Varsseveld, 22 november 2005 Aan de raad van de gemeente Oude ijsselstreekDovnload 0.99 Mb.
Pagina9/10
Datum07.10.2016
Grootte0.99 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
44.924,00

3.266.038,94

-6.386,57

25.000,00

134.485,00

102.688,16

71.592,00

515.882,00

165.220,77

289.666,00

63.025,00

98.190,00

398.624,00

* -66.000,00

-3.903,79

* -26.060,15

59.968,00

140.159,00

2.037,17

75.053,00

-2.285,55

120.064,00

76.750,00

32.868,25

101.099,00

217.025,67

46.633,35

289.401,71

53.725,30

99.788,86

-4.590,00

32.958,00

12.390,00

485.485,00
* -66.000,00 Toelichting : De hiervoor gevoteerde kredietramingen zijn inmiddels in een begrotingswijziging verwerkt. Dus geen kredietoverschrijding.

* -26.060,15 Toelichting: De hiervoor gevoteerde kredietramingen zijn inmiddels in een begrotingswijziging verwerkt. Dus geen kredietoverschrijding.
PROGRAMMA 19 Ruimtelijke ordening Bestuursrapportage 2005
Portefeuillehouder: J. Haverdil
Ambtelijk verantwoordelijk: A. BoutPrioriteit

Doelstelling

Geplande

Activiteiten 2005

Realisatie

Activiteiten 2005

Bestemmingsplannen

  • rechtszekerheid

  • ontwikkelingen adequaat volgen

       Masterplan Varsseveld (college) en Centrumplan Gendringen vastge- steld; structuurbeeld centrumplan Terborg in ontwikkeling

       Bestemmingsplan buitengebied vml. Wisch behoudens een enkele uitzonde ring goedgekeurd

       Zie programma 6; Bp Gendringen-zuid is vastgesteld; diverse andere zijn in voorbereiding;

       Op aanvraag en in overleg met betrok- kenen/belangheb- benden worden plannen voorbereid.

Realisatie 2005
De herziening van de bestemmingsplannen verloopt volgens planning; door deze herziening wordt de interpretatie en de handhaving van de plannen aanzienlijk verbeterd. Inmiddels is voor het vervaardigen van een “Handboek Bestemmingsplannen” opdracht gegeven, waardoor we binnen afzienbare tijd over een instrument beschikken aan de hand waarvan externe opdrachten uniformer en binnen de door de gemeente gestelde kaders kunnen worden uitgezet. Aan de harmonisatie van het Welstandsbeleid wordt de laatste hand gelegd en het geharmoniseerde beleid kan vanaf begin 2006 worden toegepast.
Na de zomer zijn werkzaamheden gestart die te maken hebben met het verminderen en vereenvoudiging van bouwregelgeving (bouwverordening, RO-beleid en welstandsbeleid). Eveneens wordt het niveau van de bouwtoetsing tegen het licht gehouden.

Het masterplan voor Varsseveld zal nog dit jaar aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd

Het bestemmingsplan voor de kleine kernen (voormalig Gendringen) eveneens in 2005 ter vaststelling voorgelegd.
Bestemmingsplan Gendringen-zuid is vastgesteld en aan de bestemmingsplannen Wesenthorst en Praestingsveld in Ulft wordt gewerkt.
Naast de actualisatie van de komplannen Silvolde, Terborg en Varsseveld zijn in voorbereiding de bestemmingsplannen voor

* Sportterrein Oerseveld en IJsselweide (Ulft en Gendringen );

* de Schrijversbuurt (Gendringen);

* Gendringen Noord (voorheen de Leemkuul);

Het bestemmingsplan voor het industrieterrein Ulft-Gendringen wordt geactualiseerd.
Relatief veel aanvragen (20) voor planschade zijn dit jaar ingediend; in vergelijking tot andere jaren waar slechts sporadisch planschadeaanvragen werden ingediend is dat opmerkelijk te noemen. De publiciteitsgolf waarin de mogelijkheid voor het indienen van schadeclaims breed werd uitgemeten is daar mede de oorzaak van. Niet alleen heeft dit onvoorziene financiële gevolgen gehad voor de gemeente, maar ook het begeleiden van de planschadeclaims en het vertrekken van informatie over dit onderwerp trekt een aanzienlijke wissel op de ambtelijke RO-capaciteit.
Wat heeft het gekost voor de jaarlijkse exploitatie?

Begroot 2005

primitiefBegroot 2005

na wijzigingBerap 2005

Verwachting 2005

Lasten programma

784.524

877.622

549.778

1.427.400

Baten programma

655.030

832.630

369.167

1.201.797
Saldo programma

129.494

44.992

180.611

225.603

(- = voordelig)

Producten behorende bij dit programma:


Product

Omschrijving

Begroot 2005 na wijziging

Saldo Verwachting 2005

06.01.01

Bestemmingsplannen

201.183

242.244

07.01.01

Bouw- en reclamevergunningen

- 654.480

-478.489

07.01.02

Monumentenzorg

53.840

50.680

07.01.03

RO-vergunningen

- 600

-13.881

07.01.04

Sloopvergunningen

- 14.500

-18.000

06.01.04

Stads- en dorpsontwikkeling

459.549

443.049
Totaal

44.992

225.603

Als gevolg van de nieuwe productidentificatie zoals die ingaande 2005 aan de programma’s is gekoppeld, hebben zich Financiële verschuivingen tussen de programma’s voorgedaan.

Dat is de voornaamste verklaring voor de verschillen in de totalen van dit programma tussen primitief en begroot na wijziging 2005.
Mutatie

Uitkomst

1e marap

06.01.01

07.01.01


07.01.02

07.01.03


07.01.04

06.01.0417.935

165.753


- 3.000

- 6.159


0

1.000


175.529


2e marap

06.01.01

07.01.01


07.01.02

07.01.03


07.01.04

06.01.0423.126

10.238


- 160

- 7.122


- 3.500

- 17.500


5.082


Saldo180.611

Voor de nadere toelichting op de mutaties wordt verwezen naar de respectievelijke marap 1 en 2


Wat hebben we geïnvesteerd in 2005?

Omschrijving investering

Krediet

Uitgegeven

RestantRestant kredieten uit 2004


7429001 Kop Grotestraat

7429009 Herinrichting achterterrein 't Klooster

7429017 Herinrichting Voorstsestraat e.o.

7429020 Herinrichting Centrum Megchelen *

Subsidie nog te ontvangen

52.322,00

75.661,00

50.838,00

0,00
51.668,07

0,00

66.312,54

94.902,93

653,93

75.661,00

-15.474,54

* -179.089,20Kredieten 2005


7429501 Stado algemeen (Voorstsestraat)

7429502 Stado kleine kernen
381.510,00

95.380,00
0,00

0,00
381.510,00

95.380,00Uitgaven zonder Krediet 2005


7421013 De Hutten Noord Planvormingsfase

7421014 De Hutten Zuid Planvormingsfase

7429023 De Lichtenberg Silvolde138.441,01

73.462,03

600,00
* -138.441,01

* -73.462,03

-600,00

-179.089,20 Toelichting: Bij de overbrenging van de restantkredieten uit 2004 van de vm gemeente Gendringen is abusievelijk verzuimd om het restant (243.565) bruto uitgaven in de administratie vast te leggen. Deze investering laat uiteindelijk een onderschrijding zien van

€ 64.476.Raming

Werkelijk

Afwijking

Netto raming in 2004

102.383Te verwachten subsidie

334.620


Beschikbaar budget

437.003

288.341

Voordelig 148.662

Subsidie

334.620

250.434

Nadelig 84.186

Netto investering

102.383

37.907

Voordelig 64.476* -138.441,01 Toelichting: Dit betreft vooruitbetaalde kosten die via de exploitatie van de betreffende complexen in de toekomst financieel worden gecompenseerd.
* -73.462,03 Toelichting: Dit betreft vooruitbetaalde kosten die via de exploitatie van de betreffende complexen in de toekomst financieel worden gecompenseerd.

PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN
In de paragraaf wordt een verhandeling gehouden over de verschillende beheerplannen.
Hierbij de stand van zaken inzake de volgende beheerplannen:
Wegen
Hiermee is binnen het beheerprogramma grote vordering gemaakt.

De bestanden van voormalig Gendringen en Wisch zijn geharmoniseerd tot één bestand Oude IJsselstreek.

De geharmoniseerde (administratieve) bestanden zijn eind 2005 gekoppeld aan beheerkaarten.

Dit maakt het mogelijk om vanaf 2006 visueel aan te geven waar onderhoud aan verhardingen gepland is.

Daarnaast is er in 2005 een evaluatie nota wegbeheer vervaardigd, waarin aangegeven staat wat de kwaliteit en kwantiteit van alle verhardingen is en wat we meerjarig denken nodig te hebben voor het beheer van de verhardingen op een redelijk tot goed niveau.
Riool
De bestanden van voormalig Gendringen en Wisch zijn geharmoniseerd tot één bestand Oude IJsselstreek.

Daarmee is de kwantiteit van het hele rioolareaal opgenomen. Voor wat betreft de kwaliteit is in 2005 begonnen met het verwerken van de (video) inspecties uit beide voormalige gemeenten. Dit werk zal in het eerste kwartaal van 2006 afgerond zijn.

Er is dit jaar een reinigingsprogramma opgesteld en uitgevoerd.
Groen
Eerste prioriteit lag in 2005 bij de harmonisatie van alle bestanden uit de beide voormalige gemeentes. Dit is gerealiseerd. Daarna is de koppeling van de administratieve gegevens aan de beheerkaart ter hand genomen. Hier is reeds een behoorlijk gebied ingevoerd in 2005. Afronding vindt in 2006 plaats. Tevens zal dan aan de kaart beelden van de mate van beheer en onderhoud gekoppeld worden.

Zo is te zien in welk gebied er welk onderhoudsniveau aan het groen is toebedeeld. Dit is vanaf de tweede helft van 2006 te verwachten.

In november 2005 is de module “speelplaatsbeheer”aangeschaft binnen het greonbeheer.

Voor de speelplaatsen kan dan ook een visuele presentatie van het onderhoudsniveau aangemaakt worden.


Openbare verlichting

Het beheer openbare verlichting gaat in nauwe samenwerking met Dynamicon (gelieerd aan NUON).

Er is een beheerplan openbare verlichting Oude IJsselstreek. Uitvoering vanuit dit plan vanaf 2006.
Gebouwenbeheer
Er is nog geen gebouwenbeheer programma actueel voor de Oude IJsselstreek. Per 1 december 2005 zal het taakveld gebouwenbeheer onbemand zijn. Er wordt nadrukkelijk gedacht aan uitbesteding.

PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING
Inleiding

In paragraaf 5 van de programmabegroting, over de bedrijfsvoering, is een opsomming gegeven van de strategische nota’s die de basis vormen voor de bedrijfsvoering. Op de nota Planning en Control na, zijn al die nota’s vastgesteld. Echter, pas in de praktijk blijkt de waarde van de nota’s. En zeker in het eerste jaar van een nieuwe gemeente waarin ook nog eens een (kern)takendiscussie gevoerd wordt met als opdracht om structureel € 2 miljoen te bezuinigen, is die praktijk verschrikkelijk weerbarstig. De nota’s zijn gebaseerd op soms redelijk abstracte documenten zoals het visiedocument, de besturingsfilosofie, de hoofdstructuur en al dichter bij huis, de programmabegroting en het coalitieakkoord. De praktijk bestaat uit een optelsom van medewerkers die uit twee verschillende “omgevingen” komen en het dagelijkse werk anders uitvoerden, met een ander bestuur werkten en andere ideeën hadden. Voordat die twee (nota;’s en praktijk) in elkaars verlengde liggen en elkaar daardoor versterken, is er veel gebeurd. Dan is er nogal wat water door de Oude IJssel gestroomd. Vandaar dat deze rapportage meer over de werkelijkheid bevat dan over de nota’s.


Start

Op 3 januari is de nieuwe gemeente van start gegaan met een ontbijt in Varsselder. Vrijwel iedereen was aanwezig, met een toen nog voorlopige benoeming op zak. In de eerste collegevergaderingen werden veel stukken herbevestigd of vastgesteld, zoals onder andere de organisatieverordening. Later in het jaar zijn het reglement budgetbeheer, de nota strategische communicatie en de verordeningen 212, 213 en 213a vastgesteld. De andere strategische nota’s waren al vastgesteld. Alleen de nota Planning en Control moet nog komen. Daarmee is de basis bijna compleet voor de wijze van bedrijfsvoering zoals we die in de Gemeente Oude IJsselstreek willen hebben.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina