Varsseveld, 22 november 2005 Aan de raad van de gemeente Oude ijsselstreekDovnload 0.99 Mb.
Pagina7/10
Datum07.10.2016
Grootte0.99 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
-8.282,12

5.095,00

113.247,00

142.142,00

36.438,50

* -634.890,81

17.753,00

-1.343,75

* -155.150,37

6.541,69

10.804,00

54.205,83

85.933,18

101.495,01

* -107.085,27

935,00

2.500,00

543,00

4.643,00

458,00

54.447,51

3.667,00

-7.270,00

13.877,00

78.760,00

3.648,04Kredieten 2005


7113051 Aanpassingen Korenweg in Silvolde

7113501 Fietsvoorzieningen Gendringseweg (bijdr. Aalten)

7113502 30-km geb. Berghseweg/Debbesh./Wesenth./O.IJweg

7113503 Herinr. bestr./plants. en speelvelden Grote Beer

7113504 Rec. semi-verharde wandelpaden

7113985 Onderhoud Staringstraat (RW 05)

7113987 Reparatie fietsstroken Sinderen (RW 05)

7113988 Aanbrengen slijtlagen (RW 05)

7113989 Aanbrengen grasstenen (RW 05)

7113990 Kasselderstraat (RW 05)

7113991 Azewijnsestraat (RW 05)

7113992 Thorbeckestraat Ulft (RW 05)

7113993 Reconstructie Tuinstraat Terborg (RW 05)

7113994 Reconstructie Kon. Julianalaan (RW 05)

7113995 Ulftseweg (parallelweg) (RW 05)

7113996 Reparatie Ariensstraat drempels (RW05)

7113997 Overige werkzaamheden (RW05)

7113998 Asfaltering fietsstroken Zeddamseweg Etten
100.000,00

12.500,00

116.880,00

20.000,00

30.000,00

12.000,00

15.000,00

35.000,00

62.500,00

55.000,00

55.000,00

28.000,00

50.000,00

125.000,00

85.000,00

30.000,00

55.000,00

30.000,00
200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.020,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

51.865,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
99.800,00

12.500,00

116.880,00

20.000,00

30.000,00

2.980,00

15.000,00

35.000,00

62.500,00

5.000,00

3.134,45

28.000,00

50.000,00

125.000,00

85.000,00

30.000,00

55.000,00

30.000,00Uitgaven zonder kredieten


7113047 rec. Ged. Vulcaanstraat Terborg

7113052 Parkeerplaatsen huisartsen Oranjestr. Vsv

7113972 Infrastructurele werken Varsseveldseweg

7113977 Fietsverbinding Silvolde Doetinchem8.507,51

6.500,00

2.443,50

375,00
-8.507,51

-6.500,00

-2.443,50

-375,00* - 634.890,81 Toelichting: De verantwoorde uitgaven zijn inclusief het onderdeel riolering en dient nog te worden overgeboekt naar 7.385.052 Vervanging Riolering Ettenseweg fase 1


* -155.150,37 Toelichting: Er komt nog een subsidie binnen tot ongeveer dit bedrag.
* -107.085,27 Toelichting: In combinatie met het rioleringskrediet 7.385.907 Reconstructie Riool Vulcaanstraat laat het krediet van het deel voor de wegreconstructie een overschrijding zien van € 10.777 en het krediet voor het deel van de riolering een overschrijding van € 25.393. Dit is veroorzaakt door het noodzakelijker wijs aanleggen van een infiltratieriool (eis waterschap) waarmee in de raming geen rekening is gehouden.
PROGRAMMA 15 Onderwijs Bestuursrapportage 2005
Portefeuillehouder: J. Freriks
Ambtelijk verantwoordelijk: J. RoosendaalPrioriteit

Doelstelling

Geplande

Activiteiten 2005

Realisatie

Activiteiten 2005

Voor-, vroeg- en naschoolse opvang

 • participatie in het maatschappelijk leven

 • handhaving subsidies voor kinderdagopvang en peuterspeelzaalwerk

 • subsidies voor allochtone peuterleidsters handhaven

 • de in de productramingen opgenomen budgetten gelden daarbij als plafond

 • VVE-uitgevoerd volgens planning. st.Welzijn Wisch € 12.000,- extra subsidie toegekend.

 • Subsidies zijn gehandhaafd.
 • Met stichtingen peuterspeelzalen overleg geopend over budgetplafond komende jaren.

Onderwijs

 • goede contacten met de schoolbesturen

 • achterstanden in onderwijs opheffen

 • onderhoud schoolgebouw op een goed kwalitatief niveau

 • periodiek overleg met schoolbesturen

 • rijksmiddelen voor onderwijs achterstandenbeleid volledig en optimaal inzetten

 • onderhoudsplan schoolgebouwen opmaken

 • Overleg en inzet middelen overeenkomstig planning uitgevoerd.

 • Met Iselinge nieuw convenant afgesloten in kader gewijzigde financiering.

 • Harmonisatie M.O.P. afhankelijk keuze/uitvoering gebouwenbeheer. Wel is er een investeringsplan opgesteld.

Leerlingenvervoer

 • kosten in de hand houden

 • vervoersplan opzetten

 • Op basis Europese aanbesteding nieuw contract vastgesteld.

Leerplicht

 • uitval e.d. voorkomen

 • beleid afstemmen op de conclusies van de jaarlijkse rapportages

 • Is uitgevoerd binnen integraal jeugdbeleid. Raad oktober leerplicht-verslag 2004/005 vastgesteld.


Realisatie 2005

Voor het leerlingenvervoer is vanaf 1 augustus 2005 na een Europese aanbesteding, een nieuw contract afgesloten met de vervoerder. Hierdoor worden de tarieven anders berekend dan in het verleden en dit levert een structureel voordeel op. Het wegvallen van de inkomsten (eigen bijdrage ouders: raadsbesluit oktober 2005) wordt de eerstkomende jaren gecompenseerd door de besparing op de kosten van het leerlingenvervoer.

De voorbereidingen voor het invoeren van het schoolzwemmen gemeentebreed (raadsbesluit 30 juni jl) met ingang van schooljaar 2006-2007, zijn in gang gezet.

De uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid verloopt conform het GOA-plan 2002 – 2006.Wat heeft het gekost voor de jaarlijkse exploitatie?

Begroot 2005

primitiefBegroot 2005

na wijzigingBerap 2005

Verwachting 2005

Lasten programma

2.835.454

2.650.959

70.995

2.721.954

Baten programma

342.781

408.256

115.241

523.497
Saldo programma

2.492.673

2.242.703

-44.246

2.198.457

(- = voordelig)

Producten behorende bij dit programma:


Product

Omschrijving

Begroot 2005 na wijziging

Saldo Verwachting 2005

08.03.01

Huisvesting Onderwijs

1.039.852

1.079.177

08.03.02

Ov. onderwijs voorzieningen

1.202.851

1.119.280
Totaal__2.242.703__2.198.457'>Totaal

2.242.703

2.198.457

Als gevolg van de nieuwe productidentificatie zoals die ingaande 2005 aan de programma’s is gekoppeld, hebben zich Financiële verschuivingen tussen de programma’s voorgedaan.

Dat is de voornaamste verklaring voor de verschillen in de totalen van dit programma tussen primitief en begroot na wijziging 2005.
Mutatie

Uitkomst

1e marap

08.03.01

08.03.021.393

3.161


4.554


2e marap

08.03.01

08.03.0237.932

- 86.732


-48.800


Saldo- 44.246

Voor de nadere toelichting op de mutaties wordt verwezen naar de respectievelijke marap 1 en 2


Wat hebben we geïnvesteerd in 2005?

Omschrijving investering

Krediet

Uitgegeven

RestantRestant kredieten uit 2004


7163819 Huisv.investeringen openb. basisonderwijs

7167825 Voorzieningen gebouwen bijz. onderwijs

7167826 Aanpassing schoolplein Maranathaschool

7167829 Huisv.investeringen bijz. basisonderwijs

7169801 Voorbereidingskrediet Brede School Terborg
35.606,00

4.242,00

1.635,00

2.907,00

142.312,00
-2.338,25

0,00

0,00

6.231,99

53.355,70
37.944,25

4.242,00

1.635,00

-3.324,99

88.956,30Kredieten 2005


7167832 Sloop Berkhofschool

7183001 Uitbreiding de Wesenthorst

7183002 Verbouw kosten Almende Isala
20.000,00

21.583,00

1.455.000,00
9.406,21

0,00

1.455.000,00
10.593,79

21.583,00

0,00
7163501 Onderwijshuisv. regulair jaarpr. '05 (OBO)

7167501 Onderwijshuisv. regulair jaarpr. '05 (BBO)
165.000,00

285.000,00
0,00

0,00
165.000,00

285.000,00Uitgaven zonder krediet


7167830 Uitbreiding/ren Essenkampschool
1.104,00

-1.104,00


PROGRAMMA 16 Cultuur, recreatie en sport Bestuursrapportage 2005
Portefeuillehouder: J. Haverdil en G. van Balveren
Ambtelijk verantwoordelijk: J. RoosendaalPrioriteit

Doelstelling

Geplande

Activiteiten 2005

Realisatie

Activiteiten 2005

Cultuur en kunst

 • zo breed mogelijk aanbod, zowel op amateur- als op professionele basis

 • basisbibliotheek vorm geven

 • “Amphion” als regionale schouwburg in stand houden

 • subsidieregelingen hand-haven

 • c.a.o.-ontwikkelingen mee-nemen in de subsidies

 • vervanging “Amphion” steunen op basis van de solidariteits-gedachte

 • in 2005 zijn de subsidies gehandhaafd.

 • CAO ontwikkelingen zijn meegenomen in de subsidies

 • Dit is nog niet aan de orde geweest in 2005

Sport en vrijwilligerswerk

 • uitbreiding ledenaantallen met 5% in komende jaren

 • deelname aan vrijwilligerswerk stimuleren

 • subsidieregelingen hand- haven

 • breedtesportnota uitvoeren

 • activeringsprogramma’s voor participatie in vrijwilligerswerk ondersteunen

 • subsidieregelingen zijn gehandhaafd. Gewerkt is aan de harmonisatie per 1-1-06

 • Breedtesport nota uitgevoerd cf. plan

 • Er zijn geen activeringsprogrammas uitgevoerd

Recreatie en toerisme

 • aanbod voorzieningen uitbreiden

 • professionele organisaties ondersteunen

 • uitvoering nota “Recreatieve fietspaden”; aanleg 10 km. fietspad in komende 5 jaar

 • opbrengst toeristenbelasting volledig inzetten voor recreatie en toerisme

 • kleinschalige ontwikkelingen ondersteunen

 • T/m 2004 zijn in dit kader de fietspaden Hoge Venne, Landstraat en Voorbroek aangelegd.

 • Opbrengst van toeristenbelasting wordt volledig ingezet voor recreatie en toerisme.

Deze worden ondersteund.

Subsidieplafond

 • budgettair evenwicht

 • de subsidiebedragen in dit programma, zoals opgenomen in de productramingen, gelden als plafond als bedoeld in de Algemene Wet BestuursrechtRealisatie 2005
In 2005 zijn de subsidieverordeningen van beide voormalige gemeenten nog van kracht. Clubs en verenigingen zijn conform die regelingen gesubsidieerd, In 2005 heeft het harmoniseren van de subsidieverordening de hoogste prioriteit. Wij verwachten dat dit eind dit jaar gereed is en dat de nieuwe verordening in werking zal treden op 1 januari a.s.. Aangezien dit proces meer tijd en menskracht vergt dan voorzien, zijn andere werkzaamheden in de tijd gezien, naar achteren verschoven, Wel worden lopende activiteiten ondersteund.

In 2005 is het subsidie-traject voor het Gielink-pad verder uitgewerkt en is een aanvraag voor paden in Sinderen voorbereid. Het krediet is uitsluitend nog toereikend voor het Gielinkpad. In de begroting is geen ruimte opgenomen voor het vervolg van de uitvoering van de nota. Uitvoering van de "nota recreatieve fietspaden" stagneert daardoor.

Opbrengst van toeristenbelasting wordt volledig ingezet voor recreatie en toerisme. Er wordt zelfs veel meer uitgegeven aan recreatie en toerisme, dan er aan toeristenbelasting ontvangen wordt. Het Platform Toerisme is opgeheven. Met de VVV Oude-IJsselstreek wordt de komende jaren gewerkt aan realisatie van de doelstellingen.

Met het RAL, VVV en ondernemers is in 2005 een Hessenroute (TOP-Radstake) en een smokkelroute

TOP-Van Hal) ontwikkeld. In 2005 hebben zich diverse agrariërs gemeld voor het ontwikkelen van een

recreatieve neventak. Daarnaast is ondersteuning verleend aan de eerste Achterhoekse

Wandelvierdaagse waarin onze gemeente ook is opgenomen.
Wat heeft het gekost voor de jaarlijkse exploitatie?

Begroot 2005

primitiefBegroot 2005

na wijzigingBerap 2005

Verwachting 2005

Lasten programma

5.024.870

2.047.423

- 47.954

1.999.469

Baten programma

1.179.875

148.506

3.779

144.727
Saldo programma

3.844.995

1.898.917

- 44.175

1.854.742

(- = voordelig)

Producten behorende bij dit programma:


Product

Omschrijving

Begroot 2005 na wijziging

Saldo Verwachting 2005

08.01.01

Bibliotheek

990.267

990.265

08.01.02

Cultuur en kunst

445.329

399.656

06.01.02

Ecologie

70.725

68.971

06.02.05

Recreatie en toerisme

91.320

108.918

08.01.03

Sport

301.276

286.932
Totaal

1.898.917

1.854.742

Als gevolg van de nieuwe productidentificatie zoals die ingaande 2005 aan de programma’s is gekoppeld, hebben zich Financiële verschuivingen tussen de programma’s voorgedaan.

Dat is de voornaamste verklaring voor de verschillen in de totalen van dit programma tussen primitief en begroot na wijziging 2005.
Mutatie

Uitkomst

1e marap

08.01.01

08.01.02


06.01.02

06.02.05


08.01.03


25

- 1.180


- 1.997

13.548


- 8.892

1.504


2e marap

08.01.01

08.01.02


06.01.02

06.02.05


08.01.03


- 27

- 44.493


243

4.050


- 5.452

- 45.679


Saldo- 44.175

Voor de nadere toelichting op de mutaties wordt verwezen naar de respectievelijke marap 1 en 2Wat hebben we geïnvesteerd in 2005?

Omschrijving investering

Krediet

Uitgegeven

RestantRestant kredieten uit 2004


7137822 Aanleg recreatieve fietspaden

7209005 Algemene voorziening bibliotheek

7225011 Uitbr. kleedaccommodatie v.v. Gendringen

7229822 Aanv. krediet aanleg 5e veld v.v. Varsseveld

7233836 Nieuwbouw sporthal Paasberghal e.o. (75095)

7237820 Renovatie dakterras zwembad de Paasberg

7237997 Vervangen scheidingswanden Pallandtbad

7237998 Verv. luchtbehandelingskast Pallandtbad

7237999 Extra/groot onderhoud Pallandtbad

7253812 Vervangen balken: Molen de Engel (inv.lst '04)

7261007 Uitvoering landschapsbeleidsplan 2002 G *

subsidie


7261008 Uitvoering landschapsbeleidsplan 2004 G

7261009 Ecologische verbindingszone

7265010 Vervanging dak hertenschuur Engbergen

7277012 Bomenbeheersplan

7277014 Versterken groenstructuur 1e fase

7281813 Grondkerende muren Kwaksmolle

7281999 Scherm/dakbedekking Kwaksmolen
57.775,00

204.500,00

38.909,00

6.829,00

484.777,00

17.244,00

4.500,00

14.162,00

24.391,00

10.910,00

47.526,00
65.273,00

48.004,00

24.790,00

11.800,00

61.050,00

4.450,00

15.063,00
1.026,67

110,40

15.149,08

6.800,00

46.339,81

0,00

0,00

1.749,48

8.187,64

0,00

-23.270,96


33.695,18

3.567,67

0,00

0,00

1.784,24

0,00

614,25
56.748,33

204.389,60

23.759,92

29,00

438.437,19

17.244,00

4.500,00

12.412,52

16.203,36

10.910,00

70.796,96


31.577,82

44.436,33

24.790,00

11.800,00

59.265,76

4.450,00

14.448,75Kredieten 2005


7229501 Tennisbanen Silvolde/Terborg

7229502 Vervanging belijning atletiekbaan

7229503 Renovatie sportvelden

7233501 Renovatie plat dak sporthal Vsv

7233502 Renovatie gymzalen Wienwaarden en Schoolweide

7233503 Maatr. ikv gebr.vergunningen Wienwaarden

7233504 Maatr. ikv gebr.vergunningen Schoolweide

7277501 Revitalisering Kernspark/Zeskamppark/De Blenk

7281503 Maatr. ikv gebruiksverg. Kwaksmolle

7281504 Maatr. ikv gebruiksverg. Kameleon

7281505 Vloerbedekking Kameleon

7281506 Renovatie plat dak Pakhuus

7281507 Renovatie plat dak Kameleon

7901501 Machine onderhoud gravelpaden
85.000,00

13.445,00

43.815,00

2.000,00

2.500,00

2.000,00

2.000,00

10.000,00

2.000,00

2.000,00

3.000,00

1.250,00

1.250,00

7.140,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
85.000,00

13.445,00

43.815,00

2.000,00

2.500,00

2.000,00

2.000,00

10.000,00

2.000,00

2.000,00

3.000,00

1.250,00

1.250,00

7.140,00Uitgaven zonder krediet


7261010 Engbergen in nieuw perspectief G

7429021 Euregio-project Via Flora *

subsidie
15.066,58

-48.531,59
-15.066,58

48.531,59
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina