Varsseveld, 22 november 2005 Aan de raad van de gemeente Oude ijsselstreekDovnload 0.99 Mb.
Pagina3/10
Datum07.10.2016
Grootte0.99 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
PROGRAMMA 07 Economie en Werkgelegenheid Bestuursrapportage 2005

Portefeuillehouder: Burgemeester en J. Freriks


Ambtelijk verantwoordelijk: J. Roosendaal en A. BoutPrioriteit

Doelstelling

Geplande

Activiteiten 2005

Realisatie

Activiteiten 2005

Interne werkgelegenheid

 • adequate bedrijfsvoering

 • uitwerking in paragraaf 5 bedrijfsvoering

 • zie paragraaf 5

Sociale werkgelegenheid

 • bijdragen in exploitatie WEDEO

 • onderhoudswerk-zaamheden uit laten voeren door WEDEO

 • de bijdragen in de exploitatie van de WEDEO zijn conform de begroting verwerkt.

 • met de WEDEO worden jaarlijks contracten afgesloten.

Industrieterreinen ontwikkelen

 • werkgelegen-

heid creëren

 • ruimte geven aan detail-handel in volumineuze goederen

 • optimale ontwikkeling “Hofskamp” in verband met subregionale status Varsseveld


 • afronding “De Rieze”


 • ontwikkelen “Seesinkpark”

 • Hofskamp-oost 1e fase is praktisch geheel uitgegeven en voor fase 2 is het bestemmingsplan goedgekeurd waarin ruimte wordt geboden voor bedrijven zowel locaal als uit de regio

 • De Rieze IV is voor het grootste gedeelte ingevuld voor de nog resterende kavels vindt overleg plaats met gegadigden. De Rieze V wacht op rechterlijke uitspraak inzake Atag Holding. De Rieze VI is in een voorbereidende fase van het bestemmingsplan.

 • Ontwikkelaar is in onderhandeling met aantal gegadigden. Ontwerpbestemmingsplan wordt eind 2005 of begin 2006 ter inzage gelegd.

Gemeentelijke investeringslijst

 • vervanging en nieuw beleid

 • jaarlijks in de begroting opnemen € 450.000,--


 • investeringen uitvoeren voor riolering, grondexploitatie en majeure projecten • in de begroting 2005 is een bedrag van € 450.000 opgeno- men ten behoeve van de kapitaal- lasten voor ver- vangingsinvesterin-gen en voor nieuwe investeringen

 • slechts een deel van de investeringen is daadwerkelijk aangevangen en/of gerealiseerd.

Middenstand en ambulante handel

 • aanwezigheid van een goed geoutilleerde detailhandel

 • goede voorwaarden scheppen

 • infrastructuur verzorgen

 • bestemmingsplan-nen actualiseren

 • markten opkrikken

 • op basis van hetzelfde concept zijn voor Gendringen, Ulft, Terborg en Varsseveld door MKB-Reva visies ontwikkeld die moeten leiden naar compacte winkel-gebieden;

 • de bereikbaarheid van de markten en de veiligheid voor de marktbezoekers zijn aandachtspunten bij de vitalisering.

 • Zie programma 6 en 19
 • De markt in Varsseveld is als “pilot” voor de gemeente opgepakt.


Realisatie 2005

Sociale werkgelegenheid

Uit de beleidsverantwoording over het 1ste halfjaar 2005 blijkt dat de WEDEO een hoger negatief saldo verwacht dan was begroot. Als belangrijkste oorzaken worden aangewezen de economische recessie en de veranderde vraag vanuit de markt. Deze tegenvaller zal door de deelnemende gemeenten moeten worden opgevangen. Inmiddels heeft de WEDEO een reorganisatieproces op gang gebracht, waarvan verwacht wordt dat dit een positieve budgettaire uitwerking zal hebben vanaf 2006.


Industrieterreinen ontwikkelen
Hofskamp Oost fase 1 in Varsseveld is nagenoeg afgerond; Fase 2 is planologisch afgerond en met de invulling van de capaciteit is begonnen. In het kader van het groeiscenario wordt vooruit gekeken naar de situatie op middellange termijn.
De Rieze IV in Ulft is voor het grootste gedeelte uitgegeven en ingevuld. Met gegadigden vindt nog overleg plaats over de restcapaciteit. De definitieve invulling van de Rieze V wacht nog op een gerechtelijke uitspraak inzake Etna. De Rieze VI ligt nog onder de planologische procedure. Daadwerkelijke uitgifte verwacht eind 2006.

De ontwikkeling van het dienstenpark “Seesinkparck” in Terborg onttrekt zich qua feitelijke uitgifte grotendeels aan de verantwoordelijkheid van de gemeente; het gebied is eigendom van een ontwikkelaar die voor eigen invulling zorgt.


Inmiddels is er ook gewerkt aan het concipiëren van een nota Grondbeleid aan de hand waarvan onder meer vanaf 2006 gemeentelijke gronden kunnen worden uitgegeven. Het streven is om de nota in december 2005 aan het raad aan te bieden.
Gemeentelijke investeringslijst
Door de late goedkeuring van de gemeentebegroting door de provincie kon niet eerder dan na de zomer worden ingegaan op de daadwerkelijke uitvoering van voorgenomen investeringen. Als gevolg van het raadsbesluit van 30 juni 2005 zijn alle geoormerkte middelen van de Majeure projecten afgehaald en vinden we de Majeure projecten jaarlijks terug op de Investeringslijst. Voor het eerst overigens in 2006. Nog op de oude voet is afgehandeld de bijdrage aan het Almende/Isalacollege in Silvolde.
Middenstand en ambulante handel
Het marktbeleid moet nog geharmoniseerd worden; vooruitlopend hierop is de markt Varsseveld als een soort van “pilot” opgepakt. De resultaten daarvan zullen bij goedbevinden als leidraad dienen voor het opwaarderen van de markten elders in de gemeente.


Wat heeft het gekost voor de jaarlijkse exploitatie?

Begroot 2005

primitiefBegroot 2005

na wijzigingBerap 2005

Verwachting 2005

Lasten programma

1.348.705

203.786

- 2.412

201.374

Baten programma

1.921.348

107.441

11.428

96.013
Saldo programma

- 572.643

96.345

9.016

105.361

(- = voordelig)

Producten behorende bij dit programma:


Product

Omschrijving

Begroot 2005 na wijziging

Saldo Verwachting 2005

06.02.01

AMBULANTE HANDEL

- 4.312

7.658

06.02.03

ECONOMISCHE ZAKEN

173.105

170.955

06.02.04

GRONDEN EN WONINGEN (PRIV.R.)

- 72.448

- 73.252
Totaal

96.345

105.361

Als gevolg van de nieuwe productidentificatie zoals die ingaande 2005 aan de programma’s is gekoppeld, hebben zich financiële verschuivingen tussen de programma’s voorgedaan.

Dat is de voornaamste verklaring voor de verschillen in de totalen van dit programma tussen primitief en begroot na wijziging 2005.
Mutatie

Uitkomst

1e marap

06.02.01

06.02.03


06.02.04


11.970

-

1.340

13.310


2e marap

06.02.01

06.02.03


06.02.04


-

- 2.150

- 2.144

- 4.294


Saldo9.016

Voor de nadere toelichting op de mutaties wordt verwezen naar de respectievelijke marap 1 en 2Wat hebben we geïnvesteerd in 2005?

Omschrijving investering

Krediet

Uitgegeven

RestantRestant kredieten uit 2004


7145800 Krachtstroomvoorziening Kerkplein

7145801 Aanp. elect. vz. markten Tbg en Slv (inv.lst '04)

7157001 Gemeentelijke energiebesparingsaanpak
1.520,00

5.686,00

3.032,00
0,00

0,00

0,00
1.520,00

5.686,00

3.032,00

PROGRAMMA 08 Plattelandsontwikkeling Bestuursrapportage 2005
Portefeuillehouder: W. Rijnsaardt
Ambtelijk verantwoordelijk: A. BoutPrioriteit

Doelstelling

Geplande

Activiteiten 2005

Realisatie

Activiteiten 2005

Landbouw en economie

 • behoud/versterking grond- gebonden landbouw

 • alternatieve inkomsten-bronnen ontwikkelen en stimuleren

 • stimuleren van kavelruil, kavelverbetering, bedrijfsverplaatsing


 • ontwikkelen nieuwe economische activiteiten zoals windenergie, recreatie e.d.

 • de gebiedsmakelaar is dit voorjaar met zijn activiteiten gestart: 6 hectare vrijwillig geruild; ca. 30 ha in voorberei- ding in drie clusters

 • Overleg gestart over ontwikkeling land-bouwontwikkelings- gebied Azewijn.
  Samenwerkingsverband met plattelands ondernemers rond ’t Venne in Varsseveld/Heelweg gestart.Natuur en landschap

 • uitvoering landschaps-beleidsplan


 • projecten ter versterking van natuur en landschap

 • droge en natte ecologische verbindingszones

 • 35 projecten in het kader van het land- schapsbeleidsplan uitgevoerd/gesubsi-dieerd

 • ontwikkelingsvisie en inrichtingsplan ’t Venne/Zwarte Veen gereed;
  overleg gestart voor realisatie nieuwe natuur in het kader van de ontwikkelingsvisie “Eng- bergen”.

 • inrichtingsplan droge ecologische verbindingszones gereed

Recreatie en toerisme

 • toename recreatieve moge- lijkheden

 • aanleg van recreatieve voorzieningen


 • verblijfsaccommoda-ties

 • Twee recreatieve routes gereed; twee Toeristische Ontmoetingspunten opgewaardeerd.
  Overleg gestart voor drie kerkepaden rond Sinderen cq. aanleg van fiets- verbindingen

 • Drie initiatieven voor verblijfsrecreatie zijn in behandelingLeefbaarheid

 • Omgevingskwali- teit versterken

 • gebiedseigen karakter hand- haven

 • 1 boerderijsplitsing tot stand gebracht

Beleid omschrijven

 • behoud landschap

 • keuze maken uit een actief of passief beleid

 • gestart met opstellen integraal gebiedsprogramma o.l.v. Dienst Landelijk Gebied (gereed in voorjaar 2006)


Realisatie 2005
Landbouw en economie
De Gebiedscommissie en de Gebiedsmakelaar zijn gestart  met het stimuleren van vrijwillige kavelruil. Er wordt binnen drie zoekgebieden bekeken hoe de agrarische structuur verbeterd kan worden. Concreet zijn 4 hectares geruild, terwijl een ruiling van ca 20 ha in voorbereiding is. Daarnaast wordt er intensief gewerkt aan een samenvoeging van twee bedrijfslocaties van een melkveebedrijf.


Natuur en landschap
Vanuit de ontwikkelingsvisie Engbergen: het proces rond Engbergen loopt nu bijna 12 maanden heeft enkele concrete projectvoorstellen opgeleverd. Onder andere kavelruil, nieuwe agrarische bedrijvigheid, een landgoed en recreatieve verbindingen.
Vanuit de ontwikkelingsvisie ’t Venne/Zwarte Veen: het gebiedsproces ’t Venne/Zwarte Veen staat nog in de startblokken. In 2005 is in overleg met betrokkenen een ontwikkelingsvisie opgesteld en is de visie bestuurlijk vastgesteld. In 2005 worden enkele concrete onderdelen voorbereid om in 2006 uit te voeren. In samenwerking met de Gebiedscommissie is een inrichtingsplan voor de ecologische verbindingszone Gendringen-Varsseveld ontwikkeld.

Recreatie en toerisme


Veel aandacht is nog uitgegaan naar het samengaan van de twee VVV’s / stichting Toeristische Belangen in onze gemeente; vanwege de stroperigheid in dit harmonisatieproces zijn nog geen concrete projecten tot uitvoering gekomen. Verwacht wordt dat deze in het komende voorjaar wel kunnen worden opgepakt.
Met voldoening kan worden teruggekeken op de initiatieven die er toe hebben geleid dat twee recreatieve fietsroutes zijn aangelegd die mede geleid hebben tot het opwaarderen van de twee Toeristische Ontmoetingspunten (TOP van Hal/Voorst en TOP Radstake/Varsseveld-Heelweg).
Inmiddels zijn ook initiatieven opgestart om het toeristisch verblijfsklimaat te verbeteren en is het overleg gestart om de zgn. kerkepaden in en rond Sinderen meer voor het voetlicht te brengen. Met het oog op de minder rooskleurige financiële positie van de gemeente zijn er geen middelen geraamd om deze initiatieven financieel te ondersteunen. In de onlangs vastgesteld begroting 2006 zijn evenmin middelen opgenomen, waardoor deze initiatieven niet kunnen worden ontwikkeld.

Leefbaarheid
De Plattelandsraad “Wisch” is aangepast aan de nieuwe omvang van de gemeente. Ook de organisaties die in het voormalig Gendringen betrokken waren bij het platteland zijn vertegenwoordigd in de Plattelandsraad. Het afgelopen jaar is benut om te discussiëren over de ontwikkeling van het “Gendringse” buitengebied.

Door andere werkzaamheden voorrang te geven is in het afgelopen jaar relatief weinig aandacht geschonken aan het concreet uitwerken van het beleidsthema “Leefbaarheid”. Een belangrijke stap gezet in het kader van de participatie van de burgerij met gemeentelijke aangelegenheden: met de belangenverenigingen en wijkraden is een convenant afgesloten, dat voorziet in het scheppen van randvoorwaarden voor participatie van die instanties bij het ontwikkelen van initiatieven voor leefbaarheid.


Voor het overige rond het thema leefbaarheid wordt verwezen naar het Programma 09 (leefbaarheid in wijken en kernen).
Beleid omschrijven
Structuurwijziging in het kader van het Reconstructieplan: in het afgelopen jaar is door de provincie een structuurwijziging voorgesteld met betrekking tot de begeleiding van de activiteiten van plattelandsontwikkeling. De bestaande streekcommissies worden vervangen door ………………………
Voor onze gemeente betekent dit dat……………………………..

Verder is onder leiding van de Dienst Landelijk gebied gestart met het opstellen van een gebiedsplan voor de gemeente waarin alle “beleidsopgaven voor het landelijk gebied” worden verwoord. Deze plannen worden begroot en in twee uitvoeringsmodules van elk drie jaar gevat. Dit gebiedsplan is medio 2006 gereed en vormt het bestuurlijk discussiestuk om vast te stellen waar prioriteiten in de uitvoering moeten worden gesteld en waar (mede)financiering voor wordt gevraagd en (door de provincie) beschikbaar wordt gesteld.

Wat heeft het gekost voor de jaarlijkse exploitatie?

Begroot 2005

primitiefBegroot 2005

na wijzigingBerap 2005

Verwachting 2005

Lasten programma

15.250

8.125

- 12.500

- 4.375

Baten programma

38.341

38.341

0

38.341
Saldo programma

- 23.091

- 30.216

- 12.500

- 42.716

(- = voordelig)

Producten behorende bij dit programma:


Product

Omschrijving

Begroot 2005 na wijziging

Saldo Verwachting 2005

06.01.03

Plattelandsontwikkeling

- 30.216

- 42.716
Totaal

- 30.216

- 42.7161   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina