Verkeersbesluit Burgemeester en wethouders van de gemeente HeemstedeDovnload 16.95 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte16.95 Kb.
Verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede;


Gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;
Gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 waarin de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders is vastgelegd;
Overwegende:


 • dat de in dit besluit genoemde wegen in beheer zijn bij de gemeente Heemstede;

 • er een convenant “Startprogramma Duurzaam Veilig” is ondertekend door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, de Unie van Waterschappen, het Inter Provinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarin o.a. is opgenomen dat gestreefd wordt naar een uitbreiding van het aantal straten waar een maximumsnelheid van 30 km/h geldt;

 • het college van burgemeester en wethouders op 7 mei 1998 heeft ingestemd met deelname aan dit startprogramma;

 • de commissie verkeer c.a. op 14 mei 1998 zich hiermee akkoord heeft verklaard;

 • de veiligheid op de weg wordt vergroot door een lagere maximumsnelheid en gelijkwaardige kruispunten binnen de 30 km/zone;

 • het langzaam verkeer door een lagere snelheid van het gemotoriseerde verkeer beter wordt beschermd;

 • op de Prinsenlaan de verblijfsfunctie overheerst en dat de stroomfunctie ondergeschikt is;

 • dat de overlast en hinder van het verkeer hierdoor wordt teruggebracht;

 • de aard en de gesteldheid van de genoemde straten zodanig is, dat een maximumsnelheid van 30 km/h redelijkerwijs uit de omstandigheden voortvloeit;

 • er parkeervakken worden gerealiseerd waardoor parkeren op de weg niet nodig is;

 • parkeren buiten de parkeervakken leidt tot overlast en dat daarom een parkeerverbodzone wordt ingevoerd op de Prinsenlaan;

 • dat de 30 km/zone en parkeerverbodzone aansluiten op de reeds bestaande zones;

 • dat de in het besluit genoemde maatregelen leiden tot het waarborgen van de bruikbaarheid en veiligheid van de weg, zoals genoemd in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994;

 • dat overleg heeft plaatsgevonden met de door de korpschef van de politieregio Kennemerland daartoe gemachtigde medewerker verkeersadvisering, die heeft aangegeven akkoord te gaan met dit besluit.

Besluiten:
 1. Het plaatsen van de borden A1 (30 km/uur) uit bijlage 1 van het RVV 1990 met daarboven het woord “ZONE” zoals aangegeven in artikel 66 van het RVV 1990 inhoudende “begin zone 30 kilometer per uur” op de volgende locaties:

 • Aan de noordzijde van de Prinsenlaan ter hoogte van het kruispunt met de Glipperweg;

 • Aan de zuidzijde van de Prinsenlaan ter hoogte van de komgrens zoals weergegeven op de bij dit besluit horende tekening (tekening Prinsenlaan 30 km-zone);

 • Aan de zuidzijde van de Kadijk ter hoogte van de komgrens zoals weergegeven op de bij dit besluit horende tekening (tekening Prinsenlaan 30 km-zone).
 1. Het plaatsen van de borden A2 (einde 30 km/uur) uit bijlage 1 van het RVV 1990 inhoudende “maximumsnelheid” met daarboven het woord “ZONE” zoals aangegeven in artikel 66 van het RVV 1990, inhoudende “einde zone 30 kilometer per uur” op de volgende locaties:

 • Aan de zuidzijde van de Prinsenlaan ter hoogte van het kruispunt met de Glipperweg;

 • Aan de noordzijde van de Prinsenlaan ter hoogte van de komgrens zoals weergegeven op de bij dit besluit horende tekening (tekening Prinsenlaan 30 km-zone);

 • Aan de noordzijde van de Kadijk ter hoogte van de komgrens zoals weergegeven op de bij dit besluit horende tekening (tekening Prinsenlaan 30 km-zone).
 1. Het plaatsen van de borden E1 (parkeerverbodzone) uit bijlage 1 van het RVV 1990 met daarboven het woord “ZONE” zoals aangegeven in artikel 66 van het RVV 1990 inhoudende “begin parkeerverbodzone” op de volgende locaties:

 • Aan de noordzijde van de Prinsenlaan ter hoogte van het kruispunt met de Glipperweg;

 • Aan de zuidzijde van de Prinsenlaan ter hoogte van de komgrens zoals weergegeven op de bij dit besluit horende tekening (tekening Prinsenlaan 30 km-zone);

 • Aan de westzijde van de Kadijk ter hoogte van het kruispunt met de Prinsenlaan.
 1. Het plaatsen van de borden E1 (einde parkeerverbodzone) uit bijlage 1 van het RVV 1990 met daarboven het woord “ZONE” zoals aangegeven in artikel 66 van het RVV 1990 inhoudende “einde parkeerverbodzone” op de volgende locaties:

 • Aan de zuidzijde van de Prinsenlaan ter hoogte van het kruispunt met de Glipperweg;

 • Aan de noordzijde van de Prinsenlaan ter hoogte van de komgrens zoals weergegeven op de bij dit besluit horende tekening (tekening Prinsenlaan 30 km-zone);

 • Aan de oostzijde van de Kadijk ter hoogte van het kruispunt met de Prinsenlaan.
 1. Te verwijderen de borden B4, B5 en B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 in combinatie met haaientanden als bedoeld in artikel 1 sub p RVV 1990,
  op de kruispunten van de Prinsenlaan met het Prinsenhof, de Kadijk en met de Floradreef, zoals weergegeven op de bij dit besluit horende tekeningen (te verwijderen bebording en tekening Prinsenlaan 30 km-zone). 2. Te verwijderen de borden A1 en A2 uit bijlage 1 van het RVV 1990 met daarboven het woord “ZONE” zoals aangegeven in artikel 66 van het RVV 1990 (inhoudende zone c.q. einde zone 30 km/h) op de west- respectievelijk oostzijde van de Floradreef op de brug over de Glippervaart; 3. Te verwijderen het bord A1 (30 km/h) uit bijlage 1 van het RVV 1990 op het Prinsessenhof; 4. Te verwijderen de borden E1 uit bijlage 1 van het RVV 1990, inhoudende “parkeerverbod”, op de Prinsenlaan en Prinsessenhof;


 1. Te verwijderen de borden E1 uit bijlage 1 van het RVV 1990 met daarboven het woord “ZONE” zoals aangegeven in artikel 66 van het RVV 1990, inhoudende “begin respectievelijk einde parkeerverbodszone” op brug over de Glippervaart naar de Floradreef; 2. Het besluit in werking te laten treden op het moment van plaatsing en verwijdering van de genoemde verkeersborden.

Heemstede, 29 november 2011


Burgemeester en wethouders van Heemstede,

de secretaris, de burgemeester,


W. van den Berg drs. M.J.C. Heeremans


Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bij burgemeester en wethouders een bezwaarschrift indienen ingevolge het bepaalde in de artikelen 8:1, juncto 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht. Een bezwaarschrift dient te worden ondertekend en in ieder geval de volgende onderdelen te bevatten:

- naam en adres indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;- de gronden waarop het bezwaar rust.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als een belanghebbende die een bezwaarschrift heeft ingediend, in afwachting van de uitkomst van de bezwaarschriftenprocedure, schorsing wenst van het besluit, kan hij/zij een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de President van de Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht worden ingediend indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina