Verordening verbod uitvoer en opslag metallisch kwikDovnload 18.08 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte18.08 Kb.
Verordening verbod uitvoer en opslag metallisch kwik
Titel: Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het verbod op de uitvoer voor en de veilige opslag van metallisch kwik

Datum Raadsdocument: 30 oktober 2006

Nr. Raadsdocument: 14629/06

Nr. Commissiedocument: COM(2006)636definitief

Eerstverantwoordelijk ministerie: VROM
Behandelingstraject in Brussel: de behandeling wordt niet voor de eerste helft van 2007 voorzien
Achtergrond, korte inhoud en doelstelling van het voorstel:

Kwik en kwikverbindingen zijn zeer giftig voor de mens, voor ecosystemen en voor dieren en planten in de natuur. Het is een mondiaal, diffuus en chronisch probleem. Kwik is persistent en kan in het milieu worden omgezet in methylkwik, de meest giftige vorm. De blootstelling aan methylkwik vindt voornamelijk via de voeding plaats. Directe blootstelling aan kwik door inademing van damp en opname via de huid vormt eveneens een gezondheidsrisico. De hoeveelheid die door de mens in het milieu wordt gebracht heeft tot een duidelijke stijging van de concentraties in het milieu geleid. Daarom is het belangrijk de door de mens in het milieu gebrachte hoeveelheid kwik te verminderen door maatregelen in vroegere stadia van de kwikcyclus zoals aanbod en gebruik. Er is een aantal bedrijven waarbij kwik wordt gebruikt of vrijkomt. In de chlooralkali-industrie wordt gebruik gemaakt van het kwikcelprocédé. In de EU voldoet het kwikcelprocédé sinds 1996 niet aan de best beschikbare technieken zoals voorgeschreven door de Europese Richtlijn 96/61/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (kortweg aangeduid als IPPC-richtlijn) voor chloorproductie en dit proces wordt hierdoor binnen de Europese chlooralkali-industrie niet meer toegestaan. Kwik komt vrij bij de reiniging van aardgas en is een bijproduct van het smelten van non-ferrometalen.

De basis van het Europees kwikbeleid is verwoord in de Strategie van de Gemeenschap voor kwik (COM(2005)20), die in 2005 is gepubliceerd. Hierin zijn doelstellingen van de Gemeenschap voor kwik geformuleerd en gekoppeld aan acties. De doelstellingen van de Gemeenschap zijn: verlaging van de emissie van kwik, beperking van de hoeveelheid kwik die in gebruik wordt genomen door vraag en aanbod terug te dringen, oplossingen voor wat er op lange termijn gebeurt met overschotten van kwik en reservoirs en bescherming tegen de blootstelling aan kwik, verbetering van het inzicht in het kwikprobleem en de oplossingen daarvoor en ondersteuning en bevordering van internationale maatregelen voor kwik. De Raad heeft in juni 2005 de Strategie van harte ontvangen en ondersteund. Op 14 maart 2006 heeft het EP een resolutie aangenomen waarin de Strategie voor kwik met instemming wordt begroet en de Commissie wordt verzocht om met voorstellen voor wettelijk bindende maatregelen te komen teneinde te garanderen dat al het kwik dat uit de chlooralkali-industrie komt op veilige plekken wordt opgeslagen. In deze resolutie van het EP wordt geen datum verbonden aan de opslag en wordt geen vermelding van een exportverbod gemaakt. Het voorstel voor een exportverbod van metallisch kwik uit de EU valt binnen bovenstaande politieke consensus en draagt bij aan de uitvoering hiervan.

Het voorstel voor een verordening richt zich op het verbieden van het exporteren van metallisch kwik vanuit de Gemeenschap en het waarborgen dat dit kwik niet opnieuw op de markt wordt gebracht en het veilig wordt opslagen. Het fundamentele doel is om de toevoeging van nieuwe hoeveelheden kwik aan het “mondiale depot” (dat wil zeggen de algemene mondiale achtergrondwaarde) van reeds uitgestoten kwik te beperken. De ontwerp-verordening valt binnen het kader van het UNEP-programma voor kwik en zal een significante bijdrage leveren aan het mondiale doel om de blootstelling aan kwik te beperken.


Rechtsbasis van het voorstel:

Artikel 133 EG-verdrag en artikel 175 EG-Verdag


Besluitsvormingsprocedure en rol Europees Parlement:

Gekwalificeerde meerderheid, medebeslissingInstelling nieuw Comitologie-comité:

Nee, er wordt geen Comitologie-comité ingesteld.


Subsidiariteit en proportionaliteit:

Subsidiariteit: Positief. Kwik is een stof waarvoor de voorschriften van de interne markt gelden en, wanneer het als afval wordt aangemerkt, valt het onder de communautaire wetgeving inzake afval. De in dit rechtsinstrument opgenomen maatregelen moeten derhalve ook op communautair niveau worden genomen en kunnen niet aan de lidstaten worden overgelaten. De vereisten voor opslag en verwijdering zullen aan een aantal algemene normen moeten voldoen, echter de specifieke voorwaarden worden overgelaten aan de lidstaten. Nederland heeft sinds 2001 aangedrongen op communautaire maatregelen teneinde het probleem van overtollig kwik dat vrijkomt uit de Europese chlooralkali-industrie op te lossen.
Proportionaliteit: Positief. De voorgenomen maatregelen van dit voorstel zijn noodzakelijk om aan de doelen van de Kwikstrategie te voldoen. De voorgenomen maatregelen voorzien in een beperkte beleidsruimte voor de lidstaten, waardoor vermeden wordt dat uiteenlopende nationale praktijken leiden tot inbreuk op de verordening. Dit is een goede zaak. De Commissie is zeer restrictief geweest in het voorschrijven van maatregelen in dit voorstel.
Consequenties voor de EU-begroting: Geen.
Financiële, personele en administratieve consequenties voor de rijksoverheid, decentrale overheden en/of bedrijfsleven en burger:

De administratieve consequenties voor de overheid zijn beperkt en bestaan uit het verzamelen en uitwisselen van kennis, met name in de periode tussen de inwerkingtreding van de verordening en de datum dat het exportverbod in werking treedt. De lidstaten moeten tussen 2011 en 2014 een onderzoek uitvoeren over de markteffecten van de voorgestelde verordening op hun grondgebied. Dit heeft financiële consequenties voor de overheid.

De financiële, personele en administratieve consequenties voor het bedrijfsleven zijn op het moment niet volledig te bepalen. Bij het voorstel voor een verordening is een effectbeoordeling opgesteld. Deze effectbeoordeling geeft aan dat er een beperkt aantal extra administratieve lasten zullen zijn voor het bedrijfsleven. De meeste administratieve lasten zullen eenmalig zijn. In de effectbeoordeling wordt tevens aangegeven dat er in Nederland kwik afgevangen wordt in de zinkindustrie en bij de aardgaswinning. Er is een signaal gekomen van de NAM dat het exportverbod voor kwik geen belangrijke financiële invloed zal hebben op hun activiteit aardgaswinning. De chlooralkali-industrie in Nederland zal bij de inwerkingtreding van het exportverbod geen kwikreserves meer hebben. Uit de zinkindustrie komt kwik veelal vrij als afvalstof na reiniging van de water- en afgasstromen en dus niet of in veel mindere mate als bijproduct. Hierdoor mag verwacht worden dat ook voor deze industrie het effect gering zal zijn. Voor de twee recyclaars van kwikhoudende afvalstoffen in Nederland wordt de afzetmarkt voor het gerecyclede kwik beperkt tot de EU. Daarnaast is Nederland blijkens onderzoek van UNEP over handelsstromen en de effectbeoordeling een belangrijk doorvoerland voor metallisch kwik. De omvang van deze handel is gezien in het licht van de totale Nederlandse economie beperkt.

Voor de burger worden geen financiële of consequenties verwacht.Vervolgtraject financiële afspraken: De budgettaire gevolgen van het voorstel worden ingepast binnen de begroting van het beleidsverantwoordelijke departement, conform de regels budgetdiscipline.
Consequenties voor nationale en decentrale regelgeving/beleid, (informatie over het

inschakelen van nationale agentschappen / zelfstandige bestuursorganen e.d., implementatie en uitvoering, notificatie en handhaving en/of sanctionering):

Er zal op 1 juli 2011 een strafbaarstelling moeten zijn opgenomen in de wet milieubeheer om uitvoering aan het voorstel te geven. Deze strafbaarstelling zal moeten worden gehandhaafd. Dit heeft vanaf 2011 consequenties voor de handhavingsinstantie (VROM Inspectie).


Voorgestelde implementatietermijn (bij richtlijnen), dan wel voorgestelde datum inwerkingtreding (bij verordeningen en beschikkingen) met commentaar t.a.v. haalbaarheid:

Het voorstel voorziet erin dat de verordening in werking zal treden op de twintigste dag na de publicatiedag. De uitvoer van metallisch kwik uit de Europese Unie wordt met ingang van 1 juli 2011 verboden (artikel 1). Hiertoe zal een strafbaarstelling in de wet moeten worden opgenomen. De opslag van kwik wordt met ingang van 1 juli 2011 verplicht op veilige wijze voor het milieu en de gezondheid van de mens te geschieden (artikel 2). In het landelijk afvalbeheerplan kunnen hiertoe bepalingen worden opgenomen.


Consequenties voor ontwikkelingslanden:

Het hoofddoel van het voorstel is te voorkomen dat er kwik vanuit de Gemeenschap wordt geëxporteerd naar ontwikkelingslanden. In ontwikkelingslanden wordt kwik onder andere gebruikt voor het op kleine schaal winnen van goud. Hierbij worden relatief grote hoeveelheden kwik gebruikt. Voor de lokale bevolking in ontwikkelingslanden is er vaak geen informatie over de gevaren en risico’s van het gebruik van en blootstelling aan kwik aanwezig. Het exportverbod geeft een belangrijk signaal over de giftigheid van kwik, vermindert de hoeveelheid kwik dat voorhanden is voor ontwikkelingslanden en voorkomt dat het gevaarlijke kwikafval van de Gemeenschap in ontwikkelingslanden terechtkomt. Uit ervaringen met capacity building en awareness raising bij mensen die werkzaam zijn in de kleinschalige handmatige goudwinning blijkt dat een hogere kwikprijs leidt tot een veiligere en enigszins minder milieubelastende wijze van toepassing van het kwik. Het voorkomen dat grote hoeveelheden kwik op de wereldmarkt worden gedumpt, leidt tot een hogere kwikprijs.


Nederlandse belangen en eerste algemene standpuntbepaling:

Positief, verwelkoming van het voorstel voor de verordening. Nederland is een van de landen die zich heeft ingezet om een dergelijk voorstel op de agenda te krijgen. 1 juli 2011 als datum voor het exportverbod is positief. Het exportverbod voor onder andere overtollig kwik uit de chlooralkali-industrie heeft ook draagvlak binnen de industrie. In Nederland maakt de chlooralkali-industrie geen gebruik meer van het kwikcelprocédé en er is geen overtollig kwik uit deze industrie meer in Nederland aanwezig. De normadressaten per artikel dienen te worden verduidelijkt. Teneinde een precies inzicht in de consequenties van dit voorstel te verkrijgen zijn in de verordening onderzoeks- en rapportageverplichtingen opgenomen.Nadere aandacht behoeft het artikel waarin de lidstaten geen bezwaren indienen tegen transporten van metallisch kwik dat als afval wordt beschouwd op grond van de motivering dat het geplande transport of de geplande verwijdering niet in overeenstemming zou zijn met maatregelen die zijn genomen om de beginselen van nabijheid, voorrang voor nuttige toepassing en zelfverzorging in praktijk te brengen. Dit artikel wijkt af van de Europese verordening ten aanzien van de overbrenging van afval en zal eventueel gevolgen hebben voor de handhaving van de verordening en de procedures hieromtrent.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina