Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersvereniging Beter Wonen Gouda gehouden op dinsdag 27 maart 2012Dovnload 41.24 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte41.24 Kb.
Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersvereniging Beter Wonen Gouda

gehouden op dinsdag 27 maart 2012 in ‘Le Patapouf’, Kolkmanstraat 1/3 te Gouda,

van 20.00 uur tot 22.25 uur.

Aanwezig: dhr T. Renes (voorzitter), dhr G. Prinsenberg (penningmeester), mw J. van Leeuwen, (secretaris), dhr E. van Vught (bestuurslid/webmaster), mw B. Rijsbergen (bestuurslid namens de wijkteams), dhr B. Peters (namens Mozaiek Wonen), mw M. den Dekker (notulist) en 25 leden van de vereniging Beter Wonen Gouda .

Ontvangen: 12 afzeggingen.

1. Opening

De voorzitter opent de algemene ledenvergadering en heet allen hartelijk welkom. Hij gaat er vanuit dat de relatief kleine opkomst een teken van vertrouwen is in het bestuur van BeWoGo.

De heer Peters is uitgenodigd bij deze vergadering om de projecten van Mozaïek Wonen toe te lichten.
2. Mededelingen

- De agenda wordt vastgesteld volgens voorstel, met de kanttekening bij agendapunt 8 dat om technische redenen de nieuwe website niet digitaal gepresenteerd kan worden. De heer Van Vught zal dit mondeling doen.


- De leden van de Raad van Commissarissen waren ook uitgenodigd voor de ALV, maar konden helaas niet aanwezig zijn vanavond.
- Het bestuur is dringend op zoek naar kandidaten voor een bestuursfunctie binnen BeWoGo, zodat er geen bestuurstaken zullen blijven liggen. Een van de taken is het schrijven van de informatiebrieven voor de bewoners. Geïnteresseerden kunnen tijdens de pauze meer informatie krijgen en zich evt. opgeven voor een bestuursfunctie.
Verder gaf de voorzitter een korte toelichting bij het jaarverslag:
- Met Mozaïek Wonen zijn afspraken gemaakt over energiezuinig wonen. “verbeter mee naar label C” De algemene verwachting is dat ook de servicekosten de komende jaren sterk zullen stijgen. Om de woonlasten van de huurders de niet exponentieel te laten stijgen moeten er stevige afspraken worden gemaakt met Mozaïek. De Huurdersvereniging kan dit niet alleen ,omdat het vaak afspraken op complex niveau betreft ,en wil daarom in de toekomst graag meer contacten leggen met de bewonerscommissies.
De woonvisie van de gemeente Gouda is door de Huurdersvereniging afgewezen. De gemeente is van mening dat er voldoende betaalbare huurwoningen zijn en dat uitbreiding niet in haar budget past. De Huurdersvereniging moet constateren dat er er op de woonmarkt een verschuiving optreedt van dure naar goedkopere woningen. Met de voortdurende groei van de locale bevolking en de heersende economische crisis zal de vraag naar huurwoningen toenemen. Men is bereid tot maximaal 700 euro huur per maand te betalen; daarboven gaat men kopen. De sociale huurgrens is

€ 625,--/maand. De wachttijd op een huurwoning in de sociale sector loopt op tot 8 jaar, ook omdat de gemeente meer aandacht besteedt aan kwetsbare groepen dan aan de werkende.


Tevens is de gemeente bezig met City Marketing om meer kapitaalkrachtige groepen Gouda tot woonplaats te laten kiezen., De keuze bij projecten zal dan snel vallen op koophuizen en huurhuizen in de private sector. Doel via de WOZ-waarde de belastinginkomsten voor de gemeente te verhogen. Ook kan de gemeente op deze wijze de grondprijzen in Gouda hoog houden. Als gevolg dat het Mozaïek niet meer lukt voldoende huurwoningen in de sociale sector te bouwen. De druk op het bestaande woningbezit van de woningbouwcorporaties zal alleen maar groter worden.
De voorzitter is niet blij met deze ontwikkeling. Het is zijn wens dat er via Mozaïek Wonen meer sociale huurwoningen gebouwd zullen gaan worden.
3. Verslag Algemene Leden Vergadering 7 maart 2011

Mevrouw Van Leeuwen krijgt het woord en stelt voor het verslag van de ALV van vorig jaar per pagina door te lopen om eventuele op-/aanmerkingen of vragen te bespreken.


De heer Van Poppel merkt op dat hij de vorige vergadering niet aanwezig was en het verslag inhoudelijk niet goed begrijpt vooral de vragen en antwoorden over bouwen en wonen..

Mevrouw Van Leeuwen zegt hierop dat het verslag zeker inhoudelijke waarde heeft, daar agendapunten als Jaarverslag, Financieel Jaarverslag en Beleidsplan er in zijn behandeld. Ze stelt voor om inhoudelijke informatie over bouwen en wonen wellicht een volgende keer op de agenda te zetten.


Vervolgens stelt de heer Van Poppel dat hij het prettig zou vinden als er iemand van de Raad van Commissarissen aanwezig was geweest bij deze vergadering.
De voorzitter zegt dat de leden van de Raad van Commissarissen wel zijn uitgenodigd, maar helaas verhinderd waren. Tevens deelt hij mee dat één lid van de Raad van Commissarissen op het punt van terugtreden staat. Ook hier is dus sprake een vacature.
De heer Van den Berg heeft als algemene opmerking dat bewoners soms met naam en soms zonder naam in het verslag vermeld worden.
Afgesproken wordt dat alle namen vermeld zullen worden in het verslag.
Met inachtneming van deze aanvullingen wordt het verslag goedgekeurd en vastgesteld.
4. Jaarverslag 2011

De heer Van Poppel stelt voor, op pag. 7, in de voorlaatste alinea de zin ‘..... niet rendabel’ anders, duidelijker, te formuleren. De voorzitter zal dat in overweging nemen.


De vergadering complimenteert de voorzitter voor de goede samenstelling van het Jaarverslag.
5. Beleidsplan 2012/2013 en Overheidsplannen op de huurmarkt

De heer Jaspers merkt naar aanleiding van pag. 5.4 ‘De Koepel’ op, dat de samenwerkingsovereenkomst wellicht aan herijking toe is en vraagt hoe het er op dit moment mee staat. De voorzitter antwoordt dat hij tevreden is over het eerste overleg dat onlangs plaatsvond. Het punt ‘geheimhouding’ dient nog nader te worden uitgewerkt. Verder ziet hij geen problemen omtrent deze samenwerking. Hij stelt tenslotte voor om een vergadering te plannen met de bewonerscommissie om tot een werkgroep te komen die gesprekken voert met BeWoGo en Mozaiëk Wonen.


Er zijn verder geen aanvullingen. Hiermee is het Beleidsplan officieel goedgekeurd.
6. Financieel Jaarverslag 2011

Penningmeester Prinsenberg meldt dat er het afgelopen jaar veel is bezuinigd, met name op ‘advieskosten’. In het verleden waren de kosten beduidend hoger, voornamelijk veroorzaakt door het toen gedane ‘woonlastenonderzoek’. Totaal komen we dit jaar uit op een vermindering van de begroting met ruim € 10.000,00. De contributie voor de Woonbond is behoorlijk gestegen. Als oplossing heeft BeWoGo gevonden om samen met Bodegraven lid te zijn van de Woonbond, waardoor de kosten hiervoor zullen halveren. De teruggave van deze kosten van Bodegraven aan BeWoGo zal het komend jaar op de begroting terug te vinden zijn.


De penningmeester meldt verder dat de resultaten positief zijn en dat er een correctie heeft plaatsgevonden op het spaargeld. Dit naar aanleiding van een opmerking van de Kascontrole-commissie. De tussentijdse rente-inkomsten waren in eerste instantie niet verwerkt; dit is nu wel het geval. De inventaris staat nu PM op de balans.
De begroting komt grotendeels overeen met die van het vorige jaar. Het verschil zit hem vooral in de advieskosten en de contributie. Op de post Diversen staat weinig, wat betekent dat BeWoGo het afgelopen jaar erg zuinig is geweest. Het komende jaar kan naar verwachting met een positief saldo worden afgesloten.
De heer Jaspers vraagt wat de bijdrage van Mozaïek Wonen is.
De heer Prinsenberg antwoordt dat Mozaïek Wonen de contributie van de (nu 1.725) leden int. BeWoGo krijgt € 50.000,00 per jaar.
De penningmeester is voornemens, nieuwe leden van BeWoGo het eerste jaar een gratis lidmaatschap aan te bieden; dit om de ledenaanwas te bevorderen.

De heer Van Poppel informeert naar het in de begroting opgenomen bedrag voor de website. Is het bedrag van € 500,00 niet te laag?


De heer Prinsenberg legt uit dat de kosten zo laag konden blijven door het maken van de website in eigen hand te houden en niet uit te besteden. De bestaande site is inhoudelijk opgewaardeerd door bestuurslid Van Vught.
7. Verslag Kascontrole Commissie
De heer Verbaan, voorzitter van de Kascontrolecommissie, deelt mee dat op 26 maart j.l. alle stukken zijn beoordeeld. Er zijn geen op- of aanmerkingen over gemaakt. De controlecommissie heeft alles in orde bevonden en complimenteert het Bestuur hiervoor.
8. Presentatie website Beter Wonen Gouda

De heer Van Vught kan om technische redenen de website helaas niet digitaal toelichten; hij zal dat nu mondeling doen. Met plezier is spreker bezig de website te vernieuwen, met als doel een aantrekkelijke, vlot leesbare en toegankelijke website te ontwikkelen om het contact tussen de leden en BeWoGo te verbeteren. Aan de linkerzijde van de site is er een mogelijkheid om zich met één klik aan te melden voor de nieuwsbrief. Verder staan er diverse links op de site die interessant kunnen zijn voor de huurders, zoals een link naar de Woonbond, het Nibud en naar informatie over de eigen wijk van de huurder. Onder de knop ‘archief’ kunnen financiële gegevens worden bekeken vanaf 2009.

Ook de nieuwsbrieven staan online en verder zijn er de door Mozaïek Wonen en BeWoGo gedane woonlastenonderzoeken op de site te lezen. Om de communicatie met de bewoners/huurders te optimaliseren, is ook een link naar de Facebook-pagina van BeWoGo aangemaakt. Via het blog kan sneller en interactief worden gecommuniceerd met de huurders.

De papieren informatiebrief verschijnt 3x per jaar. Deze verschijnt ook op het web. Het doel met de website is vooral een snellere en actuelere communicatie tussen BeWoGo, de bewoners en Mozaïek Wonen.


De heer Van Vught krijgt complimenten en dank voor het opzetten van de website.
9. Presentatie ontwikkelingen woningbouw Mozaïek Wonen

De heer Peters presenteert de projecten van Mozaïek Wonen. De momenteel in behandeling zijnde projecten zijn:

1. Westerkade - Snoystraat (Korte Akkeren)

2. Het Rode Dorp

3. Verlorenkost/Lazarussteeg

4. St. Mariawal (Bolwerk)

5. Driestar studentenhuisvesting

6. OMB (Binnenstad); Rozendaal, Wilhelminastraat, Cappenersteeg, Speldemakerssteeg, etc.

7. Centrumplan Korte Akkeren

8. Gunning MAVO

9. Olympiadeplein

10. Westergouwe


1. Westerkade-Snoystraat

De oude woningen zijn inmiddels gesloopt. Er komen 26 nieuwe appartementen en eventueel 8

koopwoningen. Geplande oplevering: eind april 2012. De niet verkochte koopwoningen zal MW

overnemen en ter verhuur aanbieden. Er verdwijnen een aantal sociale huurwoningen, maar er


komen betere woningen voor terug, met een huurprijs incl. servicekosten tussen de € 596,00 en

€ 675,00.


De heer Peters zegt toe, in een volgende ALV het onderwerp ‘woonwaardeersysteem’ waarmee de huurprijs wordt vastgesteld, te zullen toelichten.

De heer Van den Berg vraagt waarom er iedere keer apart grondkosten berekend worden.


De heer Peters legt uit dat dit een onderdeel van het beleid van de gemeente Gouda.
2. Het Rode Dorp

Eerst waren hier 69 woningen. De woonwenseninventarisatie onder de toenmalige bewoners, heeft geleid tot het realiseren van 26 huur- en 41 koopwoningen. Ook hier is MW de achtervang voor de koopwoningen (ze koopt niet verkochte woningen op en verhuurt die weer).

Geplande oplevering: medio 2012.
Mevrouw Bazen vraagt of hier woningen in de sociale huur of vrije sector woningen komen.
De heer Peters antwoordt dat deel I sociale huurwoningen worden. Wat de woningen van deel II worden, kan hij nog niet met zekerheid zeggen. De huurprijs zal rond de € 640,00 zijn. De voormalige huurders hebben inmiddels al een aanbieding voor een woning gekregen.
3. Verlorenkost/Lazarussteeg

Er worden hier 25 huurappartementen en 1 vrije sector woning gebouwd. Oplevering: medio 2012.

De huurprijs zal tussen de € 550,00 en € 661,00 liggen, de vrije sectorwoning zal € 738,-- gaan kosten. Er komt tevens een hotel bij het adres Verlorenkost.
4. St. Mariawal/Bolwerk

Hier komen 28 appartementen (zgn. 'hofwoningen').


5. Driestar Educatief

Er worden 212 studentenwoningen gebouwd. Verwachte oplevering: november 2013.

Deze woningen zullen deels in de Spoorzone worden gebouwd. Mozaïek Wonen is vooralsnog de eigenaar van de woningen. Of dit ook zo blijft, zal de heer Peters nog navragen.
6. Projectontwikkelingsmaatschappij Binnenstad (OMB)

Mozaïek Wonen is de enige aandeelhouder van dit project. Het betreft veel achterstallig

onderhoud, met als doel de woningen een betere kwaliteit en een betere uitstraling te geven.

De heer Van den Berg vraagt of Mozaïek Wonen niet te grote financiële risico's neemt met een dergelijk project.


Volgens de heer Peters zijn er voldoende liquide middelen beschikbaar. De grote hoeveelheid aan bouwkranen in Gouda is, zeker gezien de financiële crisis in ons land, een goed teken.

De heer Van Poppel vraagt hoe dit te rijmen is met het geluid dat de gemeente Gouda geen uitbreidingsmogelijkheden meer heeft.


De heer Peters legt uit dat Gouda binnen haar grenzen weinig meer kan uitbreiden, maar er wordt wel veel gesloopt en nieuw gebouwd. Het woontechnische programma van eisen van Mozaïek Wonen, d.w.z. de minimum kwaliteitseisen waaraan een woning moet voldoen, ligt zeer hoog.
7. Centrumplan Korte Akkeren

Recent is er een bespreking met het wijkteam geweest, waar is besloten dat het Centrumplan niet in deze vorm doorgaat. De bouwgrond van 9.000 m2 is verminderd naar 7.000 m2. De gemeente heeft de woningen opgekocht. Voetbalvereniging ONA is geen gesprekspartner meer, daar het veld inclusief kleedkamers en kantine behouden zullen blijven. Er worden nu twee locaties ontwikkeld: er komt een kleiner centrum, voor o.a. basisschool De Kindervriend en de BSO. Medio april komt de Stuurgroep Wijkontwikkeling bij elkaar, waarna knopen doorgehakt zullen worden over hoe verder.8. Gunning MAVO

Het gebied is eigendom van Woonpartners en Mozaïek Wonen samen. Er zullen 18 flats en 3 eengezinswoningen aan de Van Baerlestraat worden gesloopt. Het project is wat vertraagd.

Mozaïek Wonen heeft de grond v.d. Koning Wilhelminaweg inmiddels verkocht aan een projectontwikkelaar.
9. Olympiadeplein

Op dit moment worden de winkels gesloopt. Hiervoor in de plaats komt nieuwbouw. Mozaïek Wonen is met stichting de Vierstroom en de gemeente Gouda in gesprek over een nieuwe invulling. Of er een loket van de Vierstroom gaat komen, is op dit moment nog niet bekend. De Raad van Commissarissen moet nog zijn goedkeuring verlenen aan het plan.


De heer Van den Berg vraagt of de sloop van sporthal ‘De Springers’ ook met de plannen rond

het Olympiadeplein te maken heeft.


De heer Peters zegt dat dit een onderdeel van het totaalplan van Gouda Oost is. Daarin is Mozaïek

Wonen geen partij. Er is een totaalplan en visie voor Oosterwei. Collega-corporatie Woonpartners Midden-Holland is daar de initiatiefnemende corporatie, samen met de gemeente.


10. Westergouwe

Het plan voor de 13e woonwijk van Gouda ‘Westergouwe‘ was in de basis het creëren van grachten, tuinen en 3 eilanden, water wonen en landelijk wonen. Er is een projectbureau in de arm

genomen. Er zijn plannen voor 200 sociale huurwoningen en totaal 3.800 nieuwe woningen die na

2018 gereed zullen zijn. De intentie bestaat om ook zorggerelateerde woningen te gaan bouwen.

Mevrouw Bazen vraagt hoeveel zorgwoningen (aangepaste woningen) er gepland staan in deze nieuwe wijk.
Dat kan de heer Peters niet exact beantwoorden. Hij merkt op dat de nieuwe appartementen

aan de Westerkade ook geschikt zijn voor minder validen; ze hebben brede deuren en zijn drempelvrij. Bij het project, dat uit vier woonlagen bestaat, zit ook een lift in het gebouw. Deze appartementen zijn bij uitstek geschikt voor 55plussers, maar er zijn ook mogelijkheden voor

starters. Er zijn geen speelvoorzieningen gepland, het binnenplein is geheel bestemd voor parkeren.

10. Rondvraag
Mevrouw Weverling vraagt hoe het is met de renovatie van de Heemskerkstraat. De douches

zouden worden gerenoveerd, maar dat is tot nu toe niet gebeurd. Ook blijven alle woningen die leeg komen, leeg staan. Er was in januari al informatie toegezegd, maar tot op heden heeft men nog niets hierover vernomen.


Helaas moet de heer Peters het antwoord hierop schuldig blijven. Hij zal dat uitzoeken.
De heer Bernard, bewoner van de Prinsessenflat aan de Ridder van Catsweg, zegt dat er sprake is geweest van het renoveren van de keukens in de flats. Is hierover al iets te zeggen?
De heer Peters antwoordt dat alle renovaties jaarlijks worden besproken en in het Meerjaren Onderhoudsplan staan. In dit specifieke geval moet hij het antwoord schuldig blijven.
De heer Van den Berg (Lustenbuurt) is van mening dat de bewonerscommissies te weinig worden betrokken bij renovaties. De toiletten van de Lusten- en Burgenbuurt, die inmiddels 40 jaar oud zijn, zijn niet opgenomen in het renovatieplan, terwijl de manager Vastgoed destijds heeft toegezegd dat de renovatie in 2012 zou plaatsvinden. Hoe zit dit?
De heer Peters zegt dat de Meerjaren Onderhoudsbegroting jaarlijks wordt vastgesteld en besproken. Dit geldt voor alle clusters. Eenmaal per 7 jaar vindt er een conditiemeting plaats van het voeg- en schilderwerk. Ook kunnen mogelijke opmerkingen of klachten van bewoners/de bewonerscommissie van invloed zijn op de begroting, die ieder jaar opnieuw wordt vastgesteld.

Waarom de toiletten in de Lusten- en Burgenbuurt nog niet zijn vervangen, is hem niet bekend.


De voorzitter is van mening dat dergelijke zaken ook in het reglement van de Bewonerscommissie vermeld zouden moeten worden.
De heer Prinsenberg zegt dat het reglement met Mozaïek Wonen samen bekeken gaat worden. In de communicatie tussen Mozaïek Wonen en de bewonerscommissie zijn zeker nog verbeteringen aan te brengen.
De heer Peters weet dat in het verleden het Meerjaren Onderhoudsplan wel aan de bewoners werd gepresenteerd en toegelicht. Zo kon men per kalenderjaar en per cluster zien wanneer welke renovatie aan de beurt zou zijn. De eindverantwoordelijke voor de planning blijft uiteindelijk altijd Mozaïek Wonen.
De heer Prinsenberg meldt m.b.t. het eerder besprokene over gratis lidmaatschap van BeWoGo, dat hierover in de pauze nog even is gesproken. Hij bevestigt dat men niet automatisch lid wordt, maar dat dit een persoonlijke keuze is.
De heer Van Poppel zegt dat de servicekosten zijn gestegen en dat hij op het gebied van het repareren van de goten in de Wervenbuurt nog geen actie heeft waargenomen. Regelmatig hebben mensen uit zijn wijk gevraagd om de goten te komen reinigen, wat nog niet is gebeurd.
De voorzitter zegt dat dit een punt is dat dient te worden neergelegd bij de bewonerscommissie.
De heer Jaspers betreurt het dat Mozaïek Wonen pas achteraf met besparende maatregelen als HR-ketels en zonnepanelen komt. Dat is z.i. een gemiste kans.
De voorzitter reageert hierop met de mededeling dat er in september van dit jaar een studiedag staat gepland met de directie, Mozaïek Wonen en een consultant over HR-ketels/zonnepanelen e.d.
Tevens merkt de heer Jaspers op dat er bij de ALV nog nooit een lid van de Raad van Commissarissen aanwezig is geweest.
De voorzitter zegt toe, dit punt nog extra onder de aandacht brengen bij de Raad van Commissarissen.
Volgens mevrouw Weverling functioneert ‘Woningnet’ nog steeds niet goed.
De heer Prinsenberg zegt dat dit punt zijn volle aandacht heeft. De plaatselijke politiek is hier ook al mee bezig: in het najaar van 2012 staat 'huisvesting' op de agenda van de gemeente Gouda. Hij is

al bezig met de voorbereidingen hiervoor. Er blijkt ook een storing te zijn in het programma voor gehandicapten.


De heer Noorlander zegt dat sinds er in de Erasmusstraat huizen zijn gesloopt, het daar enorm stinkt. Hoe komt dit?
De heer Peters zegt dat er op open plekken al snel plassen met water ontstaan. Dit punt heeft zijn aandacht.
11. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 22.25 uur. Hij bedankt een ieder voor zijn of haar inbreng en aanwezigheid.

Verslagbureau HBS

Marianne den Dekker, 3 april 2012
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina