Varsseveld, 22 november 2005 Aan de raad van de gemeente Oude ijsselstreekDovnload 0.99 Mb.
Pagina8/10
Datum07.10.2016
Grootte0.99 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

PROGRAMMA 17 Werk en Inkomen Bestuursrapportage 2005


Portefeuillehouder: J. Freriks


Ambtelijk verantwoordelijk: J. RoosendaalPrioriteit

Doelstelling

Geplande

Activiteiten 2005

Realisatie

Activiteiten 2005

Uitvoering Wet Werk en Bijstand

 • werk voor uitkering

 • beperking bestand uit-keringsgerechtigen

 • beleidsregels vaststellen die gericht zijn op beperking van uitkeringsbestanden

 • misbruik van sociale uitkeringen bestrijden

 • De vastgestelde regels zijn inderdaad gericht op beperking van uitkeringsbestanden

 • Er wordt getracht misbruik van sociale uitkeringen te voorkomen. Enerzijds door fraudebestrijding, anderzijds ligt het accent vooral op het preventietraject om in een zo vroeg mogelijk stadium signalen op te pakken.

Minimabeleid

 • beperkt inkomensbeleid voeren

 • deelname aan maatschap-pelijk leven ondersteunen

 • norm kwijtschelding ge-meentelijke belastingen bepalen op 100% van de bijstandsnorm

 • activiteitenfonds in stand houden voor deelname aan maatschappelijk verkeer

 • Net zoals in het verleden wordt ook nu de 100% bijstandsnorm gehanteerd bij kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

 • Het activiteitenfonds is in 2005 in stand gebleven.

Voorlichting

 • bereiken van doelgroepen

 • voorlichting in heldere taal, ook voor allochtonenRealisatie 2005
De gemeentelijke herindeling heeft er toe geleid dat de gemeente Aalten, door samenvoeging met Dinxperlo, ook deel is gaan uitmaken van het ISWI. Hiermee is het ISWI te Ulft behouden gebleven voor onze gemeente. Momenteel wordt onderzocht de mogelijkheid de intergemeentelijke samenwerking op het gebied van werk en inkomen, uit te breiden.

Voor wat betreft de financiering van het activiteitenfonds wijzigt de situatie vanaf 2006, omdat het Gasthuisfonds wordt opgeheven en dus geen bijdrage meer levert.


Wat heeft het gekost voor de jaarlijkse exploitatie?

Begroot 2005

primitiefBegroot 2005

na wijzigingBerap 2005

Verwachting 2005

Lasten programma

864.176

2.656.632

- 8.317

2.648.315

Baten programma

61.075

196.383

97.886

294.269
Saldo programma

803.101

2.460.249

- 106.203

2.354.046

(- = voordelig)

Producten behorende bij dit programma:


Product

Omschrijving

Begroot 2005 na wijziging

Saldo Verwachting 2005

09.02.02

Inkomensondersteuning

684.272

743.267

08.02.04

Werk en Inkomen

1.775.977

1.610.779
Totaal

2.460.249

2.354.046

Als gevolg van de nieuwe productidentificatie zoals die ingaande 2005 aan de programma’s is gekoppeld, hebben zich Financiële verschuivingen tussen de programma’s voorgedaan.

Dat is de voornaamste verklaring voor de verschillen in de totalen van dit programma tussen primitief en begroot na wijziging 2005.
Mutatie

Uitkomst

1e marap

09.02.02

08.02.0456.900

-157.290


- 100.3902e marap

09.02.02

08.02.042.095

- 7.908


- 5.813


Saldo- 106.203

Voor de nadere toelichting op de mutaties wordt verwezen naar de respectievelijke marap 1 en 2PROGRAMMA 18 Volksgezondheid en milieu Bestuursrapportage 2005
Portefeuillehouder: J. Freriks en W. Rijnsaardt
Ambtelijk verantwoordelijk: J. Roosendaal, G. Hasperhoven en G. AalbersPrioriteit

Doelstelling

Geplande

Activiteiten 2005

Realisatie

Activiteiten 2005

Milieu

 • goede mix vinden tussen collectieve en individuele belangen

 • handhaving regels is daarbij wel uitgangspunt

 • invoeren diftar onderzoeken

 • GRP Oude IJsselstreek vaststellen

 • Er wordt gewerkt aan het project “Verminderen regelgeving”. In november zal projectvoorstel worden voorgelegd.

 • Handhavingsnota is in februari 2005 vastgesteld; handhaving vindt plaats conform deze nota.

 • T.a.v diftar wordt regionale initiatieven afgewacht.

 • GRP: In 2005 is nog gewerkt met de bestaande plannen; in 2007 komt er één nieuw plan.

Volksgezondheid

 • bevordering gezondheid inwoners

 • Dit maakt onderdeel uit van de nota Lokaal gezondheidsbeleid.

 • De nota is in uitvoering conform planning.


Realisatie 2005
In oktober is het project “Verminderen regelgeving” in het college besproken. Momenteel werkt de organisatie aan een projectvoorstel; het is de bedoeling dit voorstel in november aan het college voor te leggen.

T.a.v. van de afvalinzameling wordt opgemerkt dat de gemeente op dit gebied een verbetering van de gescheiden inzameling nastreeft, te starten met sorteerproeven. Op het gebied van diftar ondernemen wij op dit moment zelf geen initiatieven.


In 2005 is verder gewerkt met de bestaande GRP’s uit voormalig Gendringen en Wisch. Met het waterschap Rijn en IJssel zijn afspraken gemaakt om de gestelde doelen vanuit beide documenten en de door de besturen van waterschap en gemeente aangegane overeenkomsten aangaande de basisinspanning te laten gelden voor de gemeente Oude IJsselstreek. Er is dus geen nieuw GRP gemaakt.

De gestelde doelen voor 2005 zijn voor een groot gedeelte gehaald. Een aantal randvoorzieningen (in de vorm van bergbezinkbassins) zijn in 2005 wel geheel voorbereid, vergund en aanbesteed, maar gaan in de winterperiode in uitvoering. Gereed zijn ze dan in het tweede kwartaal van 2006.

Voor 2006 zal de situatie zoals nu aangegeven gecontinueerd worden. In 2007 komt er een nieuw en bijgesteld GRP Oude IJsselstreek.
Het lokale volksgezondheidsbeleid wordt conform de gemaakte afspraken uitgevoerd.
Wat heeft het gekost voor de jaarlijkse exploitatie?

Begroot 2005

primitiefBegroot 2005

na wijzigingBerap 2005

Verwachting 2005

Lasten programma

6.434.148

7.387.104

126.029

7.513.133

Baten programma

5.129.336

7.650.307

37.167

7.687.474
Saldo programma

1.304.812

-263.203

88.862

-174.341

(- = voordelig)

Producten behorende bij dit programma:


Product

Omschrijving

Begroot 2005 na wijziging

Saldo Verwachting 2005

07.02.01

Handhaving

14.558

93.378

07.03.01

Milieuvergunningen

20.358

20.090

07.03.02

Milieuzorg Algemeen

141.499

133.434

05.01.03

Reiniging/Afvalverwijdering

- 755.269

- 730.225

05.02.01

Riolering

- 353.878

- 353.878

08.02.01

Volksgezondheid

669.529

662.860
Totaal

-263.203

-174.341

Als gevolg van de nieuwe productidentificatie zoals die ingaande 2005 aan de programma’s is gekoppeld, hebben zich Financiële verschuivingen tussen de programma’s voorgedaan.

Dat is de voornaamste verklaring voor de verschillen in de totalen van dit programma tussen primitief en begroot na wijziging 2005.
Mutatie

Uitkomst

1e marap

07.02.01

07.03.01


07.03.02

05.01.03


05.02.01

08.02.0181.960

- 17


575

- 8.597


0

- 800


73.121


2e marap

07.02.01

07.03.01


07.03.02

05.01.03


05.02.01

08.02.01- 3.140

- 251


- 8.640

33.641


0

- 5.869


15.741


Saldo88.862

Voor de nadere toelichting op de mutaties wordt verwezen naar de respectievelijke marap 1 en 2


Wat hebben we geïnvesteerd in 2005?

Omschrijving investering

Krediet

Uitgegeven

Restant
Uitgaven zonder kredieten


7405800 Leneman Varsseveld

7405801 Opstellen bodemkwaliteit (77051)

1.981,00


-34.197,41-1.981,00

34.197,41


Restant kredieten uit 2004


7373801 Bestrijding legionellabacterie 26 gem. gebouwen

7393005 Gronddepot inrichten hekwerk ed. G.

7397801 Vervolgproject geluidbeleid

7405001 Onderz.witte vlekken en bodemkwaliteitskaart BCF

7409002 Geluidsbeleidsplan 2003

7409004 Geluidbeleidsplan
166.302,00

7.559,00

10.000,00

0,00

6.321,00

10.000,00
34.231,66

2.517,88

0,00

0,00

0,00

5.951,33
132.070,34

5.041,12

10.000,00

-8.820,00

6.321,00

4.048,67Kredieten 2005


7393501 Gronddepot inrichten

7409501 Vervangen geluidmeter (geluid)

7101501 Uitbreiding hondentoiletten60.000,00

11.435,00

9.530,00

0,00

0,00


0,00

60.000,00

11.435,00

9.530,00
Riolering kredieten 2005


7385020 Riolering Kop Grotestraat

7385033 Afvalwatertransportsysteem Gendringen-Ulft BCF

7385034 Bergbezinkbassin de Hutten

7385039 Riolering tweede deel Zeddamseweg

7385041 Aanleg 4 randvoorzieningen

7385042 Aanleg randvoorziening Haverkamp Gendr. BCF

7385050 Renov.4 overstorten (Hoofdstr.2x/Dinxperl.weg 2x)

7385052 Verv. riolering Ettenseweg fase 1

7385056 Diverse verspreide percelen G

7385057 Bergbezinkbassin de Hutten civieltechnisch

7385058 Bodemafsdichting overstort St. Lidwinastraat

7385059 Bergbezinkbassin De Hutten electr./mechanisch

7385061 Verv. riolering Ettenseweg fase 2

7385501 Verzwaring riol. Staringstr. Gendr. (inv05)

7385502 Afkoppeling Schrijversbuurt Gendr. (inv05)

7385509 Riool rec. Julianastr. Slv (Inv05)

7385872 Aanleg 2 bergbezinkbassins

7385873 Drukroil. Hlw-Oost + div. geb. Sinderen

7385878 Reiniging rioolstelsel div. plaatsen

7385880 Riolering bouwplan Terborgseweg

7385898 Aanleg riolering buitengebied (omg. Westendorp)

7385899 Aanleg 2 bergbezinkbassins Silvolde

7385900 Aanleg bergbezinkbassin Terb.weg Varsseveld

7385901 Aanleg bergbezinkvoorz. Westendorp

7385903 Rec. riool Borgsche Rieten

7385905 Rec. riool Lichtenb.weg/Pr.Bernhardstr. Slv

7385907 Rec. riool Vulcaanstraat W

7385908 Riool Gravenpad Terborg

7385909 Rep. riool Tuinstraat Terborg

7385910 Drukriolering buitengebied Wisch (77067)

7385911 Opstellen 5tal rioolplannen

7385912 Riolering Nassaustraat Vsv

7385913 Reconstr. riool Hovenstr. Vsv (2004/23)

7385915 Bergbezinkbassin Ulftseweg Slv (2004/23)
44.924,00

3.298.848,00
25.000,00

252.379,00

388.199,00

71.592,00

515.882,00

283.941,00

289.666,00

63.025,00

98.190,00

398.624,00


59.968,00

149.254,00

2.853,00

75.253,00
120.064,00

80.000,00

198.500,00

101.099,00

222.269,00

68.352,00

416.734,00

72.025,00

457.248,00
32.958,00

12.390,00

485.485,000,00

32.809,06

6.386,57

0,00

117.894,00

285.510,84

0,00

0,00

118.720,23

0,00

0,00

0,00

0,00

66.000,00

3.903,79

26.060,15

0,00

9.095,00

815,83

200,00

2.285,55

0,00

3.250,00

165.631,75

0,00

5.243,33

21.718,65

127.332,29

18.299,70

357.459,14

4.590,00

0,00

0,00

0,00

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina