Verschillen in het ongezonde lijngedrag tussen allochtone en autochtone jongeren in NederlandDovnload 270.02 Kb.
Pagina1/8
Datum26.08.2016
Grootte270.02 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


Bachelorthese voor de opleiding Psychologie aan de universiteit Twente

OnderzoeksverslagVerschillen in het ongezonde lijngedrag tussen allochtone en autochtone jongeren in Nederland

Annelies Bos (0070912)

10 april 2008

Eerste begeleidend docent: C.H.C. Drossaert

Tweede begeleidend docent. M.E. PieterseSamenvatting

Tegenwoordig bestaat er een grote focus op slank zijn en lijnen. Ook vanuit de media en de overheid komen steeds meer geluiden dat mensen moeten afslanken en gezonder moeten gaan leven. Uiteraard is dit goed voor de gezondheid van veel mensen, maar wat uit onderzoek van TNO blijkt, is dat veel jonge meiden ook erg op de lijn letten. Het probleem hierbij is dat veel meiden slanker willen worden en willen afvallen terwijl ze een normaal gewicht hebben. Veel jongeren gebruiken daarbij ongezonde methodes van afvallen. Het beeld dat nu heerst, is dat vooral blanke autochtone meisjes aan de lijn zijn. Echter is het heel onduidelijk of jongeren vanuit andere culturele achtergronden ook moeite hebben met het gewicht en met lijnen. Vanuit verschillende onderzoeken uit andere landen blijkt dat ‘allochtone’ jongeren vatbaar zijn om meegetrokken te worden in het westerse ideaalbeeld om slank te zijn en gaan daardoor lijnen. In Nederland en Europa is hierover nog weinig bekend. Belangrijk is dat dit wel duidelijk wordt. Dit onderzoek brengt in kaart welke factoren leiden tot (ongezond) lijngedrag bij jongeren en wat de culturele verschillen zijn. De onderzoeksvraag waarop in dit onderzoek een antwoord op wordt gezocht is: Bestaan er verschillen wat betreft ongezond lijngedrag tussen allochtone en autochtone jongeren?

Het onderzoek is uitgevoerd bij jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud. De respondenten zijn geworven via online vragenlijsten en het afnemen van vragenlijsten op straat. De vragenlijst is opgesteld aan de hand van de Theory of Planned Behaviour. Vragen werden gesteld over attitude, sociale invloed, eigen effectiviteit, achtergrondkenmerken, intentie en uitgevoerd lijngedrag.

Er was een respons van 163 vragenlijsten ingevuld door jongens en meisjes. Door de scheve verdeling geslacht en etniciteit, zijn de jongens weg gelaten uit het onderzoek. In totaal waren er 128 vragenlijsten die konden worden gebruikt voor de analyse, waarvan 102 vragenlijsten ingevuld door autochtone meiden en 26 vragenlijsten ingevuld door allochtone meiden. De gemiddelde leeftijd van de meiden lag rond de 15 jaar. De helft van de meiden heeft regelmatig gezonde lijnmethoden gebruikt. 45% van de meiden heeft vaak ongezonde lijnmethoden gebruikt. En 14 procent van de meiden heeft wel eens gebruik gemaakt van extreme lijnmethoden.

Er zijn weinig verschillen gevonden op de TPB-constructen tussen autochtone en allochtone meiden. Enkel zelfvertrouwen gaf een significant verschil aan. Autochtone meiden hebben minder zelfvertrouwen dan allochtone meiden. Etniciteit bleek verder ook geen invloed te hebben in het model van de TPB. De intentie en het lijngedrag bleken moeilijk te verklaren aan de hand van de TPB. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn de niet-normale verdeling in autochtone en allochtone meiden, invloed van één of meerdere selectie biassen, of door invloed van distale factoren. Belangrijke variabelen die uit de analyses naar voren kwamen, waren de positieve uitkomstverwachtingen van slank zijn, sociale druk, zelfvertrouwen en gewenste gewichtsafname.

Abstract

The present days there is a big focus on thinness and slimming. Also from the media and the government are sounds coming that people should be dieting and should eat healthier. Of course this is good for de public health, but a study from TNO shows that young girls also tend to watch their weight. The problem is that al lot of girls want to be thinner and go on a diet while they have a normal weight. Also unhealthy dieting methods are used to slim faster. The image that circles around nowadays is that especially white Caucasian girls are dieting. It’s very unsure if youth from other cultural backgrounds have issues with their weight and diet too. Different studies from other countries show that foreign youths get pulled within the western ideal of thinness and start dieting. In the Netherlands and Europe there is hardly any information about this trend. This research shows which factors lead to unhealthy dieting behaviour by youth with different cultural backgrounds. The research question was: Are there differences in unhealthy dieting behaviour in Caucasian and foreign youth?

Target group of the research were youth in age of 12 to 18 years old, living in the Netherlands. Respondents have been recruited online, where they had to fill in questionnaires that where posted on forums. The design of the questionnaire is based on the Theory of Planned Behaviour. Questions were about: attitudes, social influences, self efficacy, background variables and intention and dieting behaviour.

There was a response of 163 questionnaires, bust it was limited down to 128 questionnaires, because the boys were deleted from the research. 102 questionnaires were made by Dutch Caucasian girls, and 26 questionnaires were made by Dutch foreign girls whit an average age of 15 years. Half of the girls did regularly use healthy dieting methods. 45 % did use regularly unhealthy dieting methods. And 14 % has been using extreme dieting methods.

Hardly any differences were found between Dutch Caucasian girls and Dutch foreign girls on the TPB constructs. Only self esteem gave a significant difference. Dutch Caucasian girls have less self esteem, than the Dutch foreign girls. Ethnicity didn’t have any effect on intention or dieting behaviour. The intention and behaviour seemed hard to explain from the TPB. Possible explanations for this are the not normal partitioning from the Caucasian and the foreign group, or the influences of a selection bias, or the influences by the distal factors. Important variables are positive attitude toward thinness, social pressure, self esteem and wished weight loss.  1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina