Verslag 2e Deelnemersraad Student Union d d. 15 juni 2000 (Agora)Dovnload 39.1 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte39.1 Kb.
C O N C E P T

Kenmerk: SU00/805


VERSLAG 2e Deelnemersraad Student Union d.d. 15 juni 2000 (Agora)
Aanwezigen voor de Deelnemersraad:

W.S.G. Abacus (Harmen Faber), AEGEE-Enschede (Erwin van Veen), AIESEC Twente (Sjoerd Slot), C.T.S.G. Alembic (Arjan Greidanus), D.S.T.V. Aloha (Marco Franzen), Arabesque (Jubertico Regina), V.A.S. Arashi (Bouke Lases), Bellettrie Bibliotheek (Emile de Maat),Cabaal (Bram Harmsen), ConcepT (Corrina Klijn), D.B.V. Diok (Maarten Stasse), Drienerlose Hockey Club (B.R.M. van Buul), Drienerloos Vocaal Ensemble (W.G.H. van Dijk), Fanaat (Hilbrandt Baarsma), G.A.T. (Martijn Hoenkamp), D.S.V. ‘4 Happy Feet’ (Rinze Haanstra), Ideefiks (Maarten v/d Weg), Integrand (Eveline Winkelaar), S.V.I. Inter-Actief (Suzanne Verlijsdonk), W.S.G. Isaac Newton (Wouter Hakvoort), D.A.V. Kronos (Sjoerd Pater), Musica Silvestra Orkest (Joris Kemps), Piranha ( S.A.F. Onink), Sagittarius (F.Wiegerinck), B.S.V. de Stoottroepen (Hugo Zonneveld), Stubiba (Bart van Hezewijk), SHOT (Joost Smit), A.S.V. Taste (R. Helmus), D.T.T.V. Thibats (Michiel Blaauboer), TSAC (Jan-Paul Raven), S.K.V. Vakgericht (Epco Maat), Vereniging Campusomroep Drienerlo (Kjell R. van Milaan), Vereniging Calslaan Kabel (Marcel L. van Bergen), D.Z.C. ‘Vleugellam’ (E.C. Janssen), V.V. Drienerlo (Mattijs van der Ham).Aanwezigen Publiek:

Frits Lagendijk (DiSC), Marianne v/d Berg (DiSC), Pieter Meijers (Isaac Newton), H.J. van den Akker (Sportraad), Jasper Rabou (Apollo), Matthijs Plat (V.V. Drienerlo), Alexander Oostendorp (kandidaat OS), Stefan Stoelinga (kandidaat OS), Arnout Brouwers (kandidaat OS), Susan van Soest (SRD), Michiel Wittkampf (OS bestuur).Student Union:

Lex Hoekstra (voorzitter), Bart Blaauwendraad, Frank Engel, Renate Heuseveldt, Mark de Jonge, Björn Prevaas, Marieke Spruit (verslag).

 1. Opening

Lex Hoekstra opent deze 2e deelnemersraadvergadering van de SU om 20.40 uur. Allereerst onze excuses voor het feit dat het uiteindelijke tijdstip niet voor iedereen duidelijk was en de agenda niet door iedereen is ontvangen. Na afloop van de vergadering is er een borrel in het theatercafé (eerste half uur op kosten van de SU). Er wordt een duidelijke indeling gemaakt in deelnemers en publiek. Deelnemers hebben spreekrecht, publiek echter alleen indien zij daarvoor toestemming hebben van de voorzitter van SU. In tegenstelling tot de vorige deelnemersraadvergadering is er deze keer de mogelijkheid voor eventuele kleine discussies. Indien deelnemers vragen hebben dienen zij hun verenigingsnaam en eigen naam te melden.

Bij agendapunt 5 en 6 zal Thijs Oude Moleman van de Raad van Toezicht (RvT) van de SU de vergadering leiden. Er zijn geen schriftelijke vragen ingediend bij de RvT, zij zullen dus alleen het werkgebied van de RvT toelichten.

Het SU-bestuur stelt zich voor, de portefeuilleverdeling wordt genoemd.

Lex Hoekstra - Voorzitter/Public Relations

Bart Blaauwendraad - Interne Betrekkingen II

Frank Engel - Externe Betrekkingen en Financiën

Renate Heuseveldt - Interne Betrekkingen I

Mark de Jonge - Accommodatie

Björn Prevaas - Communicatie 1. Ingekomen stukken

Geen.


 1. Mededelingen

a). Student Union:

 • Wij zoeken nog steeds bestuursleden voor het SU-bestuur. Wij zijn al maanden bezig met werving, helaas is er niet veel animo. Het is moeilijk aan te geven wat de oorzaken en de gevolgen hiervan zijn. Indien wij voor september niet voldoende bestuursleden hebben voor de SU zal dit een belemmering zijn voor de organisatie. Mensen die mogelijk twijfelen om in het SU-bestuur te stappen vanwege studiepunten e.d. willen we meegeven dat er te allen tijde individuele aanpassingen mogelijk zijn. Wij verzoeken jullie om mensen binnen jullie sector aan te sporen over een Unionbestuursjaar na te denken.

 • Er zijn ook nog steeds toetredingsmogelijkheden tot de IK2001.

b). Deelnemers:

 • geen.


4. Presentatie voortgang Student Union

Er volgt een presentatie met sheets waarin in grote lijnen de ontwikkelingen en huidige activiteiten a.d.h.v. het Strategisch Plan 2000-2004 en het Beleidsplan binnen de SU worden weergegeven.

Verschillende deelgebieden zijn: Organisatie SU, Activismestimulering, Informatievoorziening, Facilitering en studentenvoorzieningen, Belangenbehartiging, Externe relaties en Financiën.

Deelnemers hebben de mogelijkheid de presentatie na afloop van de vergadering in te zien in een van de Unionkamers, ook is er de mogelijkheid om tijdens de presentatie na elk deelgebied vragen te stellen.Organisatie SU:

 • Erkenningen: Op dit moment zijn 84 verenigingen en 4 koepels erkend door de SU. Voorlopige erkenningen worden geïnventariseerd, ook wordt gekeken waar de problemen liggen en hoe we daar in de toekomst mee omgaan. De koepels hebben aangegeven meer formele betrokkenheid te willen. Er zal steeds meer overleg komen. Het koepeloverleg wordt steeds belangrijker. Iedere vrijdag is er een informele lunch met de koepels.

 • Geschillenprocedure: Wij zijn nog bezig met de geschillenprocedure. I.s.m. de koepelbestuurders zijn de reglementen vastgesteld door de RvT. Na een jaar worden deze reglementen geëvalueerd.

 • Afstemmen activiteiten binnen SU: Op dit moment zijn we bezig met een onderzoek naar de haalbaarheid van Gezamenlijke Inkoopprojecten (GIP). Ook zijn we bezig met het maken van een digitale jaarkalender voor verenigingen en een openbare activiteitenkalender, deze laatste zal hard-copy worden uitgebracht in de vorm van een soort uitklapper.

 • Interne communicatie: Aan onze homepage wordt nog steeds gewerkt. Je kunt er documenten van downloaden, ook heb je de mogelijkheid tot interactie d.m.v. een gastenboek. We versturen iedere maand naar alle verenigingen onze nieuwsbrief per post. We hebben ook onze Infomap verstuurd met alle belangrijke documenten van de SU (zoals Strategisch Plan, Beleidsplan etc.). Er is een structureel overleg ingezet voor de ongekoepelde verenigingen. Dit overleg vindt voorlopig twee maandelijks plaats. Verder zal ieder jaar een overdrachtsweekend plaatsvinden met koepels. Op dit moment doen enige TCW-studenten een onderzoek naar de interne communicatie van de SU. Hierover krijgen we volgende week de resultaten. Verder gaan we deze zomer bezig met een communicatieplan.

 • Unionkaart: We zijn bezig met het verkrijgen van meer kortingen op deze kaart voor na de zomer.

reacties:

 • Martijn Hoenkamp (GAT) geeft aan dat de ongekoepelde verenigingen zelf hun eigen ideeën hebben over de invulling van het overleg met de sector overige. Misschien is er een mogelijkheid voor eventuele verbetering. Lex geeft aan dat de SU het beste als koepel voor de sector overige kan optreden.

 • Sjoerd Pater (Kronos) vraagt zich af of er enige structuur zit in de communicatie van de SU. Hij meldt dat er veel mail bij hun vereniging binnenkomt van de SU. Vaak zijn het mailtjes die minder directe informatie bevatten. Dit is vervelend. Björn geeft aan dat de SU verenigingen veel informatie willen verschaffen, de SU vindt die informatie wel belangrijk. We kunnen ons er allicht een keer over buigen. Frank Wiegerinck (Sagittarius) geeft aan dat zij erg veel mail binnenkregen omtrent het Benefietconcert. In veel mailtjes stond telkens dezelfde informatie. Sjoerd Slot (AIESEC) merkt op dat het handig zou zijn als de SU haar mail kort en bondig houdt en meer dingen vermeldt op de homepage.

 • Joris Kemps (MSO) is benieuwd naar wat er volgend jaar gebeurd met de Unionkaart. Bart antwoordt dat de Unionkaart volgend collegejaar wordt geïntegreerd met de collegekaart.


Activismestimulering:

 • Bewustmaking belang activisme: We hebben een OpleidingsDirecteuren-dag (OLD-dag) gehad en daarnaast is de IK een erg belangrijk middel. Een voorbeeld is dat wij bierviltjes hebben laten maken van de SU voor tijdens de introductie. Op deze viltjes staat: “Wat ga jij naast je studie ondernemen?”

 • Leerstoel academische vorming: We proberen meer invulling aan de leerstoel te geven. We zijn nu bezig om samen met de heer Procee (WMW) een reflectiecursus op de starten. De cursus is voor de zomer. Later zal de refectiecursus in de vorm van een vak worden gegoten waarvoor ook studiepunten behaald kunnen worden. Reflecteren is erg belangrijk. Wij denken serieus mee en proberen onze achterban erbij te betrekken.

 • Fonds activismestimulering: We hebben een bedrag uitgekeerd gekregen van het CvB voor activismestimulering. Er zijn op dit moment gesprekken met SRD, CSR en koepels, in de zomer hopen we het beleid klaar te hebben voor het fonds activismestimulering.

 • Informatievoorziening (over mogelijkheden activiteiten): We zijn bezig met een activiteitenkalender, we zullen voor het opzetten hiervan een student-assistent aanstellen. De kalender zal hardcopy worden aangeleverd. Het fonds activismestimulering zal hieraan bijdragen.

 • Kwaliteit activisme: We willen cursussen/trainingen en workshops gaan geven. Met diverse partijen wordt momenteel contact gelegd voor de mogelijkheden op dit gebied. We zijn in gesprek met de faculteit TO. Wellicht is dit een opdracht voor TO om hier invulling aan te geven.

Reacties:

 • Michiel Blaauboer (D.T.T.V. Thibats) vraagt of er geen problemen/overlappingen ontstaan als de SU workshops e.d. gaat organiseren. Bijv. de Sportraad organiseert de kaderdagen. Björn geeft aan dat de SU op dit moment ook hierover in gesprek is met o.a. Integrand en Unipartners.


Informatievoorziening:

 • Homepage: Onze homepage is het speerpunt van onze informatievoorziening.

 • Nieuwsbrief: Deze wordt 1x per maand opgestuurd naar alle verenigingen. Wij raden jullie aan deze goed te lezen, hier staat veel informatie in over hetgeen de SU zich mee bezig houdt. Verder zijn wij van plan om een muurkrantversie van de nieuwsbrief uit te geven. Deze zal worden opgehangen in de verschillende gebouwen van de UT.

 • UT-nieuws: De SU heeft nu een gezamenlijke rubriek met de verenigingen.

 • Unionmagazine: We zijn bezig met het haalbaarheidsonderzoek. Daarnaast hebben we contact met een adviesbureau. Zij kunnen wellicht professioneel advies geven m.b.t. communicatie

 • Activiteitenkalender: mee bezig.

Reacties:

 • Zal het Unionmagazine de Campusgids niet gaan overlappen? – Hierover zijn gesprekken met DiSC, het magazine overlapt niet, krijgt een andere invulling.


Facilitering en studentenvoorzieningen:

 • 75% regeling: Hierover heeft een stuk in het UT-nieuws gestaan. We hebben dit punt uitgepraat met de Centraal Gemeenschappelijke Vergadering (CGV). De CGV blijft echter wel kritisch kijken naar de SU, hoe het in de praktijk verloopt, zodat andere verenigingen niet buiten de boot vallen. We zullen bij de voorlopig erkende verenigingen inventariseren hoe het met de 75% regel staat.

 • Onderzoek ondersteuning verenigingen: Na de zomer zullen er taskforces Sport en Cultuur worden ingesteld. Wij willen naar een eenduidig beleid toe, zoals ook in ons Strategisch Plan staat vermeld.

 • Campus: Mark: Zoals inmiddels bekend is is er een Masterplan gemaakt. Men wil de Campus veranderen. Hoe moet de Campus er over 30 jaar uitzien. We hebben meegedaan aan het spel Utego, waarin diverse belanghebbende partijen discussiëren over de opzet van de Campus. Wij proberen het court het levendige centrum voor de Bastille te krijgen. Wij vragen iedereen mee te denken, zodat de stem van studenten gehoord wordt. Als jullie ideeën hebben of jullie zijn geïnteresseerd, staan wij hier open voor. Het Masterplan ligt ter inzage op de SU-kamer, tevens kun je het downloaden van het Internet. Op 12 september komt er nog een discussie van Studium Generale. Mocht er nog behoefte zijn aan discussie tussen alleen studenten, dan horen wij dat ook graag.

 • Bastille: Eind maart dit jaar is de rapportage van de werkgroep Bastille, over de verbouwing van de Bastille tot het Uniongebouw, aan het CvB verzonden. Deze rapportage bestaat uit een functioneel programma van eisen en daarnaast ook uit eisen en wensen van de toekomstige bewoners. Half april is de rapportage besproken met de heer Schutte, de portefeuillehouder binnen het CvB. Inhoudelijk gaat het CvB akkoord, maar er waren nog enige aanvullende vragen over o.a. de exploitatie. De voortgang van het proces stagneert door onduidelijkheid bij de keuze van de architect. De SU streeft er nog steeds na om in februari 2001 te beginnen met de bouw.

 • Dagcafé: We zijn van plan een dagcafé te beginnen in de Bastille (Uniongebouw). We willen nu al beginnen met een aanloopfase, Grolsch adviseert hierin. In de zomer zal een ondernemingsplan worden geschreven. Jullie ideeën m.b.t. het dagcafé zijn altijd welkom.

 • Utake: Misschien hebben jullie al gelezen dat wij erover denken om de Utake over te nemen. De Utake draait momenteel erg veel verlies, het gaat om ca. 1.2 ton op jaarbasis. De UT wil graag dat de Utake door een andere partij wordt overgenomen. Océ zou in eerste instantie de Utake overnemen, maar wil er dan een andere invulling aan geven. De SU wil de Utake ook overnemen, wij zien de mogelijkheid om studenten te faciliteren en de SU te profileren. Onze missie is o.a. ook: het leveren van een belangrijke bijdrage aan een aangename studententijd. We hebben al een concept-ondernemingsplan geschreven. We hebben een voorstel geschreven aan CvB (waarin we vragen om: financiële ondersteuning voor aanloop verliezen, mogelijkheid tot aangaan van een lening.) Het CvB heeft het voorstel goedgekeurd. De RvT van de SU moet hier nog over beslissen. De SU wil door, mits een aantal zaken zoals een goede juridische constructie, ervaren bedrijfsleiding, mogelijkheid om samen met faculteiten een internetwinkel op te starten en het aanbieden van electronische dictaten aan studenten geregeld kunnen worden.

 • USE: Het gaat goed met USE. Steeds meer ondernemers maken gebruik van de voorzieningen. Er zijn momenteel 30 ondernemers die gebruik maken van de faciliteiten.

Reacties:

 • Emile de Maat (Bellettrie) is van mening dat het verkrijgen van inzicht niet een primair doel is om ondersteuning van verenigingen te creëren. – SU geeft aan dat verenigingen bewust moeten worden van hetgeen zij kunnen krijgen.

 • Verenigingen hebben nog veel onduidelijkheid omtrent de Bastille. Zij horen allerlei data m.b.t. de verbouwing. Hoe lang gaat het nu nog duren? – Mark geeft aan dat het zeker niet 3 jaar gaat duren. De streefdatum komt vanuit de SU, omdat wij de meest belanghebbende partij zijn. We maken een planning met de verschillende betrokken mensen.

 • Joris Kemps (MSO) vraagt zich af wie het laatste woord heeft over de Bastille. – Mark geeft aan dat het CvB het laatste woord heeft. Joris wil weten of SU zelf inzicht heeft. – Mark antwoordt dat de SU een externe adviseur heeft aangesteld welke fungeert als klankbord.

 • Bram Harmsen (Cabaal) vraagt hoe de SU het voor ogen heeft dat verenigingen zich aan de 75% regeling houden. – De SU houdt zich vast aan haar uitgangspunten. We hebben een vragenlijst opgestuurd richting verenigingen, daarin stonden o.a. vragen waar het knelpunt ligt.

 • Bouke Lases (V.A.S. Arashi) heeft het idee dat de 75% regel een standpunt is van het bestuur van de SU uitgedragen richting CGV en niet van de deelnemersraad. Hij meldt dat veel sportverenigingen het niet eens zijn met de regeling. – Bart geeft aan dat de regeling gezien moet worden als een kader om te bepalen dat een vereniging een studentenvereniging is.

 • Bram Harmsen (Cabaal) is van mening dat de SU bepaalde verenigingen tegen zich krijgt als de SU de 75% regeling aanhoudt. – Frank geeft aan dat de SU zeker een keer met de verenigingen om tafel wil gaan zitten. De SU staat open voor een beter voorstel.

 • Frank Wiegerinck (Sagittarius): Wat was de officiële reden om over te stappen op een 75% regeling; Faciliteiten voor verenigingen of onderscheid wel/niet studentenvereniging? – Frank geeft aan dat die twee punten erg sterk samenhangen.

 • W.G.H. van Dijk (DVE) meldt dat DVE problemen heeft met de regeling. DVE krijgt iedere keer een voorlopige erkenning, wanneer krijgen we een erkenning? Kan hierover meer duidelijkheid worden gegeven? – Renate: Eind dit jaar is hierover overleg met de koepels, dus tegen die tijd is er meer duidelijkheid.

 • Joost Smit (SHOT): Wordt er samengewerkt met HBO-studenten? – Bart: De SU heeft hier gesprekken over, er wordt zeker over nagedacht.


Belangenbehartiging:

 • WAR: SU heeft bij de WAR aangedrongen dat zij meer informatie verstrekken over de nieuwe regeling afstudeermaanden voor verenigingen. Ook hebben we aangedrongen op snellere besluitvorming. De SU heeft een adviserende rol t.o.v. de WAR, SU heeft geen plaats in de WAR. Op dit moment is de WAR bezig met het uitrekenen van de nieuwe regeling afstudeermaanden. Er komt zeer spoedig een brief richting de verenigingen.

 • Activisme: Rapport ‘Activisme geactiveerd’: Het rapport is i.s.m. Bureau Studenten Decanen (BSD) verstuurd naar faculteitsdecanen met de vraag hoe zij invulling geven aan beleidspunten, hoe zij omgaan met de maatregel individuele aanpassingen. Na de vakantie zal er een evaluatie plaatsvinden. Verder hebben we het idee individuele gesprekken te gaan voeren met de faculteiten om zo meer pressie uit te oefenen. Verder treedt SU bij veel activiteiten als belangenbehartiger op, zoals bijv. onze coördinatie bij het Benefietconcert en overige zaken m.b.t. de Ramp Enschede. SU heeft CvB gevraagd om meer duidelijkheid over de activiteitenstop e.d.; Pakkerijverenigingen hebben een airco aangeschaft. Er deed zich een buitenkans voor, waarbij snel beslist moest worden of de airco’s wel of niet werden aangeschaft. SU heeft als intermediair en voorschieter gefunctioneerd en heeft de aanschaf mogelijk gemaakt.

Reacties:

 • Publieke tribune: Susan van Soest (SRD): SU kan meer druk uitoefenen t.a.v. de WAR in studentenoverleg.


Externe relaties:

 • CenT (vroeger: VEB): De SU ontplooit diverse voorlichtingsactiviteiten i.s.m. CenT. Wij hebben een studentcoördinator aangesteld die gefinancierd wordt door CenT. Hij verricht voorlichtingstaken voor ons i.s.m. koepels en verenigingen. Er wordt 3x per jaar samen met de koepels een ESP (Enschede Studentenstad Programma) georganiseerd. Er is een brochure vanuit de SU geschreven voor eerstejaars om ze een indruk te geven van wat er op de UT te doen is. Verder geven wij presentaties tijdens het algemeen programma van de voorlichtingsdagen.

 • Internationaal: ECIU (European Construction of Innovated Universities) : We wisselen informatie uit met een 8-tal SU’s in Europa. In de toekomst kunnen we mogelijk info uitwisselen o.a. op het gebied van studie, huisvesting e.d., we zitten nu nog in een pril stadium. Verder zijn we betrokken geweest samen met de CSR bij de reorganisatie internationalisering. We hebben overleg met internationale verenigingen (PITS). Tijdens het overleg is het idee geopperd een internationale week te organiseren, het is op dit moment nog onzeker of het doorgaat, omdat we weinig mensen kunnen vinden die willen helpen bij de organisatie.

 • HBO: Er is overleg geweest met bureau sport en cultuur, samen met koepels, SR en Apollo. We hebben HBO-studenten gevraagd duidelijk op papier te zetten wat ze zelf willen. We hebben het rapport daarvan nog niet binnen.


Financiën:

 • Pakkerij: De huurcontracten lopen in augustus 2001 af. We zullen samen met de Pakkerijverenigingen een subsidievoorstel richting CvB schrijven.

 • Eigen administratie: SU is bezig met het inrichten van haar eigen financiële administratie. Helaas brengt dit veel problemen met zich mee i.v.m. BTW en volledige ondersteuning door de UT.

Reacties:

 • Emile de Maat (Bellettrie): Waarom houdt SU zich bezig met voorlichting? CenT doet dat toch ook al? Het is toch ook aan CenT om dit te regelen? – SU en CenT vullen elkaar aan. Voorlichtingsactiviteiten zijn erg belangrijk voor de SU, tijdens de voorlichtingsdagen zijn we bezig met activismestimulering. Op die manier heeft SU invloed op de vormgeving van de voorlichtingsdagen, verder is naamsbekendheid erg belangrijk en communicatie.

 • Joris Kemps (MSO): Hoe is de relatie met UT-C? Is SU erg betrokken bij UT-C? – Mark geeft aan dat SU niet een actieve partij is in de reorganisatie van UT-C, wel wordt SU af en toe benaderd i.v.m. initiatieven vanuit UT-C.

 • Martijn Hoenkamp (GAT): Kan SU er iets aan doen om te voorkomen dat UT-C de Bastille om 21.00 uur sluit? – Mark geeft aan dat het probleem niet bij hem bekend is, maar dat iedereen die een probleem heeft ergens mee langs kan komen bij de SU om naar een oplossing te zoeken.

 • Rogier Helmus (A.S.V. Taste): Wat gebeurt er op dit moment op het gebied van sponsoring? – Frank geeft aan dat dat punt op dit moment zo goed als stil ligt. SU wil een 10-tal bedrijven (evt. uit verschillende branches) benaderen. Het geld dat SU op dit moment krijgt wordt steeds minder, dus we moeten binnenkort wel met sponsoring bezig gaan. Zodra wij geen geld meer van de UT krijgen, komt er een gat van ca. 1.2 ton in onze begroting.

 • Erwin van Veen (AEGEE): Wat ziet SU zelf als grootste knelpunt? – Er moet aan mensen nog veel meer uitgelegd worden wie wij zijn. Bij medewerkers gaat dat al een stuk beter. We zien erg veel mogelijkheden, we willen het Uniongevoel op de UT creëren. Hopelijk kunnen we dit verbeteren o.a. door de nieuwe invulling van het koepeloverleg, betere samenwerking tussen koepels en SU.

Lex sluit de presentatie af en geeft het woord aan Thijs Oude Moleman van de Raad van Toezicht SU.

 1. Benoeming lid Raad van Toezicht

Thijs doet het woord namens Bernd Vinke (voorzitter). Bernd kan er helaas niet bij zijn, vanwege zijn afstudeeropdracht in het buitenland.

De RvT draagt Jeroen Hatenboer voor als nieuw lid. We vinden het wenselijk dat hij ons aanvult, aangezien Jeroen waardevol voor ons is in zijn adviezen. Hij kon er vanavond niet bij zijn, omdat hij in de avonduren vrijwel niet beschikbaar is als eigenaar van eetcafé Sam Sam.

Thijs vraagt of iemand nog een stemming wenst. Dit is niet het geval. Jeroen Hatenboer wordt officieel benoemd tot lid van de RvT.

reactie:


 • Rogier Helmus (A.S.V. Taste): Waarom komt er een extra persoon bij in de RvT? – Dit is omdat we op dit moment een even aantal hebben. Voor juiste discussie/besluitvorming tijdens vergaderingen hebben we een oneven aantal nodig, vandaar de keuze voor een extra persoon. Ook is het voor sommige zaken handig als er iemand aanwezig is die een aanvulling kan geven van buiten de UT.
 1. Vragenronde Raad van Toezicht

De RvT heeft geen schriftelijke vragen ontvangen van deelnemers. Thijs zal daarom een toelichting geven van wat de RvT precies inhoudt.

Driekwart jaar geleden is de RvT begonnen met 5 personen, met studenten die 4 verschillende sectoren vertegenwoordigden, hierbij is iemand gekomen die is aangewezen door het CvB en een algemeen lid.

De namen van de leden zijn: Geert Wijers, Jan Marten de Jong, Thijs Oude Moleman, Bernd Vinke, Leo Goedegebuure, Dave Blank en Jeroen Hatenboer.

Er zal een huishoudelijk reglement worden opgestuurd naar alle deelnemers zodra deze gereed is. Het is in principe zo dat de RvT achter de schermen van de SU werkzaam is.

We hebben een scheiding in de vergaderingen aangebracht: Adviserend/Besluitvormend. Beslissingen op de vergadering worden genomen zoals deze in de statuten staan vermeld.

Reglementen van de SU zijn goedgekeurd met als voorwaarde dat zij na een jaar worden geëvalueerd en aangepast. Verder benoemen en dechargeren wij bestuursleden van SU.De vergaderingen van de RvT zijn niet openbaar. De besluiten echter wel. Deze zullen met toelichting gepubliceerd worden, hier wordt aan gewerkt.


 1. Rondvraag

 • Sjoerd Pater (D.A.V. Kronos): Er gaan wel eens dingen fout bij de SU, hoe vaak wordt er geëvalueerd? – Er komt een weekend met de koepels, met hen zullen we terugblikken op de afgelopen periode. Als wij als SU een fout zien kunnen we eraan werken.

 • B.R.M. van Buul (Drienerlose Hockey Club): Is het mogelijk om nog eens over de 75% regel te praten? – SU: Als de 75% regeling bij jullie van primair belang is regelen we een aparte vergadering daarover. Er moet wel een goed alternatief vanuit de verenigingen komen, dan willen wij hierover graag praten.

 • Joost Smit (SHOT): Is het een idee om een enquête te houden over de 75% regel om zo duidelijkheid te creëren? – SU zal hier zeker aandacht aan besteden.

 • Bouke Lases (V.A.S.) Arashi: Wel of geen Unionerkenning hangt af van de 75% regel. Dit punt ligt erg gevoelig bij verenigingen. Ga daar nu niet inhoudelijk op in, maar is een punt om over na te denken. Arashi is nog bezig met de erkenning.
 1. Sluiting

Lex Hoekstra sluit de 2e Deelnemersraadvergadering van de Student Union om 22.20 uur.blz.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina