Vergelijking Boeddha/ChristusDovnload 48.1 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte48.1 Kb.

NAAM KLAS:

  1. Vergelijking Boeddha/Christus
2.2.


BOEDDHA

CHRISTUS

1

Boeddha is geen eigennaam, maar een religieuze titel met een symbolische betekenis. Boeddha betekent de Verlichte, de Ontwaakte.


Christus is ook geen eigennaam, maar een religieuze titel met een symbolische betekenis. Christus betekent de Gezalfde (in het Hebreeuws: Messias).

2

Volgens de traditie was de naam van Boeddha Siddharta Gautama. Hij was een prins, zoon van een vorst uit India. Hij was dus van rijke afkomst en was voorbestemd om zijn vader als koning op te volgen.

Volgens de traditie was de naam van Christus Jezus (in het Hebreeuws: Jesjoeah), afkomstig van Nazareth, geboren uit een Joodse vrouw genaamd Maria (in het Hebreeuws Myriam). Zijn vader heette Jozef en was timmerman. Jezus zou dus van gewone afkomst zijn.

3

Over zijn geboorte en jeugd bestaan talrijke legenden en geloofsverhalen. Historisch weten we echter weinig met zekerheid.

Over zijn geboorte en jeugd bestaan talrijke legenden en geloofsverhalen. Historisch weten we echter weinig met zekerheid.

4

Siddharta maakte in zijn leven een radicale ommekeer mee. Hij zegde zijn leven van rijkdom en weelde vaarwel om als een asceet te gaan leven. Hij deed afstand van bezit en macht.

Jezus koos geen leven van rijkdom en macht. Hij leefde als een (joodse) profeet die een religieuze boodschap bracht.

5

Siddharta groeide op in een hindoeïstische cultuur. Hij nam echter afstand van het hindoeïsme. De offercultus van de Brahmanen en het kastensysteem verwierp hij.

Jezus groeide op in een joodse cultuur. Hij wou terugkeren naar de bron van de Torah, de Joodse Wet. Maar zijn interpretatie van de Wet deed hem in aanvaring komen met Sadduceeën en Farizeeën.

6

Hij trok rond om zijn leer uiteen te zetten. Hij kreeg leerlingen rond zich. Hij stichtte een sangha, d.i. een kloostergemeenschap met bhikku's (dit zijn monniken).

Hij trok rond als een rabbi (leermeester) die leerlingen rond zich verzamelde: de apostelen.

7

Hij verkondigde een leer van verlossing of bevrijding. Bevrijd van lijden en dood bereikt de mens het nirvana.

Hij verkondigde een boodschap van verlossing of bevrijding van het kwaad. Hij kondigde de komst aan van het Rijk Gods.

8

De waardenbeleving van Boeddha wordt gekenmerkt door waarden als mededogen met alle levende wezens.

De waardenbeleving van Jezus wordt gekenmerkt door waarden als liefde tot God en de naastenliefde, de armsten in het bijzonder

9

Boeddha riep de mensen op anders te gaan leven. Hij nodigde ze uit "in de stroom te stappen" (shradda)

Jezus riep de mensen op anders te gaan leven. Hij nodigde ze uit zich te bekeren (metanoia)

10

Aan Boeddha worden tal van wonderen toegeschreven. Ook heeft hij volgens de overleveringen genezingen verricht.

Aan Jezus worden tal van wonderen toegeschreven. Ook heeft hij volgens de overlevering genezingen verricht.

11

Boeddha heeft tijdens zijn leven de sangha opgericht: de boeddhistische kloostergemeenschap of sangha

De kerk is pas nà Jezus' kruisdood ontstaan vanuit het verrijzenisgeloof van zijn leerlingen.

12

Boeddha heeft geen geschriften nagelaten. Verhalen over hem dateren van lang na zijn dood. De tipitaka ('de drie korven') zijn pas na mondelinge overlevering op schrift gesteld.


Jezus heeft geen geschriften nagelaten. Verhalen over hem dateren van lang na zijn dood. De evangelies zijn pas na mondelinge overlevering op schrift gesteld.

13

Boeddha stierf na vele jaren van prediking op hoge ouderdom een natuurlijke dood. Zijn volgelingen zeggen dat hij het nirvana is binnengegaan.

Jezus stierf na slechts enkele jaren prediking een gewelddadige dood op een Romeins kruis, terechtgesteld als een politieke oproerkraaier. Zijn volgelingen zeggen dat hij verrezen is, dat God hem uit de dood heeft opgewekt.

14

Typisch voor Boeddha is zijn leer over de verlossing uit het lijden. Zijn verlichting geeft Siddharta zijn spirituele kracht.

Typisch voor Jezus is zijn verkondiging over de liefde van God voor de mensen. Zelf gebruikte hij voor God de titel "Vader" (Aramese woord 'abba' betekent 'papa'). Zijn innige godsverbondenheid geeft Jezus zijn spirituele kracht.

15

Tot op vandaag leven volgelingen vanuit dezelfde inspiratie en is Boeddha een spirituele gids op hun levensweg;

Tot op vandaag leven volgelingen vanuit dezelfde inspiratie en is Christus een spirituele gids op hun levensweg;

16

Boeddha is een 'voorwerp' van verering en aanbidding geworden en er zijn tal van tempels en stoepa’s gebouwd waarin Boeddha wordt aanbeden.

Christus is een 'voorwerp' van verering en aanbidding geworden en er zijn tal van kerken gebouwd waarin Christus wordt aanbeden.

17

Elke mens kan een 'boeddha' of 'verlichte' worden als hij de leer van Boeddha volgt.

Elke mens is geroepen om de levensweg van Christus na te volgen en God en de medemens te beminnen. Dan vindt de mens het echte leven en het echte geluk.

18

Het boeddhisme verspreidde zich in Azië tot ver buiten zijn land van oorsprong (India) tot in China en Japan. Heden ten dage leven er boeddhisten over heel de wereld verspreid.

Het christendom verspreidde zich over heel het Middellandse Zeegebied tot ver buiten zijn land van oorsprong (Palestina). Heden ten dage leven er christenen over heel de wereld verspreid.

19

Het boeddhisme heeft zich vertakt tot verschillende stromingen (Hinayana, Mahayana, Tantrisch boeddhisme enz.)

Het christendom heeft zich vertakt tot verschillende stromingen (Rooms-katholieke kerk, Orthodoxe kerken, protestante kerken, Anglikaanse kerken, enz.)

20

Het boeddhisme streeft in onze tijd wereldwijd naar een spiritualiteit van universele waarden van mededogen en geweldloosheid;

Het christendom streeft in onze tijd wereldwijd naar een spiritualiteit van universele waarden van liefde en gerechtigheid.

21

Er bestaat in onze tijd een vruchtbare uitwisseling tussen boeddhisten en christenen. Er zijn mensen die zich een christelijke boeddhist noemen en anderen die zich een boeddhistisch christen noemen. Beide levensbeschouwingen pleiten voor een interreligieuze dialoog. Toch benadrukken beide levensbeschouwingen dat kennismaking met de spiritualiteit van de andere levensbeschouwing de eigen levensbeschouwing verdiept. Geen van beide levensbeschouwingen pleit voor 'overlopers'. Integendeel. Zeldzaam zijn de conflicten tussen christenen en boeddhisten (zeker als je het vergelijkt met joden en moslims). Dit heeft ongetwijfeld veel met het verdraagzame karakter van het boeddhisme te maken. Het boeddhisme wordt gekenmerkt door een respect voor andere godsdiensten. Maar merk op: in strikte zin is het boeddhisme geen godsdienst te noemen omdat het geen godsgeloof heeft.

OPDRACHT BIJ DE VERGELIJKING TUSSEN BOEDDHA EN CHRISTUS    1. Opvallend veel gelijkenissen

Boeddha en Christus waren twee grote religieuze figuren. Wereldwijd leven in hun spoor vandaag nog miljoenen mensen. Noem 5 duidelijke parallellen (= overeenkomsten, gelijkenissen) tussen beide figuren.
1.


2.


3.


4.


5.
2.3.Cultureel verschillend, maar fundamenteel toch gelijk

Er zijn heel wat verschillen tussen Boeddha en Christus die te verklaren zijn door het feit dat ze leefden in een andere cultuur en in een andere tijd. Bij nader inzien blijkt dan dat – afgezien van het culturele verschil – het fundamenteel eigenlijk om hetzelfde gaat.
Boeddha leefde in een __________________________________ cultuur zowat _________________ jaar geleden.

Christus leefde in een _________________________________ cultuur zowat ___________________ jaar geleden. Dit wil zeggen: zowat 500 jaar [schrap wat niet past] later/vroeger dan Boeddha

Wanneer je de kern van de zaak bekijkt – en dus de verschillende cultuur en tijd relativeert – blijken de overeenkomsten tussen beide religieuze figuren nog veel groter te zijn.

Een voorbeeld: Siddhartha Gautama kwam in aanvaring met het hindoeïsme, Jezus van Nazareth kwam in conflict met het jodendom. De ene kreeg het aan de stok met de Brahmanen, de andere met de Sadduceeën en Farizeeën. Verschillend uiteraard, maar fundamenteel gelijk: beiden kwamen in conflict binnen hun eigen godsdienstige cultuur en namen afstand van een aantal praktijken binnen hun godsdienst. Beiden werden zo religieuze hervormers van hun eigen godsdienst. Beiden werden zo onbedoeld ook 'stichters' van een nieuwe wereldgodsdienst.Noem 5 culturele verschillen en duid de fundamentele overeenkomst aan.

B
verschil
oeddha
ENERZIJDS

Christus
ANDERZIJDS

fundamentele overeenkomst

2.4.Verschillen tussen Boeddha en Christus

Hoe groot de parallellen ook zijn, toch zijn er ook opvallende verschillen, waaronder enkele fundamentele verschillen. Duid 5 verschillen aan, waaronder ook het meest fundamentele verschil.
BOEDDHA (boeddhisme)

CHRISTUS (christendom)


godsdienst T6 Ontmoeting christendom – boeddhisme  Geert Vervaele
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina