Varsseveld, 22 november 2005 Aan de raad van de gemeente Oude ijsselstreekDovnload 0.99 Mb.
Pagina5/10
Datum07.10.2016
Grootte0.99 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


PROGRAMMA 11 Ouderen en Jongeren Bestuursrapportage 2005
Portefeuillehouder: W. Rijnsaardt
Ambtelijk verantwoordelijk: J. RoosendaalPrioriteit

Doelstelling

Geplande

Activiteiten 2005

Realisatie

Activiteiten 2005

Ouderen

 • ouderen moeten zo lang mogelijk in eigen vertrouwde omgeving functioneren

 • inzicht krijgen in de knelpunten die zich voordoen bij de voortschrijdende vergrijzing

 • Ouderen moeten zich betrokken voelen bij hetgeen zich in de eigen leefomgeving afspeelt

 • voorzieningen voor wonen, zorg en welzijn t.b.v. ouderen binnen handbereik van de doelgroep brengen

 • inventarisatie van de knelpunten

 • stimuleren dat senioren zich actief blijven opstellen en meer inhoud proberen te geven aan ontwikkelingen binnen de leefomgeving

 • overleggen met afgevaardigden van ouderen(bonden) over zaken die betrekking hebben op die doelgroepen

 • subsidies aan de ouderenbonden handhaven op het niveau van 2004.

 • Voortgangsproces wijksteunpunt Lichtenberg gevolgd. Voor het overige moet er gewacht worden op een integrale visie met bestuurlijk draagvlak.

 • Niet uitgevoerd

 • Niet uitgevoerd

 • Het overleg met de ouderenbonden vind continu plaats en er wordt met hen samen gezocht naar een goede structuur

 • Subsidies ouderenbonden zijn gehandhaafd

Jongeren

 • jongeren mogelijkheden bieden om toe te groeien naar maatschappelijke zelfstandigheid en positieve deelname aan het maatschappelijk leven

 • zorggedragen voor een goede aansluiting van voorzieningen voor jongeren die in de knel komen en extra zorg nodig hebben

 • overlast door jongeren be-perken met extra aandacht is voor jongeren die dreigen uit de boot te vallen

 • jeugdbeleid vraaggestuurd tot stand brengen
 • voldoende speelgelegenheden in de wijken

 • het huidige algemene en identiteitsgebonden jeugdwerk voortzetten

 • bestaande centra en activiteiten in stand houden en zo nodig uitbreiden en verbeteren

 • subsidieregelingen voor het algemene jongerenwerk, waaronder kinderopvang, peuterspeelzaal, jeugdsport e.d. handhaven • continueren van het huidige vooral voorwaarden-scheppende beleid

 • toegang tot het hulpaanbod beter bereikbaar maken

 • voeren van een gericht preventief beleid

 • ontmoetingsplekken voor jongeren realiseren zowel binnen als buiten de eigen leefomgeving

 • er een vraaggestuurde werkwijze op na houden

 • Het niveau is gehandhaafd


 • Hierop is nog onvoldoende zicht. Betere prestatie-afspraken met welzijnsinstellingen moeten hierin verbetering opleveren

 • Subsidieregelingen gehandhaafd
 • Voorwaardenschep-pend beleid gehandhaafd
 • Is punt van overleg tussen partijen • Er is een ontmoetingsplek gerealiseerd in Gendringen en voor het einde van het jaar wordt een tijdelijk jeugdhonk geopend in Ulft.

 • Niet uitgevoerd

Realisatie 2005
Door personele onderbezetting op de afdeling MOW zijn beleidsmatige activiteiten in het ouderenwerk helaas niet voorbereid en uitgevoerd. Wel zullen wij dit jaar nog met een voorstel komen over een passende overlegstructuur met de ouderenbonden.

In verband met de herindeling en de benodigde harmonisatie van het jeugdbeleid is er dit jaar geen vraaggestuurde ronde gehouden als input voor het jeugdbeleid. Voor het overige wordt er uiteraard wel bij vraagstukken bekeken wat de vraag vanuit de burger is, in plaats van dat er uit het aanbod wordt gedacht.

Over de uitvoering van het jeugdbeleid willen wij goede prestatie-afspraken maken met de welzijnsinstellingen over de concreet te leveren prestaties en activiteiten.

Door onze gemeente wordt er zowel op lokaal, regionaal, provinciaal als landelijk niveau gewerkt aan de verbetering van het bereikbaar maken van het hulpaanbod. Er moeten echter nog wel een aantal slagen worden geslagen. Op langere termijn worden er zeker effecten geboekt. Bijvoorbeeld in het bijeen brengen van de verschillende ketens van jeugdzorg, preventief jeugdbeleid en de jeugdstrafrechtketen.


Wat heeft het gekost voor de jaarlijkse exploitatie?

Begroot 2005

primitiefBegroot 2005

na wijzigingBerap 2005

Verwachting 2005

Lasten programma

247.636

0

0

0

Baten programma

28.950

0

0

0
Saldo programma

218.686

0

0

0

Als gevolg van de nieuwe productidentificatie zoals die ingaande 2005 aan de programma’s is gekoppeld, hebben zich Financiële verschuivingen tussen de programma’s voorgedaan.

Dat is de voornaamste verklaring voor de verschillen in de totalen van dit programma tussen primitief en begroot na wijziging 2005.

Wat hebben we geïnvesteerd in 2005?

Omschrijving investering

Krediet

Uitgegeven

RestantRestant kredieten uit 2004


7361004 Extra impuls Jeugdbeleid

22.700,00

0,00

22.700,00


PROGRAMMA 12 Algemeen bestuur Bestuursrapportage 2005
Portefeuillehouder: Burgemeester
Ambtelijk verantwoordelijk: Directie en Griffier
Wat hebben we gedaan?

Acties:

12.1 Dualisme.

De feitelijke acties zijn(geweest):

Het vaststellen van: 1. vaststelling van de verordeningen 212, 213 en 213a van de gemeentewet;

 2. vaststelling van een reglement budgetbeheer, waarin geregeld moet zijn met welke

 3. frequentie en op welk niveau door het college van b.&w. verantwoording wordt afgelegd over enerzijds de besteding van de budgetten en anderzijds de realisering van voorgenomen beleid;

 4. aanwijzing van een accountant;

 5. invulling van een rekenkamerfunctie.

12.2 De organisatie.

De feitelijk belangrijkste acties zijn geweest:


 1. opleiden en trainen

 2. aandacht voor de medewerkers door het voeren van functionering, pop- en beoordelingsgesprekken

 3. cultuurtraject

 4. een intensief en zeer open communicatie met Ondernemingsraad en Georganiseerd Overleg

 5. waar nodig individuele coaching/verbetertrajecten

 6. professionalisering van het informatiepunt Varsseveld in het gemeentehuis(TIC)

 7. verminderen management

 8. uitvoeren Remkesregeling

 9. verder harmoniseren van uitvoering

 10. verruiming openingstijden en de organisatie daarvoor inrichten

 11. themadagen voor het management

 12. bijeenkomsten college en management ter verbetering van het Bestuurlijk en Ambtelijk Samenspel(BAS)

 13. werken aan “nieuwe” brandweerkazerne,centrale gemeentewerf en gemeentekantoor
  1. Samenwerkingsverbanden.

De feitelijke belangrijkste acties zijn geweest: 1. meewerken aan de verdere inrichting van de Regio Achterhoek

 2. invullen geven aan onze bestuurlijke rol in DB’s en AB’s van de diverse gemeenschappelijke regelingen

 3. draagvlak vinden voor onze groeiambitie vanuit de takendiscussie

 4. acties voor het bereiken van subsidiebronnen(regionaal, provinciaal, landelijk en internationaal)

 5. opzetten van samenwerking in de uitvoering(WMO,sociale dienst/werk en inkomen, inkoop, ict, veiligheid


Wat heeft het gekost voor de jaarlijkse exploitatie?

Begroot 2005

primitiefBegroot 2005

na wijzigingBerap 2005

Verwachting 2005

Lasten programma

1.616.928

4.229.758

148.137

4.377.895

Baten programma

423.425

1.700.353

159.933

1.860.286
Saldo programma

1.193.503

2.529.405

-11.796

2.517.609

(- = voordelig)Producten behorende bij dit programma:


Product

Omschrijving

Begroot 2005 na wijziging

Saldo Verwachting 2005

11.01.01

Algemeen Bestuur

407.261

415.596

04.01.01

Beleid en advisering

1.346

1.746

01.01.03

Bestuurlijke ondersteuning

35.770

34.564

09.01.02

Burgerlijke stand

- 33.046

- 16.252

01.01.01

College B&W

509.347

511.220

01.01.02

Directie

176.991

176.991

03.03.01

Externe voorlichting en promotie

87.328

72.481

02.04.01

Gecoördineerde inkoop

0

0

11.01.02

Griffie

172.605

173.561

02.03.02

Huishoudelijke ondersteuning en repro

244.660

203.353

09.01.01

Identiteitsgebonden producten

-237.001

- 236.549

08.01.04

Internationale contacten

4.276

- 1.859

01.02.01

Klachtenbehandeling

250

0

09.01.04

Lijkbezorging

- 12.791

- 26.893

04.01.02

Planning & Control

73.630

91.320

01.02.02

Projecten BDO

0

0

09.03.01

Receptie en TIC

0

0

01.03.01

Representatie

4.875

16.000

02.01.01

Sportfacilitering

1.041.282

1.159.155

05.02.02

Vastgoedinformatie

89.020

79.974

09.01.03

Verkiezingen en referenda

3.922

9.457

09.04.01

Wet WOZ

- 40.320

- 146.256
Totaal

2.529.405

2.517.609

Als gevolg van de nieuwe productidentificatie zoals die ingaande 2005 aan de programma’s is gekoppeld, hebben zich Financiële verschuivingen tussen de programma’s voorgedaan.

Dat is de voornaamste verklaring voor de verschillen in de totalen van dit programma tussen primitief en begroot na wijziging 2005.

Mutatie

Uitkomst

1e marap

11.01.01

04.01.01


01.01.03

09.01.02


01.01.01

01.01.02


03.03.01

02.04.01


11.01.02

02.03.02


09.01.01

08.01.04


01.02.01

09.01.04


04.01.02

01.02.02


09.03.01

01.03.01


02.01.01

05.02.02


09.01.03

09.04.0117.375

400


- 1.206

14.825


3

0

- 2.8250

1.000


- 47.118

5.437


0

0

- 2.07225.000

0

02.125

111.095


- 2.020

6.040


29.345

157.404


2e marap

11.01.01

04.01.01


01.01.03

09.01.02


01.01.01

01.01.02


03.03.01

02.04.01


11.01.02

02.03.02


09.01.01

08.01.04


01.02.01

09.01.04


04.01.02

01.02.02


09.03.01

01.03.01


02.01.01

05.02.02


09.01.03

09.04.01


- 9.040

0

01.969

1.870


0

- 12.022


0

- 44


5.811

- 4.985


- 6.135

- 250


- 12.030

- 7.310


0

0

9.0006.778

- 7.026


- 505

- 135.281
- 169.200Saldo- 11.796

Voor de nadere toelichting op de mutaties wordt verwezen naar de respectievelijke marap 1 en 2Wat hebben we geïnvesteerd in 2005?

Omschrijving investering

Krediet

Uitgegeven

RestantRestant kredieten uit 2004


7077007 Basissoftware GIS

2.599,00

2.599,00

0,00
Kredieten 2005


7013501 Gemeenteplattegronden

7009101 Voorgeschoten fusiekosten Wisch12.000,00

13.424,000,00

0,00


12.000,00

13.424,00


Uitgaven zonder kredieten


7009003 Herhuisvesting gemeentehuizen

7901844 Voorz. Noodverl.gem.huis190.023,25

1.124,20
* -190.023,25

-1.124,20* Dit betreft de kosten voor herindeling die in 2005 nog zijn gemaakt en die ten laste komen van de extra bijdrage maatstaf herindeling welke gefaseerd van het rijk wordt ontvangen (2005-2008).PROGRAMMA 13 Openbare orde en brandweer Bestuursrapportage 2005
Portefeuillehouder: Burgemeester
Ambtelijk verantwoordelijk: A. SpijkersPrioriteit

Doelstelling

Geplande

Activiteiten 2005

Realisatie

Activiteiten 2005

Politietaken

 • zeggenschap over uitvoering politietaken

 • bespreking jaarplannen en overige rapportages politie

 • uitspraak doen over huisvesting groep Oude IJsselstreek

 • jaarplannen en rapportages besproken en input geleverd voor het bestuurlijk startdocument

 • huisvesting politie is een interne aangelegenheid, gemeente kan slecht randvoorwaarden scheppen

Brandweer en rampenbestrijding

 • effectiviteit brandweer optimaliseren

 • rampen optimaal bestrijden

 • onderzoek naar zelfstandig voortbestaan van de diverse korpsonderdelen

 • rampenplan opstellen

 • effectiviteit rampenplan (incl. deelplannen) toetsen

 • onderzoek is afgerond drie uitrukposten zijn noodzakelijk

 • rampenplan is gereed en vastgesteld

 • opleiden en oefenen van het rampenplan is uitgevoerd1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina