Vermelding van btw-identificatienummers op douaneaangiften vanaf 2 juni 2014Dovnload 24.73 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte24.73 Kb.Algemene administratie van de DOUANE en ACCIJNZEN

Dienst voor Operationele Expertise en Ondersteuning -

Expertise Wet- en Regelgeving - Afdeling Douanewetgeving

Supplement 53 van 5.5.2013 + supplement 63 van 1 juli 2016


VERMELDING VAN BTW-IDENTIFICATIENUMMERS

OP DOUANEAANGIFTEN VANAF 2 JUNI 2014

Dit document bevat gedetailleerde informatie over:  • de correcte vermelding van het EORI-nummer en de btw-identificatienummers in de verschillende regelingen van de toelichting van het Enig document;

  • de uitvoer in België door een niet in België gevestigde btw-belastingplichtige en de gevolgen voor de vermelding van het btw-identificatienummer.


Opgelet!! De hierna vermelde richtlijnen treden in werking vanaf 2 juni 2014.

Worden zowel het EORI-nummer als het btw-identificatienummer vermeld in hetzelfde vak?
Neen.
Hierna zijn de gevolgen voor de verschillende regelingen van de toelichting van het Enig document opgenomen:

1. Regelingen A t/m G
Vak 2
Vanaf de inwerkingtreding van ECS fase 2 dient het EORI-nummer in vak 2 vermeld te worden.
Op verzoek van de AAFisc dient om redenen van vereenvoudiging en van efficiënte gegevensverzameling in vak 44 altijd het btw-identificatienummer van de belanghebbende vermeld te worden, ook in het geval dat het EORI-nummer en het btw-identificatienummer identiek zijn.
Vanaf 2 juni 2014 dient het btw-identificatienummer in vak 44 voorafgegaan te worden door de TARIC-certificaatcode Y040. Vanaf 1 mei 2016 dient in vak 44 van de regelingen A en E na de TARIC-certificaatcode Y040 zowel het btw-identificatie-nummer als de naam van de uitvoerder inzake btw vermeld te worden. (S63)

2. Regeling F
Vak 50
Vanaf de inwerkingtreding van ECS fase 2 dient het EORI-nummer in regeling F (douanevervoer) eveneens vermeld te worden in vak 50.
Omwille van redenen die verbonden zijn aan de borgstelling dient in vak 44 altijd het btw-identificatienummer vermeld te worden van de aangever of van de gevolmachtigde vertegenwoordiger die namens de aangever ondertekent, ook in het geval dat het EORI-nummer en het btw-identificatienummer identiek zijn. In afwachting van een communautaire codering dient het btw-identificatienummer in vak 44 voorafgegaan te worden door de nationale horizontale vermelding ALGEN07.

3. Regelingen H t/m K
Bij invoer in België is EORI momenteel nog niet in werking getreden. Aangezien de datum van inwerkingtreding nog niet officieel bekend is, verdient het aanbeveling om overgangsmaatregelen te voorzien.
3.1 Regeling H
Vak 8

a) Gebruik in vak 37 (1) van andere codes dan code 42 of 63


Ter voorbereiding van de inwerkingtreding van EORI in België dient vanaf 2 juni 2014 het btw-identificatienummer eveneens vermeld te worden in vak 44, voorafgegaan door de TARIC-certificaatcode Y040.
Bij gebruik in vak 37 (1) van andere codes dan code 42 of 63 dient vanaf 2 juni 2014 tot de datum van inwerkingtreding van EORI in België een dubbele vermelding van het btw-identificatienummer op de douaneaangifte aangebracht te worden:
- in vak 8
EN
- in vak 44, voorafgegaan door de TARIC-certificaatcode Y040.

Vanaf het moment dat EORI bij invoer wel in werking getreden is in België, zal in vak 8 het EORI-nummer vermeld worden van de lidstaat waar het bedrijf is gevestigd en zal het btw-identificatienummer in vak 44 vermeld moeten worden, voorafgegaan door de TARIC-certificaatcode Y040.b) Gebruik in vak 37 (1) van code 42 of 63
Ter voorbereiding van de inwerkingtreding van EORI in België dient vanaf 2 juni 2014 het in de rechterbovenhoek van vak 8 vermelde btw-identificatienummer van de geadresseerde eveneens vermeld te worden in vak 44, voorafgegaan door de TARIC-certificaatcode Y040.
Bij gebruik in vak 37 (1) van code 42 of 63 dient vanaf 2 juni 2014 tot de datum van inwerkingtreding van EORI in België een dubbele vermelding van het btw-identificatienummer van de geadresseerde op de douaneaangifte aangebracht te worden:
- in de rechterbovenhoek van vak 8
EN
- in vak 44, voorafgegaan door de TARIC-certificaatcode Y040.
Vanaf het moment dat EORI bij invoer wel in werking getreden is in België, zal in vak 8 het EORI-nummer vermeld worden van de lidstaat waar het bedrijf is gevestigd en zal het btw-identificatienummer in vak 44 vermeld moeten worden, voorafgegaan door de TARIC-certificaatcode Y040.
Het btw-identificatienummer van de belastingplichtige aan wie de btw-geadresseerde de goederen levert, dient vanaf 2 juni 2014 niet meer vermeld worden in de rechterbenedenhoek van vak 8 maar moet vanaf die datum vermeld worden in vak 44, voorafgegaan door de TARIC-certificaatcode Y041 Deze code dient steeds gevolgd te worden door een door een andere lidstaat dan België toegekend btw-identificatie-nummer. Dit is een definitieve maatregel die ook na de inwerkingtreding van EORI in België van toepassing blijft.
3.2 Regelingen I, en J en K (S63)
Vak 8
Ter voorbereiding van de inwerkingtreding van EORI in België dient vanaf 2 juni 2014 het btw-identificatienummer eveneens vermeld te worden in vak 44, voorafgegaan door de TARIC-certificaatcode Y040.
Vanaf 2 juni 2014 tot de datum van inwerkingtreding van EORI in België dient een dubbele vermelding van het btw-identificatienummer op de douaneaangifte aangebracht te worden:
- in vak 8
EN
- in vak 44, voorafgegaan door de TARIC-certificaatcode Y040.
Vanaf het moment dat EORI bij invoer wel in werking getreden is in België, zal in vak 8 het EORI-nummer vermeld worden van de lidstaat waar het bedrijf is gevestigd en zal het btw-identificatienummer in vak 44 vermeld moeten worden, voorafgegaan door de TARIC-certificaatcode Y040.

Mag in vak 44 van een aangifte ten uitvoer een buitenlands (niet-Belgisch) btw-identificatienummer vermeld worden bij uitvoer in België door een niet in België gevestigde btw-belastingplichtige?
Niet in België gevestigde btw-belastingplichtigen, die in België uitsluitend goederen uitvoeren met toepassing van de vrijstelling van btw bedoeld in artikel 39 van het btw-Wetboek, zijn niet verplicht een Belgisch btw-identificatienummer te hebben.

Het spreekt evenwel voor zich dat wanneer ze in België naast uitvoeren ook andere handelingen stellen, waarvoor ze wel geregistreerd moeten worden, ze dat btw-nummer ook moeten gebruiken om hun uitvoeren aan te geven (in de periodieke btw-aangiften en op de aangifte ten uitvoer).


Niet in België gevestigde btw-belastingplichtigen die in België niet over een individueel btw-identificatienummer moeten beschikken, kunnen bijgevolg voor hun uitvoeren vanuit België niet verplicht worden om dit nummer te vermelden in vak 44 van de aangifte ten uitvoer. De AAFISC heeft er echter geen bezwaar tegen dat EU-belastingplichtigen in vak 44 van het Enig document het btw-identificatienummer vermelden dat hen door hun lidstaat werd toegekend.
Volledigheidshalve wordt er nog op gewezen dat niet in België gevestigde btw-belastingplichtigen die niet beschikken over een individueel btw-identificatienummer, een beroep kunnen doen op een door de AAFISC vooraf erkende globale aansprakelijke vertegenwoordiger die titularis is van een globaal btw-identificatienummer, beginnend met BE 796.6. Wanneer terecht gebruik wordt gemaakt van het globaal btw-identificatie-nummer, beginnend met BE 796.6, moet dit nummer in vak 44 vermeld worden, voorafgegaan door TARIC-certificaatcode Y040.
De globale btw-identificatienummers, beginnend met BE 796.5, mogen niet gebruikt worden bij uitvoer.
Conclusie
In vak 44 van de aangifte ten uitvoer mag bij uitvoer in België door een niet in België gevestigde btw-belastingplichtige een buitenlands (niet-Belgisch) btw-identificatienummer vermeld worden, voorafgegaan door de TARIC-certificaatcode Y040. Het betreft het btw-identificatienummer dat aan de belanghebbende door zijn/haar lidstaat werd toegekend.

Aanvullende informatie hieromtrent is beschikbaar in de dienstbrief nr. D.D. 005.117 van 5 mei 2014 betreffende uitvoer in België door een niet in België gevestigde btw-belastingplichtige - vermelding van het btw-identificatienummer (zie tabblad “Documentatie en downloads”), te raadplegen via de link http://www.fiscus.fgov.be/interfdanl/nl/ed/documentatie.htm)

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina