Veelgestelde vragen (faq) Akkoord wederzijdse erkenning eu vsDovnload 82.21 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte82.21 Kb.


Veelgestelde vragen (FAQ)

Akkoord wederzijdse erkenning EU - VS
Op 4 mei 2012 hebben de Verenigde Staten van Amerika (VS) en de Europese Unie (EU) een besluit ondertekend inzake de wederzijdse erkenning van hun programma’s voor betrouwbare handelspartners, respectievelijk het C-TPAT-programma (Customs-Trade Partnership Against Terrorism) van de VS en het AEO-programma (Authorised Economic Operator) van de EU (PB EU nr. L 144 van 5 juni 2012) (hierna “het besluit”).
Het besluit werd in Washington DC ondertekend door commissaris ad interim David V. Aguilar van de Customs and Border Protection (CBP) van de VS, en Directeur-generaal Heinz Zourek van DG TAXUD (Directoraat-generaal Fiscaliteit en Douane-Unie) van de Europese Commissie.
Het besluit erkent de compatibiliteit van de programma’s inzake betrouwbare handelspartners van de VS en de EU. Iedere douaneautoriteit zal de deelnemers aan het programma van de andere douaneautoriteit op een gelijkaardige manier behandelen zoals het haar eigen erkende marktdeelnemers behandelt.
Ik kan met trots terugkijken op het enorme werk dat gebeurd is door CBP en TAXUD om deze inspanning vruchtbaar te beëindigen en op het feit dat we altijd de focus op veiligheid behouden hebben doorheen het hele proces”, zei commissaris ad interim David V. Aquilar.
Het besluit van vandaag inzake de wederzijdse erkenning van de programma’s voor partnership tussen douane en handel in de VS en de EU is een win-win situatie: het brengt geld en tijd op voor de betrouwbare handelspartners aan beide zijden van de Atlantische Oceaan en het biedt de douaneautoriteiten de mogelijkheid om hun middelen te focussen op risicovolle zendingen en om de legale handel te bevorderen”, zei Directeur-generaal Zourek.
C-TPAT is een vrijwillig initiatief tussen overheid en handel, dat opgezet werd om coöperatieve relaties op te bouwen die de internationale toeleveringsketen en het grensbeheer van de VS versterken en verbeteren. C-TPAT erkent dat CBP het hoogste veiligheidsniveau voor cargo enkel kan bereiken door een nauwe samenwerking met de belangrijkste actoren van de internationale toeleveringsketen zoals importeurs, vervoerders, groupeurs, erkende douane-expediteurs die erkend zijn door de VS, en producenten.
AEO is een partnershipprogramma dat gebaseerd is op de standaarden van de WDO (Werelddouaneorganisatie). Het wordt gebruikt als een tool voor risico-evaluatie, het vermijdt overbodig werk en duplicatie van inspanningen, het helpt om een algemene standaard voor handelsfacilitatie te bieden, en het biedt transparantie door de nauwe samenwerking tussen de verschillende douaneautoriteiten enerzijds en anderzijds tussen de douaneautoriteiten en de geautoriseerde operatoren.
Dit document werd samen door CBP en TAXUD opgesteld

Inhoudstabel
Algemene vragen 2

Voordelen 6

Marktdeelnemers in de EU 6

Marktdeelnemers in de VS 9

De webapplicatie inzake wederzijdse erkenning (voor producenten en exporteurs uit de EU) 13

Toegang tot de webapplicatie 18

Audits/validaties 19

Helpdesks/contactpunten 20

Tabel van afkortingen 21


Algemene vragen

1. Wat is wederzijdse erkenning van programma’s voor erkende marktdeelnemers?
Wederzijdse erkenning (Mutual recognition - MR) is een akkoord/regeling waarbij elke partij de compatibiliteit van het handelspartnerprogramma van de andere partij erkent, en zich akkoord verklaart om de marktdeelnemers die geautoriseerd zijn onder het programma van de andere douaneautoriteit op een gelijkwaardige manier te behandelen, zover mogelijk, als dat het de marktdeelnemers behandelt die onder het eigen programma vallen. Deze behandeling voorziet met name dat de douaneautoriteit met het oog op de uitvoering van inspecties en controles in haar risico-analyse rekening houdt met de bevoorrechte status van de betrouwbare martkdeelnemer onder een programma van een andere douaneautoriteit, om zo de handel te faciliteren en efficiëntere veiligheidsmaatregelen aan te nemen. Wederzijdse erkenning vereist uitwisseling van informatie over de programma’s tussen de douaneautoriteiten van beide partijen.
Door het linken van de verschillende handelspartnerprogramma’s door wederzijdse erkenning wordt er een uniform en houdbaar kader gecreëerd, dat de veiligheid verhoogt en de wereldhandel faciliteert.
De SAFE-normen van de WDO vermelden wederzijdse erkenning als een kernelement om de internationale toeleveringsketen van begin tot einde te versterken en te faciliteren. Het is ook een nuttig instrument om duplicatie van controles inzake veiligheid en compliance te vermijden.
Partnershipprogramma’s met de handel kunnen een dimensie inzake douanevereenvoudigingen bevatten (zoals AEOC in de EU), maar deze elementen vallen op dit moment buiten de scope van wederzijdse erkenning.
De EU en de VS hebben reeds een aantal akkoorden inzake wederzijdse erkenning (MRA - Mutual Recognition Agreement) met belangrijke handelslanden afgesloten.
Via de volgende link kan u details vinden over de individuele MRA’s die de EU afgesloten heeft:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/customs_security/index_en.htm
De VS heeft tot nu toe 7 MRA’s afgesloten, met: Nieuw-Zeeland (2007); Canada en Jordanië (2008); Japan (2009); Korea (2010); de EU en Taiwan (2012)1.
Informatie over het C-TPAT-programma kan gevonden worden via http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/cargo_security/ctpat/

2. Wat zijn de voordelen die voortkomen uit een akkoord inzake wederzijdse erkenning?
Een MRA biedt voordelen aan beide douaneautoriteiten, alsook aan de marktdeelnemers die geautoriseerd zijn onder het ene of het andere programma.

De hoofdvoordelen zijn met name:
  • Uniforme standaard / facilitatie van de handel - Ondernemingen moeten maar aan één set van veiligheidsvereisten voldoen. Dit vermindert de last om aan verschillende vereisten te voldoen wanneer een zending doorheen de toeleveringsketen in verschillende landen passeert. Omdat wederzijdse erkenning gebaseerd is op het feit dat de twee programma’s dezelfde strenge veiligheidscriteria oplegt, hebben ondernemingen het bovendien makkelijker om te documenteren dat hun handelspartners voldoen aan de vereisten inzake veiligheid van beide programma’s.
  • Verminderd aantal validaties - Onnodige validaties ter plaatse worden verminderd aangezien ondernemingen niet langer twee maal bezocht worden, zo zou er zonder MRA een eerste validatiebezoek uitgevoerd worden door de lokale douaneadministratie op het moment wanneer het bedrijf AEO-gecertificeerd wordt en een tweede validatiebezoek door C-TPAT. Ook zal het dubbel bezoek in het kader van de herevaluaties vermeden worden.
  • Sneller validatieproces - Door het accepteren van de AEO-status van een buitenlandse vestiging moet C-TPAT aldaar niet langer een validatiebezoek uitvoeren. Dit betekent dat het validatieproces van C-TPAT sneller en efficiënter wordt.
  • Minder controles - De ledenstatus van het partnershipprogramma wordt herkend door beide programma’s en wordt gebruikt als een factor inzake risico-evaluatie in de geautomatiseerde selectiesystemen. Deze vermindering wordt op niveau van de zending toegepast. Importeurs, exporteurs en producenten kunnen genieten van deze vermindering van risiconiveau.
  • Efficiëntie - C-TPAT moet haar gelimiteerde bronnen niet meer aanwenden om haar personeel uit te zenden om een faciliteit te valideren die al onder het AEO-programma gecertificeerd is.  • Transparantie in operaties - Sterkere samenwerking tussen douaneadministraties onderling en tussen douaneadministraties en hun gecertificeerde operatoren zou tot meer transparantie in de internationale handel moeten leiden. Gelijkaardige veiligheidsplatformen en de uitwisseling van informatie tussen al deze partners bevordert en faciliteert de bewegingen van de legale internationale handel.
  • Merkwaarde - Zowel AEO- als C-TPAT-bedrijven worden beschouwd als veilig en betrouwbaar door de overheden van respectievelijk de EU en de VS. Dit “keurmerk” verhoogt de commerciële betrouwbaarheid en merkwaarde van een bedrijf over de hele wereld, hetgeen leidt tot nieuwe opportuniteiten in de zakenwereld.3. Wat is de inhoud van het besluit dat ondertekend werd door de VS en de EU? Hoe zal dit besluit in de praktijk werken?
Volgens het besluit zullen de VS en de EU elkaars op het vlak van veiligheid en beveiliging gecertificeerde operatoren erkennen en de status van gecertificeerde betrouwbare marktdeelnemers voordelig in aanmerking nemen voor zover mogelijk en praktisch haalbaar. De bevoorrechte behandeling die voortkomt uit wederzijdse erkenning zal resulteren in lagere kosten, vereenvoudigde procedures en grotere voorspelbaarheid voor transatlantische handelsactiviteiten.

4. Hoe zal het besluit tussen de VS en de EU geïmplementeerd worden?
De uitwisseling van de informatie over de programma’s en de toekenning van de voordelen aan de gecertificeerde operatoren die lid zijn van één van beide partnershipprogramma’s zal uitgevoerd worden in twee fases.
Na de lancering van de informatie-uitwisseling van Europese AEO-ondernemingen in juli 2012 verkrijgen producenten en exporteurs die naar de VS uitvoeren een vermindering van de selectiescores in het automatische selectiesysteem van CBP.

Op dat moment startte C-TPAT ook met de herkenning en erkenning van de status van de AEO-gecertificeerde onderneming in de EU. Dat betekent dat, wanneer er in het kader van een C-TPAT-certificatie een bezoek nodig is aan een productiefaciliteit in de EU, er geen bezoeken meer zullen zijn aan de Europese AEO’s. Het wegvallen van de onnodig geworden validatiebezoeken in de EU is een van de belangrijkste voordelen van wederzijdse erkenning.


Aangezien het besluit wederkerig is, nl. vanaf de start van de informatie-uitwisseling in januari 2013 van C-TPAT-gecertificeerde importeurs die ook exporteren naar de EU, zal de EU deze status erkennen in haar geautomatiseerde risicobeheersystemen. Dit betekent dat wanneer een exportzending van een C-TPAT-gecertificeerde operator één van de 27 lidstaten bereikt, dit land deze zending als veilig zal beschouwen en een lagere risicoscore zal toekennen.

5. Welk type van gegevens wordt uitgewisseld tussen de VS en de EU?
Onder deze MRA zullen volgende gegevens uitgewisseld worden:

a) de naam van de marktdeelnemer;

b) het adres;

c) de status van het lidmaatschap;

d)de datum van de validatie of autorisatie;

e) de schorsingen en intrekkingen;

f) het uniek identificatienummer (EORI-nummer of C-TPAT accountnummer);

g) de details die wederzijds tussen de douaneautoriteiten bepaald kunnen worden, en die, in voorkomend geval, onderworpen worden aan de nodige veiligheidsmaatregelen.


6. Hoe worden de data uitgewisseld en beschermd?
De gegevens worden automatisch iedere 24 uur door middel van officiële overheidskanalen uitgewisseld. De data worden gecodeerd en het uitwisselingsmechanisme dat gebruikt wordt is beschermd door firewalls, veiligheidscertificaten en andere veiligheidsmaatregelen om te verzekeren dat er geen toegang mogelijk is door onbevoegden.
Wie geniet van de voordelen onder de wederzijdse erkenning en hoe gebeurt dit?

Marktdeelnemers in de EU
Marktdeelnemers met een AEO-certificaat dat een veiligheid- en beveiligingscomponent bevat (AEOS of AEOF) en die hun toestemming tot uitwisseling van informatie met derde landen in het kader van wederzijdse erkenning gegeven hebben, kunnen genieten van de voordelen onder het besluit.

1. Ik heb mijn toestemming tot uitwisseling van informatie met partnerlanden niet gegeven, kan ik proftieren van de voordelen onder de MRA?
Nee. Om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake databescherming kunnen alleen de gegevens van AEO’s die hun toestemming gegeven hebben, uitgewisseld worden met derde landen.

2. Hoe kan ik mijn toestemming geven om te genieten van de voordelen onder het besluit?
In principe wordt deze toestemming aan de nationale douaneautoriteiten bezorgd op het moment van indiening van de aanvraag tot AEO-certificatie. In ieder geval kan de toestemming op ieder moment gegeven of ingetrokken worden door de AEO-aanvrager of AEO-gecertificeerde. Om de toestemming te geven/in te trekken, kan u de lidstaat van afgifte van het AEO-certificaat contacteren. Via volgende link vindt u een lijst met de nationale AEO-contactpunten:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/policy_issues/customs_security/aeo_contacts_for_traders_en.pdf

3. Ik ben houder van een AEOC-certificaat (douanevereenvoudigingen). Kan ik profiteren van de voordelen onder het besluit?
Nee. Het besluit omvat enkel het veiligheidscomponent van het AEO-programma, en daardoor kunnen enkel AEOS- (veiligheid en beveiliging) en AEOF-certificaten (douanevereenvoudigingen/ veiligheid en beveiliging) voordelen halen uit de wederzijdse erkenning.
Aangezien voldoen aan criteria inzake veiligheid en beveiliging niet vereist is voor AEOC’s, kunnen zij niet profiteren van de voordelen die gerelateerd zijn aan de wederzijdse erkenning.

4. Hoe kan ik mijn AEOC-status aanvullen met AEOF zodat ik kan genieten van de voordelen onder het besluit?
Hiervoor dient u de douaneautoriteit van de lidstaat die het AEOC-certificaat heeft uitgereikt te contacteren. De additionele vereiste voor AEOS en AEOF bestaat uit het voldoen aan de nodige veiligheids- en beveiligingsstandaarden. Om de AEOC-status aan te vullen met AEOF moet de AEOC-houder een aanvraag indienen en de nodige evaluaties en audits ondergaan inzake de veiligheid- en beveiligingsvereisten.

5. Mijn AEO-certificaat of mijn C-TPAT-account is geschorst/ingetrokken. Krijg ik nog voordelen onder de MRA?
Nee. Enkel actieve AEO- en C-TPAT-leden met een geldige status worden in beschouwing genomen om de voordelen te verkrijgen.

6. Zijn er verschillen in de voordelen voor AEOS en AEOF?
Nee. Aangezien beide certificaten compliance op het vlak van veiligheid vereisen, is er geen verschil tussen een AEOS en een AEOF.

7. Wie kan genieten van verminderde risicoscores en daardoor verminderde fysieke controles?
Door de overeenkomst wordt de AEO-status preferentieel in aanmerking genomen voor

fysieke en documentaire controles inzake veiligheid en beveiliging. Dit voordeel wordt op

heden bezorgd aan marktdeelnemers die in de selectiesystemen van CBP geïdentificeerd

kunnen worden, door middel van hun MID (Manufacturer Identification Number), dat

toegekend wordt aan AEO-producenten en -exporteurs.

8. Kan een AEO-gecertificeerde producent genieten van verminderde risicoscores?
Producenten en/of suppliers krijgen een verminderde risicoscore in de selectiesystemen van

de CBP, en dit door middel van een MID (Manufacturer Identification Number). Wanneer

de“matching procedure” om het EORI-nummer (Economic Operators Registration and

Identification) van de EU met het MID-nummer te linken voltooid is, verkrijgen AEO-gecertificeerde producenten dit voordeel van CBP.9. Kan een AEO-gecertificeerde exporteur genieten van verminderde risicoscores?
Ja. Zoals gedefinieerd in het Communautaire douanewetboek van de EU, is een exporteur een persoon in wiens naam de exportaangifte opgesteld wordt en die de eigenaar is van de goederen, of een gelijkaardig recht over de goederen uitoefent op het moment dat de aangifte aanvaard wordt.
Hierdoor kan de exporteur een MID-nummer creëren en doorgeven aan de CBP volgens de

overheidsrichtlijnen van de VS.


10. Kan een AEO-gecertificeerde douane-expediteur genieten van verminderde risicoscores?
Nee. Op dit moment geldt dit voordeel enkel voor Europese exporteurs en producenten.

11. Kan een AEO-gecertificeerde expediteur genieten van verminderde risicoscores?
Een expediteur met de AEO-status kan indirect profiteren van een verminderde risicoscore

wanneer de producent/exporteur van de goederen die uitgevoerd worden een AEO-

gecertificeerde onderneming is. Door het gebruik van de MID van deze producent/exporteur in de summiere aangifte bij binnenkomst kan de hele toeleveringsketen profiteren van een verminderde risicoscore.

12. Kan een AEO- of C-TPAT-gecertificeerde zee- of luchtvervoerder genieten van verminderde risicoscores?
Niet op een automatische basis. In de VS zijn bijvoorbeeld de enige identificatiemiddelen die door het selectiesysteem herkend en gebruikt kunnen worden het Importer of Record Number (IOR - enkel voor importeurs uit de VS) en het MID-nummer (enkel voor producenten en exporteurs).
Door het gebrek aan een identificatiemiddel kunnen AEO-vervoerders niet

automatisch herkend worden in de selectiesystemen van CBP. Hun risico wordt echter verlaagd in een tweede manuele fase van het proces inzake risicoanalyse door het CBP.13. Kan een derde logistieke dienstverlener, agent of een andere marktdeelnemer die AEO is, genieten van verminderde risicoscores?
Nee. Dit voordeel geldt enkel voor EU exporteurs en producenten.

14. Zijn de herevaluatiebezoeken in het kader van C-TPAT bij AEO-gecertificeerde ondernemingen in de EU nog nodig?
Nee. Deze bezoeken in de EU zijn niet langer nodig voor AEOS- en AEOF-gecertificeerde

bedrijven en zullen dus niet meer uitgevoerd worden.


Marktdeelnemers in de VS
Ook vóór de introductie van het volledige C-TPAT-programma voor export (waaraan CBP nu

werkt) kunnen C-TPAT-importeurs genieten van dit besluit. Dit kan door het geven van hun

toestemming aan CBP zodat deze gegevens kan uitwisselen met landen waarmee het

een overeenkomst inzake wederzijdse erkenning sloot.


Bovendien moeten C-TPAT-gecertificeerde importeurs die ook uitvoeren naar de EU de

“Export Statement” in sectie 2.19 van de C-TPAT-portal tekenen om zo een vermindering van

de selectiescore in de risicomanagementsystemen van de EU te verkrijgen.
1. Hoe kan ik C-TPAT de toestemming van mijn bedrijf doorgeven om zo te kunnen genieten van de voordelen onder deze en andere MRA’s?
Registreer uw bedrijf in de C-TPAT-portal en ga naar “Company Profile”. Ga hierna naar sectie 3.8 en selecteer “I Agree” in sectie 3.8.1. Wanneer dit vak geselecteerd wordt, is het

mogelijk landen te selecteren.


Wanneer u wilt genieten van de voordelen onder de beslissing met de EU, moet u het vakje

van de EU aanklikken.


Op de C-TPAT ledenpagina moet u klikken op “View/Edit EU Details”.Bedrijven moeten dan de informatie in iedere sectie ingeven, of kunnen klikken op “Copy Partner Information to Exporter Form”. Nadat al deze informatie ingegeven werd, moet u op de knop “Submit” klikken.
2. Geniet ik als C-TPAT Tier I - bedrijf van de voordelen onder het besluit?
Ja. Wanneer uw bedrijf een buitenlands validatiebezoek moet ondergaan en de locale faciliteit (bv. fabriek) is AEOS- of AEOF-gecertificeerd, dan zal het validatiebezoek van deze vestiging buiten de VS niet langer nodig zijn, gezien het feit dat C-TPAT de AEO-status aanvaardt. Er wordt er dus vanuit gegaan dat de vestiging voldoet aan de veiligheidscriteria die C-TPAT oplegt.
Tier I C-TPAT-exporteurs zullen, bij het exporteren naar de EU, geen verminderde selectiescore in de EU krijgen, behalve wanneer zij Tier II worden.
3. Wat moet ik, als een C-TPAT importeur op Tier II- of Tier III-niveau, nog doen om in de mogelijkheid te zijn om bijkomende voordelen te verkrijgen onder deze en andere akkoorden inzake wederzijdse erkenning?
Een van de voordelen van alle partnership programmes met een veiligheidscomponent - zoals

het Europese AEO-programma en C-TPAT - is dat de leden een vermindering in risicoscores

krijgen. Deze vermindering wordt toegepast op containerniveau en eens geïmplementeerd

vertaald zich dit in minder fysieke verificaties en controles.


De EU en de VS kennen beide dit voordeel toe aan importeurs en exporteurs die lid zijn van een handelspartnerprogramma.

Importeurs met een C-TPAT-status die ook naar de EU exporteren en een vermindering van

hun selectiescores willen bekomen wanneer hun zending een van de 27 lidstaten van de EU

bereikt, moeten zich registreren op het C-TPAT-portaal en naar Sectie 2.19 gaan (“Export

Summary Section”). Daar moet men het volgende “Export Statement” lezen en goedkeuren:

Enkel C-TPAT-gecertificeerde en -gevalideerde importeurs (Tier II en Tier III) kunnen deze

“Export Statement” zien.
Enkel beheerders van een vennootschap mogen toestemming geven in naam van hun bedrijf.
Bij akkoord moet de beheerder klikken op “I Agree”. Het systeem zal automatisch de

datum dat de overeenkomst werd doorgegeven aan CBP weergeven.


4. Wie zal kunnen genieten van lagere risicoscores en daardoor minder fysieke controles?
Door het besluit wordt de C-TPAT-status gunstig in aanmerking genomen voor fysieke en

documentaire controles inzake veiligheid en beveiliging. Dit voordeel zal toegekend worden

aan de operatoren die identificeerbaar zijn door middel van de Entry Summary Declaration (ENS) in het Import Control System (ICS) (startend met de exporteur). Hun C-TPAT-status zal (evenals de AEO-status) gunstig in rekening worden gebracht in de Europese risicomanagementprocessen van de douane. Niettemin kan de grootte van de vermindering van de risicoscore variëren op basis van de rol en de verantwoordelijkheid van de C-TPAT-gecertificeerde in de betreffende toeleveringsketen.
5. Hoe zal een C-TPAT-gecertificeerde producent profiteren van lagere risicoscores?
Een producent kan enkel genieten van minder controles wanneer hij ook optreedt als exporteur van de zending (zie vraag 6 hieronder inzake C-TPAT-gecertificeerde exporteurs).
6. Hoe zal een C-TPAT-gecertificeerde exporteur profiteren van lagere risicoscores?
Op dit moment kunnen enkel C-TPAT-gecertificeerde importeurs die ook exporteren naar de EU genieten van lagere risicoscores. Zij moeten hun toestemming geven om gegevens uit te wisselen met derde landen waarmee een overeenkomst inzake wederzijdse erkenning gesloten is, door middel van het ondertekenen van de exportverklaring (zie Sectie “Marktdeelnemers in de VS”, pagina 9).
Voor deze importeurs met C-TPAT-statuut die ook exporteren, zal het mogelijk zijn zichzelf te identificeren in het veld “afzender” in de ENS met hun C-TPAT/EORI-achtige nummer. Zij zullen herkend worden in het risicomanagementsysteem van ICS en een lagere risicoscore ontvangen.
7. Hoe zal een C-TPAT-gecertificeerde douane-expediteur profiteren van lagere risicoscores?
Op dit moment is het voor hen niet mogelijk om direct te genieten van lagere risicoscores.
8. Hoe zal een C-TPAT-gecertificeerde expediteur profiteren van lagere risicoscores?
Op dit moment is het voor hen niet mogelijk om direct te genieten van lagere risicoscores.
9. Hoe zal een C-TPAT-gecertificeerde vervoerder profiteren van lagere risicoscores?
Op dit moment is het voor hen niet mogelijk om direct te genieten van lagere risicoscores.
10. Hoe zal een C-TPAT-gecertificeerde Third Party Logistic Provider (3PL), agent of andere operator profiteren van lagere risicoscores?
Op dit moment is het voor deze partijen niet mogelijk om direct te genieten van lagere risicoscores.


Wat is de MR webapplicatie en hoe moet ik het gebruiken?
Het selectiesysteem van CBP kan het Europese EORI-nummer niet verwerken. Het kan

enkel gegevens die gelieerd zijn aan het MID-nummer (Manufacturer Identification Number)

lezen, of een Importer of Record-nummer (IOR-nummer).
Om de AEO-gecertificeerde exporteurs en producenten een verminderde risicoscore te

bieden, is het nodig om hun EORI-nummers te linken met hun MID-nummers. CBP heeft

hiervoor een webportaal (webapplicatie) gecreëerd, waar AEO-producenten en -exporteurs

hun EORI-nummer kunnen ingeven en linken aan hun MID-nummer(s).


Deze applicatie kan bereikt worden via https://mrctpat.cbp.dhs.gov
BELANGRIJK: dit geldt enkel voor Europese ondernemingen die uitvoeren of produceren.

Andere Europese AEO’s moeten niet registreren, en ondernemingen buiten de EU kunnen niet

registreren.
1. Moet ik mijn onderneming die AEO is, registreren via deze webapplicatie?
Ja, maar enkel wanneer uw bedrijf een AEOF- of AEOS-certificaat bezit en een producent of

exporteur is. Als u de status hebt van een AEO-programma van een ander land bezit, mag u

geen informatie invoeren in het systeem.
Wanneer uw onderneming reeds naar de VS uitvoert, bezit u al een MID-nummer. U kan dit

nummer via uw Amerikaanse douane-expediteur of vervoerder bekomen.


2. Hoe kan ik, als AEOF- of AEOS-certificeerde producent of exporteur in de EU, mijn bedrijf registreren in de webapplicatie?
De gedetailleerde procedure die gevolgd moet worden, wordt beschreven in de PowerPoint-

presentatie die aangeleverd wordt door CBP en te vinden is via:


http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/policy_issues/customs_security/c-tpat.pdf
3. Hoe kan ik mijn EORI-nummer ingeven in de webapplicatie?
Het EORI-nummer bestaat uit een landencode van 2 karakters en verschillende alfanumerieke

karakters. Het is belangrijk om het EORI-nummer in dat formaat in te vullen (dus landencode +

alfanumerieke karakters), ook al staat het veld 1.2 “EU member state” al ingevuld.
4. Voorbeelden van vaak voorkomende fouten die kunnen leiden tot weigering van uw aanvraag op de webapplicatie:
a. het gebruik van het slash-teken (/) en andere speciale karakters:

b. het gebruik van spaties tussen karakters:

c. de verwarring tussen de letter o en het cijfer 0:

d. de AEOF- of AEOS-gecertificeerde heeft geen toestemming gegeven tot uitwisseling van

informatie met derde landen in het kader van de akkoorden inzake wederzijdse erkenning.
5. Wat is het primaire adres (primary address)?
De Europese AEO moet het adres opgeven dat zij aan de douaneautoriteiten doorgegeven

hebben in het kader van de wederzijdse erkenning, het zogenaamde MRA-adres. Wanneer de

AEO niet weet welk adres hiervoor gebruikt werd, wordt geadviseerd om de

douaneautoriteiten van de lidstaat die het certificaat heeft afgegeven, te contacteren.


6. Voor welk doel is het MID-nummer gebruikt/nodig?
Producenten en exporteurs hebben een MID-nummer nodig wanneer zij goederen naar de VS vervoeren. Het targeting systeem van CBP kan enkel voordelen toekennen op basis van de informatie dat gelinkt is aan het MID-nummer. Hiervoor is er nood aan een “matching procedure” om het Europese EORI-nummer met het MID-nummer uit de VS te associëren.

Wanneer de associatie tussen het EORI- en het MID-nummer gebeurd is, verkrijgen AEOF- en

AEOS-gecertificeerde producenten en exporteurs een vermindering van hun targeting score,

en dit automatisch wanneer hun handelspartner in de VS het MID-nummer gebruikt in de

invoeraangiftes in de VS.
7. Ik ben een producent/exporteur - hoe krijg ik een MID-nummer?
- ik voer al goederen uit naar de VS
Een Europese AEO die reeds exporteert naar de VS heeft hiervoor een MID-nummer toegewezen gekregen. In het geval dat de AEO dit nummer niet kent, wordt er geadviseerd om contact op te nemen met de handelspartner(s) in de VS om te laten uitzoeken welk (welke) MID-nummer(s) toegekend zijn aan het bedrijf.
- ik voer voor de eerste keer uit naar de VS
Contacteer uw handelspartner in de VS om een MID-nummer te creëren.
8. Hoe een MID-nummer creëren?
Volg hiervoor de richtlijnen te vinden via:
http://forms.cbp.gov/pdf/7501_instructions.pdf
(Bijlage 20, pagina 30, 31).
Alleen AEOF- en AEOS-gecertificeerde producenten en exporteurs in de EU moeten deze richtlijnen volgen bij de creatie van MID-nummers wanneer dit nodig is, dus wanneer de onderneming zal starten met uitvoeren naar de VS. Voor de bedrijven die reeds naar de VS exporteren, wordt het aanbevolen om contact op te nemen met de handelspartners in de VS om te weten te komen wat hun MID-nummer (s) is (zijn).
9. Ik ben géén AEOF- of AEOS-gecertificeerde producent of exporteur. Moet ik mijn bedrijf registreren in de webapplicatie van de CBP?
Nee. De webapplicatie werd enkel ontworpen voor producenten en exporteurs die het AEOF-

of AEOS-statuut hebben.


10. Wat moet ik doen wanneer ik meer dan één MID-nummer heb?
In dit geval is het nodig om het EORI-nummer te linken met ieder van deze MID-nummers om

zo een bevoorrechte behandeling te krijgen ongeacht welk MID-nummer men gebruikt in

de VS. Het is belangrijk dat het adres dat ingegeven wordt in de webapplicatie exact hetzelfde

is als datgene dat gebruikt werd om het MID-nummer te creëren.

Er is niet één MID-nummer per bedrijf. MID-nummers worden uitgegeven op basis van het

specifieke adres van de onderneming, dus kunnen bedrijven met meerdere vestigingen

meerdere MID-nummers hebben.
11. Wat is de structuur van een MID-nummer?
MID-nummers bevatten maximaal 15 karakters:

- de eerste twee karakters is de landencode;

- de volgende drie karakters zijn de eerste drie karakters van de eerste naam van het bedrijf;

- de volgende drie karakters zijn de eerste drie karakters van de tweede naam van het bedrijf;

- de volgende vier karakters zijn de eerste vier cijfers van het huisnummer;

- de laatste drie karakters zijn de eerste drie karakters van de naam van de stad.


Onthou dat MID-nummers niet per se 15 karakters hebben en dat sommige criteria niet van toepassing zijn. Bijvoorbeeld wanneer een bedrijf geen tweede naam heeft, of wanneer er minder dan vier cijfers in het straatadres zijn. De persoon die het MID-nummer creëert, mag afkortingen gebruiken voor de naam van de onderneming, straat en / of plaats.
Hypothetische situatie:
BIGTIME COMPUTERS bezit en baat 4 verschillende produceervestigingen uit in de EU. Elke vestiging zal haar eigen MID-nummer hebben.
Naam van de onderneming: Bigtime Computers
Aantal verschillende sites van Bigtime Computers waar geproduceerd wordt: 4
Aantal MID-nummers dat Bigtime Computers zal hebben: 4
Locaties van de vestigingen van Bigtime Computers:

1234 Fake Street, Barcelona, Spanje

3322 Down Street, Madrid, Spanje

67 Spring Street, Rome, Italië

444 Winter Drive, Milaan, Italië
Elk van deze vestigingen zal een MID-nummer bezitten dat toegekend is op basis van de naam en locatie.
Voorbeelden van MID-nummers:
Barcelona, Spanje ESBIGCOM1234BAR

Madrid, Spanje ESBIGCOM3322MAD

Rome, Italië ITBIGCOM67ROM

Milaan, Italië ITBIGCOM444MIL


12. In welke situaties heb ik meer dan één MID-nummer nodig?
Wanneer uw bedrijf meerdere productiefaciliteiten bezit, hebt u meerdere MID-nummers, één voor ieder van hen.
In principe zou het niet mogelijk moeten zijn om meer dan één nummer per productiefaciliteit te hebben. In het zeldzame geval dat verschillende douane-expediteurs uit de VS verschillende MID-nummers hebben toegekend voor dezelfde productiefaciliteit, wordt aangeraden om de situatie uit te klaren met die douane-expediteur in de VS om zeker te zijn dat er slechts één uniek nummer gebruikt wordt voor een specifiek adres.
13. Hoe worden MID-nummers gerapporteerd, geregistreerd en onderhouden?
MID-nummers worden geregistreerd bij CBP en in hun interne automatische databank beheerd.
14. Wordt duplicatie van registratie vermeden?
Gedupliceerde MID-nummers zijn niet mogelijk. Wanneer iemand tracht een nummer te creëren dat al bestaat, zal dit feit - samen met de identiteit van de persoon die deze actie uitvoert - worden doorgegeven aan CBP. Hierdoor is het vitaal voor de buitenlandse exporteur om één MID-nummer per faciliteit te gebruiken voor alle toekomstige exportzendingen.
15. Hoe kan een douane-expediteur uit de VS controleren of een MID-nummer al bestaat?
Hij kan het MID-nummer verifiëren via hun Automated Broker Interface (ABI) systeem. Het systeem zou de douane-expediteur moeten waarschuwen wanneer een MID-nummer gekend is bij het CBP.
16. Is er een mogelijkheid om mijn MID-nummer(s) te verifiëren via een databank?
CBP heeft geen databank met zoekmogelijkheid; enkel een douane-expediteur kan dit via het ABI-systeem. Het queryproces kan verschillen tussen douane-expediteurs, omdat er verschillende softwaresystemen voor in omloop zijn, afhankelijk van de softwareleverancier.
17. Welke bedrijven kunnen een MID-nummer krijgen?
Enkel producenten en exporteurs buiten de VS kunnen een MID-nummer verkrijgen. Een MID-nummer is vereist voor alle zendingen naar de VS. Gezien het besluit enkel de VS en de EU omvat, kunnen enkel producenten en exporteurs uit een van de 27 lidstaten van de EU een MID-nummer verkrijgen en profiteren van de voordelen toegekend aan dat nummer.
Technische vragen inzake de toegang tot de webapplicatie
1. Ik ben mijn paswoord vergeten
Ga terug naar de aanmeldpagina https://mrctpat.cbp.dhs.gov/Login?ReturnUrl=%2f en klik op “Forgot your password?”, naast de aanmeldknop. Volg de instructies om uw wachtwoord te resetten om zo een nieuwe link te ontvangen.
2. Ik heb moeilijkheden om toegang te krijgen tot de webapplicatie (foutmeldingen)
Soms kan een update van Microsoft Windows een impact hebben op de veiligheidsinstellingen van uw computer, waardoor u problemen ondervindt om u te verbinden met het C-TPAT-portaal. Via volgende link vindt u de instructies over hoe deze problemen op te lossen:
http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/trade/cargo_security/ctpat/ctpat_portal/portal_erro.ctt/portal_error.pdf
Wanneer het niet helpt om uw veiligheidsinstellingen te wijzigen, bestaat de mogelijkheid dat u tot een beperkte groep van gebruikers van Internet Explorer behoort die problemen heeft met de veiligheidscertificaten in die browser. Microsoft heeft maatregelen genomen om dit probleem op te lossen. Gelieve de volgende Mircrosoft patch te installeren (http://support.microsoft.com/kb/968730), ofwel een andere webbrowser te gebruiken (bij voorkeur Mozilla Firefox).

Audits/validaties
1. Hoe zal de correcte implementatie van het besluit in de praktijk beheerd worden?
Om zeker te zijn dat beide programma’s blijven voldoen aan de vereisten van het akkoord tot wederzijdse erkenning, zal ieder programma het validatie- of auditproces van het ander proces blijven observeren. Deze monitoringbezoeken inzake validatie en audit zullen zowel in de VS als in de EU plaatsvinden. Elke partij zal twee of drie bezoeken per jaar afwerken.
2. Zullen er veranderingen aan het validatie- of auditproces van de deelnemers van beide programma’s zijn?
Nee. Elke bevoegde douaneadministratie zal de controles (validaties/audits en herevaluaties/assessments) blijven uitvoeren op de marktdeelnemers die gelokaliseerd zijn in hun gebied.

Helpdeks / contacpunten
Europese Unie
Europese Commissie:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/customs_security/aeo/index_en.htm
Lidstaten:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/policy_issues/customs_security/aeo_contacts_for_traders_en.pdf
Query voor bevoegde douaneautoriteiten:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/cca_consultation.jsp?Lang=en

Verenigde Staten
Website: www.cbp.gov/ctpat
E-mail: industry.partnership@dhs.gov
MR e-mail : mutual.recognition@cbp.dhs.gov
Telefoon: 202-344-1180

Lijst van afkortingen

AEO Authorised Economic Operator


AEOC AEO-certificaat - douanevereenvoudigingen
AEOS AEO-certificaat - veiligheid en beveiliging
AEOF AEO-certificaat - douanevereenvoudigingen/veiligheid en beveiliging
CBP Customs and Border Protection (VS)
C-TPAT Customs-Trade Partnerschip Against Terrorism
ENS Entry Summary Declaration
EORI Economic Operator Registration Identification
EU European Union
ICS Import Control System
MID Manufacturer Identification Number
MR Mutual Recognition - wederzijdse erkenning
MRA Mutual Recognition - akkoord inzake wederzijdse erkenning
MS Member State (LS - lidstaat). De 27 lidstaten van de EU zijn:

België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden


TAXUD Taxation and Customs Union (Fiscaliteit en Douane-Unie) - directoraat-generaal van de Europese Commissie
WDO Werelddouaneorganisatie
WDO SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade van de WDO


1 Het akkoord werd ondertekend door het American Institute in Taiwan (AIT) en de Taipei Economic and Cultural Representative Office (TECRO) in de Verenigde Staten. C-TPAT en het Taiwanese AEO-programma zijn de partners die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van de MRA.


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina