Vergunning: drank- en horecawetDovnload 25.03 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte25.03 Kb.

powerpluswatermarkobject357831064
Directie Dienstverlening

Vergunningen en Voorzieningen


VERGUNNING:

DRANK- EN HORECAWET

Nummer: DV14DH1831

De burgemeester van Breda;

gelet op artikel 3 van de Drank- en Horecawet;


besluit aan
St.Sociaal Cultureel Centr.de Pekhoeve

Dorpstraat 94

4851 CN Ulvenhout


Stadskantoor

Claudius Prinsenlaan 10

Postbus 90156, 4800 RH Breda

Telefoon 14 076

Fax (076) 529 32 39

contact@breda.nl


Bereikbaarheid

Vanaf Breda CS: 10 minuten lopen,

Buslijnen: 8, 10, 11, 12, 131, 401

Datum Besluit :


Datum verzending :

vergunning te verlenen voor het uitoefenen van hetHORECABEDRIJF

in de inrichting, gevestigd in het perceel Dorpstraat 94, 4851 CN Ulvenhout


de vergunning geldt voor de volgende lokaliteiten en terrassen:
Beneden lokaliteit SCC de Pekhoeve oppervlakte 446 m2

Beneden lokaliteit Boerderij de Pekhoeve oppervlakte 250 m2

Terras Pekhoeve terrein oppervlakte 14.200 m2

Ter voorkoming van ongewenste mededinging door het verstrekken van alcoholhoudende drank verbind ik aan deze vergunning het volgende voorschrift: het is niet toegestaan de mogelijkheid te bieden voor het houden van bijeenkomsten van persoonlijke aard, zoals bruiloften en partijen, dan wel dit openlijk aan te prijzen.


Hoogachtend,
de burgemeester van Breda,

namens deze,

Medewerker beleid & advies

J. Aarts.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, beroep instellen bij de rechtbank, sector bestuursrecht, te Breda. Voor het instellen van beroep is in het algemeen een griffierecht verschuldigd.
DRANK- EN HORECAWET
Aanhangsel bij de vergunning voor het uitoefenen van het horecabedrijf
St.Sociaal Cultureel Centr.de Pekhoeve

T.a.v. de heer A.P.M. van Etten, Dorpstraat 94, 4851 CN UlvenhoutGemeente Breda


Datum drank- en horecavergunning artikel 3:
Kenmerk drank- en horecavergunning artikel 3: DV14DH1831Leidinggevende I
Naam en voornamen: De Koning-Baremans Anna Wilhelmina Maria

Geboortedatum: 5 februari 1960

Geboorteplaats: Breda


Leidinggevende II
Naam en voornamen: Adrianus Marinus Franciscus Timmermans

Geboortedatum: 02-01-1972

Geboorteplaats: Nieuw Ginneken


Datum en stempel Gemeente Breda:In acht te nemen bepalingen
Nu u in het bezit bent van een Drank- en Horecavergunning, is een groot aantal wettelijke bepalingen voor u van belang. De meest belangrijke bepalingen heb ik, in vereenvoudigde vorm, voor u bij elkaar gezet. Wilt u over één of meer bepalingen verdere informatie, dan kunt u daarvoor terecht bij de Afd. Vergunningen en Voorzienin­gen via telefoonnummer 14 076.
Vanuit landelijke wetgeving zijn er wettelijke bepalingen die voortvloeien uit de Drank- en Horecawet. Deze kunt u raadplegen via www.wetten.nl. De belangrijkste zijn;

1. Verbod op kleinhandel (art. 14 en 15).

2. Verbod op een automaat waaruit zelfstandig alcoholhoudende dranken kunnen worden gehaald (art. 16).

3. Verbod op gelijktijdig tappen en slijten (art. 14).

4. Verbod om vanuit de horeca-inrichting alcoholhoudende drank voor gebruik elders dan ter plaatse te verstrekken (art. 13).

5. Personen, die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren, mogen niet in de vergunningslokaliteit(en) aanwezig zijn (art. 20).

6. Alcoholhoudende drank mag alleen worden verstrekt in de lokaliteit(en) vermeld in de vergunning. Hieronder valt ook het terras. Voor het plaatsen van terrasmeubilair is in bepaalde gevallen een terras­vergunning nodig. Ook deze kan aangevraagd worden bij de Afd. Vergunningen en Voorzieningen via telefoonnummer 14 076.

7. Personen beneden de leeftijd van 16 jaar mogen niet werkzaam zijn in de vergunningslokaliteiten (art. 24, lid 2).

8. Aan personen beneden de leeftijd van 18 jaar mag geen alcohol worden verstrekt (art. 20).

9. Een Drank- en Horecavergunning kan worden ingetrokken indien (art. 31):

a. als onjuiste gegevens zijn verstrekt of overlegd voor het verlenen van de vergunning;

b. niet langer wordt voldaan aan de inrichtingseisen;

c. indien een persoon als leidinggevende optreedt die niet op de vergunning is vermeld;

d. zich feiten in de inrichting hebben voorgedaan die bij het van kracht blijven van de vergunning gevaar zou opleveren voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid;

e. indien na verandering van de vergunningslokaliteiten geen verzoek is gedaan tot wijziging van de vergunning.

10. Een Drank- en Horecavergunning vervalt indien (art. 32):

a. van de vergunning geen gebruik is gemaakt binnen zes maanden na het van kracht worden van de vergunning;

b. de vergunning gedurende één jaar niet is gebruikt anders dan wegens overmacht;

c. een nieuwe vergunning is verleend ter vervanging van een eerdere vergunning.

11. Een nieuwe vergunning moet worden aangevraagd indien:

a. het bedrijf wordt verplaatst naar een andere inrichting;

b. een nieuwe lokaliteit bij de bestaande inrichting wordt gevoegd;

c. er een wijziging plaatsvindt in de ondernemingsvorm;

d. een nieuwe leidinggevende in het bedrijf gaat functioneren.

Daarnaast zijn er vanuit Bredase wetgeving, de Drank- en Horecaverordening en beleidsregels zoals ontheffing nachtzaak en paracommercieel, een aantal bepalingen. Deze kunt u raadplegen via www.breda.nl. De belangrijkste zijn:

12. Het is verboden om sterke drank te verstrekken in een inrichting die (of waarvan een onderdeel) uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is:

a. voor het verkopen van geringe eetwaren (bijvoorbeeld snackbar);

b. voor het geven van onderwijs;

c. bij jeugdorganisaties of -instellingen;

d. bij sportorganisaties of -instellingen;

e. bij personen beneden de leeftijd van 21 jaar;

f. als gemeenschapshuis c.q. -accommodatie.

13. Voor de horeca-inrichtingen gelden de volgende openingstijden:

a. Voor regulier horecabedrijf/inrichting: maandag tot en met zondag van 07.00-02.00 uur.

b. Nachtzaak: maandag tot en met zondag van 07.00-04.00 uur

Voor een nachtzaak moet een ontheffing aangevraagd worden. Ontheffingen zijn slechts mogelijk in een beperkt gebied (uitgaansgebied) en er gelden voorschriften en beperkingen.14. De op de vergunning vermelde persoonsgegevens worden opgenomen in de persoonsregistratie Drank- en Horecawet/- verordening en de Wet op de Kansspelen. Op grond van de Wet bescherming Persoonsgegevens kunt u schriftelijk verzoeken om inzage in de registratie.


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina