Verordening (EU) Nr. …/ van de commissieDovnload 24.06 Kb.
Datum27.09.2016
Grootte24.06 Kb.
VERORDENING (EU) Nr. …/.. VAN DE COMMISSIE

van XXX

tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van acefaat, alachloor, anilazin, azocyclotin, benfuracarb, butylaat, captafol, carbaryl, carbofuran, carbosulfan, chloorfenapyr, chloorthal-dimethyl, chloorthiamide, cyhexatin, diazinon, dichlobenil, dicofol, dimethipin, diniconazool, disulfoton, fenitrothion, flufenzin, furathiocarb, hexaconazool, lactofeen, mepronil, methamidofos, methopreen, monocrotofos, monuron, oxycarboxin, oxydemeton-methyl, parathion-methyl, foraat, fosalon, procymidon, profenofos, propachloor, quinclorac, quintozeen, tolylfluanide, trichloorfon, tridemorf en trifluralin in of op bepaalde producten en tot wijziging van die verordening door de vaststelling van bijlage V met een lijst van standaardwaarden

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad1, en met name artikel 14, lid 1, onder a), juncto artikel 17 en artikel 18, lid 1, onder b),

Overwegende hetgeen volgt: 1. Voor acefaat, azocyclotin, benfuracarb, captafol, carbaryl, carbofuran, carbosulfan, chloorfenapyr, cyhexatin, diazinon, dicofol, disulfoton, fenitrothion, furathiocarb, hexaconazool, methamidofos, monocrotofos, oxydemeton-methyl, parathion-methyl, foraat, procymidon, profenofos, quintozeen, tolylfluanide en tridemorf zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in bijlage II en deel B van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor alachloor, anilazin, butylaat, chloorthal-dimethyl, chloorthiamide, dichlobenil, dimethipin, diniconazool, flufenzin, lactofeen, mepronil, methopreen, monuron, oxycarboxin, fosalon, propachloor, quinclorac, trichloorfon en trifluralin zijn MRL's vastgesteld in deel A van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

 2. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 met redenen omklede adviezen over de bestaande MRL's voor dicofol en propachloor uitgebracht, waarbij zij bijzondere aandacht heeft besteed aan de risico's voor de consument en, indien relevant, voor dieren. Zij heeft deze adviezen naar de Commissie en de lidstaten gestuurd en bekendgemaakt.

 3. In haar advies van 22 augustus 20112 betreffende dicofol beveelt de EFSA de opneming van die werkzame stof in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 noch de opneming van de CXL's in bijlage II bij die verordening aan. De CXL's voor meloenen, katoenzaad, thee, hop en pluimvee werden echter wat betreft de veiligheid van de consumenten aanvaardbaar geacht en mogen daarom niet uit Verordening (EG) nr. 396/2005 worden geschrapt. Alle andere MRL's moeten worden verlaagd tot de desbetreffende bepaalbaarheidsgrens (LOD).

 4. In haar advies van 28 juli 20113 betreffende propachloor beveelt de EFSA de opneming van die werkzame stof in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 niet aan. Alle MRL's moeten daarom tot de desbetreffende LOD worden verlaagd.

 5. Alle bestaande vergunningen voor gewasbeschermingsmiddelen die de in overweging 1 vermelde werkzame stoffen bevatten, zijn ingetrokken. Overeenkomstig artikel 17 van Verordening (EG) nr. 396/2005 in samenhang met artikel 14, lid 1, onder a), moeten de voor die werkzame stoffen in de bijlagen II en III vastgestelde MRL's worden geschrapt. Dit geldt niet voor MRL's die overeenkomen met CXL's die zijn gebaseerd op toepassingen in derde landen, mits zij aanvaardbaar zijn wat de veiligheid van de consumenten betreft. Dit geldt evenmin in gevallen waarin MRL's specifiek zijn vastgesteld als invoertoleranties.

 6. Wat carbaryl, carbosulfan en profenofos betreft, heeft de commissie van de Codex Alimentarius op 9 juli 2011 CXL's voor specerijen (vruchten en bessen) goedgekeurd4. Deze CXL's zijn veilig voor de EU-consumenten en moeten daarom worden opgenomen in Verordening (EG) nr. 396/20055.

 7. De Commissie heeft de referentielaboratoria van de Europese Unie voor bestrijdingsmiddelenresiduen geraadpleegd over de noodzaak van de aanpassing van bepaalde LOD's. Wat verscheidene stoffen betreft, hebben die laboratoria geconcludeerd dat voor bepaalde producten de technische ontwikkeling de vaststelling van lagere LOD's mogelijk maakt. Voor de werkzame stoffen waarvoor alle MRL's tot de desbetreffende LOD moeten worden verlaagd, moeten standaardwaarden worden vastgesteld en overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 396/2005 in de lijst van bijlage V worden opgenomen.

 8. Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

 9. Om de producten op een normale wijze in de handel te brengen, te verwerken en te consumeren, moet deze verordening in een overgangsregeling voorzien voor producten die rechtmatig zijn geproduceerd vóór de wijziging van de MRL’s en waarvoor uit het model van de EFSA voor de beoordeling van acute en chronische risico's6 blijkt dat een hoog niveau van consumentenbescherming wordt gehandhaafd.

 10. Er moet worden voorzien in een redelijke termijn voordat de gewijzigde MRL’s van toepassing worden, zodat de lidstaten, derde landen en de exploitanten van levensmiddelenbedrijven zich kunnen voorbereiden op de nieuwe eisen die uit de wijziging van de MRL’s zullen voortvloeien.

 11. Via de Wereldhandelsorganisatie zijn de handelspartners van de Unie geraadpleegd over de nieuwe MRL's en er is rekening gehouden met hun opmerkingen.

 12. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, en het Europees Parlement noch de Raad heeft zich daartegen verzet,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd en bijlage V daarbij wordt vastgesteld overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.Artikel 2

Wat de in de onderstaande lijst vermelde werkzame stoffen en producten betreft, blijft Verordening (EG) nr. 396/2005, in de versie die gold vóór de wijziging door deze verordening, van toepassing op producten die rechtmatig werden geproduceerd vóór [Office of Publications please insert 6 months after entry into force]: 1. acefaat: alle producten;

 2. azocyclotin en cyhexatin: alle producten;

 3. benfuracarb: alle producten;

 4. carbaryl: alle producten met uitzondering van tomaten (vers of bevroren), postelein, rijst en tafelolijven;

 5. carbosulfan: alle producten met uitzondering van wortelen (vers of bevroren), aardappelen, meloenen en melk;

 6. chloorfenapyr: alle producten;

 7. chloorthal-dimethyl: alle producten;

 8. diazinon: alle producten met uitzondering van ananassen (vers of bevroren), sluitkool en suikerbiet;

 9. dichlobenil: alle producten;

 10. dicofol: alle producten met uitzondering van citrusvruchten, tomaten en tafel- en wijndruiven;

 11. dimethipin: alle producten;

 12. diniconazool: alle producten;

 13. disulfoton: alle producten met uitzondering van tarwe;

 14. fenitrothion: alle producten;

 15. furathiocarb: alle producten met uitzondering van aardappelen en meloenen;

 16. methamidofos: alle producten;

 17. methopreen: alle producten;

 18. monocrotofos: alle producten;

 19. oxydemeton-methyl: alle producten;

 20. parathion-methyl: alle producten;

 21. foraat: pinda's;

 22. fosalon: alle producten;

 23. procymidon: alle producten;

 24. profenofos: alle producten;

 25. quintozeen: alle producten;

 26. tolylfluanide: alle producten met uitzondering van slasoorten, met inbegrip van Brassicaceae;

 27. trichloorfon alle producten;

 28. trifluralin: alle producten.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is echter van toepassing met ingang van [Office of Publication: please insert date 6 months after entry into force], met uitzondering van carbaryl in vruchten en bessen met codenummer 0820000, behorend tot de groep van specerijen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO

BIJLAGE

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd en de volgende bijlage V wordt vastgesteld:

1) Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:

a) De kolommen voor acefaat, azocyclotin, chloorfenapyr, cyhexatin, diazinon, dicofol, carbaryl, carbofuran, carbosulfan, disulfoton, fenitrothion, methamidofos, oxydemeton-methyl, parathion-methyl, foraat, procymidon, profenofos en quintozeen worden vervangen door:[For Official Journal: insert table Annex II existing].

b) De kolommen voor benfuracarb, captafol, furathiocarb, hexaconazool, monocrotofos, tridemorf en tolylfluanide worden geschrapt.

2) Bijlage III wordt als volgt gewijzigd:

a) in deel A worden de kolommen voor dimethipin, methopreen, fosalon en quinclorac vervangen door:[For Official Journal: insert table Annex IIIA existing].

b) in deel A worden de kolommen voor alachloor, anilazin, butylaat, chloorthal-dimethyl, chloorthiamide, dichlobenil, diniconazool, flufenzin, lactofeen, mepronil, monuron, oxycarboxin, propachloor, trichloorfon en trifluralin geschrapt.

c) In deel B worden de kolommen voor acefaat, azocyclotin, chloorfenapyr, cyhexatin, diazinon, dicofol, carbaryl, carbofuran, carbosulfan, disulfoton, fenitrothion, methamidofos, oxydemeton-methyl, parathion-methyl, foraat, procymidon, profenofos en quintozeen vervangen door:

[For Official Journal: insert table Annex IIIB existing].

d) In deel B worden de kolommen voor benfuracarb, captafol, furathiocarb, hexaconazool, monocrotofos, tridemorf en tolylfluanide geschrapt.3) Na bijlage IV wordt de volgende tekst als bijlage V toegevoegd:

"BIJLAGE V
Lijst van standaardwaarden, als bedoeld in artikel 18, lid 1, onder b)


[For Official Journal: insert table Annex V existing].

1PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

2Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for dicofol according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2011; 9(8):2337 [33 blz.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2337.

3Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for propachlor according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2011; 9(8):2332 [19 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2332.

4De verslagen van het Codex-comité voor bestrijdingsmiddelenresiduen zijn te vinden op:
http://www.codexalimentarius.net/web/archives.jsp?year=11 ALINORM REP11/PR, JOINT FAO/WHO FOOD STANDARDS PROGRAMME CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION 34th SESSION, APPENDIX III. International Conference Centre, Geneva, Switzerland, 4 - 9 July 2011.

5Scientific support for preparing an EU position in the 43rd Session of CCPR. Scientific Report of EFSA -gepubliceerd: 7 september 2011. (http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2360.htm)

6http://www.efsa.europa.eu/en/mrls/docs/calculationacutechronic_2.xls.

NL  NL
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina