Verantwoordelijk uitgever : Bart Vandersteene. Pb 2, 9000 Gent 21 Aan de anti-oorlogsactivistDovnload 14.81 Kb.
Datum19.08.2016
Grootte14.81 Kb.
Verantwoordelijk uitgever : Bart Vandersteene. PB 2, 9000 Gent 21Aan de anti-oorlogsactivist,
Dit is de eerste Dag X info. Het bevat info over de stand van zaken betreffende de oorlog, verslagen van betogingen en concrete voorstellen voor de anti-oorlogscomités die overal door leden van Internationaal Verzet, Actief Linkse Studenten of de Linkse Socialistische partij werden opgezet. We willen deze info gebruiken om de anti-oorlogscomités te helpen ontwikkelen bij hun activiteiten.
Deze info sturen we ook naar éénieder die zijn naam heeft opgegeven voor info over de anti-oorlogsbeweging of naar diegene die op de hoogte gehouden willen worden.
Heb je zelf verslagen van activiteiten, discussies, of wat dan ook, stuur deze dan zeker naar ons door. Zo maken we van deze Dag X – info een levendig en bruikbaar instrument in onze strijd tegen de oorlogsvoerders.

Voor Internationaal Verzet, Nikei De Pooter.


Anti-oorlogsprotest lokaal uitbouwen en versterken!


De aanwezigheid van Amerikaanse militairen in St Niklaas en de transporten via de haven van Antwerpen, nadat paars-groen bij hoog en bij laag bleef beweren geen oorlog te willen, stoot op ongeloof en woede. Woede, die we zullen moeten organiseren in een instrument tot strijd, willen we deze anti-oorlogsstrijd ook winnen.


Dubbele tong


Op SP en Agalev kunnen we niet vertrouwen. In woor-den zijn ze tegen een oorlog in Irak. Maar in de praktijk doen ze niets om deze oor-log te stoppen. Via de haven van Antwerpen bijvoorbeeld, helpen 800 Amerikaanse mi-litairen bij het transport van 35 treinen beladen met mili-tair materiaal voor de Golf. En wat is de houding van de Agalev-fractie? Zij stelt dat het parlement geen controle heeft op de geheime verdra-gen die de troepenverplaat-singen mogelijk maken en dat de regering ze bekend moet maken, en dit terwijl haar partij mee in de rege-ring zit! Wij willen geen tech-nische discussie! Wij willen dat deze oorlog gestopt wordt. Als bepaalde bedragen, ooit in een ver verleden getekend, de doorgang van Amerikaanse troepen mogelijk maken, dan moeten deze verdragen maar verbroken worden.
Het dubbel gezicht van deze regering is een feit. Enerzijds stelt Verhofstadt dat het een conflict is tussen Saddam en de VN, anderzijds heeft hij wel ingestemd met het geven van “defensieve” steun via de Navo, zelfs als het tot een unil-aterale aanval zou komen. We zien dus dat de regering in de praktijk een immense ruimte openlaat om de oorlog alsnog te steunen, en zo toch nog een graantje te kunnen meepikken.

Kunnen we dan rekenen op het protest van Frankrijk en Duitsland? Zij hebben zich immers uitgesproken tegen de oorlog en dreigen ermee om nee te stemmen of zich te ont-houden als het tot een stemming komt in de VN. Alhoewel er duidelijk verdeeldheid is in het kapitalistische kamp over de al dan niet wense-lijkheid van een oorlog tegen Irak, denken wij dat deze uitspraken vooral voortkomen uit de enorme druk die er via de anti-oorlogs-beweging op hen wordt uitgeoefend.


In de komende maanden willen we dan ook, met de oprichting van anti-oorlogscommitees op lokaal vlak, de druk verder opvoeren door een krachtsverhouding op te bouwen in de wijken, scholen en werkplaatsen.


Verslag

campagne Dag X op de “STOP USA” betoging van 19 januari

De opkomst op de betoging was onverwacht groot – zo’n 10.000 betogers, vooral jongeren, kwam opdagen. De anti-oorlogsbeweging zit duidelijk in de lift. Voor een groot aantal jongeren was dit de eerste betoging waarin ze meestapten. Op deze betoging hadden we een LSP/IV delegatie en riepen we op om actie te voeren op dag X. Een honderdtal scholieren en studenten, maar ook werkende mensen, gaven hun naam op om een AOC op te zetten, om op die manier Dag X op hun school, … te kunnen voorbereiden. In Brugge, Kortrijk, Gent, Aalst, Eeklo, St-Niklaas, Antwerpen, Turnhout, Mechelen, Leuven, Brussel en Luik bestaan reeds anti-oorlogscomités. Maar we kregen ook namen uit Torhout, Merksem, Aarschot, Vilvoorde, Geel, Hasselt, Geraardsbergen, Beveren, Mons en Charleroi.Anti-oorlogscomite’s!


Wat, wie, hoe en waar?


  1. discussie en debat stimuleren

Er zijn massa’s manieren om de discussie aan te gaan, en zo een debat over de oorlog op gang te brengen. Zo kan je aan je leerkracht moraal/ ge-schiedenis voorstellen om een enquête te organiseren rond de oorlog, en daaruit een debat te organiseren met de voor en tegenstanders van de oorlog. Je kan je leerkracht vragen om een spreker uit te nodigen - we hebben het voorbeeld van Antwerpen, waar we gevraagd zijn door een leerkracht moraal om heel de week in al haar lessen te komen spreken over de anti-oorlogsbeweging.
2. Een anti-oorlogsnetwerk opbouwen

Om dit te organiseren, sta je best niet alleen. Een petitie of een stickerverkoop werkt uit-stekend om zicht te krijgen wie voor of tegen de oorlog is. Je kunt voorstellen om op de speel-plaats van je school een klaag-muur van karton te zetten, waar de scholieren zelf hun kritiek tegen de oorlog op kunnen hangen, je kan de leerlingen-raad overtuigen een debat te organiseren, je kan een wekelijkse muurkrant vers-preiden om je medescholieren op de hoogte te houden,…


3. Welk materiaal

Al ons materiaal - pamfletten, affiches, petities, steunkaartjes, …- kan je downloaden van de website, of je kan contact opnemen met het nationaal secretariaat van de LSP(02/345.61.81/ lspmas@ skynet.be) of met de groepen van Internationaal Verzet of Actief Linkse Studenten in je regio.


4. Welke actie op dag X?

Verschillende acties zijn mo-gelijk. In scholen, wijken, …waar we een sterke inplanting hebben – waar we op heel wat bijval kunnen rekenen - kunnen we beslissen over te gaan tot een scholierenstaking. Op andere plaatsen kan na de lesuren, bijvoorbeeld om 16.30u, op een centrale plaats (grote markt of station) afgesproken worden om een betoging te organiseren.In de scholen/bedrijven zelf kun-nen er ook verschillende initia-tieven genomen worden: een walkout – waarbij we de leerlingen en leerkrachten/ collega’s vragen om gedurende een half uurtje buiten de school te gaan staan, een sit-in – waarbij we allemaal gaan zitten of een die-in (iedereen gaat op de grond liggen) na de speeltijd van 10 minuten, een speech in de refter tijdens de middagpauze,…
Om dit allemaal te doen slagen is het belangrijk op voorhand een draaiboek op te stellen van al wat er op dag x te doen valt. Zo een voorbeeld tot draaiboek zal later deze week op de website beschikbaar zijn.

Activiteitenkalender


7 februari, fakkeltocht St Niklaas, 8 februari: Anti- oorlogsfestival te Antwerpen, 9 februari: betoging tegen de Gats in Brussel, 12 februari: Shipspotting te Antwerpen, 15 februari: nationale betoging in Brussel.

Absolute prioriteit: 15 februari


Op deze betoging willen we een sterke delegatie vormen met Internationaal Verzet en de anti-oorlogscomités. Er zal een kamionet met een geluidsinstallatie aanwezig zijn en politiek animatie. Geef jezelf op om aan deze delegatie deel te nemen!
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina