Varsseveld, 22 november 2005 Aan de raad van de gemeente Oude ijsselstreekDovnload 0.99 Mb.
Pagina6/10
Datum07.10.2016
Grootte0.99 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Realisatie 2005
De jaarplannen en rapportages van verschillende projecten zijn besproken in het overleg gemeente/politie. De terugkoppeling hiervan via de commissie/raad en de reacties daarop heeft als input gediend voor het Bestuurlijk Startdocument. De definitieve keuze voor de huisvesting van het politieteam Oude IJsselstreek blijkt een interne politie aangelegenheid te zijn, de gemeente kan slecht randvoorwaarden scheppen om de keuze te beïnvloeden.

Er is onderzocht of er in het gebied Terborg/Silvolde/Ulft/Gendringen volstaan kon worden met één brandweerpost. Om te kunnen voldoen aan de Zorgnormen en het Regionaal dekkingsplan bleek dit niet haalbaar. De raad heeft vervolgens de locatie gemeentewerf te Gendringen aangewezen als nieuwe locatie, ter vervanging van de brandweerpost Ulft. Er zijn voor de drie uitrukposten vele zaken geharmoniseerd, e.a. is vastgelegd in procedures en in een reglement voor de vrijwillige brandweer.

Het nieuwe rampenplan is gereed en vastgesteld ook zijn de opleiden en oefenen van het rampenplan uitgevoerd.

Wat heeft het gekost voor de jaarlijkse exploitatie?

Begroot 2005

primitiefBegroot 2005

na wijzigingBerap 2005

Verwachting 2005

Lasten programma

1.091.520

1.084.671

870

1.085.541

Baten programma

65.308

88.608

35.990

124.598
Saldo programma

1.026.212

996.063

-35.120

960.943

(- = voordelig)

Producten behorende bij dit programma:


Product

Omschrijving

Begroot 2005 na wijziging

Saldo Verwachting 2005

10.01.05

Nazorg

0

0

10.02.02

Openbare Orde

-21.300

-22.757

10.01.02

Preparatie

579.585

563.037

10.01.03

Preventie

-1.862

-16.898

10.01.01

Pro-actie

53.521

55.822

10.03.01

Rampenbestrijding

91.649

96.302

10.01.04

Repressie

294.470

294.777

10.02.01

Veiligheid

0

-9.340
Totaal

996.063

960.943

Als gevolg van de nieuwe productidentificatie zoals die ingaande 2005 aan de programma’s is gekoppeld, hebben zich Financiële verschuivingen tussen de programma’s voorgedaan.

Dat is de voornaamste verklaring voor de verschillen in de totalen van dit programma tussen primitief en begroot na wijziging 2005.
Mutatie

Uitkomst

1e marap

10.01.05

10.02.02


10.01.02

10.01.03


10.01.01

10.03.01


10.01.04

10.02.010

2.141


4.090

-2.390


5.532

6.433


0

0


15.806

2e marap

10.01.05

10.02.02


10.01.02

10.01.03


10.01.01

10.03.01


10.01.04

10.02.010

-3.598


-20.638

-12.646


-3.231

-1.780


307

-9.340-50.926

Saldo-35.120

Voor de nadere toelichting op de mutaties wordt verwezen naar de respectievelijke marap 1 en 2Wat hebben we geïnvesteerd in 2005?

Omschrijving investering

Krediet

Uitgegeven

RestantRestant kredieten uit 2004


7093015 Verbindingsmateriaal project C2000

7093016 Nieuwbouw brandweergarage post Ulft

7093017 Vervanging brandweerauto 703 G

7093018 Aanpassing voertuigen Arbo-eisen G

7093816 Aankoop div. gereedschappen vrijw. brandweer

7093824 Project C2000
67.000,00

825.940,00

2.304,00

4.341,00

829,00

84.772,00
0,00

2.512,29

3.372,80

539,00

0,00

1.701,23
67.000,00

823.427,71

-1.068,80

3.802,00

829,00

83.070,77Kredieten 2005


7093501 Renovaties plat dak brandweerkazerne Vsv/Slv

7093502 Vervanging motorspuitaanhanger
2.500,00

23.690,00
0,00

0,00
2.500,00

23.690,00Uitgaven zonder krediet


7093825 Testbank ademluchtapparatuur
407,87

-407,87PROGRAMMA 14 Verkeer, vervoer en waterstaat Bestuursrapportage 2005
Portefeuillehouder: G. van Balveren
Ambtelijk verantwoordelijk: G. Hasperhoven en A. Bout


Prioriteit

Doelstelling

Geplande

Activiteiten 2005

Realisatie

Activiteiten 2005

Verkeer

 • onderhoudsplan vaststellen en onderhoud zoveel mogelijk “claimvrij” uitvoeren

 • plan voor de straatverlichting opstellen

 • in buitengebied bij alle kruispunten lichtmast plaatsen

 • onveilige situaties opheffen

 • plan voor de gladheidbestrijding opstellen

 • onderhoudsplan is opgesteld “eveluatie wegbeheer Oude IJsselstreek”.

 • Beleidsplan en uitvoeringsplan openbare verlichting is opgesteld.

 • Plan voor gladheidbestrijding is opgesteld en geïmplementeerd. Piketdienst ingevoerd.

Openbaar vervoer

 • kosten gebruik CVV voor gebruiker niet meer dan trendmatig laten stijgen

 • pleiten voor instandhouding van sneldiensten

 • bijdrage in kosten onderhoud spoorwegovergangen

 • Het huidige aanbod van het openbaar vervoer wordt gehandhaafd en extra uitgebreid met de buurtbus Megchelen-’s Heerenberg.


Realisatie 2005
Wegbeheer.

In 2005 is bezuinigd op groot onderhoud wegen (€ 300.000). Hiervan is aangegeven dat dit voor 2005 éénmalig zou kunnen zonder dat hierdoor grote ongelukken gaan gebeuren. Aangegeven is tevens dat er wel meer klein onderhoud en dan met name op asfaltverhardingen noodzakelijk is ( dit is aangeduid als “lapwerk”). Dit is ook zo uitgevoerd. Vanuit de post rationeel wegbeheer van de investeringslijst is een gedeelte vrijgemaakt voor het klein onderhoud. De uitvoering van de geplande werken is voortvarend gegaan. Veel werken in de infra sfeer zijn in 2005 samensmeltingen van rioolwerk, verhardingsonderhoud en bestemmingsplanafwerking. Tevens was hiervoor reeds op verschillende fronten in voormalige gemeentes geld vrijgemaakt.

Ondanks de bezuiniging hebben we daardoor veel kunnen doen in de openbare ruimte.

In 2005 is een evaluatienota wegbeheer opgesteld, die begin 2006 aan de raad wordt aangeboden. Hierin staat verwoord wat de algemene kwaliteit van de verhardingen is en wat de eerstkomende jaren aan onderhoud te verwachten is. De posten voor de begroting 2006 zijn hierop reeds afgestemd.


Openbare verlichting

Er is in 2005 een beleidsplan openbare verlichting Oude IJsselstreek opgesteld. In de takendiscussie van medio 2005 is hieraan aandacht besteed en aangegeven wat er gaat gebeuren met de openbare verlichting. Met name is in het plan een inhaalslag op het grondgebied van voormalig Wisch m.b.t. vervanging van sterk verouderde armaturen en lampen door energiezuinige.

Er is een beheerkaart van de openbare verlichting Oude IJsselstreek vervaardigd waarop de plannen per periode zijn aangegeven. In 2006 gaat dit plan in uitvoering.

De plannen gaan uit van verlichting van een groot gedeelte van de kruispunten in het buitengebied. Het in de begroting aangegeven woordje “alle” moet genuanceerd worden. Sommige kruispunten zijn dusdanig verkeersarm dat verlichting niet rendabel is.

Bij de uitvoer van de plannen worden alle verkeersonveilige situaties m.b.t. verlichting aangepakt en opgelost.
Gladheidbestrijding

Er is reeds in het najaar van 2004 een aanvalsplan voor de gladheidbestrijding in de Oude IJsselstreek opgesteld en vastgesteld door het toenmalige bestuur van Gendringen en Wisch.

Voor de fusiedatum van 1 januari 2005 is de beschikbaarheid vanuit beide bestaande buitendiensten reeds samengevoegd. Het plan voor de winter van 2005/2006 is opgesteld.

Vanaf deze winter zal er met één vrachtwagen minder inzet gestrooid worden. De tijd van het glad vrijhouden van de hoofdroutes blijft binnen het acceptabele.

De piketregeling voor de medewerkers buitendienst die ingezet worden bij de gladheidbestrijding is vanaf oktober 2004 ingegaan en blijft voorlopig gelden.
Openbaar vervoer

De bijdrage (éénmalig) als afwikkeling van IGO+ (Integratie Gelderland Oost) is ontvangen en ingeboekt. De afrekening is tot stand gekomen op basis van een afgesproken verdeelsleutel per gemeente (met en zonder station)


Het openbaar vervoer binnen onze gemeente wordt op 9 december, als de nieuwe dienstregeling gaat gelden, uitgebreid met het nieuwe buurtbusproject Megchelen-’s Heerenberg. Dit buurtbusproject vult een ‘blinde vlek’ op in het regionale openbaar vervoer netwerk. Het is een provinciaal project, waarbij de gemeente vooral de taak op zich neemt om vrijwilligers te werven als chauffeurs en bestuurleden voor de op te richten stichting. Verder is het wenselijk als ambtelijk een contactpersoon beschikbaar is. De kosten worden gedragen door de provincie, al levert de gemeente wel een kleine subsidie in de reiskosten van de vrijwilligers (hoogte nog niet bekend). Dit naar voorbeeld van het buurtbusproject Zelhem-Dinxperlo, waar wij een bijdrage leveren van ongeveer € 400,-.

Wat heeft het gekost voor de jaarlijkse exploitatie?

Begroot 2005

primitief

Begroot 2005

na wijziging

Berap 2005

Verwachting 2005

Lasten programma

3.069.169

2.696.426

68.732

2.765.158

Baten programma

187.537

57.212

69.122

126.334
Saldo_programma__2.881.632__2.639.214__-390'>Saldo programma

2.881.632

2.639.214

-390

2.638.824

(- = voordelig)

Producten behorende bij dit programma:


Product

Omschrijving

Begroot 2005 na wijziging

Saldo Verwachting 2005

06.03.01

Openbaar Vervoer

36.555

38.640

05.03.02

Verkeer

609.334

620.741

05.03.01

Wegen

1.993.325

1.979.443
Totaal

2.639.214

2.638.824

Als gevolg van de nieuwe productidentificatie zoals die ingaande 2005 aan de programma’s is gekoppeld, hebben zich Financiële verschuivingen tussen de programma’s voorgedaan.

Dat is de voornaamste verklaring voor de verschillen in de totalen van dit programma tussen primitief en begroot na wijziging 2005.
Mutatie

Uitkomst

1e marap

06.03.01

05.03.02


05.03.01


2.466

4.327


- 23.798

- 17.005


2e marap

06.03.01

05.03.02


05.03.01

-381

7.080


9.916

16.615


Saldo- 390

Voor de nadere toelichting op de mutaties wordt verwezen naar de respectievelijke marap 1 en 2


Wat hebben we geïnvesteerd in 2005?

Omschrijving investering

Krediet

Uitgegeven

RestantRestant kredieten uit 2004


7065004 Straatnaamborden

7113029 Reconstructie wegbermen (afvoer grond)

7113030 2e deel Zeddamseweg

7113031 Doortrekken parallelweg Etten

7113038 Verkeersmaatregelen Voorstsestraat

7113040 Reconstructie Ettenseweg fase 1 en 2

7113041 Reconstructie Hovenstraat V'veld

7113045 Aanleg parkeerplaatsen en trottoir Mariaschool

7113050 Rotonde Oude IJsselweg

7113970 Reconstructie Wegdek Borgsche Rieten

7113973 Uitvoering Rationeel Wegbeheer 2004

7113974 Rec. Pr. Bernhardstraat Silvolde

7113975 Rec. Lichtenbergseweg Silvolde

7113976 Dames Jolinkweg/Lichtenvoordseweg Slv

7113978 Reconstructie Vulcaanstraat Terborg

7113979 Rat. Wegbeh. 04: Slijtlaag div. lokaties (2004/22)

7113980 Rat. Wegbeh. 04: Rec. van Homoetstr. Vsv (2004/22)

7113981 Rat. Wegbeh. 04: Onderh. asfalt div. pl. (2004/22)

7113982 Rat. Wegbeh. 04: Rec. voetp. Akk.beekweg (2004/22)

7113984 Aanpassen kruispunt Idinkweg (rest.) inv.lijst '03

7121806 Uitvoeren beleidsplan openbare verlichting

7137008 Industrieverwijzingsborden na BCF G

7137017 Aanpassing Verkeersmaatregelen Terborgseweg

7137823 Planvorming duurzaam veilig (Largas) (72052)

7141800 Realisatie transferpunten Openb. Vervoer

7141801 Verpl. abri/bushalte stationsweg Terborg
13.041,00

5.095,00

117.047,00

145.942,00

35.000,00

308.419,00

50.762,00

31.000,00

100.686,00

6.617,00

10.804,00

58.485,00

87.829,00

239.500,00

45.000,00

935,00

2.500,00

543,00

4.643,00

458,00

56.250,00

6.808,00

-7.270,00

13.877,00

78.760,00

7.142,00
21.323,12

0,00

3.800,00

3.800,00

-1.438,50

943.309,81

33.009,00

32.343,75

255.836,37

75,31

0,00

4.279,17

1.895,82

138.004,99

152.085,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.802,49

3.141,00

0,00

0,00

0,00

3.493,96


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina