Verslag Algemene Vergadering lop tienen basisonderwijs 7 juni 2012 VerontschuldigdDovnload 141.2 Kb.
Datum24.07.2016
Grootte141.2 Kb.

Verslag

Algemene Vergadering LOP Tienen basisonderwijs

7 juni 2012

Verontschuldigd: Johan Dierickx (Sint-Jozef), Lies Vallaeys - Hanne Wynants (VCLB), Patrick Cosemans (schoolbestuur Vroenhof Kumtich), Marcia De Gent (diensthoofd ruimtelijke ordening)

 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering d.d. 21 november 2011

Geen opmerkingen ontvangen. Het verslag wordt goedgekeurd.

 1. Dossier Capaciteit in het Tiense basisonderwijs, gastspreker Carl Koninckx, departement Onderwijs – Gerda Van Elsen, medewerkster dienst ruimtelijke ordening

Dit thema werd geagendeerd op vraag van de AV in november. Het is niet zo dat alle scholen momenteel al te kampen hebben met serieuze problemen. Wel zitten sommige scholen al in de problemen of dreigen ze in de problemen te komen. Met het oog op de toekomst willen we zicht hebben op de perspectieven, zowel vanuit het departement als vanuit de stad.

 1. Cijfergegevens

zie ppt in bijlage, dia 3-4

Vanuit het GO! wordt aangegeven dat er twee scholen (De Suikerspin, Klein Atheneum) mogelijks gaan kampen met capaciteitsproblemen. Hun capaciteit gaat naar omlaag omwille van een ander gebruik van lokalen. De capaciteit van de school in Vissenaken blijft dezelfde. Daar zijn wel onderhandelingen bezig rond uitbreiding en nieuwbouw, maar er is geen zicht op de timing.

Vanuit KORZO wordt aangegeven dat er voor beide scholen (Hakendover en Oplinter) geen problemen zijn. Men verwacht dat de leerlingenaantallen daar vrij stabiel gaan blijven en dat de scholen dit aankunnen. De school van Hakendover voorziet wel in een uitbreiding met eigen middelen.

Binnen de scholen van de VIA staan er ook geen veranderingen gepland. Kumtich, de school die reeds enige tijd aangeeft problemen te hebben en ook effectief kindjes dient te weigeren (er werden nu reeds 13 weigeringsdocumenten voor schooljaar 2012-2013 door de school aan het LOP bezorgd), heeft momenteel nog geen uitbreidingsmogelijkheden. Er is wel een dossier lopende bij Agion, maar dat zou 15-20 jaar kunnen duren. Er wordt dus nog gezocht naar mogelijkheden om op kortere termijn te kunnen uitbreiden. 1. Beschouwingen en voorstellen vanuit het Departement, Carl Koninckx; Algemene historiek - Communicatie met Tienen - Concrete aanpak volgend schooljaar

In 2010 zijn er enkele gemeenten die kampten met capaciteitsproblemen bij de Minister gekomen. In die gemeenten die aan de alarmbel trokken werd er een lokaal overleg opgestart met lokale onderwijsverstrekkers waarbij de gemeente de regie-rol toegewezen kreeg.

Voor die gemeenten werd gekeken in hoeverre het ging over een capaciteitsprobleem voor het ganse gebied of dat het eerder ging om een probleem van populariteit van enkele scholen binnen dat gebied.

Hieruit kwamen enkele steden/gemeenten naar voren (Antwerpen, Brusselse Rand, maar ook enkele andere) met een (sterke) groei aan kleuters. (In Tienen was er een groei van 200 kleuters op 5 jaar tijd.)

In de lokale taskforce werd het capaciteitsprobleem dan duidelijk in kaart gebracht. Hiertoe werden gegevens verzameld over vraag (aantal inschrijvingen en weigeringen) en aanbod (aantal beschikbare plaatsen). Ook in Tienen werden deze gegevens verzameld en aan het Departement bezorgd.

Momenteel is er een wachtlijst bij Agion. Daarom werd er ook een ad hoc operatie opgestart. Jaarlijks wordt er aan gemeenten gevraagd naar hun voorstellen en ramingen. De Minister heeft op basis van deze info gezorgd voor middelen die onmiddellijk dienden ingezet te worden zodat de extra capaciteit direct werd gerealiseerd. Dit jaar werden zo 6 steden/gemeenten ‘geholpen’.

De mogelijkheden hier zijn: • De bouw wordt onmiddellijk gestart

 • Containerklassen

 • Extra klassen inrichten (inbreiding)

 • ‘bubbelklas’ (1 extra klas) om één piek op te vangen

De plannen voor uitbreiding moeten gebundeld worden en ingediend worden en krijgen prioriteit bij Agion en GO!
Er wordt gewezen op de specifieke problematiek van een stad met deelgemeenten met telkens één school.
Wat moet er nu gebeuren met het dossier?

 • Updaten van het document

 • Voorspellingen toevoegen; op niveau van de gemeente de taakstelling bijvoegen

Opmerking hierbij: Tienen heeft vanuit de provincie de taakstelling gekregen om kernversterkend te werken. Wat nu in Kumtich gebeurt, valt onder ‘natuurlijke aangroei’. Maar ook belangrijk om mee te nemen is het feit dat dit kernversterkend werken op langere termijn effect zal hebben op de schoolbevolking van het centrum

Het is moeilijk in te schatten hoe groot de kans is dat een dossier wordt ‘goedgekeurd’. Men probeert nu ook meer op lange termijn te denken. Zo is men bv aan het bekijken hoe er een monitor kan ontwikkeld worden. Hiertoe is een onderzoek vanuit HIVA lopende.

Ook wordt er gepleit voor linken met het concept van ‘brede school’ en na te denken over de vraag ‘ hoe willen we met onze investeringen lokaal omgaan?’
Vanuit de vergadering wordt ook opgemerkt dat een deel van het probleem in de werkwijze bij Agion zit; met name dat er bij een bouwdossier wel naar het verleden maar niet naar de toekomst wordt gekeken. Tegelijk wordt ook aangeklaagd dat binnen het trage systeem van uitbreiding ouders worden gedwongen om naar het centrum te trekken. Ook is de idee van een brede school niet altijd evident in een kleine deelgemeente waar vaak weinig anders is dan een school. Het sociale weefsel rond een schooltje en het belang van zo’n schooltje wordt benadrukt.

De vraag wordt gesteld of alle netten vragende partij zijn voor de oprichting van een task force. Dit betekent ook meewerken aan de gegevensverzameling in het kader hiervan. Vanuit de vergadering wordt bevestigd dat de scholen hiertoe bereid zijn. Binnen de lokale task force moeten zowel de mogelijkheden van inbreiding als de nood aan uitbreiding bekeken worden.


Besluit:

 • De preventieambtenaar van de stad zal de vraag naar de oprichting van een lokale taskforce aan het schepencollege voorleggen.

 • In het kader van die lokale task force zullen nog bijkomende gegevens aan de scholen opgevraagd worden.
 1. Decreet Inschrijvingsrecht:

 1. terugkoppeling overleg directies en inrichtende machten

Vorige AV werd het decreet inschrijvingsrecht uitvoerig toegelicht. Nadien zijn we met directies en inrichtende machten van de Tiense basisscholen enkele keren samen gekomen de bepalingen uit het decreet te vertalen naar de Tiense context. Dit waren telkens constructieve vergaderingen waar dan ook reeds enkele concrete voorstellen zijn uit voortgekomen.

Ondertussen is het decreet houdende technische en praktische aanpassingen goedgekeurd door de plenaire vergadering. De belangrijkste aanpassingen hebben vooral te maken met het SO, maar enkele zijn toch ook niet onbelangrijk voor het BaO.

Belangrijkste wijzigingen:

- De start van de inschrijvingen is verhuisd naar één maart.

Dit betekent dat het voorstel m.b.t. de inschrijvingsdata zoals nu op tafel lag voor moet worden herzien.

- Binnen het BuO moet er enkel nog voorrang gegeven worden aan broers/zussen en kinderen van personeel, voorrang GOK/NGOK is daar verlaten.

- De voorrangsperiode voor kinderen van personeel hoeft geen 2 weken meer, dit mag korter.

- Voor de zittende leerlingen zullen scholen informatie kunnen opvragen op leerlingenniveau. Het LOP kan enkel info verkrijgen op geaggregeerd niveau.

- Scholen moeten de ordening van het inschrijvingsregister respecteren tot 5 oktober.

- Bij uitgestelde inschrijvingen neemt een leerling een plaats in, in het ander contingent per voorrangsperiode.

- Scholen binnen een LOP moeten hun capaciteit melden binnen het LOP, scholen die niet in een LOP zitten moeten dit melden aan alle belanghebbenden.

Op het overleg werden een aantal concrete vragen aan de scholen gesteld. Het waren erg constructieve vergaderingen waarop reeds enkele concrete stappen gezet werden met het oog op afspraken voor deze AVVraag 1: Capaciteit: Op welke niveau gaat u de capaciteit van uw school bepalen?

Scholen die hun capaciteit (en dus ook hun contingentering) vastleggen op niveau kleuter/lager:

- De Luchtballon

- GO! Vissenaken

- Stap voor stap Hakendover

- De Wijsneus Oplinter

Scholen die hun capaciteit (en dus ook hun contingentering) vastleggen tot op geboorte-/leerjaar:

- De Suikerspin

- Klein Atheneum

- Immaculata

- Onze Lieve Vrouw

- Sint-Jozef Waaiberg

- Sint Jozef Bost

- Vroenhof

Hoe en wanneer die capaciteiten concreet gaan doorgegeven worden, moet nog worden afgesproken. Vanuit Brussel wordt er alvast gewerkt aan een format om de capaciteiten door te geven.

Vraag 2: Voorrang

A. Voorrangsperiodes: Organisatie van de voorrangsperiodes

M.b.t. de organisatie van de voorrangsperiodes waren er verschillende voorstellen. Uiteindelijk werd volgend compromis bereikt.

Rekening houdende met de krokusvakantie en vanuit de idee om de voorrangsperiode te concentreren tussen 1 februari en de paasvakantie wordt tot volgend voorstel beslist voor schooljaar 2012-2013, met het oog op de inschrijvingen voor 2013-2014:

- Maandag 04/02 – zondag 24/02: broers/zussen (2 weken want krokusvakantie: 11/02-17/02, niet inbegrepen)

- Maandag 25/02 – zondag 10/03: kinderen van personeel (2 weken)

- Maandag 11/03 – zondag 31/03: GOK/niet-GOK (3 weken, tot vlak voor de paasvakantie)

Dit betekent dat de reguliere inschrijvingsperiode start op maandag 15 april.

Dit voorstel moet herbekeken worden in functie van start op 1 maart (i.p.v. 1 februari)Nieuw voorstel:

- Vrijdag 1 maart t.e.m. vrijdag 15 maart: broers/zussen

- Maandag 18 maart t.e.m. vrijdag 22 maart: kinderen van personeel

- Maandag 25 maart t.e.m. zondag 31 maart en maandag 15 april t.e.m. zondag 28 april : (niet)voorrangsleerlingen

- Maandag 29 april: start reguliere inschrijvingen
Het voorstel wordt in consensus aangenomen.

B. Voorrangsgroepen – dubbele contingentering: Welke streefnorm acht u werkbaar en binnen welk groeipad?

Vooreerst brengen we de cijfers m.b.t. de voorrangsindicatoren in herinnering.Voor het bepalen van de streefnorm is er eensgezindheid om een opsplitsing te maken tussen centrum en deelgemeenten. Anderzijds ook om voor kleuter- en lager onderwijs met eenzelfde norm te werken.

Vanuit het overleg met directies en schoolbesturen is men voorstander om te werken met een groeipad naar de relatieve aanwezigheid toe. Dit kan geconcretiseerd worden door 5% richting RA als streefnorm te nemen en dit binnen een tijdspad van 5 jaar, met telkens een tussentijdse evaluatie.

Bij die evaluatie moet naar boven komen welke stappen genomen werden om die streefnorm te behalen, op welke problemen scholen hierbij stuiten, … enz. Ook wordt er gevraagd de evaluatie te houden op niveau kleuter- en lager onderwijs. Iedere school zal de afspraken uiteraard wel hanteren op het niveau waarop men de capaciteit bepaald heeft, maar aangezien men niet kan werken met ‘halve leerlingen’ (want soms zal x% van de capaciteit geen volledig getal geven) moet de evaluatie het ruimer perspectief in kaart brengen. Het is belangrijk dat hieruit blijkt dat het engagement om naar de relatieve aanwezigheid toe te werken, werd nagekomen.

Voor kleuteronderwijs (instappers!) kan men best naar ‘boven’ afronden want daar is sowieso een ondervertegenwoordiging van het aantal indicatorleerlingen aangezien studietoelage nog niet in rekening kan gebracht worden bij instappers die oudste kind van het gezin zijn.


Voorstel van streefnorm voor Tienen BaO:

Jaarlijks 5% in de richting van de streefnorm:

• Voor het centrum betekent dit jaarlijks 5% richting 40%

• Voor de deelgemeenten betekent dit jaarlijks 5% richting 25%

Dit binnen een groeipad van 5 jaar, met telkens een tussentijdse (jaarlijkse) evaluatie


Noot: voor sommige scholen betekent dit slechts een erg kleine verschuiving en zal het weinig extra inspanningen vragen. Ook dit moet bij de jaarlijkse evaluatie opgenomen en bekeken worden.

De vergadering gaat akkoord met het voorstel.

Vraag 3: Maximumcapaciteit voor OKAN

De GO!-scholen zouden willen werken met een maximumcapaciteit van 8 OKAN-leerlingen per school. Aangezien de school nog altijd in overcapaciteit kan gaan, zet ze zich hiermee niet vast.

Vanuit de VIA-scholen wordt aangegeven dat zij een zekere expertise en ervaring hebben opgebouwd omtrent OKAN. Dit betekent tegelijkertijd ook dat zij een zeker aantal zouden moeten behouden om het aantal uren en personeelsleden te kunnen blijven behouden. Het is echter wel een moeilijke evenwichtsoefening omdat die OKAN-klas niet volledig ‘op zich’ staat maar die leerlingen dienen wel aan te sluiten in andere klassen waar er ook voldoende capaciteit moet zijn.

Vanuit KORZO wordt aangegeven dat er zich tot hiertoe geen problemen omtrent OKAN gesteld hebben en dus denkt men eraan om geen maximumcapaciteit vast te leggen maar tegelijkertijd wordt geopperd dat het ook een optie is om toch die maximumcapaciteit van 8 vast te leggen.

De scholen vragen om dit aspect nog verder intern te kunnen bekijken. Er werd vooralsnog geen concreet voorstel omtrent een maximumcapaciteit voor OKAN geformuleerd.

Vraag 4: Standpunten rond werken met aanmelden

’t Klein Atheneum geeft aan te denken aan werken met een aanmeldingsprocedure maar dat het een zware last/kost is om dergelijk initiatief als school alleen te dragen. Ook vanuit De Suikerspin is er interesse. Het GO! geeft aan dat scholen die bijna vol zitten baat zouden hebben om te werken met dergelijke procedure en dat men vragende partij is om daaromtrent samen te werken. Dit niet met het oog op de eerstkomende inschrijvingen maar men wil er wel tijdig en voldoende over kunnen nadenken.

De andere scholen hadden zeker nog geen concrete plannen omtrent het werken met een aanmeldingsprocedure, maar zijn wel bereid er samen verder over na te denken.

Indien dergelijk initiatief door alle scholen samen gedragen wordt, zal dit een krachtiger en duidelijker signaal geven. Belangrijk is wel om dit vooraf heel goed uit te werken.

In een volgende sessie zal er concreter ingegaan worden op het uitwerken van dergelijke procedure (vastleggen van rangordecriteria e.d.). We kunnen hiervoor een voorbeeld vanuit een ander LOP nemen.

b) communicatie m.b.t. de afspraken

Vorige AV kwam communicatie met ouders (omtrent inschrijvingen) reeds aan bod.

Daar bleek ook het belang van zoveel mogelijk gezamenlijke afspraken (éénduidigheid = duidelijkheid), ook vraag naar één LOP-folder, belang van informeren van intermediairen opnemen in regionale krant, bezorgdheid m.b.t. informeren van anderstaligen, … Deze punten zullen opgenomen worden in het volgend directie-overleg en verder concreet uitgewerkt worden tegen de volgende AV.

Besluit:


 • voorstellen m.b.t. capaciteitsbepaling, streefnorm en data inschrijvingsperiodes zijn aangenomen.

 • Maximumcapaciteit voor OKAN is nog te bepalen, alsook enkele kleinere andere afspraken

 • Volgende samenkomst: dinsdag 21 augustus, 13u30, VIA, Waaibergstraat 41. 1. Terugblik: evaluatie actieplan, kleuterparticipatie, …

Evaluatie actieplan:

Enkele jaren geleden werd door het LOP een actieplan opgesteld. Vorig jaar nog werd daar een actualisering van gevraagd. Nu moet er tegen eind september een evaluatie van de voorbije jaren gemaakt worden en aan Agodi bezorgd.


Hoe gaan we dit aanpakken?

Ina doet een aanzet en db eind september krijgt mandaat van de av om dit af te werken.Kleuterparticipatie:

Geboortejaar

Klas

Aantal ingeschreven kleuters

Aantal niet ingeschreven kleuters

Extra info

2009

instap

47

0
2008

1KK

359

4
2007

2KK

365

3

2 met reden (handicap en verblijf in buitenland)

2006

3KK

366

1
Vaststelling: er zijn slechts twee kleuters (2e en 3e kk samen) die niet zijn ingeschreven. Dit zal nog verder bekeken worden samen met Kind en Gezin.

 1. Vooruitblik: 1. planning 2012-2013 o.a. 17/10, folder kosten, …

 • 17/10

Dit schooljaar werd er een vorming georganiseerd rond LOPke voor de eerste en tweede graad. De vraag is of we volgend schooljaar de sessie voor de derde graad inrichten. De meningen zijn wat verdeeld. Er is ondertussen ook al veel aan de gang m.b.t. dit thema. Ook later op de agenda komt dit punt aan bod. Er wordt beslist eerst te luisteren wat er nog allemaal m.b.t. dit thema op de agenda staat en voorlopig de vorming voor de derde graad ‘on hold’ te zetten. • Folder kosten:

Vanuit het LOP SO was er vraag om extra exemplaren te laten drukken. Op de AV LOP SO was men voorstander om 10000 exemplaren te laten drukken op basis van onderstaande offerte (> Kantoro).


 • voor 7.500 ex. = € 524,90

 • voor 10.000 ex. = € 630,75

 • voor 15.000 ex. = € 863,70

Het LOP BaO kan zich vinden in dit voorstel.

 1. project de Huiswerkbrug en mogelijks andere projecten

Binnen Tienen loopt momenteel het project ‘De Huiswerkbrug’ dat valt onder het onderwijsflankerend beleid. Tegelijk zijn er ook twee ‘nieuwe’ projecten die de steun van het LOP vragen en die dus voorgesteld zullen worden.

Belangrijk om mee te geven: de twee projecten zullen worden ingediend bij de provincie, beide krijgen steun vanuit de stad.

Bij de provincie is het mogelijk dat er twee projecten binnen één stad geselecteerd worden; het gaat om een ander thema, andere organisatie, …  het is niet het één of het ander


 • Toelichting door Dario Zicari (Begeleid Wonen Tienen):

nieuwe projectaanvraag ‘Gelijke kansen huiswerkbeleid: hiervan pluk je vruchten!’

zie ppt in bijlage
 • Toelichting door Katlijn Willems (Centrum Basiseducatie):

projectverlenging/-uitbreiding ‘School en ouders’

'Ouders en school Tienen' met indieningsdatum : 15/6/2012 en looptijd: 15/9/2012 tot 30/6/2013


Het project biedt opleiding, gericht op de context ‘school’ voor anderstalige ouders uit alle basisscholen van Tienen om de betrokkenheid bij het schoolgebeuren te vergroten. Dit door hun communicatieve vaardigheden te versterken, hen te informeren over het schoolgebeuren en hen te ondersteunen in de verwachtingen die de school heeft ten aanzien van de ouders. Dit met als doel de contacten met de school te vergemakkelijken.

Het project wil ook acties uitvoeren voor het personeel van de school i.s.m. partners met daarin de uitwisseling van expertise en goede praktijkvoorbeelden om de betrokkenheid van ouders op de school te vergroten. Daarnaast wil men ook vormingen geven over duidelijke taal en omgaan met diversiteit. Het is de bedoeling een proces op te starten in scholen om een gepaste aanpak t.a.v. kortgeschoolde anderstalige ouders te ontwikkelen, concrete stappen te zetten om de communicatie naar de betrokken doelgroep aan te passen.

Het project vraagt de oprichting van een stuurgroep met betrokken actoren voor de inbedding en opvolging van het project.
Bespreking

Vanuit het project wil men dus werken met materiaal dat in de scholen ‘aanwezig’ is. Ook hoopt men de betrokkenheid van ouders zo te vergroten.

De lessen werden op woensdagvoormiddag gegeven, rekening houdende met de schooluren. Maar wat met werkende ouders? De mogelijkheid voor een avondgroep kan bekeken worden.

Bezorgdheid vanuit de deelgemeenten is dat er relatief weinig mensen zullen zijn die geïnteresseerd zijn/in aanmerking komen maar wel met een hoge nood. De problemen omtrent mobiliteit moeten hieromtrent bekeken worden want doorverwijzen zal hier onvoldoende zijn. Er wordt gepleit om toch vooral lokaal op te starten en het eventueel nadien te centraliseren. Iedere school zal bekijken wie in aanmerking komt voor het project. Dit project richt zich enkel op anderstalige ouders. Er wordt echter opgemerkt dat dit ook zinvol zou zijn voor heel wat autochtone kansarme ouders. Vanuit BOM vzw werd een projectaanvraag ingediend voor taallessen voor een gemengd publiek (allochtoon-autochtoon). Hierbij gaat het echter om mensen die niet bij CBE terecht kunnen/komen.


Vanuit de vergadering is er steun voor beide projecten. De scholen zijn tevens bereid een engagementsverklaring te ondertekenen om bij de projectaanvraag te bezorgen.

c) memorandum gelijke onderwijskansen n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen?

Er zijn een aantal LOP’ s die nadenken over hun relatie met de gemeente en die zich afvragen of het niet interessant is om een aantal krachtlijnen vanuit het LOP te formuleren voor de nieuwe bewindsploeg. Voorbeelden hiervan zijn Sint-Niklaas en Vilvoorde (zie bijlage).


De vraag is of dit ook interessant zou zijn voor Tienen? Het voorstel zou wel zijn om dit samen met het SO te doen.
In Tienen is er reeds jarenlang een goede verstandhouding met de stad. De stad heeft ook reeds een groot aanbod naar de scholen toe; zie hiervoor op de website van de stad; ‘Scholen interactief’.

Dit kan zeker ook in de verf gezet worden.


Vanuit de algemene vergadering van het LOP SO werd voorgesteld een soort ‘open brief’ (aan de stad en provincie) op te stellen met daarin een aantal nieuwe punten maar tegelijkertijd ook items waarbij we op hetzelfde elan willen verder gaan. De positieve boodschap moet daarbij primeren.

Om dit inhoudelijk te stofferen, werd afgesproken dat elk lid een drietal punten (uitdagingen/positieve punten die men wil behouden/uitbreiden, …) zou bezorgen aan Ina en deze punten op het eerstvolgende DB om te verwerken tot een tekst.


De AV LOP BaO kan zich vinden in deze werkwijze en zal dus op dezelfde manier trachten te komen tot een tekstvoorstel.


 1. Rondvraag en varia • Vlaanderen Lekkerland

Tienen is voor Vlaams-Brabant als 1 van 5 kandidaten genomineerd voor Vlaanderen Lekkerland. Om extra stemmen te halen gaan ze in Piso hun leerlingen tijdens de les informatica laten stemmen op Tienen. Er wordt een warme oproep gedaan dat ook de andere Tiense scholen zoveel mogelijk zouden meestemmen. Dit zet Tienen immers positief in de kijker. Stemmen kan via de websie van Radio 2.

 • OWRT 26 juni: sociale mix in onderwijs

OWRT staat voor Overleg Welzijn Regio Tienen en bestaat uit een beperkte groep welzijnswerkers die op regelmatige basis samenkomen voor ervaringsuitwisseling en mekaars’ werkterrein beter te leren kennen. Er is de LOP-ondersteuner gevraagd om op het overleg van 26 juni een toelichting te geven rond het thema sociale mix in onderwijs en dit toegespitst op Tienen, dit ook met het nieuwe decreet inschrijvingsrecht en hun mogelijke rol m.b.t. het informeren en sensibiliseren van de doelgroep hieromtrent.

Bedoeling is een eerste kennismaking met de huidige situatie binnen Tienen, maar het is niet de bedoeling te gaan kijken naar individuele scholen. • Integratie-ambtenaar

Tienen heeft een integratie-ambtenaar, Kristien Dupae.


 • Data volgend schooljaar

 • Donderdag 4 oktober, 13u30: Dagelijks Bestuur

 • Donderdag 25 oktober, 9u30: Algemene Vergadering

Met dank aan iedereen voor de fijne samenwerking dit schooljaar!

Aan iedereen alvast een welverdiende vakantie gewenst!Aanwezigheidslijst

Geleding

Organisatienaam

Naam

Aanwezig

Verontschuldigd

Afwezig

Directies scholen

Gewoon basisonderwijs

Vrije basisschool Hakendover

Krista Robben

xImmac

Serge Hiroux

xVrije basisschool Kumtich

Hilde Malcorps

xVrije basisschool Oplinter

Hilde Marijns
x
Onze Lieve Vrouw

Ann De Dobbeleer

xSint-Jozef Instituut

Johan Dirickx
x
Wijkschool Bost

Johan Dirickx
x
De Suikerspin

Dieter Rodeynsx

Klein Atheneum

Marie Jamart
x
BSGO Vissenaken

Nadia Niclaes

xDe Luchtballon

Renilde Dewaelheyns

xBuitengewoon basisonderwijs

Mariadal

Andre Vandevenne

xDe Sterretjes

Koen Lycops

xInrichtende machten scholen

Vzw Katholiek Onderwijs regio Zoutleeuw

Patrick Capellen

xVia

Mieke Pieters


GO!

Urbain Lavigne – Anja Ginckels

xMariadal

André Vandevenne

xSC Sint-Gillis

Patrick Cosemans
x
Provinciaal onderwijs

Matthias Driesen

xDirecties CLB

VCLB

Lies Vallaeys (Hanne Wynants)
x
CLB GO!

Georges Baeten (Grite De Bondt)

xIM CLB

VCLB

Lies Vallaeys

xCLB GO!

Georges Baeten

xVertegenwoordigers van vakorganisaties

VSOA


Myrjam Velaersx

ACOD

COC

socio-culturele en/of -economische partners


De Trommel

Dries Swolfs
X (verv. Door Kim Servranckx)
OCMW

Martin Polleunis

xKind en Gezin

Huguette Germeau

xGezinsbond

Wouter Lissens

xvereniging waar armen het woord nemen


Bezorgd om Mensen

Johan Bekaert

xintegratiesector

PRIC

Erik Claes/ Chris Cauwerghsx

ECM - zelforganisatie

Elizabeth Rodriguez

xonthaalbureaus

Onthaalbureau Vlaams-Brabant

Lien Eerdekens
x
Stad


Stad Tienen, preventiedienst

Martine Vancamp

xStad Tienen, jeugddienst

Sara Ulens

xExterne deskundigen

Inspectie

Ria Baldewijns

xLOP


voorzitter

Rik Boel

xondersteuner

Ina Buvens

xGenodigden

Carl Koninckx

Departement Onderwijs

x


Gerda Van Elsen

Dienst Ruimtelijke Ordening

x


De Huiswerkbrug

Dario Zicari

x


De Huiswerkbrug

Ann Berwaerts

x


CBE

Katlijn Willems

x


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina