Vereniging Woningcorporaties Holland RijnlandDovnload 28.34 Kb.
Datum14.08.2016
Grootte28.34 Kb.
Regionale woonruimteverdeling Holland Rijnland

Waar je wil wonen!

Samenwerkingsorgaan
Vereniging
Woningcorporaties

Holland Rijnland

Informatiebulletin van het project Regionale woonruimteverdeling Holland Rijnland

Website Regionale Woonruimteverdeling >>
Aflevering: 8 20 juni 2005


In dit nummer

Korte terugblik

Stand van zaken besluitvorming regio Holland Rijnland

Algemene ledenvergadering VWHR

Stand van zaken Pilot onderzoek

Ontwikkeling Huisstijl

Schema projectplanning

Korte terugblik

In 2006 gaan de woningcorporaties in de regio Holland Rijnland met een nieuw gezamenlijk woonruimteverdeelsysteem de huurwoningen verdelen. Op 27 oktober 2004 zijn de richtlijnen met betrekking tot de inhoud en vorm van het nieuwe woonruimteverdeelsysteem op hoofdlijnen bepaald. Gekozen is voor het ‘Aanbod op Maat’-model met een passieve lotingmodule als bijsturinginstrument. Het nieuwe woonruimteverdeelsysteem heeft als doel meer keuzevrijheid en service te bieden aan de woningzoekenden. Dit wordt onder andere bereikt door het afschaffen van de passendheidsnormen (financieel en woninggootte) en het opheffen van bindingseisen. Daarnaast is als doel gesteld de doorstroming in de woningmarkt te vergroten. Dit wordt bereikt door mensen uit populaire woningen een voordeel te geven wanneer ze gaan verhuizen.


Stand van zaken besluitvorming regio Holland Rijnland

Het Dagelijks Bestuur heeft in haar vergadering van 3 juni jl. de definitieve ontwerp- en Model-"Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2005" en bijbehorende toelichting vastgesteld. In aanloop daarnaar heeft ze kennis genomen van de resultaten van de pilot naar de effecten van "woonwaarde". Daarbij is geconstateerd dat de pilot met de huidige beschikbare informatie en in zijn huidige opzet onvoldoende zekerheid biedt om woonwaarde thans al in te voeren. Woonwaarde lijkt nog steeds een gewenst instrument, maar vraagt een meer gedegen onderzoek en onderbouwing. Hier kan dit jaar parallel aan de invoering van het systeem aan worden gewerkt. Besloten is het Algemeen Bestuur voor te stellen in te stemmen met een meer gedegen en uitgebreid onderzoek, en met het oog op de afronding van de regionale besluitvorming vooralsnog uit te gaan van de volgordecriteria woonduur (voor doorstromers) en inschrijftijd (voor starters).


Het Dagelijks Bestuur past echter tijdens de aanvangfase van het systeem twee beschermende maatregelen toe: om de huidige kansen van starters en senioren te garanderen worden voor senioren specifieke toewijzingscriteria gehanteerd en zal middels labeling 20% van de vrijkomende woningvoorraad bij voorrang worden toegewezen aan starters.
Het Dagelijks Bestuur heeft verder kennisgenomen van de binnengekomen zienswijzen op de ontwerpverordening en het ontwerp-convenant gedurende de inspraakperiode. In de Nota van Beantwoording is de reactie van het Dagelijks Bestuur op de zienswijzen opgenomen. Daarnaast is, vooruitlopend op de definitieve besluitvorming door het Algemeen Bestuur, met betrekking tot het af te sluiten convenant "Woonruimteverdeling Holland Rijnland", de Vereniging van Woningcorporaties Holland Rijnland gemandateerd om per 1 januari 2006 de uitvoering van het woonruimteverdelingsysteem op zich te nemen.
Op 29 juni a.s. vindt over de regionale en lokale (model)-verordening de definitieve besluitvorming plaats in het Algemeen Bestuur.

Algemene ledenvergadering VWHR
Op 6 juni jl. heeft een Algemene Ledenvergadering van de VWHR plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst is gesproken over het pilot onderzoek naar woonwaarde. Hoewel de resultaten van de pilot in eerste instantie niet bemoedigend zijn heeft de ALV ingestemd met het verzoek van de kerngroep om nader aanvullend onderzoek in te stellen naar de werking van woonwaarde. Hier is voor gekozen omdat men nu de beschikking heeft over alle benodigde gegevens en men in dit aanvullende onderzoek meer de nadruk wil leggen op de werking van verhuisbewegingen die woonwaarde kan inzetten. Op basis van dit aanvullende onderzoek zullen de betrokken partijen hun definitieve oordeel vellen. Andere bespreekpunten waren de selectieprocedures voor de leveranciers van het woonruimteverdeelsysteem, de naam van het wrv-systeem en de tariefstelling voor de (her)inschrijfkosten. Over genoemde punten zal in de vergadering van 4 juli a.s. definitieve besluitvorming plaatsvinden.
Stand van zaken Pilot onderzoek

Het pilot onderzoek dat in eerste instantie is uitgevoerd was beperkt tot een vergelijkend onderzoek naar het verschil in volgordebepalingen tussen de huidige wrv-systemen en de nieuw ontworpen systematiek. Hoe ziet de rangorde van een bestaande volgordebepaling eruit in de huidige systematiek en hoe ziet deze rangorde eruit (bij dezelfde reacties) wanneer je deze bepaalt o.b.v de nieuwe systematiek met inschrijfwaarde (inschrijftijd plus woonwaarde)?


Analyses zijn uitgevoerd o.b.v historische gegevens. Hierbij kon het onderzoeksbestand nog niet gevuld worden met gegevens van de Duin & Bollenstreek. Inmiddels zijn ook deze gegevens boven water en kunnen we met deze gegevens aan de slag in een tweede, aanvullende analyse. Het resultaat uit de eerste analyse is dat starters altijd achteraan in de rangorde staan en dat de doorstromers met veel woonwaarde bovenaan komen. De huurders met weinig woonwaarde eindigden daar tussen in.
Deze redenering is wellicht te kort door de bocht. Door de invoering van woonwaarde willen we immers doorstroming stimuleren en lange verhuisketens veroorzaken waardoor er naar verwachting meer woningen voor starters vrij zouden komen. Dit laatste is niet onderzocht in de pilot.
Graag wil de ALV van de VWHR een onderzoeksbureau inzetten en hen laten onderzoeken of de verhuisstromen op gang komen zoals verwacht en welke effecten dit heeft op bepaalde doelgroepen. Voor dit vraagstuk is het onderzoeksbureau OTB benaderd. Zij hebben laten weten dat zij geen uitspraken denken te kunnen doen over toekomstige verhuisstromen na het invoeren van ‘woonwaarde’ en daarmee niet te kunnen voldoen aan de onderzoeksvraag. Het onderzoeksbureau Rigo is ook gevraagd hierover na te denken. Zij brengen begin week 25 een voorstel uit.

Ontwikkeling Huisstijl

De eerste ronde voor de selectie van de huisstijlleverancier is in werking gezet. Inmiddels zijn 5 offertes ontvangen. Op basis van de offertes en de referenties, zijn 3 bureaus uitgenodigd om te komen presenteren op 20 juni a.s. Deze bureaus zijn: Pepperstream (www.pepperstream.nl), Bytesize (www.bytesize.nl) en Syndicat (www.syndicat.nl). Na de presentaties wordt een definitieve keuze gemaakt. Bij de presentaties zijn in ieder geval aanwezig: Lex de Boer (directeur Portaal Leiden), Joost Maas (Portaal Leiden), Maroes Albers en Nanda Deen (QplusO). Met de werkgroep automatisering, die zich gaan buigen over het functioneel ontwerp van de website, is afgesproken dat wij uiterlijk 26 juni de definitieve huisstijlleverancier aanleveren.Schema projectplanning


Datum


Wat

Door wie

20-6


Presentaties huisstijlleveranciers

Werkgroep huisstijl

23-66

Beleidsoverleg Hoofden Wonen


Hoofden Wonen regio Holland Rijnland

23-6

Bijeenkomst systeembeheerders

Systeembeheerders corporaties


29-6

Besluitvorming regionale en modelverordening

Goedkeuren ontwerp ConvenantAlgemeen Bestuur Holland Rijnland

4-7

ALV vergadering VWHR

Leden VWHR


Voor 30/9

Vaststellen verordening 5 gemeenten

Oplevering systeem5 gemeenten

VWHR


Oktober

 


Sluiten Convenant Regioverhuurders 

 


Dagelijks Bestuur Holland Rijnland en

Verhuurders(soc. en part.)1 januari

Nieuwe systeem van start; start overgangsperiode

 


Begin april

Start nieuwe systeem; toewijzing volgens nieuwe verdeelregels
Raadpleeg voor meer informatie de website http://service.qpluso.nl/HollandRijnland.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina