Verkoop-/koopovereenkomstDovnload 23.81 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte23.81 Kb.

VERKOOP-/KOOPOVEREENKOMST


De ondergetekenden:


naam :

adres :


postcode/woonplaats :

, eigenaar, hierna te noemen verkoper


en,
naam :

adres :


postcode/woonplaats :

, hierna te noemen koper,


verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

VAARTUIG
Artikel 1

Verkoper verkoopt aan koper, gelijk koper koopt van verkoper het hieronder omschreven vaartuig.Naam Merk/Type BTW-status
Bouwer : Motor :

Bouwmateriaal : Type :

Bouwjaar : serie nr. :

Bouwnr. : PK :

Afmetingen :


Paraaf verkoper / koper
blad 2 overeenkomst d.d. ..-..-200 tussen en________________________


PRIJS- EN BETALINGSCONDITIES
Artikel 2.1

De verkoopprijs bedraagt :

zegge:


  1. De koper voldoet, mede tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst – binnen 3 dagen na ondertekening van deze overeenkomst – een aanbetaling van 10 % van de verkoopprijs,

zijnde een bedrag van €

zegge


op bankrekening


  1. Het restant, zijnde een bedrag van €

zegge

voldoet koper uiterlijk op eveneens op bankrekeningArtikel 2.2

Over de in artikel 2.1, sub a en b genoemde betalingen wordt geen rente vergoedt.
LEVERING
Artikel 3.1

Het vaartuig wordt bedrijfs- en vaarklaar geleverd, in de zichtbare toestand waarin het vaartuig bevonden is bij inspectie door of namens koper, verricht op te

Levering vindt plaats zonder persoonlijke zaken, doch – voor zover van toepassing – inclusief de scheepspapieren.
Artikel 3.2
Verkoper levert het vaartuig in onvoorwaardelijke eigendom, vrij van hypotheken en beslagen en van inschrijvingen daarvan en vrij van schulden en of verplichtingen van welke aard dan ook.

Verkoper vrijwaart koper tegen alle aanspraken.
Paraaf verkoper / koper


blad 3 overeenkomst d.d...-..20.. tussen _________________________________________

Artikel 3.3
De eigendomsoverdracht vindt eerst plaats, direct na ontvangst van de gehele koopsom op de in artikel 2.1 van deze overeenkomst omschreven wijze.

Vervolgens is het vaartuig voor rekening en risico van koper.


EXPERTISES

Artikel 4.1
Koper heeft het recht om voor de datum van levering – voor zijn eigen rekening en risico – het vaartuig door een expert naar zijn keuze (Blue Loeks Marine) te laten keuren, uitsluitend ter zake van:

  1. het naar behoren functioneren van technische installatie en toebehoren,

  2. de goede conditie van het onderwaterschip,

  3. de deugdelijke staat van de constructie en bestanddelen.

  4. …......................................................


Artikel 4.2

Ingeval de expert bij de in artikel 4.1 uitgevoerde expertise wezenlijke gebreken of schade van constructieve aard constateert – waarvoor partijen geen voorbehoud zijn overeengekomen - zal als volgt gehandeld worden:  1. verkoper herstelt binnen redelijke termijn de door de expert geconstateerde gebreken en / of schade ten genoegen van de expert, dan wel

  2. partijen verrekenen de door een expert vast te stellen kosten van herstel met de verkoopprijs.

De herstelkosten wegens regulier onderhoud en reguliere gebreken zijn uitgesloten van de verplichting van verkoper als bedoeld in dit artikel tot een bedrag van ….. Euro.Artikel 4.3

Bedragen de kosten van het in artikel 4.2. onder a bedoelde herstel meer dan % van de verkoopsom, dan heeft verkoper, alswel koper, het recht deze overeenkomst te ontbinden.

In dat geval wordt de in artikel 2.1. bedoelde aanbetaling direct aan koper gerestitueerd.

De kosten van het hellingen en de expertise worden voor een gelijk deel gedragen door koper en verkoper.Artikel 4.4

Ingeval het in artikel 4.2 onder a bedoelde herstel tevens een verbetering betreft, zijn de kosten van verbetering voor rekening van koper.


Artikel 4.5

Ingeval de expert op grond van zijn in artikel 4.1 bedoelde expertise tot afkeuring van het vaartuig besluit, wordt deze overeenkomst als ontbonden beschouwd en wordt de in artikel 2.1.a. genoemde aanbetaling direct aan koper gerestitueerd. Paraaf verkoper / koper


blad 4 overeenkomst d.d. ..-..20.. tussen__________________________________________

Artikel 4.6

a. Indien koper gebruikt maakt van zijn recht van expertise dient het desbetreffende op te maken expertiserapport, uiterlijk in het bezit te zijn van …............NIET NAKOMING VERPLICHTINGENArtikel 5

In geval partijen niet aan hun uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen voldoen, verbeurt de nalatige partij aan de andere partij, nadat de nalatige partij per brief met bericht van ontvangst en tegen een termijn van tien dagen in gebreken is gesteld en desondanks in verzuim verkeert, een direct en zonder formaliteiten opeisbare boete van 10% van de verkoopprijs, een en ander onverminderd het recht van de niet-nalatige partij om boven voornoemde boete vergoeding van zijn werkelijk geleden schade naar aanleiding van het verzuim van de nalatige partij te vorderen, en onverminderd zijn recht om alle buitenge-

rechtelijke incassokosten te vorderen.

ALGEMENE VOORWAARDENArtikel 6

Op deze overeenkomst zijn geen algemene voorwaarden van toepassing. Partijen sluiten de toepassing van zowel hun eigen algemene voorwaarden als van de algemene voorwaarden van de wederpartij en/of derden uit
Artikel 7.1

Beide partijen komen overeen om een eventueel geschil trachten op te lossen door middel van mediation met behulp van een EMCI geregistreerd Maritiem Mediator.Indien de mediation niet tot een door partijen aanvaardbare oplossing leidt, kunnen alle geschillen uit deze overeenkomst voortvloeiende worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement dan wel in het kantongerechtgebied waarbinnen de raadsman van verkoper is gevestigd.

Artikel 7.2

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.DOCUMENTEN
Artikel 8

De kosten voor het verzorgen van documenten die verkoper moet maken om het vaartuig te leveren, zijn voor rekening van verkoper en de kosten voor eventuele nieuwe registratie dan wel andere scheepspapieren door koper gewenst, zijn voor rekening van koper.


Paraaf verkoper / koper

blad 5 overeenkomst d.d. ..-..-20.. tussen_________________________________________Artikel 9

Deze overeenkomst is rechtsgeldig indien deze door beide partijen door hun ondertekening is geaccepteerd, en een exemplaar uiterlijk in het bezit van de wederpartij is gesteld.

Aldus in tweevoud opgemaakt

Datum : Datum :

Plaats : Plaats :

Handtekening HandtekeningVerkoper : Koper :De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina