Vers 1, De openbaring behoort Christus toe. God heeft Hem die gegeven. Ze is bestemd voor de gelovigen (dienstknechten). De openbaring is geschreven door de apostel Johannes. Het woord «openbaring» wijst op de onthulling van een geheimDovnload 189.03 Kb.
Pagina1/8
Datum25.08.2016
Grootte189.03 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Hoofdstuk 1


Vers 1, 2. De openbaring behoort Christus toe . God heeft Hem die gegeven. Ze is bestemd voor de gelovigen (dienstknechten). De openbaring is geschreven door de apostel Johannes. Het woord «openbaring» wijst op de onthulling van een geheim. God wil ons tonen wat er werkelijk gebeurt. Hij kent de zin van de geschiedenis. De Openbaring is geen gesloten boek met een geheime boodschap.

Vers 3. God heeft ons lief. Hij wil een ieder van ons helpen. Eén van de gaven, die Hij gebruikt om de mens te zegenen, is de openbaring die Hij aan Johannes gaf. Hij zal iedereen zegenen die naar de boodschap van deze profetie luistert en er zijn leven naar richt.

Vers 4, 5. Genade en vrede hebben een drievoudige bron: God, de eeuwige Vader (vers 4. zie ook Ef. 3:14) , de Heilige Geest (of zeven geesten, vers 4; zie ook hfdst. 4:5; Jesaja 11:2), en Jezus Christus (vers 5) .

Vers 5.7. Na zijn begroeting spreekt Johannes over Jezus Christus, die~ ons liefheeft, die zijn leven heeft gegeven om ons van zonde te verlossen en die de macht heeft over alle regeringen. Hij maakt ons tot koningen en priesters, zodat wij geen menselijke middelaars nodig hebben. (1 Petr. 2:5; 2 Tim. 2:12; 1 Joh. 2:1).

Het belangrijkste onderwerp van het boek is de wederkomst van Christus. Sommigen geloven dat Jezus onzichtbaar zal komen en ongemerkt zijn gemeente van de aarde zal op nemen. Dit is niet het geval! ,.En elk oog zal Hem zien.» (Mat. 24:2931; Hand. 1 :9-11) .Zij die Hem als Heer hebben aangenomen. zien met verlangen uit naar dit gebeuren. Mensen die zijn liefde hebben verworpen zullen dan hun grote fout betreuren.

Vers 8. God, de Eeuwige (zie vers 4) , verklaart dat Hij de Alpha (de eerste letter van het Griekse alfabet) en de Omega (de laatste letter) is. of met andere woorden: de A en de Z, het begin en het einde van alle dingen. Hij is de Bron van alle openbaring. de Bron van alle leven, de Schepper en Volmaker. Volgens Openbaring 22:13. 16 is Jezus Christus ook de Alpha en de Omega.

Vers 9. Johannes kreeg zijn visioen van Christus. terwijl hij een gevangene was op Patmos. een klein. kaal, rotsachtig eilandje in de Middellandse zee. ongeveer 65 kilometer ten zuidwesten van Klein-Azië. Volgens Irenaeus, een der belangrijkste theologen der oude kerk. schreef de apostel Johannes het boek de Openbaring tegen

het einde van de regering van de Romeinse keizer Oomitianus (81-96 na Christus). een wreed tiran die de Christenen vervolgde. Irenaeus was afkomstig uit Klein-Azië en een leerling van Polycarpus van Smyrna. die op zijn beurt een leerling was van de apostel Johannes.Vers 10. Johannes vierde de dag van zijn Heer, God heeft een speciale dag, zoals dit vers duidelijk laat zien. Bij de schepping kreeg de zevende dag van God een aparte plaats. Jezus zei: De zoon des mensen is Heer ook over de Sabbat.Hij vierde zelf de Sabbat en dit deden ook zijn apostelen. De Sabbat was gemaakt om de mens. voor zijn welzijn. Genesis 2:1-3; Exodus 20:'8. 11: Jesaja 58: 11-13; Markus 2:27-28; Lukas 4: 16; Handelingen 17:2; Handelingen 13:42-44.

Vers 11.20. Terwijl Johannes God aanbad, hoorde hij plotseling een stem achter zich. Toen hij zich omkeerde naar de spreker, zag Johannes -iemand als de Zoon des mensen(één van de namen. die Jezus graag voor zichzelf gebruikte) .die wandelde in het midden van zeven gouden kandelaren. In zijn hand hield Hij zeven sterren. Ook Daniël en Ezechiël hadden soortgelijke voorstellingen gezien van Gods zoon. In beide gevallen gaf Hij bijstand aan zijn volk in de dreiging van het oordeel. Daniël 10:5, 6; Ezechiël 8:2.

Hij bracht ook Johannes hoop terwijl Hij verscheen als priester. Jezus is werkelijk God (de alpha en de omega, het begin en het einde) en toch vernederde Hij zich en werd waarachtig mens (de Zoon des mensen), één met ons. Daar gaat het om in de Openbaring. Toen Johannes de heiligheid en de majesteit van Jezus zag, besefte hij dat hij zondig en onwaardig was. Het maakte zo'n diepe indruk op hem, dat hij voor dood neerviel. (vergelijk Daniël 10:7-10) .De genezende aanraking van Jezus gaf hem echter nieuwe kracht, en stelde hem in staat om te zien wat zou komen.

Jezus legde Johannes uit, dat de zeven lampen een voorstelling waren van zeven gemeenten in het nabije Klein-Azië, terwijl de sterren in zijn hand een voorstelling waren van de -engelen-, de door God aangewezen boodschappers, die waakten over deze gemeenten. Er zijn verschillende aanwijzingen dat Jezus zijn boodschappen bestemde voor een groter publiek dan alleen deze zeven plaatselijke gemeenten. Ten eerste: Er waren veel andere christelijke gemeenten in dat gebied, die belangrijker waren dan de genoemde zeven gemeenten. Jezus koos er blijkbaar zeven uit met een bepaalde bedoeling. Het getal zeven komt 54 maal voor in de Openbaring. Elders In het boek heeft dit getal een symbolische betekenis. Het getal zeven duidt op volmaaktheid. God voltooide de schepping van onze wereld in zeven dagen. Genesis 2:2; Jozua 6:4. De zeven gemeenten stellen de gehele kerk van Christus voor.

Ten tweede: Het boek Openbaring richt zich tot de leden van de zeven gemeenten (zie hoofdstuk 22: 16) , en toch gaat het in bepaalde gedeelten van het boek over gebeurtenissen, die op heel de wereld betrekking hebben. Dit zijn de gebeurtenissen die betrekking hebben op alle tijden. Ze reiken tot de wederkomst van Jezus naar deze aarde. De boodschappen in de Openbaring zijn van toepassing op de Christelijke kerk als geheel, zowel in de tijd van Johannes als in de lat~re geschiedenis van de kerk.

Ten derde: Aan het eind.e van elk van de zeven boodschappen wordt de aandacht gevestigd op het oordeel, een universele gebeurtenis. In feite betekent de naam van de zevende gemeente, Laodicea, letterlijk -het oordeel van het volk-. Direct na de boodschap aan de gemeente te laodicea zag Johannes het oordeel van God over de wereld. Op de landkaart van Klein-Azië vormen deze 7 gemeenten een gesloten geheel. Binnen de kring der gemeenten is het goed vertoeven, want daar is Christus. Hij is met de kerk van alle tijden. Als we dit inzien, moeten we ook beseffen dat het onmogelijk is om het juiste begin en einde van de perioden, die aangeduid worden door de zeven gemeenten, te bepalen. Ze vloeien in elkaar over en de eigenschappen van elke gemeente blijven bestaan tot de wederkomst van Jezus.


Jezus maakt zich bekend in zijn brieven aan de zeven gemeenten als de Enige die in staat is in de noden van elk mens te voorzien. De indeling van de brieven is als volgt: Een adres: Aan de gemeente te Efeze; een beschrijving van Jezus genomen uit de volledige beschrijving van hoofdstuk 1; een opsomming van de goede eigenschappen van de gemeente; een overzicht van haar tekortkomingen; raadgevingen om verkeerde gewoonten te corrigeren; een waarschuwing voor hen die op de raad geen acht slaan; een oproep voor iedereen die de boodschap van Jezus aan de gemeenten hoort, en een speciale belofte voor hen. die zijn raad willen opvolgen.
Hoofdstuk 2

Vers 1-7 : De christenen in Efeze waren rechtschapen en hardwerkende mensen. Deze eigenschappen zijn kenmerkend voor de christenen in de tijd dat Johannes het boek de Openbaring schreef. De eerste christenen hadden een afkeer van leraars die verkeerd godsdienstonderwijs gaven. Zoals de Nicolaieten een sekte die de nadruk legde op de vrijheid, zodat haar leden meenden, dat ze Gods morele wet niet behoefden te gehoorzamen. Dit leidde tot allerlei excessen. Vanaf het begin hadden de christenen grote eerbied voor Gods wet. Want iemand die God liefheeft houdt zijn geboden. Johannes 15: 14. Dit werd moeilijker toen hun liefde voor Christus verminderde, want liefde is de vervulling der wet. Romeinen 13:10.

Vers 8-11: Jezus zei tot de gemeente in Smyrna: " Ik weet! " Jezus begreep hun beproevingen en armoede, niet alleen omdat Hij God is en alle dingen weet, maar ook omdat Hijzelf mens was geweest en de menselijke ellende had meegemaakt. In zijn boodschap aan Smyrna verzekerde Jezus hen, dat Hij hun liefde zou belonen met eeuwig leven. Hun liefde hield zelfs stand in het aangezicht van de dood. De ervaring van de gemeente te Smyrna kwam overeen met die van de christelijke gemeente in de tijd na de apostelen tot het begin van de vierde eeuw, toen het Romeinse rijk ophield met de vervolging van de christenen. De zwaarste vervolging was tijdens een periode van tien jaar van 303-313 (de tien dagen, vers 10) .In de profetische taal stelt een dag vaak een jaar voor. Ezechiël 4:6.

Vers 12-17 : De stad Pérgamum was de hoofdstad van de Romeinse provincie Asia. Een rijke voorname stad, die het centrum was van de keizerverering en van verschillende heidense godsdiensten. Jezus beschreef duidelijk Pérgamum als een stad in de macht van Satan, de leider van alle boze krachten. Openbaring 12:9; 13:1, 2. Het grote gebrek van de gemeente te Pérgamum was dat ze heidense invloeden in haar midden toeliet en de leer van Bileam aannam. Hij verleidde Israël tot éénwording met de heidenen, waardoor ze toegaven aan afgoderij en onzedelijkheid. Numeri 22-25 en 31 :13-16. In 313 erkende Keizer Constantijn het christendom. Sindsdien nam de kerk meer heidense gewoonten en gedachten over en ging steeds verder op de weg van afval. Paulus had daartegen gewaarschuwd in 2 Thessalonisenzen 2:3. De ervaring van de kerk in die periode lijkt op de ervaring van de gemeente te Pérgamum. De enige hoop van de kerk lag in haar bereidwilligheid om h.aar zelfzucht en trots te laten wegsnijden door het tweesnijdend scherp zwaard van Jezus. Hebreeën 4:12.

Vers 18-29. De gemeente te Thyatira omvatte twee soorten christenen: zij, die overspel bedreef. ven met .Izébelen die dus eigenlijk geen christenen waren, en zij, die trouw bleven aan Christus.

De naam Izébel -hier figuurlijk gebruikt verwijst naar de heidense vrouw van Achab, een koning in Israël die omstreeks 900 jaar vóór Christus regeerde.

De sluwe en schrandere koningin vervolgd~ en doodde Gods profeten. Ze bevorderde het heidendom en de afgodendienst in Israël.

De kerk uit de Middeleeuwen (vanaf het begin van de zesde eeuw tot de zestiende eeuw) geleek sprekend op de kerk, die door Jezus beschreven werd in Zijn boodschap aan Thyatira. In deze periode bleven slechts weinigen trouw aan Christus. De meeste aanvaardden de -diepten van Satan en gingen een compromis aan met het kwaad. (Zie I Koningen 16:31; 19:1-3; 21 :23-25; I Koningen 9:21-37; -vergelijk Openb. 17) .


  1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina