 • er is een principe-aanvraag ingediend voor nieuwbouw aan de achterkant van het perceel van de ABN, schuin tegenover de Gasthuiswoningen.

Voormelde initiatieven illustreren het draagvlak dat de ontwerp-Structuurvisie Terborg ontmoet. Een positieve ontwikkeling, waarbij echter ook moet worden onderkend dat de wetgeving van de laatste tijd, denkend aan archeologie, flora- en fauna, luchtkwaliteit, bodem en water, aanzienlijke inspanningen vergt om tot daadwerkelijke realisering te komen.


Wat heeft het gekost voor de jaarlijkse exploitatie?

Begroot 2005

primitiefBegroot 2005

na wijzigingBerap 2005

Verwachting 2005

Lasten programma

0

0

0

0

Baten programma

0

0

0

0
Saldo programma

0

0

0

0

Als gevolg van de nieuwe productidentificatie zoals die ingaande 2005 aan de programma’s is gekoppeld, hebben zich financiële verschuivingen tussen de programma’s voorgedaan.

Dat is de voornaamste verklaring voor de verschillen in de totalen van dit programma tussen primitief en begroot na wijziging 2005.
Wat hebben we geïnvesteerd in 2005?

Omschrijving investering

Krediet

Uitgegeven

RestantKredieten 2005


7429024 Reconstructie centrumplan Terborg *

1.100.000,00

0,00

1.100.000,00

* Dit krediet wordt in 2005 nog ingetrokken i.v.m. de gefaseerde uitvoering vanaf 2006.PROGRAMMA 04 Brede School Bestuursrapportage 2005
Portefeuillehouder: J. Freriks
Ambtelijk verantwoordelijk: J. RoosendaalPrioriteit

Doelstelling

Geplande

Activiteiten 2005

Realisatie

Activiteiten 2005

Netwerken bevorderen

 • ontwikkeling brede school gedachte

 • inventarisatie van de mogelijkheden in de diverse kernen

 • achterliggende gedachte implementeren

 • Resonansgroep GOA-VVE samengevoegd m.b.t. harmonisatiebeleid. Huisvesting peuterspeelzaal gekozen voor oplossing in het buurtschaphuis.

Openbaar basisonderwijs te Varsseveld

 • samenvoeging beide openbare basisscholen

 • bouw starten en afronden voor aanvang schooljaar 2006/2007

 • Woning Oanjestraat gesloopt. Definitief plan+kostenraming december gereed. Aanbesteding 1ste kw 2006

Wijkontwikkeling Terborg

 • brede school realiseren

 • planvorming afronden en starten in 2006

 • Intentieverklaring raad oktober vastgesteld. Voorlopig ontwerp incl. financiële analyse eind december 2005 in concept gereed.Realisatie 2005
Bij de brede school is gekozen voor een gefaseerde planontwikkeling, waarbij na iedere onderzoeksfase bestuurlijke terugkoppeling en besluitvorming plaatsvindt over de vraag: doorgaan of niet doorgaan

In de eerste helft van 2005 is binnen de aangepaste projectstructuur (op basis van het uitgangspunt dat Wisch Wonen eigenaar, beheerder en exploitant wordt van de nieuwe multifunctionele accommodatie) onder meer gewerkt aan de vaststelling van de stedenbouwkundige kaders, kostenindicatie infrastructuur, ontwerpcontract architect, uitwerking masterplan tot voorlopig ontwerp, concept samenwerkingsovereenkomst, concept huurintentieovereenkomst, evenals aan de opzet van de verdere procesplanning. Ook zijn de programma’s van eisen met de gebruikers geactualiseerd en in een eerste ontwerppresentatie in de voorbereidingsgroepen besproken. Dit is zeer positief ontvangen.


Om de beoogde samenwerking tussen Wisch Wonen en de gemeente voor de verdere aanpak te formaliseren, hebben partijen de bereikte “tussenstand” vastgelegd in een intentieverklaring.

Deze verklaring is uitgangspunt voor de uiteindelijk beoogde samenwerkingsovereenkomst. Hiermee loopt het proces conform planning, gericht op ingebruikname van het complex medio 2008.


Het proces voor samenvoeging van de Wethouder Berkhoffschool en de Essenkampschool te Varsseveld verloopt conform planning. In 2005 is onderzoek verricht naar de verkeersafwikkeling rondom de school en zijn de bouwplannen verder geconcretiseerd in een definitief ontwerp. Eind dit jaar is het definitief ontwerp en de kostenraming gereed,

Wat heeft het gekost voor de jaarlijkse exploitatie?

Begroot 2005

primitiefBegroot 2005

na wijzigingBerap 2005

Verwachting 2005

Lasten programma

0

0

0

0

Baten programma

0

0

0

0
Saldo programma

0

0

0

0

Als gevolg van de nieuwe productidentificatie zoals die ingaande 2005 aan de programma’s is gekoppeld, hebben zich financiële verschuivingen tussen de programma’s voorgedaan.Dat is de voornaamste verklaring voor de verschillen in de totalen van dit programma tussen primitief en begroot na wijziging 2005.

PROGRAMMA 05 Veiligheid Bestuursrapportage 2005
Portefeuillehouder: Burgemeester
Ambtelijk verantwoordelijk: A. SpijkersPrioriteit

Doelstelling

Geplande

Activiteiten 2005

Realisatie

Activiteiten 2005

Algemeen

 • een gemeente waarin alle burgers veilig kunnen wonen, werken en recreëren

 • opzetten veiligheidsnetwerk op basis van de notitie integrale veiligheid en het uitvoeren van de genoemde actiepunten

 • Veiligheidsnetwerk functioneert, actie punten grotendeels uitgevoerd.

Fysieke veilig-heid

 • voorkomen van het ontstaan van rampen en andere calamiteiten • uitvoeren van een inhaalslag afgifte gebruiksvergunningen

 • het uitvoeren van controles

 • opzetten rampenbestrijdingsorganisatie

 • actueel rampenplan en deelplannen voor 1 juli 2005 vaststellen

 • actiepunten uit het programma Slagen voor Veiligheid continueren.

 • In 2005 worden 41 gebruiksvergunningen in het kader van de inhaal slag verleend

 • 30 controles worden er uitgevoerd vanaf 01-10-2005

 • Rampenbestrijdingsorganisatie is opgezet

 • Rampenplan en deelplannen zijn vastgesteld

 • Actiepunten allemaal opgepakt en grotendeels afgerond

Sociale veilig-heid

 • een leefomgeving waarin geen criminaliteit en overlast voor komt • het uitvoeren van een veiligheidsscan in 2006

 • uitvoeren preventieproject “Niets erin, Niets eruit”

 • inhoud geven aan het regionale project “Huiselijk geweld”

 • het voeren van een lik-op-stuk beleid m.b.t. het gebruik van alcohol en drugs

 • beperking van overlast, veroorzaakt door discogangers door het regelen van “vervoer op maat”

 • het terugdringen van overlast door jeugd (uitvoeren HALT-project)
 • inzetten van meer “blauw op straat” waarbij de huidige situatie in 2005 wordt geëvalueerd
 • Veiligheidsscan in 2006

 • Niets erin,Niets eruit is afgerond.

 • Regionaal meldpunt ingesteld per 01-01-2006

 • APV aangescherpt m.b.t. lik op stuk beleid + projectplan samen met MOW oppakt

 • Beperking overlast is een onderdeel van bovenstaand projectplan

 • Alle HALT-projecten zijn uitgevoerd

 • Politie is nauw betrokken bij plannen in het kader van diverse projecten t.a.v. overlast,drugs en alcoholVerkeersveilig-

heid


 • een veilige infrastructuur voor alle deelnemers aan het verkeer • uitvoeren van het verkeersveiligheids-project “Duurzaam Veilig”

 • invoeren van 30 km.-zones

 • invoeren van 60 km.-zones in het buitengebied

 • bijzondere aandacht voor langzaam verkeer, vooral nabij scholen

 • scheiding van langzaam en zwaar verkeer.

 • Invoering 30 en 60 km zones vervallen i.v.m. bezuinigingen

 • Duurzaam Veilig is uitgevoerd

 • Scholen project is uitgevoerd

 • Scheiding langzaam verkeer is uitgevoerd


Realisatie 2005
In 2005 zijn de meeste geplande activiteiten uitgevoerd. Een uitzondering is de invoering van

30 km.en 60km.-zones zoals tijdens de kerntakendiscussie is aangegeven.

Het Veiligheidsnetwerk functioneert en we beschikken over een actueel Rampenplan incl. deelplannen en rampenbestrijdingsplannen. De opleidingen en oefeningen hiervan zijn door en voor de organisatie inmiddels gestart. Er zijn 41 gebruiksvergunningen verleend, een goede stap in het kader van de inhaalslag. De bedrijven/instellingen in categorie 1 (hoogste risico) beschikken nu over een gebruiksvergunningen. Eind 2006 zullen ook alle categorie 2 bedrijven/instellingen over een gebruiksvergunning beschikken. Het programma Slagen voor Veiligheid is opgepakt, de actiepunten zullen in 2006 worden gecontinueerd. In het kader van sociale veiligheid zijn meerdere projecten uitgevoerd en afgerond, waarbij de politie nauw betrokken is geweest. De verkeersveiligheid is door de uitvoering van verschillenden projecten (Duurzaam Veilig, Scholen project, scheiding langzaam- en zwaar verkeer) verbeterd.

Wat heeft het gekost voor de jaarlijkse exploitatie?

Begroot 2005

primitiefBegroot 2005

na wijzigingBerap 2005

Verwachting 2005

Lasten programma

111.571

0

0

0

Baten programma

24.450

0

0

0
Saldo programma

87.121

0

0

0

Als gevolg van de nieuwe productidentificatie zoals die ingaande 2005 aan de programma’s is gekoppeld, hebben zich financiële verschuivingen tussen de programma’s voorgedaan.Dat is de voornaamste verklaring voor de verschillen in de totalen van dit programma tussen primitief en begroot na wijziging 2005.

Wat hebben we geïnvesteerd in 2005?

Omschrijving investering

Krediet

Uitgegeven

RestantZonder krediet


7113023 Aanpak snelheid kerkdorpen 2002 na bcf

2.450,00


-2.450,00

Kredieten 2005


7137821 Duurzaam Veilig kruispunt N818

227.000,00

54.490,30

172.509,70


PROGRAMMA 06 Wonen Bestuursrapportage 2005
Portefeuillehouder: J. Haverdil
Ambtelijk verantwoordelijk: A. BoutPrioriteit

Doelstelling

Geplande

Activiteiten 2005

Realisatie

Activiteiten 2005

Bouwplannen ontwikkelen

 • wijken ontwikkelen

 • bouwen voor specifieke doelgroepen

 • verder ontwikkeling van Hutten-noord en -zuid, centra Ulft en Terborg, Eskopje Varsseveld

 • wijkontwikkeling (en) verder vorm geven

 • 1e fase Hutten-Zuid gestart; planontwik­keling 1e fase Hutten-Noord;

 • Keuze is gemaakt voor een ontwikke­lingspartner voor het Centrumplan Ulft.

 • Invulling van diverse locaties Centrum Ter­borg;

 • Eskopje Varsseveld, voorontwerp de inspraak gepasseerd, ontwerp eind 2005 ter visie;

 • In relatie tot ontwikke­len Brede School wordt verder vorm ge­geven aan wijkontwik­keling Terborg-West

 • Invulling wordt gege­ven aan herstructure­ringsplannen Schrij­versbuurt Gendringen

Stedenbouwkundige ontwikkeling

 • creëren van verscheidenheid

 • visies ontwikkelen • bestemmingsplannen aanpassen

 • een strategische ruimtelijke en maatschappelijke visie is opgesteld; een groeiscenario is opgesteld;

 • gestart met actualise­ring van komplannen Silvolde (ontwerp dit najaar ter visie), Terborg (voorontwerp gereed december 2005).

 • nieuwe bestemmings­plannen vastgesteld door de raad voor: De Wesenthorst, De Pol-Oversluis en Gendrin­gen-Zuid

 • vrijstellingsprocedure gestart voor transfor­matie bedrijventerrein De Pol-Natas Ulft


Wonen, zorg en welzijn

 • leefbare wijken creëren

 • realisering van wijksteunpunten

 • overleg met investeerders

 • overleg met bewoners e.d.

 • overleg vindt plaats over realisatie aan­leunwoningen in aan­sluiting aan zorgcen­trum Debbeshoek;

 • voorontwerp-fase voor nieuwbouw van verzorgingshuis De Schuylenburch Silvolde annex woningbouw (wonen en zorg) is eind 2005 afgerond.

 • Het wijksteunpunt de Lichtenberg is in de voorontwerpfase; met Wisch Wonen wordt gezocht naar een verantwoorde invulling van welzijns- en zorgfuncties binnen het wijksteunpunt.


Realisatie 2005

Het ambitieniveau van de gemeente is neergelegd in de door de raad onderschreven Strategische ruimtelijke en maatschappelijke visie gemeente Oude IJsselstreek en het daarmee verband houdende Groeiscenario 2005 – 2015.

Het college heeft op 27 september 2005 ingestemd met het (provinciaal) Kwalitatief Woonprogramma en het daarin voor de gemeente opgenomen afsprakenkader voor de periode 2005-2014. Daarbij zijn door het college, in samenspraak met de woningcorporaties, ambities uitgesproken t.a.v. het kwaliteitsthema ”duurzaamheid”. Aan de hand van de indicatoren “dubo en energie” en “water” is zowel voor de nieuwbouw als voor de bestaande woningvoorraad uitgesproken een actief niveau na te streven. Verdere implementatie vindt plaats binnen het klimaatbeleid.
Bouwplannen ontwikkelen:

Tot 1 oktober zijn ruim 30 woningen voor bewoning gereed gekomen. De bouwactiviteiten hebben zich daarbij met name gericht op afronding van de wijk Lenteleven in Gendringen en het feitelijk realiseren van het plan Zaagmolenpad te Varsseveld.


Op 1 oktober zijn 140 woningen in aanbouw. In het oog springen daarbij verdere realisering van het plan Zaagmolenpad in Varsseveld ( 34 woningen) en realisering van de eerste woningen in Hutten-Zuid ( 46 woningen) in Ulft. Ook de realisatie van 10 levensloopbestendige appartementen aan de Dr. Schaepmanstraat in Silvolde mag niet onvermeld blijven.
De verdere activiteiten richten zich op het verder vorm geven van de stedenbouwkundige invulling van diverse kleinere bouwlocaties in de gemeente.
Stedenbouwkundige ontwikkeling:

Naast planontwikkeling voor Hutten-Zuid en Hutten-Noord hebben de activiteiten zich in 2005 ook gericht op het verder vorm geven van de centrumplannen voor Gendringen, Terborg, Ulft en Varsseveld. Daarnaast is vervolg gegeven aan de actualisering van verouderde bestemmingsplannen. Zo heeft de raad een drietal nieuwe bestemmingsplannen vastgesteld, die nu ter goedkeuring voorliggen bij de provincie. De actualisatie van de komplannen van Silvolde en Terborg is in een (ver-) gevorderd stadium.


Wonen, zorg en welzijn:

Projecten die lopen zijn:

* realisatie aanleunwoningen bij de Debbeshoek in Ulft.. Schetsplan ligt voor bij de welstands-
commissie.

* Verzorgingshuis De Schuylenburch annex woningen: de voorontwerp-fase is nagenoeg afgerond.


Binnenkort kan de bouwaanvraag worden ingediend en de planologische procedure worden opge-
start. De plannen zijn in een buurtoverleg gepresenteerd geweest; met investeerders/ontwikkelaar
heeft nauwe samenwerking plaats.

* Het Wijksteunpunt De Lichtenberg verkeert nog in een fase waarin door de woningbouwcorporatie


(Wisch Wonen) gezocht wordt naar functionele invulling van het wijksteunpunt. De bewoners en
instellingen zijn in 2004 geïnformeerd door Wisch Wonen. De planontwikkeling stagneert om finan-
ciële redenen. Het initiatief voor de verdere ontwikkeling ligt bij Wisch Wonen.
* in Varsseveld is een nieuw verpleeghuis in aanbouw; dat wordt in februari 2006 in gebruik genomen.


Verminderen en vereenvoudiging van (bouw-) regelgeving

Na de zomer zijn werkzaamheden opgestart die te maken hebben met het verminderen en vereenvoudiging van bouwregelgeving (bouwverordening, RO-beleid en welstandsbeleid).


Eveneens wordt het niveau van de bouwtoetsing tegen het licht gehouden.

Wat heeft het gekost voor de jaarlijkse exploitatie?

Begroot 2005

primitiefBegroot 2005

na wijzigingBerap 2005

Verwachting 2005

Lasten programma

484.675

1.601.575

952

1.602.527

Baten programma

845.039

- 1.964.954

- 2.772

1.967.726
Saldo programma

- 360.364

- 363.379

- 1.820

- 365.199

(- = voordelig)

Producten behorende bij dit programma:


Product

Omschrijving

Begroot 2005 na wijziging

Saldo Verwachting 2005

06.02.02

Bouwgrondexploitatie

- 406.760

- 406.760

06.01.05

Volkshuisvesting

43.381

41.561
Totaal

- 363.379

- 365.199

Als gevolg van de nieuwe productidentificatie zoals die ingaande 2005 aan de programma’s is gekoppeld, hebben zich financiële verschuivingen tussen de programma’s voorgedaan.

Dat is de voornaamste verklaring voor de verschillen in de totalen van dit programma tussen primitief en begroot na wijziging 2005.
Mutatie

Uitkomst

1e marap

06.02.02

06.01.05-

-


0


2e marap

06.02.02

06.01.05-

- 1.820


- 1.820


Saldo- 1.820

Voor de nadere toelichting op de mutaties wordt verwezen naar de respectievelijke marap 1 en 2


Wat hebben we geïnvesteerd in 2005?

Omschrijving investering

Krediet

Uitgegeven

RestantRestant kredieten uit 2004


1

2Kredieten 2005


1

2

3

4

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina