Varsseveld, 22 november 2005 Aan de raad van de gemeente Oude ijsselstreekDovnload 0.99 Mb.
Pagina4/10
Datum07.10.2016
Grootte0.99 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Als gevolg van de nieuwe productidentificatie zoals die ingaande 2005 aan de programma’s is gekoppeld, hebben zich financiële verschuivingen tussen de programma’s voorgedaan.

Dat is de voornaamste verklaring voor de verschillen in de totalen van dit programma tussen primitief en begroot na wijziging 2005.
Mutatie

Uitkomst

1e marap
0

0


2e marap

06.01.03

- 12.500

- 12.500


Saldo- 12.500

Voor de nadere toelichting op de mutaties wordt verwezen naar de respectievelijke marap 1 en 2PROGRAMMA 09 Leefbaarheid wijken en kernen Bestuursrapportage 2005
Portefeuillehouder: W. Rijnsaardt
Ambtelijk verantwoordelijk: J. RoosendaalPrioriteit

Doelstelling

Geplande

Activiteiten 2005

Realisatie

Activiteiten 2005

Leefbaarheid in algemene zin

 • het voorzieningenniveau in zowel de kleine als de grotere kernen minstens handhaven op het huidige niveau

 • in beeld brengen van de leefbaarheid in de kernen


 • het huidige niveau middels een nulmeting in kaart brengen

 • alles in het werk stellen om het huidige aanbod in stand te houden

 • opstellen van leefbaarheids-plannen per kern

 • periodiek evalueren van deze plannen


 • het aanbod is in 2005 in stand gehouden o.a. door uitvoering subsidiebeleid.

 • Niet uitgevoerd
 • Niet uitgevoerd

(want dan moet vorige punt eerst afgerond zijn)Betrokkenheid bevolking

 • bevorderen van de betrokkenheid van bewoners
 • wijkverbeteringsplannen bottom-up tot stand laten komen

 • bewoners mee laten praten en mee laten doen bij het opstellen en uitvoeren van verbeteringsplannen

 • 3 belangenver. Komen met voorstel buurthuis

 • Convenant 27/10 ondertekend met belangenver. convenant met wijkraden in voorbereiding

Kwaliteit van de openbare ruimte
 • kwaliteit van de (speel)voor-zieningen, aankleding van de wijk, groen, verlichting enzovoort minstens het niveau van 6 op de schaal van de leefbaarheidmonitor

Op dit moment is een schaalindeling (leefbaarheidmonitor) voor de gehele Gemeente Oude IJsselstreek in ontwikkeling waarbij het cijfer 6 een minimaal onderhoudsniveau is. In 2005 is getracht het onderhoud van de buitenruimte, groen, wegen, veiligheid en verlichting, op hetzelfde niveau te houden dan het voorgaande jaar.
Realisatie 2005
Door gebrek aan ambtelijke capaciteit zijn wij er in 2005 helaas niet in geslaagd om het huidige voorzieningenniveau middels een nulmeting in kaart te brengen. Om diezelfde reden zijn er ook geen leefbaarheidsplannen opgesteld. Wel kunnen wij met tevredenheid constateren dat onder andere door het uitvoeren van het subsidiebeleid, het huidige aanbod aan voorzieningen in 2005 in stand is gehouden.
Om de betrokkenheid van bewoners met hun wijk of woonkern te stimuleren, hebben wij met de belangenverenigingen een convenant gesloten en zijn wij in gesprek met de wijkraden om een soortgelijk convenant af te sluiten. Door onder andere subsidies te verstrekken en bewoners

(-organisaties) in een vroegtijdig stadium te betrekken bij allerlei ontwikkelingen in de eigen wijk en woonkern, stimuleren wij actief de betrokkenheid van bewoners bij de inrichting van hun woon- en leefomgeving.


Wat heeft het gekost voor de jaarlijkse exploitatie?

Begroot 2005

primitiefBegroot 2005

na wijzigingBerap 2005

Verwachting 2005

Lasten programma

84.664

998.099

24.351

1.022.450

Baten programma

0

99.005

10.211

88.794
Saldo programma

84.664

899.094

34.562

933.656

(- = voordelig)

Producten behorende bij dit programma:


Product

Omschrijving

Begroot 2005 na wijziging

Saldo Verwachting 2005

05.01.01

Bossen en Natuurterreinen

10.587

11.925

05.01.02

Groenvoorzieningen

763.685

802.189

08.02.03

Leefbaarheid

124.822

119.542
Totaal

899.094

933.656

Als gevolg van de nieuwe productidentificatie zoals die ingaande 2005 aan de programma’s is gekoppeld, hebben zich financiële verschuivingen tussen de programma’s voorgedaan.

Dat is de voornaamste verklaring voor de verschillen in de totalen van dit programma tussen primitief en begroot na wijziging 2005.
Mutatie

Uitkomst

1e marap

05.01.01

05.01.02


08.02.03


2.305

35.879


0

38.184


2e marap

05.01.01

05.01.02


08.02.03


- 967

2.625


- 5.280

- 3.622


Saldo34.562

Voor de nadere toelichting op de mutaties wordt verwezen naar de respectievelijke marap 1 en 2PROGRAMMA 10 Maatschappelijke zorg en participatie Bestuursrapportage 2005
Portefeuillehouder: J. Freriks
Ambtelijk verantwoordelijk: J. RoosendaalPrioriteit

Doelstelling

Geplande

Activiteiten 2005

Realisatie

Activiteiten 2005

Betrekken van inwoners bij het maatschappelijk leven

 • inwoners zijn zoveel mogelijk betrekken bij het maatschappelijk leven om sociaal isolement, maatschappelijke uitsluiting en armoede zo veel als mogelijk te voorkomen
 • sociale activering door maatschappelijk nuttige activiteiten

 • handhaving van een goed samenhangend stelsel van voorzieningen

 • mogelijkheden bieden voor kinderopvang voor diegenen die mee willen doen aan activiteiten in het kader van sociale activering

 • het verenigingsleven bij deze sociale activering betrekken

 • bereiken van een integrale benadering van de problemen en oplossingen met betrekking tot maatschappelijke participatie

 • ondersteunen van belangenverenigingen door middel van budget en het serieus nemen van de door hen aangedragen plannen

Door gebrek aan ambtelijke capaciteit zijn de nieuw geplande taken niet uitgevoerd. Alleen de lopende zaken zijn ondersteund, zoals het project Sociale activering dat door Radar wordt uitgevoerd en dat in 2005 is voortgezet.Hierdoor kon geen uitvoering worden gegeven aan:

 • het verenigingsleven betrekken bij sociale activering

 • bereiken integrale benadering van problemenen enz.

 • ondersteunen van belangenverenigingen enz.
 • zie programma 9, leefbaarheid.Minimabeleid

 • er voor zorgen dat burgers die recht hebben op enige vorm van ondersteuning vanuit de beschikbare budgetten voor de minima, daar ook daadwerkelijk aanspraak op maken
 • zorgen voor randvoorwaarden die nodig zijn om mee te doen in het maatschappelijk leven

 • aanbieden van minima-regelingen door voorlichting aan doelgroepen

 • een andere oriëntatie op de problematiek, de doelgroep en mogelijke participanten

 • minimanota uitvoeren, evalueren en voorstellen doen ter verbetering

 • handhaven van het kwijtscheldingsbeleid op het niveau van 2004.


 • Zorgloket en minima regeling zijn bereikbaar gebleken gelet op het grote aantal aanvragen.

 • Voorlichting heeft plaats gevonden aan div. doelgroepen, algemene voorlichting is op laag pitje gebleven.

 • Door de invoering van bijz.bijstand in de aanschaf  legitimatiebewijs is deelname aan het maatschappelijk verkeer mede instant gehouden.

 • Een andere oriëntatie op de problematiek heeft onder andere plaats gevonden door de voorbereiding van een plan van aanpak preventief huurschuldbestrijding samen met woning coöperaties en de stadsbank.

 • Aan de minima nota is uitvoering gegeven. Een evaluatie is in voorbereiding.

 • Het kwijtscheldings-beleid op het niveau 2004 is gehandhaafd en er is sprake van een stijging van het aantal kwijtscheldingen.
Minderheden

 • bevordering integratie • organiseren bijeenkomsten voor genaturaliseerden

 • bezien welke mogelijkheden er zijn om het minderheden- beleid in de komende jaren concreet vorm te geven

 • genaturaliseerden aansporen/ stimuleren om de integratie-cursus af te ronden

 • Dit is gebeurd bij het uitreiken van certificaten WIN/oudkomers trajecten. Vanaf 2006 verkrijgen Nederlanderschap verplicht

 • Werkgroep integratie is met voorstellen gekomen. Eén ervan wordt uitgevoerd (= project bruggenbouwers)

 • Als vervolg op de WIN- en oudkomerstrajecten wordt dit opgepakt binnen de Volwasseneneducatie (NT2) Zie ook de activiteiten bij emancipatie.

Gehandicapten

 • integratie en zelfstandigheid van gehandicapten toe laten nemen
 • gehandicapten krijgen snel en eenvoudig de vereiste voorzieningen

 • t.b.v. gehandicapten waarborgen het gebruik van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer

 • waarborgen invloed van de cliëntenraad en het functioneren daarvan verbeteren

 • Er ligt nu een plan van aanpak ‘zorgloket nieuwe stijl”.

 • Om het gebruik van het CVV te waarborgen, wordt door regionale gemeente en provincie gezamenlijk aan plan van aanpak gewekt

 • Inspraakcommissie komt met een uitspraak hierover (termijn niet bekend)
Emancipatie

 • stimuleren dat vooral allochtone vrouwen en meisjes, zicht krijgen op hun maatschappelijke situatie
 • De projecten bruggenbouwers, politica allochtonen en vrouwen in beweging starten binnenkort om allochtone vrouwen te laten integreren plus NT2.

Mantelzorg en mantelzorgvrijwil-ligers

 • mantelzorg steunen en stimuleren
 • uitvoeren van een nadere oriëntatie op de problematiek

 • een knelpuntennota opstellen

 • Faciliteren van vrijwilligers die zich inzetten als mantelzorger.

 • Door gebrek aan ambtelijke capaciteit konden de geplande taken niet worden uitgevoerd. Alleen lopende zaken rondom vrijwilligersbeleid konden worden gecontinueerd.


Realisatie 2005
Door personele onderbezetting op de afdeling MOW zijn beleidsmatige activiteiten op de terreinen sociale activering en vrijwilligerswerk, niet voorbereid en uitgevoerd. Binnen de formatie is er voor zorg gedragen dat lopende activiteiten konden worden gecontinueerd. Voor de overige beleidsterreinen kunnen wij met tevredenheid constateren dat uitvoering is gegeven aan de geplande activiteiten in 2005.
Wat heeft het gekost voor de jaarlijkse exploitatie?

Begroot 2005

primitiefBegroot 2005

na wijzigingBerap 2005

Verwachting 2005

Lasten programma

5.833.628

4.102.948

46.628

4.149.576

Baten programma

742.865

747.582

320.477

427.105
Saldo programma

5.090.763

3.355.366

367.105

3.722.471

(- = voordelig)

Producten behorende bij dit programma:


Product

Omschrijving

Begroot 2005 na wijziging

Saldo Verwachting 2005

09.02.01

Gehandicaptenvoorzieningen

1.556.378

1.529.391

08.03.03

Kinderopvang

231.130

436.001

08.02.02

Maatschappelijk Werk

1.567.858

1.649.579

08.02.05

WMO

0

107.500
Totaal

3.355.366

3.722.471

Als gevolg van de nieuwe productidentificatie zoals die ingaande 2005 aan de programma’s is gekoppeld, hebben zich Financiële verschuivingen tussen de programma’s voorgedaan.

Dat is de voornaamste verklaring voor de verschillen in de totalen van dit programma tussen primitief en begroot na wijziging 2005.
Mutatie

Uitkomst

1e marap

09.02.01

08.03.03


08.02.02

08.02.05-

204.921


33.613

-


238.534

2e marap

09.02.01

08.03.03


08.02.02

08.02.05- 26.987

- 50


48.108

- 107.500
128.571

Saldo367.105

Voor de nadere toelichting op de mutaties wordt verwezen naar de respectievelijke marap 1 en 2


Wat hebben we geïnvesteerd in 2005?

Omschrijving investering

Krediet

Uitgegeven

RestantKredieten 2005


7281501 Bovenzaal vloer en ondervloer Pakhuus Slv

7281502 Maatr. ikv gebruiksverg. Buurtschapshuis Hlwg

7369501 Aanpassing Peuterspeelzaal Hlwg
11.084,00

2.000,00

20.000,00
0,00

0,00

160,80
11.084,00

2.000,00

19.839,20

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina