Vergadering: Algemeen Bestuur DatumDovnload 72.63 Kb.
Datum19.08.2016
Grootte72.63 Kb.

Vergadering:

Algemeen Bestuur


Datum:

[datum en tijd]

Agendapunt:

[agendapuntnummer]


Kenmerk:

[kenmerknummer]

CONCEPT

Portefeuillehouder: J. Wienen

Onderwerp:

Herijking AB-verdeelbesluit juni 2005 en vaststellen AB-verdeelbesluit oktober 2007Voorstel/Besluit:

 1. Vaststellen van het AB-verdeelbesluit oktober 2007, met daarin:

 1. Vasthouden van de door het Algemeen Bestuur in juni 2005 vastgestelde ver­deel­sleutel: uitleg (1) : overig binnenstedelijk (3): herstructurering (5);

 2. Moment uitbetaling en herverdeling van de Besluit Locatie gebonden Subsidie 2005 (BLS)-gelden aan het eind van de bouwperiode 2005-2009. Na ontvangst van alle voor­schotten en afrekeningen van de provincie aan Holland Rijnland zal worden over­ge­gaan tot uitbetaling. De subsidieverstrekking zal plaatsvinden over de daad­wer­ke­lijk gerealiseerde woningen per gemeente met inachtneming van het AB-ver­deel­besluit oktober 2007;

 3. De criteria voor verdeling van de knelpuntenpot, te weten:

  • een project kan aanspraak maken op de knelpuntenpot indien het betreft de herstructurering van glastuinbouw of bedrijventerreinen naar woningbouw en,

  • een project volgens het AB-verdeelbesluit oktober 2007 valt binnen de cate­go­rie overige binnenstedelijk of uitleg en,

  • verwerving van opstallen noodzakelijk is voor de realisering van woningbouw en,

  • het project een bijdrage levert aan de regionale woningbouwopgave van mini­maal 20 woningen;

  • waarbij het beschikbare budget gelijk wordt verdeeld over de woningen die aan de criteria voldoen, en met maximaal de bijdrage voor her­struc­tu­re­ring (in casu de wegingsfactor 5).

 4. Het bijgevoegde beheersprotocol BLS Holland Rijnland, inhoudende de richtlijnen voor ontvangst en herverdeling van de BLS gelden.
 1. Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland mandateren om, aan het einde van de subsidie­periode (na 2009) en volgens de eerder genoemde criteria, de knelpuntenpot te verdelen.
 1. Kennisnemen van de geactualiseerde woningbouwplanning tot 2009 en indicatie van de verdeling van de BLS gelden per gemeente aan het einde van de bouwperiode 2005-2009.Toelichting:

Geschiedenis


Zoals u bekend is in december 2004 het Convenant Woningbouwafspraken 2005-2009 onder­te­kend door de minister van VROM, de provincie Zuid-Holland, de regio Holland Rijnland en de gemeente Leiden. Partijen hebben afgesproken dat in het gebied van Holland Rijnland in de periode 2005 tot 2010 in totaal 14.620 woningen gerealiseerd worden. VROM heeft toegezegd in het kader van het Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS) een totaal bedrag van € 24 miljoen als stimuleringsgelden beschikbaar te stellen aan de producerende gemeenten. Deze BLS-gelden worden, omdat Holland Rijnland geen WGR-plus regio is, door het Rijk via de provincie beschikbaar gesteld. In nauw overleg met de provincie heeft dit geresulteerd in de vaststelling van de subsidiegrondslag, respectievelijk verdeling van de beschikbaar ko­men­de gelden over de gemeenten door het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland op 29 juni 2005. De door het Algemeen Bestuur (juni 2005) vastgestelde subsidieverdeling is o.a. gebaseerd op:


 • De hardheid van de locaties. De bouwlocaties van de gemeenten zijn geïnventariseerd en beoordeeld op de hardheid, dat wil zeggen dat ze voor 2010 worden opgeleverd;

 • De ligging en de soort locaties (herstructurering van woningen, overig binnenstedelijk en uitleg). Gedachtegang daarbij is dat hoe moeilijker een locatie te ontwikkelen is, des te meer stimuleringsgeld er nodig is. Bovendien wordt uit het oogpunt van sprei­ding van kwantiteit en kwaliteit prioriteit gegeven aan binnenstedelijke her­struc­tu­re­ring. Dit leidt tot een gewogen verdeling van de subsidies in de verhouding uitleg (1) : overig binnenstedelijke locaties (3) : herstructurering (5). [1:3:5]

 • Voor andere lastige projecten, zoals glastuinbouwlocaties, is een knelpuntenpot voor­zien. Mocht halverwege de periode, in casu 2007, blijken dat dergelijke locaties tijdig te ontwikkelen zijn, mits er een extra financiële stimulans is, dan kunnen gemeenten daar­op een beroep doen.

 • Herijking in juni 2007. Halverwege de periode moet worden bezien of de productie op koers ligt, of de knelpuntenpot moet worden aangesproken voor bepaalde projecten en of er aanleiding is om de nog niet bestede middelen op een andere manier te her­ver­delen. Dit alles met het oog om de 14.620 woningen te hebben toegevoegd voor 2010.Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de provincie de uitgangspunten van het AB-besluit zou meenemen in haar provinciale verordening. In oktober 2006 is de provinciale subsidie­ver­or­de­ning vastgesteld. In tegenstelling tot hetgeen eerder in ambtelijk overleg was besproken, zijn de uitgangspunten van het AB-verdeelbesluit juni 2005 niet door de provincie over­ge­no­men. In de subsidieverordening zijn een aantal elementen opgenomen die consequenties heb­ben voor de verdeling van de gelden via Holland Rijnland aan de gemeenten:

 • De eerste betaling door de provincie aan Holland Rijnland zal pas eind 2007 plaats vinden;

 • De provincie zal gaan werken voor voorschotten van maximaal 60%, pas bij daad­wer­ke­lijk realisatie zal een jaar later de eindafrekening plaatsvinden;

 • Bij het niet realiseren van de vooraf opgegeven jaarlijkse productie zal de provincie een strafkorting instellen. Als bijvoorbeeld in 2007 een productie van 55% ge­reali­seerd wordt, zal de provincie voor 2008 een voorschot overmaken van 55% i.p.v. 60%.

 • De provincie eist een realisatie van 30% sociale woningen voor de regio.

 • De provincie zal de gelden (voorschotten en (eind)afrekening overmaken aan de af­zon­der­lijke gemeente. Inmiddels is met de provincie en de gemeenten afgesproken, dat de subsidiegelden toch centraal ter verdeling worden overgemaakt aan Holland Rijnland.

Op 11 april 2007 is in het extra portefeuillehoudersoverleg Ruimte (PHO Ruimte) een pre­sen­ta­tie gegeven om de betreffende risico’s en consequenties inzichtelijk te maken als het AB-verdeel­besluit juni 2005 onverkort wordt uitgevoerd onder de regels van de later vast­ge­stel­de, maar leidende provinciale subsidieverordening. Ook is gesproken over een mogelijke op­los­sings­richting om deze gevolgen in te perken.Risico’s en consequenties


Risico’s en consequenties bij het vasthouden aan de AB-verdeelbesluit juni 2005 en uit­be­ta­ling en herverdeling per jaar:


 • De verhouding tussen de categorieën herstructurering, overige binnenstedelijk en uit­leg verschilt per jaar (het ene jaar worden bijvoorbeeld meer woningen gerealiseerd in her­struc­tureringsgebieden dan het andere jaar). Hierdoor zal de hoogte jaarlijkse subsidie-uitkering per categorie ook fluctueren. Gevolg is dat een gemeente voor jaar x een lager subsidiebedrag per herstructureringswoning ontvangt dan jaar y.

 • Als de gemeenten samen een te optimistische planning opgeven dan ze daadwerkelijk zullen realiseren zal de provincie een strafkorting toepassen. Hierdoor zal Holland Rijnland in het volgende jaar (x+1) een lager voorschot ontvangen van de provincie, waar­door de voor dat jaar uit te keren subsidie per categorie ook lager is. Goed pres­te­ren­de gemeenten ontvangen in het jaar x+1 dan dus minder subsidie. Als de totale op­ga­ven dus niet wordt gehaald, dan krijgt de goed presterende gemeente dus ook min­der.
 • Als uit de totale opgegeven woningbouwproductie van de gemeenten blijkt dat binnen de regio minder dan 30% sociale woningen worden gerealiseerd, de provincie kan be­slui­ten de totale subsidie voor de regio te weigeren.

Goed presterende gemeenten zullen bij een dergelijke manier van uitbetalen per saldo dus minder subsidie ontvangen dan waar zij volgens het AB-verdeelbesluit juni 2005 en de toen opgegeven woningbouwproductie op zouden hebben mogen rekenen.Moment uitbetaling


Om bovenstaande risico’s te kunnen ondervangen is tijdens het PHO van 11 april 2007 voor­gesteld om pas tot uitbetaling en herverdeling over te gaan aan het einde van de bouw­perio­de 2005-2009 na ontvangst van alle voorschotten en afrekeningen en wel over de daad­wer­ke­lijk gerealiseerde woningen per gemeente met inachtneming van het AB-verdeelbesluit oktober 2007. Aan het einde van de bouwperiode zal een nieuwe en definitieve berekening, uit­gaan­de van het AB-verdeelbesluit oktober 2007, plaatsvinden voor de herverdeling van de gelden volgens de door het AB vastgestelde verdeelsleutel (1:3:5). Bij deze definitieve bere­ke­ning zal tevens de door Holland Rijnland ontvangen rente (minus de uitvoeringskosten van Holland Rijnland) over de subsidie worden meegenomen in de herverdeling.
Het PHO ruimte van 11 mei 2007 heeft het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland positief ge­advi­seerd op een dergelijke manier van uitbetalen.

Knelpuntenpot


In het AB-verdeelbesluit juni 2005 is voorzien in een knelpuntenpot van 10% van de te ont­van­gen Besluit Locatiegebonden Subsidie gelden (BLS), maximaal € 2.407.914,-. In dit ver­deel­besluit zijn echter geen concrete criteria opgenomen hoe met deze knelpuntenpot moet worden omgegaan. Hierover het volgende:

Ten eerste moet de vraag beantwoord worden wat een knelpunt is (in de zin van het AB-verdeel­besluit juni 2005). In het AB van juni 2005 is bepaald dat de knelpuntenpot bedoeld is als mogelijke extra financiële voorziening voor lastige projecten, zoals in ieder geval de her­struc­turering van glastuinbouw naar nieuwbouwwoningen. Verder in aanmerking zouden kun­nen komen, projecten die voorzien in de herstructurering van bedrijventerreinen naar woning­bouw. Niet zullen als knelpunt worden gerekend bijvoorbeeld kosten die logischerwijs zijn toe te rekenen aan projectontwikkeling, zoals ontsluitingswegen en onrendabele top van sociale wo­nin­gen, en kosten die voortvloeien uit de door de gemeente neergelegde specifieke eisen ten aanzien van nieuwbouwwoningen, zoals bijvoorbeeld de parkeereis en stedenbouwkundige rand­voorwaarden (zie ook bijlage 1).


Samenvattend leidt dit tot de volgende criteria:

Een project kan aanspraak maken op knelpunten pot indien: 1. Het betreft de herstructurering van glastuinbouw naar woningbouw of de her­struc­tu­re­ring van bedrijventerreinen naar woningbouw en; 

 2. Een project volgens het AB-verdeelbesluit oktober 2007 valt binnen de categorie overig binnenstedelijk of uitleg, en;

 3. Verwerving en sloop van opstallen noodzakelijk is voor de realisering van woningbouw, en;

 4. Het project een bijdrage levert aan de realisering van de regionale woningbouwopgave 2005-2009 (14.620 woningen) met minimaal 20 woningen.

Indien een project aan alle bovenstaande criteria voldoet kan de oorspronkelijke BLS subsidie met een bijdrage vanuit de knelpuntenpot, verhoogd worden tot maximaal de bijdrage voor herstructurering (in casu de wegingsfactor 5). De beschikbare middelen worden gelijk ver­deeld over de woningen die in aanmerking komen voor de knelpuntenpot. Het totaal bedrag van de knelpuntenpot geldt bij de verdeling als totaal subsidieplafond.


N.B. Herstructurering wordt hier niet genoemd omdat het AB-verdeelbesluit juni 2005 al rekening houdt met de moeilijkheidsgraad van een dergelijke ontwikkeling.1

Mandatering Dagelijks Bestuur Holland Rijnland


De knelpuntenpot zal, net als de overige BLS-gelden, worden verdeeld aan het einde van de subsidieperiode (na 2009), als alle voorschotten en afrekeningen zijn ontvangen (zie ook mo­ment uitbetaling). De Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland zal gemandateerd zijn om de knel­pun­tenpot te verdelen binnen de door het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland, vast­ge­stelde criteria (zie hierboven). De verdeling zal plaatsvinden over de door de gemeente in­ge­diende en op basis van de criteria goedgekeurde aanvragen naar de knelpuntenpot.

BLS beheersprotocol


In de bijgevoegde BLS beheersprotocol (bijlage 2) zijn de richtlijnen opgenomen voor me name Holland Rijnland, betreffende de ontvangst en herverdeling van BLS gelden. De uit­be­ta­lings­variant zoals hierboven beschreven is verder uitgewerkt. Tevens zijn ook de criteria voor de verdeling van de knelpuntenpot hierin opgenomen.

Actualisatie woningbouwgegevens en indicatie subsidieverdeling


Tot 14 juni 2007 is de meest recente woningbouwplanning van de 12 gemeenten door­ge­ge­ven aan Holland Rijnland. De tijdens het AB van juni 2005 vastgestelde verdelingssystematiek is hierin gehandhaafd. Dat wil zeggen dat er gerekend is met een gewogen verdeling van de subsidie in de verhouding uitleg (1) : overig binnenstedelijk (3) : herstructurering (5).
Van de totale woningbouwproductie zal 30% in de sociale sector worden gerealiseerd. 2
Onderstaande tabel (d.d. 14/6/2007) geeft een indicatie van de verdeling van de subsidie per gemeente aan het einde van de subsidieperiode (2010-2011).

 

herstruc-turering

% herstruc-turering

overig nieuw-bouw binnensted.

% overig nieuw-bouw binnensted.

Nieuw-bouw uitleg

% uitleg

nieuw-bouw totaal capa-citeit

% nieuw- bouw pro-ductie

absoluut aandeel taakstelling

verdeling

Alkemade

5

0,7%

640

95,4%

26

3,9%

671

4,4%

647

€ 1.107.642

Hillegom

154

17,5%

423

48,0%

304

34,5%

881

5,8%

849

€ 1.316.694

Katwijk

300

15,4%

864

44,3%

787

40,3%

1.951

12,9%

1.881

€ 2.741.849

Leiden

591

18,3%

1.716

53,0%

929

28,7%

3.236

21,3%

3.120

€ 5.075.708

Leiderdorp

106

14,3%

319

42,9%

318

42,8%

743

4,9%

716

€ 1.014.355

Lisse

90

20,1%

321

71,8%

36

8,1%

447

2,9%

431

€ 814.294

Noordwijk

234

15,8%

365

24,7%

879

59,5%

1.478

9,7%

1.425

€ 1.766.832

N'wijkerhout

299

35,9%

51

6,1%

483

58,0%

833

5,5%

803

€ 1.197.557

Oegstgeest

214

12,6%

419

24,6%

1.067

62,8%

1.700

11,2%

1.639

€ 1.907.324

Teylingen

578

37,0%

481

30,8%

504

32,2%

1.563

10,3%

1.507

€ 2.718.246

Voorschoten

158

11,8%

199

14,9%

977

73,2%

1.334

8,8%

1.286

€ 1.328.496

Zoeterwoude

118

36%

208

64%

0

0,0%

326

2,1%

314

€ 682.231

totaal

2847

18,8%

6.006

39,6%

6.310

41,6%

15.163

100,0%

14.620

€ 21.671.226

knelpuntenpot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 2.407.914

Bijlage 3: AB-verdeelbesluit juni 2005


Ter informatie wordt verwezen naar bijlage 3: het AB-verdeelbesluit juni 2005

1 In het BLS beheersprotocol is daarnaast opgenomen dat nooit meer subsidie verkregen kan worden dan voor een herstructureringswoning.

De oorspronkelijke verdeling blijft overeind. De bijdrage uit de knelpuntenpot is een aanvulling op de ‘normale’ subsidie. Het eventuele restant van de knelpuntenpot zal in de totaalsom worden meegenomen en naar rato (herstructurering, overig binnenstedelijk, uitleg, 5:3:1) worden verdeeld.2 De productie van 30% sociaal is een eis van de provincie Zuid-Holland o.b.v. de provinciale woonvisie. Daarnaast wordt deze eis door de provincie gehanteerd bij de toekenning van de BLS subsidie.


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina