Vbc aa en Maas 10 december 2013Dovnload 34.16 Kb.
Datum22.08.2016
Grootte34.16 Kb.
VBC Aa en Maas 10 december 2013
Aanwezig: Brenda Arends, Jos van den Broek, Peter van Dijk (voorzitter), Peter Omvlee, Nol Plompen, Jeroen Spierings en Ard Verheijen.
Afwezig: Martijn Fliervoet, Fons Jonkers/Koen van Rens, Peter Otte, Paul van Poppel en Nico Waasdorp.
1. Opening

Peter van Dijk opent de vergadering bij afwezigheid van Paul van Poppel. Paul herstelt voorspoedig van een openhartoperatie. Peter zal de vergadering voorzitten maar zet bij agendapunt 5a even zijn “waterschapsbestuurderspet” op.


2. De huidige visstand in het beheergebied van Aa en Maas

Brenda vraagt de aanwezige sportvissers op voorhand aan te geven waar brasem en/of karper zit. Hun inschatting komt aardig overeen met de resultaten. Uitzondering is de Lactariabeek waar verrassend veel brasem gevangen is. Opvallend is verder de enorm lage bezetting van het Drongelens Kanaal.

Brenda vraagt of er in het najaar veel brasem gevangen wordt in de Ertveldplas en/of in de Zandvang. De visteller laat namelijk half augustus/september een piek van binnentrekkende brasem (of andere grote vis) zien. Ard gaat dit na.
Nol geeft aan dat er vanwege de KRW-scores zorgvuldig omgegaan dient te worden met het uitzetten van brasem. Ard geeft aan dat de hengelsport in principe niet van plan is om brasem uit te zetten in de “open” wateren van het waterschap.
Jos vindt het een goed idee om aan Sportvisserij Nederland naar aanleiding van deze presentatie te vragen op welke wijze bevorderd kan worden dat de wateren m.b.t. de visstand beter gaan voldoen aan de eisen van de KRW. Jos bekijkt intern de mogelijkheden.
4. Verslag 08/10/13

Het verslag wordt vastgesteld.


Acties:

Ad. 109: even het herstel van Paul afwachten. Waarschijnlijk mei 2014.

Ad. 118: Peter v. Dijk regelt een presentatie/informatie over dit onderwerp.
5. Mededelingen van verschillende deelnemers

a. Huurovereenkomst Sportvisserij Zuidwest Nederland

Peter van Dijk geeft aan dat het waterschap not amused was over de reactie van Sportvisserij Zuidwest Nederland. Jos geeft aan dat dit onderwerp maandag (16 december) besproken wordt binnen het bestuur van de federatie. Peter geeft aan dat het waterschap de huurovereenkomst niet opnieuw zal aanpassen en zal dit ook schriftelijk bevestigen. Peter geeft wel aan dat hij open staat om hierover een gesprek aan te gaan.
b. Visonttrekkingen hengelsport

Ard geeft aan dat Sportvisserij Nederland niet zo tevreden was over het onderzoek. De teneur dat de hengelsport niet veel onttrekt sluit echter wel aan op de verwachting. Nol concludeert dat er geen reden is om het visplan aan te passen.


6. Waterbeheerplan

b. Terugkoppeling klankbordgroepbijeenkomst

Ard doet verslag van klankbordgroepbijeenkomst.
c. Notitie wensen sportvisserij

Nol heeft een notitie voor waterschap Zuiderzeeland bewerkt voor Aa en Maas. Ard waardeert Nol’s proactieve houding hierin.

Niemand heeft opmerkingen op het stuk. Nol en Ard ronden het af en brengen het in in het proces.
Ard vraagt naar het KRW-proces van Rijkswaterstaat. Peter Omvlee geeft aan dat zij slechts één maatregel neemt, namelijk de RWZI van Nederweert. De visstand wordt bijvoorbeeld ook niet gemonitord. De Twentekanalen gelden hiervoor als referentie.
7. WKC’s in Brabantse kanalen

Er komt een waterkrachtcentrale bij de nieuwe sluis in Tilburg. Dit zal een visvriendelijke De Wit Vijzelturbine worden. De visrechthebbende zal uitgenodigd worden voor een gesprek. Ard wordt hier ook bij uitgenodigd.

Er loopt nu ook een studie naar WKC’s bij andere sluizen in de Brabantse kanalen (Sluis 4 in Wilhelminakanaal en de sluizen 11, 15 en 16 in de Zuid-Willemsvaart). Het beleid van Rijkswaterstaat is dat ze zo uniform mogelijk worden uitgevoerd. Peter Omvlee zal de VBC van de ontwikkelingen op de hoogte houden.
8. Werkplan

a. Verbreding Wilhelminakanaal

De werkzaamheden zijn in volle gang.

b. Omleiding Zuid-Willemsvaart

Ard vraagt naar mogelijkheid van een excursie. Peter van Dijk probeert dit te regelen.

c. Nieuwe vissoorten

Dit onderwerp is een vorige keer al besproken.

d. Vissen rond kunstwerken

Nol geeft aan dat het onderzoek in gang is gezet.
Andere onderwerpen die in 2014 terug zullen komen zijn N279, evaluatie en contacten met gemeentes.
Nol vraagt naar een begroting. Ard zorgt hiervoor.
9. Website

In aanloop naar de evaluatie lijkt het de vergadering een leuk idee als Paul weer wat schrijft.


10. Vergaderdata

13 maart, 7 juli, 13 oktober en 11 december


13 maart zullen we eind van de middag een excursie hebben en dan naderhand vergadering + broodjes.
11. Rondvraag

Ard deelt mee dat er in 2014 begonnen wordt met een proef met graskarpers in de Ringsloot om de RWZI van Dinther. Ard zal dit project een volgende keer presenteren.

Nr.

Vergadering

Actie

Wie

54

23/08/11

Artikel “Hengelsport bij stuwen”

Nol

89

08/11/12

Kaart met watersysteem (incl. gemeentewateren) maken

Nol

109

11/07/13

Ard en Paul uitnodigen voor presentatie cie. Watersystemen

Peter v. D.

117

11/07/13

Evaluatie VBC/ toekomstige samenstelling voorbereiden t.b.v. 10 dec. a.s.

Paul

118

11/07/13

Ontwikkelingen N279 agenderen

Ard

126

10/12/13

Nagaan vangsten brasem Ertveldplas/Zandvang in het najaar

Ard

127

10/12/13

Sportvisserij Nederland vragen naar bevindingen rapport visstandmonitoring

Jos

128

10/12/13

Presentatie/informatie over N279 regelen

Peter van Dijk

129

10/12/13

Inbreng hengelsport proces KRW afronden en inbrengen

Nol/Ard

130

10/12/13

Excursie omleiding Zuid-Willemsvaart regelen

Peter van Dijk

131

10/12/13

Begroting opstellen

Ard

132

10/12/13

Column website

Paul

133

10/12/13

Project graskarper presenteren

Ard

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina