Versie 01/01/2009 Pagina van inhoudsopgaveDovnload 217.3 Kb.
Pagina1/4
Datum26.07.2016
Grootte217.3 Kb.
  1   2   3   4

Versie 01/01/2009 Pagina van
INHOUDSOPGAVE
ARTIKELNUMMER.: Bladzijde:
1 Definities 2

2 Verplichting 3

3 Aannemen en duur der dienstbetrekking 5

4 Opzegging en ontslag 6

5 Verboden arbeid 7

6 Reorganisaties van partijen 8

7 Regeling der werkzaamheden 9

8 Arbeidsduur 10

9 Overwerk 11

10 Werken in ploegen 12

11 Verschoven uren 13

12 Arbeid in het weekeinde en op feestdagen 14

13 Afdekken/openen van ruimen 16

14 Improductiviteit 17

15 Loonbepalingen 18

16 Prijscompensatie 19

17 Reiskostenregeling 20

18 Koude toeslag 21

19 Vergoeding voor het beschikbaar houden op

zaterdag en zondag 22

20 Bijzondere vergoedingen 24

21 Loon tijdens vakantie en of feestdagen, vakantietoeslag

en najaarsuitkering 25

22 Vakantieregeling 26

23 Arbeidsduurverkorting 27

24 Kort verzuim 28

25 Arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval 29

26 Uitkering bij overlijden 31

27 Personeelsvertegenwoordiging 32

28 Werkgelegenheid 33

29 Bijdragen voor sociale doeleinden 34

30 Oplossing van geschillen 35

31 Duur der overeenkomst 36
BIJLAGE A Loon 37

BIJLAGE B Vuilwerk toeslag 44

BIJLAGE C Pr├ępensioen 47

BIJLAGE D Inzet uitzendkrachten 48

BIJLAGE E Verlofsparen en zorgverlof 49

BIJLAGE F Functieomschrijvingen 50

De ondergetekenden:
I Havenbedrijf Delfzijl b.v., gevestigd te Delfzijl

Als partij ter ene zijde;


II Bedrijvenbond C.N.V., gevestigd te Woerden,

en

F.N.V. Bondgenoten, gevestigd te Utrecht,


als partijen ter andere zijde;
verklaren met elkaar te sluiten een Collectieve Arbeidsovereenkomst en komen daartoe het volgende overeen:
ARTIKEL 1
Werkingssfeer
Werknemers vallende onder deze CAO dienen de aan hun opgedragen werkzaamheden uit te voeren bij iedere binnen een straal van 35 kilometer vanaf Delfzijl (kantoor Havenbedrijf Delfzijl b.v) gevestigde onderneming. De aard van de werkzaamheden dient gerelateerd te zijn aan de functieomschrijving van de betreffende werknemer.

Definities
In deze overeenkomst wordt verstaan onder:

- werkgevers: elke werkgever die valt onder de werkingssfeer (art. 1) van deze CAO;

- vakvereniging: elk der contractanten ter andere zijde;

- werknemers: elke werknemer, man of vrouw, zoals in deze CAO vermeld, in dienst van een der werkgevers. De werknemer belast met expeditiewerk dan wel depalletisering valt onder deze CAO;

- maandsalaris: het functiebasisloon zoals opgenomen in Bijlage A.


ARTIKEL 2
Verplichtingen
De ondergetekenden onder I staan er tegenover ondergetekenden onder II voor in, dat zij in hun bedrijven op geen andere voorwaarden arbeid zullen doen verrichten of overeenkomsten zullen aangaan, dan in deze overeenkomst bepaald is.
De ondergetekenden onder II staat er voor in, dat de door haar vertegenwoordigde werknemers voor het verrichten van arbeid geen ander eisen zullen stellen, dan in deze overeenkomst is bepaald en op die voorwaarden hun werkzaamheden zullen verrichten.
2.1. Algemene verplichtingen van de werkgever.
2.1.1. De werkgever verplicht zich deze CAO naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid te zullen nakomen.
2.1.2. De werkgever verplicht zich generlei actie te zullen voeren of te zullen steunen, welke ten doel heeft wijziging te brengen in de volgens deze CAO geregelde arbeidsvoorwaarden.
2.1.3. De werkgever verbindt zich geen werknemers in dienst te nemen of te houden op voorwaarden die in strijd zijn met het in deze overeenkomst bepaalde, dan wel bedrijfsarbeid te doen verrichten op voorwaarden welke per jaar en in totaliteit bezien een andere waarde hebben dan de in deze overeenkomst vastgestelde voorwaarden.
2.1.4. De werkgever zal met iedere werknemer schriftelijk een individuele arbeidsovereenkomst aangaan, waarin verwezen wordt naar deze CAO.
2.1.5. Op uitzendkrachten is deze CAO van toepassing.


2.2. Algemene verplichtingen van de vakvereniging.
2.2.1. De vakvereniging verplicht zich deze CAO naar de maatstaven van redelijkheid

en billijkheid te zullen nakomen.


2.2.2. De vakvereniging verbindt zich met alle haar ten dienste staande middelen nakoming van deze overeenkomst door haar leden te zullen bevorderen, generlei actie te zullen voeren of te zullen bevorderen, welke beoogt wijziging te brengen in deze overeenkomst op een andere wijze dan omschreven en voorts hun krachtige medewerking aan de werkgever te zullen verlenen tot ongestoorde voortzetting van het bedrijf.
2.3. Tussentijdse wijzigingen
2.3.1. In geval van ingrijpende veranderingen in de algemene sociaal-economische verhoudingen in Nederland, zijn partijen bevoegd ook tijdens de duur van deze CAO wijzigingen in de salarisbepalingen aan de orde te stellen.
2.3.2. In geval tussen partijen verschil van mening bestaat over de vraag of er inderdaad sprake is van ingrijpende veranderingen in de algemene sociaal-economische verhoudingen in Nederland, zal over deze vraag binnen vier weken een advies aan de Stichting van de Arbeid worden gevraagd.
2.3.3. Indien over de voorgestelde wijzigingen binnen twee maanden nadat deze aan

de orde zijn gesteld, geen overeenstemming wordt bereikt, is de partij welke de wijzigingen heeft voorgesteld gerechtigd deze CAO met een termijn van een maand per aangetekend schrijven op te zeggen.ARTIKEL 3
Aannemen en duur der dienstbetrekking
Behoudens ten aanzien van de eerste twee maanden van het dienstverband wordt de arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer aangaan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

De eerste twee maanden van het dienstverband gelden als proeftijd, als bedoeld in artikel 7: 652 en 676 BW, mits hiervan aan de werknemer bij de indiensttreding schriftelijk mededeling is gedaan.

  1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina