Verordening (EG) Nr. …/ van de commissie van […] betreffende farmacologisch werkzame stoffen en de indeling daarvan op basis van maximumwaarden voor residuen in levensmiddelen van dierlijke oorsprongDovnload 1.61 Mb.
Pagina1/11
Datum28.08.2016
Grootte1.61 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
NLCOMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Brussel, ... 2009

XXX


D006567/01
Ontwerp

VERORDENING (EG) Nr. …/.. VAN DE COMMISSIE

van […]

betreffende farmacologisch werkzame stoffen en de indeling daarvan op basis van maximumwaarden voor residuen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong

Ontwerp


VERORDENING (EG) Nr. …/.. VAN DE COMMISSIE

van […]

betreffende farmacologisch werkzame stoffen en de indeling daarvan op basis van maximumwaarden voor residuen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 470/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 tot vaststelling van communautaire procedures voor het vaststellen van grenswaarden voor residuen van farmacologisch werkzame stoffen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad1, en met name op artikel 27, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:


  1. Met het oog op de bescherming van de volksgezondheid zijn farmacologisch werkzame stoffen op grond van een wetenschappelijke beoordeling van hun veiligheid ingedeeld in vier bijlagen bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad van 26 juni 1990 houdende een communautaire procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprong2. Bijlage I bij die verordening bevat stoffen waarvoor een maximumwaarde voor residuen is vastgesteld, bijlage II stoffen waarvoor vaststelling van een maximumwaarde voor residuen niet nodig was, bijlage III stoffen waarvoor een voorlopige maximumwaarde voor residuen is vastgesteld en bijlage IV stoffen waarvoor geen maximumwaarde voor residuen kon worden vastgesteld omdat residuen van die stoffen, ongeacht de maximumhoeveelheid ervan, gevaar opleveren voor de menselijke gezondheid.

  2. Ter vereenvoudiging moeten die farmacologisch werkzame stoffen, met hun indeling op basis van maximumwaarden voor residuen, in een verordening van de Commissie worden opgenomen. Aangezien die indeling berust op het in Verordening (EG) nr. 470/2009 omschreven indelingssysteem, moet er ook rekening mee worden gehouden als het gaat om de eventuele toediening van die farmacologisch werkzame stoffen aan voedselproducerende dieren.

  3. De momenteel in de bijlagen bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 opgenomen informatie over de therapeutische klassen waartoe farmacologisch werkzame stoffen behoren, moet worden overgenomen in een kolom voor de therapeutische klassen van de stoffen.

  4. Voor het gebruiksgemak moeten alle farmacologisch werkzame stoffen in alfabetische volgorde in één bijlage worden opgenomen. Omwille van de duidelijkheid moeten er twee tabellen komen: een tabel voor toegestane stoffen, die in de bijlagen I tot en met III bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 staan, en een tabel voor verboden stoffen, die in bijlage IV bij die verordening zijn opgenomen.

  5. Voorlopige maximumwaarden voor residuen van farmacologisch werkzame stoffen in bijlage III bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 waarvan de geldigheidsduur is verstreken, dienen niet in deze verordening te worden opgenomen.

  6. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Farmacologisch werkzame stoffen zijn met hun indeling op basis van maximumwaarden voor residuen in de bijlage opgenomen.Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, […]Voor de Commissie

Günter Verheugen
Vicevoorzitter van de Commissie


BIJLAGE

Farmacologisch werkzame stoffen en de indeling daarvan op basis van maximumwaarden voor residuen (MRL’s)

Tabel I. Toegestane stoffen

Farmacologisch werkzame stof

Indicatorresidu

Diersoorten

MRL’s

Te onderzoeken weefsels

Overige bepalingen (overeenkom­stig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009)

Therapeutische klassen

Abamectine

Avermectine B1a

Runderen

10 μg/kg

20 μg/kg


Vetweefsel

Lever


GEEN

Antiparasitaire middelen/Genees­middelen tegen endo- en ectoparasieten

Schapen

20 μg/kg

50 μg/kg


25 μg/kg

20 μg/kg


Spier

VetweefselLever

Nieren


Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren

Acetylcysteïne

NIET VAN TOEPAS­SING

Alle voedsel­produ­cerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPAS­SING

GEEN

GEEN

Acetylmethionine

NIET VAN TOEPAS­SING

Alle voedsel­produ­cerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPAS­SING

GEEN

GEEN

Acetylsalicylzuur

NIET VAN TOEPAS­SING

Alle voedsel­produ­cerende soorten behalve vissen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPAS­SING

Niet voor gebruik bij dieren die melk of eieren voor menselijke consumptie produceren

GEEN

Acetylsalicylzuur-dl-lysine

NIET VAN TOEPAS­SING

Alle voedsel­produ­cerende soorten behalve vissen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPAS­SING

Niet voor gebruik bij dieren die melk of eieren voor menselijke consumptie produceren

GEEN

Adenosine en het 5′ mono , 5′-di- en 5′ trifosfaat daarvan

NIET VAN TOEPAS­SING

Alle voedsel­produ­cerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPAS­SING

GEEN

GEEN

Adonis vernalis

NIET VAN TOEPAS­SING

Alle voedsel­produ­cerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPAS­SING

Alleen voor gebruik in homeopathische diergenees­middelen, vervaardigd in overeenstem­ming met een homeopathische farmacopee, in concentraties van ten hoogste een honderdste

GEEN

Aesculus hippocastanum

NIET VAN TOEPAS­SING

Alle voedsel­produ­cerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPAS­SING

Alleen voor gebruik in homeopathische diergenees­middelen, vervaardigd in overeenstem­ming met een homeopathische farmacopee, in concentraties van ten hoogste een tiende

GEEN

Agnus castus

NIET VAN TOEPAS­SING

Alle voedsel­produ­cerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPAS­SING

Alleen voor gebruik in homeopathische diergenees­middelen, vervaardigd in overeenstem­ming met een homeopathische farmacopee, in concentraties overeenkomend met de moedertinctuur en verdunningen hiervan

GEEN

Ailanthus altissima

NIET VAN TOEPAS­SING

Alle voedsel­produ­cerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPAS­SING

Alleen voor gebruik in homeopathische diergenees­middelen, vervaardigd in overeenstem­ming met een homeopathische farmacopee, in concentraties overeenkomend met de moedertinctuur en verdunningen hiervan

GEEN

Alanine
Alle voedsel­produ­cerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPAS­SING

GEEN

GEEN

Albendazool

Som van albendazoolsulfoxide, albendazoolsulfon en albendazool-2 aminosulfon, uitgedrukt als albendazool

Alle herkauwers

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg


Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren


Melk

GEEN

Antiparasitaire middelen/Genees­middelen tegen endoparasieten

Albendazooloxide

Som van albendazooloxide, albendazoolsulfon en albendazool-2 aminosulfon, uitgedrukt als albendazool

Runderen, schapen

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg


Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren


Melk

GEEN

Antiparasitaire middelen/Genees­middelen tegen endoparasieten

Alfacalcidol

NIET VAN TOEPAS­SING

Runderen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPAS­SING

Alleen voor koeien rond het tijdstip van afkalven

GEEN

Alfa-cypermethrin

Cypermethrin (som van de isomeren)

Runderen, schapen

20 μg/kg

200 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg


20 μg/kg

Spier

VetweefselLever

Nieren


Melk

Voor de MRL in melk moeten ook de bepalingen van Richtlijn 98/82/EG van de Commissie nageleefd worden

Antiparasitaire middelen/Genees­middelen tegen ectoparasieten

Alfaprostol

NIET VAN TOEPAS­SING

Runderen, varkens, konijnen, paardachtigen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPAS­SING

GEEN

GEEN

Allantoïne

NIET VAN TOEPAS­SING

Alle voedsel­producerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPAS­SING

Alleen voor uitwendig gebruik

GEEN

Allium cepa

NIET VAN TOEPAS­SING

Alle voedsel­produ­cerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPAS­SING

Alleen voor gebruik in homeopathische diergenees­middelen, vervaardigd in overeenstem­ming met een homeopathische farmacopee, in concentraties overeenkomend met de moedertinctuur en verdunningen hiervan

GEEN

Aloe vera-gel en volledig bladextract van Aloe vera

NIET VAN TOEPAS­SING

Alle voedsel­produ­cerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPAS­SING

Alleen voor uitwendig gebruik

GEEN

Aloë’s, uit Barbados of de Kaap, hun gestandaardiseerd droog extract en bereidingen hiervan

NIET VAN TOEPAS­SING

Alle voedsel­produ­cerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPAS­SING

GEEN

GEEN

Alsemextract

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedsel­produ­cerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPAS­SING

GEEN

GEEN

Altrenogest

Altrenogest

Varkens

1 μg/kg

0,4 μg/kgHuid + vet­weefsel

Lever


Alleen voor zoötechnisch gebruik en overeenkomstig Richtlijn 96/22/EG

Stoffen die inwerken op het voortplantingssysteem

Paardachtigen

1 μg/kg

0,9 μg/kgVetweefsel

Lever


Aluminiumdistearaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedsel­produ­cerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPAS­SING

GEEN

GEEN

Aluminiumfosfaat

NIET VAN TOEPAS­SING

Alle voedsel­produ­cerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPAS­SING

GEEN

GEEN

Aluminiumhydroxide

NIET VAN TOEPAS­SING

Alle voedsel­produ­cerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPAS­SING

GEEN

GEEN

Aluminiumhydroxide­acetaat

NIET VAN TOEPAS­SING

Alle voedsel­produ­cerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPAS­SING

GEEN

GEEN

Aluminiummono­stearaat

NIET VAN TOEPAS­SING

Alle voedsel­produ­cerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPAS­SING

GEEN

GEEN

Aluminiumsalicylaat, basisch

NIET VAN TOEPAS­SING

Runderen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPAS­SING

Alleen voor oraal gebruik. Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren

GEEN

Alle voedsel­producerende soorten behalve vissen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPAS­SING

Alleen voor uitwendig gebruik

Aluminiumtristearaat

NIET VAN TOEPAS­SING

Alle voedsel­produ­cerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPAS­SING

GEEN

GEEN

2-Aminoethanol

NIET VAN TOEPAS­SING

Alle voedsel­produ­cerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPAS­SING

GEEN

GEEN

2-Aminoethanol­glucuronaat

NIET VAN TOEPAS­SING

Alle voedsel­produ­cerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPAS­SING

GEEN

GEEN

2-Aminoethyl­dihydrogeenfosfaat

NIET VAN TOEPAS­SING

Alle voedsel­produ­cerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPAS­SING

GEEN

GEEN

Amitraz

Som van amitraz en alle metabolieten die het 2,4 DMA-gedeelte bevatten, uitgedrukt als amitraz

Runderen

200 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

10 μg/kg


Vetweefsel

Lever


Nieren

Melk


GEEN

Antiparasitaire middelen/Genees­middelen tegen ectoparasieten

Schapen

400 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

10 μg/kg


Vetweefsel

Lever


Nieren

Melk


Geiten

200 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

10 μg/kg


Vetweefsel

Lever


Nieren

Melk


Varkens

400 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg


Huid + vet­weefsel

Lever


Nieren

Bijen

200 μg/kg

Honing

Ammoniumchloride

NIET VAN TOEPAS­SING

Alle voedsel­produ­cerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPAS­SING

GEEN

GEEN

Ammoniumijzercitraat

NIET VAN TOEPAS­SING

Alle voedsel­produ­cerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPAS­SING

GEEN

GEEN

Ammoniumlauryl­sulfaat

NIET VAN TOEPAS­SING

Alle voedsel­producerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPAS­SING

GEEN

GEEN  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina