Versie 19/02/2014 Constructie inkomensnotie Datawarehouse am&SB1 bruto & bruto belastbaarDovnload 1.53 Mb.
Pagina1/24
Datum25.07.2016
Grootte1.53 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Versie 19/02/2014
Constructie inkomensnotie Datawarehouse AM&SB1 - bruto & bruto belastbaar
Hans Knapen, Centrum voor Sociologisch Onderzoek, KU Leuven
Het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming (DWH AM&SB) bevat gegevens inzake inkomen in diverse bestanden afkomstig van openbare instellingen. Een van de mogelijkheden van dit DWH AM&SB is de onderlinge koppeling van deze gegevens aan de hand van het INSZ-nummer. Deze koppeling biedt de mogelijkheid om een inkomensnotie te construeren die is opgebouwd uit verscheidene componenten. De reden voor het ontwikkelen van een inkomensnotie op basis van het DWH AM&SB is tweeledig:

  • de constructie van deze notie biedt de mogelijkheid om een inkomen op een uniforme manier te hanteren in studies op basis van gegevens uit het DWH AM&SB;

  • deze inkomensnotie moet het mogelijk maken om een equivalent beschikbaar inkomen, dat een belangrijke plaats vervult in de armoedemonitoring volgens Europese normen, te construeren.

In vergelijking met de inkomsten onderhevig aan de personenbelasting bevat deze notie enkel de beroepsinkomsten, met name de bezoldigingen, winsten en baten, bezoldigingen van bedrijfsleiders en de vervangingsinkomen. Gegevens inzake onroerende inkomsten (o.a. huuropbrengst) en roerende inkomsten (o.a. dividenden en intresten) zijn niet geïntegreerd in het DWH AM&SB en bijgevolg niet opgenomen in deze inkomensnotie.2


De inkomensnotie in deze nota betreft een bepaling van het inkomen op bruto en bruto belastbaar niveau. Onder bruto wordt verstaan het bruto bedrag zonder aftrek van de sociale bijdragen. De beroepskosten worden eveneens niet in rekening genomen. Onder bruto belastbaar wordt verstaan het bruto bedrag met aftrek van de sociale bijdragen en bij de bezoldigingen rekening houdend met de bijdragevermindering en werkbonus. Ook hier worden de beroepskosten niet in rekening gebracht.

Bepaalde componenten zijn niet onderhevig aan sociale bijdragen en niet belastbaar. Voor deze componenten zijn de bruto en bruto belastbare bedragen bijgevolg identiek. De constructie van deze componenten wordt enkel beschreven in het deel met de bruto bedragen.


In beide delen van deze nota, bruto en bruto belastbaar, komen vooreerst de bezoldigingen, winsten en baten en bezoldigingen van bedrijfsleiders aan bod. Het betreft het inkomen uit arbeid (werknemers, ambtenaren en zelfstandigen), dat beschikbaar is in de bestanden van de RSZ, RSZPPO en RSVZ. Vervolgens komen in beide delen de vervangingsinkomens aan bod, met name het inkomen uit uitkeringen.

Inhoud


Deel 1: BRUTO 5

A. Inkomen uit arbeid 5

Inkomen uit arbeid gekend bij de RSZ 91.1.1 Stap 1: bepalen welke records in rekening worden genomen 10

1.1.2 Stap 2: indeling van de jobs in groepen 10

1.1.3 Stap 3: bepalen van het loon inclusief enkel vakantiegeld, exclusief dubbel vakantiegeld 12

1.1.4 Stap 4: bepalen van het dubbel vakantiegeld 14

1.1.5 Stap 5: samenstellen van het bruto loon 15

1.2 Inkomen uit arbeid gekend bij de RSZPPO 161.2.1 Stap 1: bepalen welke jobs in rekening worden genomen 17

1.2.2 Stap 2: bepalen van het loon inclusief enkel vakantiegeld, exclusief dubbel vakantiegeld 17

1.2.3 Stap 3: bepalen van het dubbel vakantiegeld 20

1.2.4 Stap 4: samenstellen van het bruto loon 21

1.3 Inkomen uit arbeid gekend bij het RSVZ 22B.  inkomen uit uitkeringen 23

1.4 Inkomen uit uitkeringen gekend bij het NIC 231.4.1 Stap 1: toekennen van de records aan het refertejaar 23

1.4.2 Stap 2: bepalen welke records in rekening worden genomen 23

1.4.3 Stap 3: bepalen van de bruto uitkering gekend bij het NIC 24

1.4.4 Stap 4: samenstellen van de bruto uitkering gekend bij het NIC 24

1.5 Inkomen uit uitkeringen gekend bij het RIZIV 251.5.1 Stap 1: toekennen van de records aan het refertejaar 25

1.5.2 Stap 2: bepalen welke records in rekening worden genomen 25

1.5.3 Stap 3: bepalen van de bruto uitkering gekend bij het RIZIV 26

1.5.4 Stap 4: samenstellen van de bruto uitkering gekend bij het RIZIV 26

1.6 Inkomen uit uitkeringen gekend bij de RVA 271.6.1 Stap 1: toekennen van de records aan het refertejaar 28

1.6.2 Stap 2: bepalen welke records in rekening worden genomen 28

1.6.3 Stap 3: bepalen van de bruto uitkering gekend bij de RVA 28

1.6.4 Stap 4: samenstellen van de bruto uitkering gekend bij de RVA 28

1.7 Inkomen uit uitkeringen gekend bij het FAO 291.7.1 Stap 1: toekennen van de records aan het refertejaar 29

1.7.2 Stap 2: bepalen welke records in rekening worden genomen 29

1.7.3 Stap 3: bepalen van de bruto uitkering gekend bij het FAO 30

1.7.4 Stap 4: samenstellen van de bruto uitkering gekend bij het FAO 30

1.8 Inkomen uit uitkeringen gekend bij het FBZ 311.8.1 Stap 1: toekennen van de records aan het refertejaar 31

1.8.2 Stap 2: bepalen welke records in rekening worden genomen 31

1.8.3 Stap 3: bepalen van de bruto uitkering gekend bij het FBZ 31

1.8.4 Stap 4: samenstellen van de bruto uitkering gekend bij het FBZ 32

1.9 Inkomen uit uitkeringen gekend bij de RVP 331.9.1 Stap 1: toekennen van de records aan het refertejaar 33

1.9.2 Stap 2: bepalen welke records in rekening worden genomen 33

1.9.3 Stap 3: bepalen van de bruto uitkering gekend bij de RVP 34

1.9.4 Stap 4: samenstellen van de bruto uitkering gekend bij de RVP 34

1.10 Inkomen uit uitkeringen gekend bij de POD MI 351.10.1 Stap 1: toekennen van de records aan het refertejaar 35

1.10.2 Stap 2: bepalen welke records in rekening worden genomen 35

1.10.3 Stap 3: bepalen van de bruto uitkering gekend bij de POD MI 36

1.10.4 Stap 4: samenstellen van de bruto uitkering gekend bij de POD MI 37

1.11 Inkomen uit uitkeringen gekend bij de FOD SZ 381.11.1 Stap 1: toekennen van de records aan het refertejaar 38

1.11.2 Stap 2: bepalen welke records in rekening worden genomen 39

1.11.3 Stap 3: bepalen van de bruto uitkering gekend bij de FOD SZ 39

1.11.4 Stap 4: samenstellen van de bruto uitkering gekend bij de FOD SZ 40

1.12 Inkomen uit uitkeringen gekend bij de RKW 411.12.1 Stap 1: selecteren van de bestanden 42

1.12.2 Stap 2: bepalen welke records in rekening worden genomen 42

1.12.3 Stap 3: bepalen van de bruto uitkering voor de bijslagtrekkende gekend bij de RKW 44

Art. 5 van het Koninklijk besluit van 10 december 1996 houdende bepaalde maatregelen betreffende de gezinsbijslag, ter uitvoering van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie, B.S. 21 december 1996. 701.12.4 Stap 4: samenstellen van de bruto uitkering voor de bijslagtrekkenden gekend bij de RKW 73

1.13 Inkomen uit uitkeringen gekend bij het RSVZ-kb 741.13.1 Stap 1: selecteren van de bestanden 74

1.13.2 Stap 2: bepalen welke records in rekening worden genomen 75

1.13.3 Stap 3: bepalen van de bruto uitkering voor de bijslagtrekkende gekend bij het RSVZ-kb 75

Art. 1 van het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 tot invoering van een aanvulling op de kinderbijslag voor bepaalde éénoudergezinnen in de regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen, B.S. 18 juni 2007. 861.13.4 Stap 4: samenstellen van de bruto uitkering voor de bijslagtrekkenden gekend bij het RSVZ-kb 95

DEEL 2: BRUTO BELASTBAAR 97A. INKOMEN UIT ARBEID 97

1.14 Inkomen uit arbeid gekend bij de RSZ 981.14.1 Stap 1: bepalen welke records in rekening worden genomen 99

1.14.2 Stap 2: indeling van de jobs in groepen 99

1.14.3 Stap 3: bepalen van het loon inclusief enkel vakantiegeld, exclusief dubbel vakantiegeld 101

1.14.4 Stap 4: bepalen van het dubbel vakantiegeld 104

1.14.5 Stap 5: samenstellen van het bruto belastbaar loon 106

1.15 Inkomen uit arbeid gekend bij de RSZPPO 1071.15.1 Stap 1: bepalen welke jobs in rekening worden genomen 108

1.15.2 Stap 2: bepalen van het loon inclusief enkel vakantiegeld, exclusief dubbel vakantiegeld 108

1.15.3 Stap 3: bepalen van het dubbel vakantiegeld 112

1.15.4 Stap 4: samenstellen van het bruto belastbaar loon 113

1.16 Inkomen uit arbeid gekend bij het RSVZ 1151.16.1 Stap 1: bepalen wiens inkomen niet gekend is de bestanden in het DWH AM&SB 116

1.16.2 Stap 2: bepalen van het inkomen uit zelfstandige activiteit 116

B. inkomen uit uitkeringen 118

1.17 Inkomen uit uitkeringen gekend bij het NIC 118

1.18 Inkomen uit uitkeringen gekend bij het RIZIV 119

1.18.1 Stap 1: toekennen van de records aan het refertejaar 119

1.18.2 Stap 2: bepalen welke records in rekening worden genomen 119

1.18.3 Stap 3: bepalen van de bruto belastbare uitkering gekend bij het RIZIV 120

1.18.4 Stap 4: samenstellen van de bruto belastbare uitkering gekend bij het RIZIV 123

1.19 Inkomen uit uitkeringen gekend bij de RVA 1241.19.1 Stap 1: toekennen van de records aan het refertejaar 125

1.19.2 Stap 2: bepalen welke records in rekening worden genomen 125

1.19.3 Stap 3: bepalen van de bruto belastbare uitkering gekend bij de RVA 125

1.19.4 Stap 4: samenstellen van de bruto belastbare uitkering gekend bij de RVA 126

1.20 Inkomen uit uitkeringen gekend bij het FAO 1281.20.1 Stap 1: toekennen van de records aan het refertejaar 128

1.20.2 Stap 2: bepalen welke records in rekening worden genomen 128

1.20.3 Stap 3: bepalen van de bruto belastbare uitkering gekend bij het FAO 129

1.20.4 Stap 4: samenstellen van de bruto belastbare uitkering gekend bij het FAO 129

1.21 Inkomen uit uitkeringen gekend bij het FBZ 1301.21.1 Stap 1: toekennen van de records aan het refertejaar 130

1.21.2 Stap 2: bepalen welke records in rekening worden genomen 130

1.21.3 Stap 3: bepalen van de bruto belastbare uitkering gekend bij het FBZ 130

1.21.4 Stap 4: samenstellen van de bruto belastbare uitkering gekend bij het FBZ 131

1.22 Inkomen uit uitkeringen gekend bij de RVP 1321.22.1 Stap 1: toekennen van de records aan het refertejaar 132

1.22.2 Stap 2: bepalen welke records in rekening worden genomen 132

1.22.3 Stap 3: bepalen van de bruto belastbare uitkering gekend bij de RVP 133

1.22.4 Stap 4: samenstellen van de bruto belastbare uitkering gekend bij de RVP 138

1.23 Inkomen uit uitkeringen gekend bij de POD MI 139

1.24 Inkomen uit uitkeringen gekend bij de FOD SZ 140

1.25 Inkomen uit uitkeringen gekend bij de RKW 141

1.26 Inkomen uit uitkeringen gekend bij het RSVZ-kb 142  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina