Verklaring op eer intentieverklaringDovnload 15.48 Kb.
Datum14.04.2018
Grootte15.48 Kb.
Verklaring op eer - intentieverklaring
De indiening is pas ontvankelijk van zodra elke partner in het consortium een ondertekende intentieverklaring heeft ingediend. De verklaring dient te worden opgesteld op briefpapier met eigen briefhoofd en ondertekend door een persoon die de betrokken organisatie rechtsgeldig kan verbinden.

_______________________________________________________________________________Verklaring op eer - intentieverklaring

Demonstratie-en disseminatieproject

Duurzame technologieën op vlak van WATER

OPROEP 5Concepten voor efficiënt waterbeheer

, met maatschappelijke zetel gevestigd te , BTW BE en hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Dhr./mevr.


  • bevestigt de intentie te hebben om het eigen takenpakket in het kader van het demonstratie-en disseminatieproject met als naam zoals beschreven in het projectvoorstel uit te voeren in samenwerking met (invullen lijst met partners)

  • aanvaardt dat van optreedt als inhoudelijk en financieel coördinator voor het project .

  • verklaart dat voor het hier ingediend project geen andere overheidssteun toegekend of aangevraagd is

  • neemt er kennis van dat de in de VLAKWA en VITO demonstratie-en disseminatieprojecten betrokken subsidies toepasselijk zijn op consortia met minstens één kmo en verklaart hierbij dat zijn onderneming

□ een kmo is volgens de Europese definitie

□ geen kmo is volgens de Europese definitie  • neemt er tevens kennis van dat de in de onderhavige demonstratie-en disseminatieproject betrokken subsidies uitsluitend toepasselijk zijn voor consortia waarbij alle deelnemende partnerbedrijven aan de de-minimisregeling voldoen, zoals neergelegd in Verordening (EG) 1998/2006 van de Europese Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op de-minimissteun (of elke Verordening die deze vervangt. Bij de opmaak van dit oproepdocument houdt deze Verordening concreet in dat in een periode van drie belastingjaren aan elk van de partners apart van het consortium geen 200.000 € aan indirecte staatssteun is verleend of toegekend. Ter evaluatie van deze richtlijn verklaart ondergetekende op eer dat enkel volgende indirecte staatssteun is verleend gedurende de laatste 3 belastingjaren:Omschrijving investering/project en instantie die de indirecte staatssteun toekende

Datum toekenning

Bedrag in €TOTAAL

  • geeft toestemming aan VLAKWA en VITO om alle nodige bevragingen te laten uitvoeren naar aanleiding van de projectindiening voor een demonstratie-en disseminatieproject of de vraag tot uitbetaling van de vergoeding

  • verklaart dat het bedrijf op datum van indiening van het demonstratie-en disseminatieproject geen vervallen schulden heeft met betrekking tot belastingen en/of RSZ en in orde is met betrekking tot de nodige (milieu)vergunningen

  • neemt er kennis van dat in geval van positieve beoordeling een samenwerkingsovereenkomst zal opgemaakt worden die de rechten en plichten regelt tussen VITO, VLAKWA en de partners van het consortium.

  • Bevestigt de modaliteiten voor het in aanmerking komen van de voor het project bedoelde financiële steun, zoals te vinden op https://vito.be/nl/over-vito/vito-als-partner/kmo-vindt-vito en www.vlakwa.be gelezen en begrepen te hebben en er akkoord mee te gaan.

NAAM FUNCTIE DATUM HANDTEKENING

……………………… ……………………………. ……………. …………………………
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina