Verslag ‘Alle hens aan dek’ op 2 juli 2005 In de Driehoek in UtrechtDovnload 63.99 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte63.99 Kb.

Verslag ‘Alle hens aan dek’ op 2 juli 2005 In de Driehoek in Utrecht


Aanwezig: 110 leden van het HV, w.o. leden van het eerste en laatste uur en daar tussenin, hoofdbestuursleden, bureaumedewerkers.

Dagvoorzitter: Matthijs van Gessel, HV-lid te Aalden [Zuidoost Drenthe]
1. Voorwoord


Doel van deze dag is om de inrichting van de vereniging HV te bespreken in relatie tot de vele doelen die het HV zich stelt [o.a. genoemd in de reader voor de dag]. Alle gedachten zijn geoorloofd en zullen worden uitgewerkt tot een concreet voorstel voor de ALV op 19 november 2005. Ter vergadering melden zich mensen aan die daaraan mee willen werken: Saskia Daru [HB], José Krijnen [Rotterdam], Hannie van der Sluys [De Bilt], Corrie Blok-v.d. Steen [Gouda], Marjo van der Woerd [Amsterdam], Ed Huijg [Amsterdam], Hans Gouweleeuw [Den Haag] en Pieter de Vrijer [LB].
Op deze inspirerende dag komen talloze gedachten, ideeën, suggesties langs. Omwille van de leesbaarheid en bruikbaarheid voor de vervolgstappen is dit verslag op thema geordend. Ook schriftelijk ingediende ideeën en gedachten zijn in dit ‘verslag’ verwerkt. 1. AlgemeenMarike Kuperus van Civiq over ‘De vereniging op survival’


Sheet 1: Verenigingen: waar hebben we het over?

Minstens 100.000

Grote verschillen

 • Landelijk - lokaal

 • Groot - klein,

 • 100% beroeps - 100% vrijwillig

 • 100.000 issues

Grote overeenkomsten

 • achterban formele rol bij besluitvorming

 • gedeeld kenmerk, lot, belang, strijd

 • Vergelijkbare fricties

Samen: basis van poldermodel en burgerparticipatie
Sheet 2: In dynamische omgeving

Modern burgerschap en groeiende welvaart

 • Ongebonden, calculerend

 • Gefragmenteerde levensstijl met deelidentiteiten

Digitale revolutie

 • Dominantie elektronische communicatie groeit

 • Informatie-aanbod enorm, continue impuls op verandering

Samenleving / Overheid vraagt

 • Samenwerking en netwerkdenken

 • Kwaliteit en ondernemerschap

 • Actief met nieuw beleid (WMO, subsidiekrimp, verjongen)


Sheet 3: Verenigingsfricties
 • Dalende ledenaantallen

 • Vergrijzende lokale afdelingen

 • Weinig animo vrijwilligerstaken

 • Weinig doorstroming in besturen

 • Geringe betrokkenheid bij besluitvorming


 • Fricties tussen werkorganisatie en verenigingsdemocratie

Sheet 4:

Herkenbaar, verklaarbaar, begrijpelijk

Maar tijd voor beweging
Lef & strategie gevraagd:

 • Op ledenbinding

 • Op vrijwillige inzet

 • Op democratie en bestuur


Sheet 5: Leden worden klanten

 • Meer aanspraak op kwaliteit en service
 • Afweging kosten en opbrengsten (materieel en/of immaterieel)

 • Lid zijn vrijwilliger zijn deel zijn

 • Lidmaatschap is een ruil

Eigenaarsleden:

→ tijd en geld voor identiteit

Donateurs

→ geld/naam inzet + warm gevoel

Klantleden

→ geld voor betrouwbare dienst

Verzekeringsleden

→ geld voor betrouwbare support op tijd

Sheet 6: Vrijwillige inzet verandert


 • Meer vrijwilligerswerk, minder vanzelfsprekend meedoen

 • Diversiteit onder vrijwilligers

  • ‘Oude’ vrijwilligers, oude rechten

  • Nieuwe vrijwilligers, nieuwe wensen

 • Diversiteit in doelen en functies

  • Bepaalde functies, specifieke eisen


Combineren niet makkelijk: vrijwilligers begeleiden is maatwerkSheet 7: Democratie en bestuur

Democratie en bestuurbaarheid
 • Nieuwe generaties niet afwezig, maar anders

 • Issues, internet, flexibel

 • Mensen van morgen in omgangsvormen van gister?

Vereniging is van de leden maar…
 • pas op voor de ‘versteningsval’

 • maak ruimte en respect voor nieuwe geluiden

 • Maak verschil: tussen en binnen leden, vrijwilligers, beroepskrachtenSheet 8: Vereniging niet uit de tijd, maar wie durft?!?

Vernieuwen in dynamische omgeving vraagt

 • Lange termijn voor korte termijn

 • Experimenten, spieken bij commerciële bewegers

 • Minder compromis en consensus: KIES

 • Niet afkammen multitask-generation

 • Ban ‘zucht en steun’: Geloof en ga

 • Wees stout

Besturen van nu hebben een opdracht !

Lef en vuile handen durven maken,

zijn de belangrijkste ingrediënten

voor een succesvolle vernieuwing!Verdampen of Verrijzen?

In de komende 10 jaar zullen

een flink aantal verenigingen

het einde van hun stretchzone bereiken

en langzaam verdampen of imploderen,

óf …met een flinke crisis

als feniks uit hun as herrijzen
…Én… waar zet u op in?


De uitdaging is niet zozeer om met elkaar te praten over welke richting het opmoet, want er is genoeg kennis, beschouwing, ideeën, ook zorgen om tot prachtige scenario’s en hele mooie opties te komen. De uitdaging zal zijn om er tussen te kiezen. En bij dat proces niet zoveel water van het compromis van het ene scenario bij het andere scenario te gooien dat je uiteindelijk komt op dat ene stille scenario wat in de reader zat voor vandaag, het vierde scenario ‘en ze deden een plas…’. Dat zal de uitdaging zijn om te proberen te kiezen en niet alles tegelijk te doen.

Er is veel realiteitszin, bewustzijn van vragen en problemen, dat is een belangrijke stap naar verandering, maar nu nog doen…Er wordt door iedereen veel belang gehecht aan samenwerking en connecties met andere organisaties, de behoefte om meer tot politieke statements te komen wordt breed gevoeld.
Hou bij de verdere invulling in de gaten dat het energie moet opleveren. Dat kan je ook voelen. Als het verzwarend, stroperig voelt dan ben je niet op de goede weg. Als je handen gaan jeuken wel. En het is de moeite waard.


[Marike Kuperus]

3. Scenario’s


Scenario 1: Afdelingen versterkenPlaatselijke afdelingen zijn belangrijk zijn voor het voortbestaan van het HV. Afschaffen ervan zou de doodsteek voor het HV zijn:

 • De vorm van plaatselijke afdeling met een bestuur en is de beste garantie voor de continuïteit van zowel de vereniging op plaatselijk niveau als de plaatselijke activiteiten.

 • Formele afdelingen kunnen verschillende aspecten van het HV op plaatselijk niveau het beste vorm geven, zoals

 • Samenwerken op lokaal niveau met andere maatschappelijke en levensbeschouwelijke organisaties (Alevieten, Humanitas, HVO); dergelijke lokale samenwerkingsverbanden openen deuren die het HV niet zomaar open krijgt; een formele afdeling is een laagdrempeliger aanspreekpunt voor instanties dan een losse werkgroep en kan gemakkelijker netwerken (medehumanisten – ook niet HV-ers - en vele anderen) op lokaal niveau;

 • Als plaatselijk HV naar buiten treden en contacten leggen;

 • Experimenteren met vernieuwende vormen en activiteiten, zoals het toewerken naar een Humanistisch platform lokaal (hier leden werven!!), publiek debat, humanistisch café, ICT honk [voor jongeren];

 • Leden activeren d.m.v. persoonlijke contacten, nieuwe leden verwelkomen e.d.

 • Contact met/tussen geestverwanten die in de buurt wonen. Dat is voor veel [oudere] leden heel belangrijk. Suggesties om dit aspect te versterken: telefoonketens, leden bellen en ze iets aanbieden (leuke activiteit), nieuwe leden welkom heten, zorgen voor een enthousiast bestuur.

 • Leden kunnen op lokaal niveau met (en gesteund door) medehumanisten aan de slag, aangestuurd door vrijwilligers van de plaatselijke afdeling, dus dichtbij, zonder internetsluiers of bureaucratische tussenstapjes via het landelijke gebeuren.

 • Het biedt gelegenheid voor zowel plaatselijke actiegroepen (die zich lokaal kunnen/moeten verantwoorden) als voor het door leden lokaal (en ook face to face) omgaan met zgn. “trage vragen

 • Vrijwilligersbeleid: de zorg en aandacht voor plaatselijke vrijwillige medewerkers zou versterkt moeten worden. Een afdeling kan daar een belangrijke rol bij spelen. Met de vrijwilligers moeten goede afspraken gemaakt worden, niet alleen over financiële verantwoording en jaarverslagen, maar ook over wederzijdse verwachtingen en daarmee samenhangende verplichtingen, zoals bijv. deelname aan ondersteunende en kennisbevorderende HV-activiteiten.

 • Plaatselijke afdelingen zijn essentieel met het oog op de samenwerking tussen vrijwilligers en het Netwerk van vrijgevestigde geestelijk raadswerk maar ook de intramurale humanistische raadslieden. Wanneer je als plaatselijke vereniging aanwezig blijft en bezig blijft met netwerken dan verhoog je de kans op HGV in de plaatselijke zorginstellingen


De ondersteuning aan de afdelingen zou niet afgezwakt moeten worden maar juist versterkt:

 • De afdelingen worden het beste versterkt met een sterkere profilering van het HV en met een duidelijker en geïnspireerder HV-gezicht naar buiten. Op landelijk niveau zou voortdurend duidelijk stelling vanuit humanisme genomen moeten worden (bijv. 26.000 gezichten). Dat is een essentiële taak voor de landelijke organisatie, die het plaatselijke afdelingen vervolgens mogelijk maakt om daarop in te spelen of aan te refereren;

 • Er is behoefte aan een duidelijke visie over wat humanisme en wat het HV is, ook in de massamedia. Meer strijdlustig, ook in brochures. Het HV heeft nu geen gezicht en dat is, ook voor het plaatselijke werk, wel wenselijk/noodzakelijk;

 • Er zou meer inhoudelijke versterking geboden moeten worden, zodat lokaal passend en op eigen initiatief gewerkt kan worden;

 • Afdelingen zonder bestuur mét activiteiten moeten mogelijkheden aangereikt krijgen om e.e.a. zo goed mogelijk vorm te geven;

 • Taal, communicatie en presentatie naar afdelingen en extern moet laagdrempeliger, om af te raken van het elitaire imago. Om diezelfde reden moeten ‘gewone’ humanisten meer zichtbaar gemaakt worden in de PR;

 • De alliantiepartners moeten betrokken worden bij het versterken van de afdelingen. De Universiteit voor Humanistiek bijv. is een belangrijke kennisfabriek;


Er zijn afdelingen waar het ontzettend goed gaat en waar mensen ook echt hun geestverwantschap lekker dichtbij en lokaal vinden. Het zou ontzettend jammer en zonde zijn als je die opheft. Let op dat het geen wishfull thinking wordt. Er zijn plekken waar het lukt, maar laat de moeizame plekken niet tobben en zwoegen! [Marike Kuperus]Scenario 2: Andere vorm voor afdelingen


Noodzaak tot vernieuwing:

 • Het verleden was hartstikke zonnig en de toekomst zal het ook zijn, daar ben ik zeker van. Maar we moeten daar wel wat mee doen. Het verleden van de afdelingen was zonnig: goed bezochte vergaderingen, interessante thema’s, een behoorlijke presentatie in de plaatselijke gemeenschap, gezellige contacten. Maar het is op het ogenblik, de goede afdelingen niet te na gesproken, nogal wat somberder. Weinig aanwezigheid ook bij goede sprekers, erg naar binnen gericht functioneren van veel afdelingen, hoge drempel voor nieuwe jongere leden, weinig uitnodigende locaties en een beperkte presentatie in de lokale samenleving is tegenwoordig ook niet al te groot meer. Eén van de mogelijkheden is het opheffen van afdelingen en het vervangen door werk-/actiegroepen, groepen waar jongeren zich meer door aangesproken voelen. Bepaalde onderdelen van afdelingen kunnen blijven voortbestaan: goed lopende gespreksgroepen bijv. We moeten de vraag onder ogen willen zien hoe we dingen anders kunnen doen.

 • Een plaatselijk bestuur kan initiatieven in het werkgebied stimuleren of blokkeren, ook op grond van persoonlijke voorkeuren of opvattingen en zelfs voorbijgaand aan landelijk geïnitieerde thema’s. Dat moet in de toekomst niet meer mogelijk zijn. Dat pleit voor inhoudelijke thema- of actiegroepen en voor een naar buiten gerichte benadering.

 • De formele bestaande afdelingsstructuur is niet nuttig. Het is steeds moeilijker de bestuursleden te vinden en de leden worden vermoeid met verplichte jaarvergaderingen over de financiën etc. Het geld kan beter centraal door het HV worden beheerd, waarbij er een budget beschikbaar is voor lokale acties en projecten. Focus op inhoud in plaats van procedures. De thema’s kunnen zowel landelijk als lokaal zijn.

 • Er zouden meer actief dingen moeten worden ondernomen op lokaal niveau met geïnteresseerde burgers of via netwerken met andere organisaties, leden van de H.A. en niet-leden uit de Civil Society. De vraag is: hoe maak je mensen enthousiast voor activiteiten of projecten en betrek je er mensen bij van buiten de humanistische kring?

 • Een bestuurslid: Als ik de verslagen van de bestuursvergaderingen lees, dan heeft het voor mij weinig zin. De belangrijkste zaken worden gedaan door de activiteitencommissie, nl. het organiseren van lezingen, e.d.

Daarom: vervang het bestuur + activiteitencommissie door een Werkgroep, waarin mensen plaatsnemen die een nader omschreven taak binnen de groep krijgen. (secretariële, financiële werkzaamheden, ledenadministratie, activiteiten organiseren voor leden, pr om nieuwe leden te winnen, cursussen, gespreksgroep, leesgroep enz.), een contactpersoon richting het Landelijk Bestuur om informatie door te geven. Met het medium computer moet dit mogelijk zijn, een goed contact te onderhouden. …Verder worden in onze afdeling goed bezochte activiteiten  georganiseerd voor leden en belangstellenden. Vriendelijk verzoek: laat dit voortbestaan. 
Andere vorm:

Groep 1


 • Hef de formele afdelingsstructuur op [niet inhoud]. In veel afdelingen is er een harde kern van mensen op hoge leeftijd. De functionaliteit van veel afdelingen is niet groot. Er moet dringend een breder draagvlak worden gecreëerd in de samenleving.

 • Breng de financiën en een aanspreekpunt onder op het LB

 • Zorg voor centrale versterking van data- en kennisuitwisseling

 • Actiegroepen:

het LB moet een contactpersoon of een contactinstelling hebben om te faciliteren wat in die actiegroepen gebeurt, want anders weten die mensen van die actiegroepen niet waar ze terecht kunnen voor kennis of voor wat ook; daar zou ook bijv. de website en de digitale techniek een dienst bij kunnen bewijzen.

SWOT


Sterk:

 • Motivatie groter

 • Stimuleert tot ideeën

 • Lokale bekendheid en draagvlak groter

 • Tijdelijke belasting→overzichtelijker

 • Jongere mensen worden betrokken

 • huidige afdelingsleden vormen een uitgangsbasis

Zwak:

 • Lokale continuïteit

 • Hoe hou je alle leeftijden betrokken?

 • Na het project valt mogelijk een gat

Kansen:

 • Betrekken Alliantiepartners en anderen

 • Helder maken doelstellingen HV

 • Breder draagvlak in de samenleving

 • Donateurs/sponsors werven voor lokale acties

 • Mogelijkheid tot inspelen op actualiteit

Bedreigingen:Groep 2


 • Opheffing afdelingen niet wenselijk. Wel kritisch kijken naar activiteiten.

 • Financiering van activiteiten rechtstreeks door landelijke organisatie;

 • Activiteiten: mensen

aanspreken

discussie

standpunten innemen

kwaliteitsslag

middel → doel ?


 • Doelgroepen: ‘bedienen’

wel / niet

nieuwe doelgroepen? Welke? Waar? • Conclusie? → actie?


Er zijn wel heel veel afdelingen waar sprake is van een energielek. Daar verandering brengen heeft het voordeel van nieuwe bezems die schoon vegen en stopt energieverlies op moeizame plekken. Bedenk: wat blijft over als er daarna te weinig op nieuwe gronden doorgaat? [Marike Kuperus]

Scenario 3: MeetUpHV.org

Noodzaak tot gebruik internet:


 • Vrijwilligers/mensen zijn niet meer heel erg bereid om zich heel erg lang aan een bepaalde vereniging te verbinden en daar heel veel aan te doen. Mensen willen echt iets terug zien van wat ze erin stoppen. De huidige structuur van het HV sluit niet aan op wat jongeren willen, hoe zij werken, dat het allemaal veel sneller kan of dat mensen elkaar in ieder geval beter kunnen bereiken, makkelijker via bijv. internet en e-mail

 • Hoe organiseren wij het werk? Onze samenleving wordt steeds meer een intensieve menshouderij. Heel veel mensen vragen: wat moet ik er mee en vragen om zingeving. M.a.w. de koers van ons Verbond dient te zijn op inhoudelijke vraagstukken. De wereld is echt veranderd met het internet. We leven voor een deel in de materiële werkelijkheid en voor een deel in cyberspace. We zullen ons opnieuw moet organiseren d.m.v. die nieuwe technologie. Als we die boot missen gaat het echt helemaal fout.

 • De technische middelen kunnen handig zijn om minder afhankelijk te zijn van fysieke bijeenkomsten.Opmerkingen


 • E-mailadressen op een lijst hebben ‘regels’

 • Via een ‘forum’ thema’s genereren om door te praten

 • Forum en bijeenkomsten zijn gelijkwaardig

 • Groepen aanspreken via onderwerpen in de media

 • Inhoud van website moet goed zijn om in zoekprogramma terecht te komen

 • Centraal geregelde virtuele contacten hebben kostenplaatje

 • Virtuele thema’s hebben geen leeftijdsgrens

 • PR via internet moet worden onderzocht door HV-afdelingen

 • Gericht en selectief opereren

 • Kwaliteit leveren

 • Alles via internet kan ook met ‘oude’ media

 • Combinatie van 3 scenario’s: scenario 5 heeft 3 nodig, faciliteren 1 of 2

 • Aantrekkelijke activiteiten [niet te zwaar]

 • Informele bijeenkomsten → ontmoeting met gelijkgestemden

 • Meer samenwerking binnen Alliantie [zowel virtueel als fysiek en geografisch]

 • Smoel geven: meer werken met bekende Nederlanders als ambassadeurs?

 • Interactiviteit; reageren wanneer je wilt

 • Overzichtelijke presentatie van activiteiten

 • Makkelijker vindbaar voor zoekmachines

 • FAQ’S!

 • Intern verspreiden van info d.m.v. e-mailservice uit hoofde van de Alliantie

 • Webring van humanistische organisaties


Scenario ‘internet’ is geen scenario, dit moet je in alle gevallen doen. Daar ligt voor een belangrijk deel de toekomst met de nieuwe generaties [Marike Kuperus]


Scenario 5: Organiseren op inhoud


Belang:

 • Het idee achter ‘organiseren op inhoud’ is dat je gaat organiseren op basis van thema’s i.p.v. op geografische binding. De voordelen daarvan zijn:

 • Vanuit een PR-idee dat je met een duidelijke humanistische visie naar buiten kunt treden, inhoudelijk betekent dat je kunt kijken welke thema’s bij het HV passen, dus welke actuele thema’s hebben een levensbeschouwelijke component en is het ook goed voor het HV om daarop te reageren.

 • Daarnaast kun je beter samenwerken als je op thema’s gaat werken, denk aan de Humanistische Alliantie maar ook aan kennis van buiten, zodat je meer doorwrochte en goed op de situatie toegespitste inhoud kan formuleren.

Het idee is dat je taakgroepen formeert, die een expertise ontwikkelen.

 • Op welke thema’s ga je als HV zitten? Waar zou je naar gaan kijken? Wat vinden we maatschappelijk zo belangrijk dat we gaan reageren? Als je kijkt naar het naar buiten treden van het HV dan lijkt het dat het nog veel meer kan, maar dat schijnt altijd heel gevaarlijk te zijn om politiek te zijn. Dat is heel erg boeiend. Laten we beginnen. Welke vertaalslag? Jongeren? Wat nog meer?

 • Het HV zou op meerder niveaus kunnen reageren, dus zowel wetenschappelijk als politiek als institutioneel, maar ook individuen met hun persoonlijke verhaal en hun levensvragen. Vanuit inhoud zou dat allemaal veel efficiënter kunnen, goed doordacht en toegespitst. Dat is totaal niet in tegenspraak met een lokale vereniging. Themagroepen kunnen de plaatselijke activiteiten heel erg versterken en verstevigen.

 • ’t Zou erg leuk zijn als het allemaal ook aan levendigheid zou winnen, dus wel de doorwrochtheid van het HV, maar levendig en m.b.v. nieuwe media – het biedt veel meer armslag als je op thema’s gaat werken en minder met incidentachtige dingen, dus meer body.

 • Essentieel is dat mensen verenigd zijn op ideeën. Het HV gaat te weinig op de actualiteit in. Daardoor spreekt het de jeugd niet aan. Wat er vandaag de dag in de kranten en op TV komt, daar zit het HV nooit bij. Je moet je met politiek bemoeien, daar moet je zonodig kritiek op durven leveren, dat is actueel.

 • Een inhoudelijk, assertief humanisme verdient de voorkeur. Het theologisch politieke vraagstuk is terug op de agenda, zeker in de randstad. Onze samenleving wordt steeds meer een intensieve menshouderij. Heel veel mensen vragen: wat mot ik d’r mee en vragen om zingeving. M.a.w. de koers van ons Verbond dient te zijn op inhoudelijke vraagstukken.

 • Een idee dat veel meer aandacht moet krijgen zijn de ‘veel gestelde vragen’, de zgn. FAQ’S. Die moet het HV inventariseren en op internet zetten. Daarmee toon je ook gezicht en mensen kunnen zich met je verbinden.


Groep 1

 • Beginselverklaring uitgangspunt voor inhoudelijke stellingname, standpunten, discussies die we voeren en dus ook de thema’s waarop we gaan organiseren

 • Thema’s:

afdelingen / individuen: talloze mogelijkheden, ieder individu, iedere afdeling kan een

thema oppakken en daaromheen iets organiseren;HV-bureau / landelijk: selectief [een paar thema’s kiezen en daar een paar jaar mee

bezig zijn. • Een paar thema’s een aantal jaren, want:

  • Deskundigheid [nodig om met zinvolle standpunten te komen, waarmee je de boer op kunt]

  • Niet-vrijblijvend [niet alleen praten, maar er ook iets maatschappelijk mee kunnen doen]

  • Teveel thema’s heeft risico van oppervlakkigheid

 • Doelen rond thema:

  • Bezinning

  • Vorming / educatie / wijzer worden / mening vormen

  • Mobilisatie van mensen

  • Pressiegroep in de samenleving, lobbyen voor een goede zaak en publieke stellingname

 • Organiseren op inhoud

  • Groep oprichten die zich bezighoudt met bijv. homoseksualiteit

  • Sluit lokale/regionale organisatie niet uit: pragmatisch mee omgaan

  • Samen met partners Humanistische Alliantie (ook vanwege deskundigheid)

 • Nieuwe media gebruiken

 • Thema’s ook op jongeren uitkiezen

 • Voorbeeldthema’s:

  • Duurzaam ondernemen

  • Milieu

  • Ontwikkelingssamenwerking

  • Multiculturele samenleving

  • Zingeving bij jongeren

  • HVO


Groep 2

 • Waar staat die club voor?

 • Landelijk formuleren wat het onderscheidende kenmerk is van humanisme

 • Paar basisuitgangspunten noemen → vormt basis om op de actualiteit te reageren

 • Wat is het grootste probleem op dit moment in de samenleving waar het humanisme een antwoord op kan geven en ook mee bezig zou moeten zijn? [bijv. het groeiende fundamentalisme?]

 • Taak hoofdbestuur om onderscheidende kenmerk naar buiten te brengen

 • Grotere ondersteuning landelijk bureau, kennis van zaken

 • Juiste kanalen [hoe kunnen we naar buiten treden; ook algemene media]

 • Meer samenwerking zoeken, ook met religieuze groeperingen [vrijzinnig protestantisme zit heel dicht tegen humanisme aan]


Scenario inhoud: Kansrijk vooral als de issues goed gekozen zijn. Er is gezien de behoefte aan meer exposure en statements ook wel draagvlak voor bij jullie. En ook in de samenleving is er behoefte aan plekken waar het gesprek en de positiebepaling plaatsvindt. In combinatie met lokale activiteiten waar dat kan heeft dit veel toekomst [Marike Kuperus]

 


 1. Samenwerking

 1. Binnen de Humanistische Alliantie [HA]

 • We zijn deel van de HA, want we hebben veel functies van het humanisme mooi geregeld en georganiseerd. Ik ben ook ontzettend blij met die initiatieven van een aantal jaren geleden om tot die HA te komen. We kunnen de verzorging, het intellect en ook het HV dat lokaal aan branding kan doen neerzetten daarmee. Een beetje McDonaldisering kan geen kwaad, dus die HA moet we koesteren. En toen wij op 5 mei op de bevrijdingsmarkt stonden in Amsterdam op het Museumplein hebben we ons geafficheerd als HA en een aanloop dat we hadden. Daar zit ook iets militants in, de grenzen opzoeken, niet dat suffe gemuts van ons. Vandaar ook dat ik kies voor een assertief humanisme ondersteund door moderne technologie en ook waar nodig is actievoeren.

 • Initiatieven van het HV [zoals opvoeding] moeten verbreed worden tot de HA, bijv. de Human om de televisie erin te benutten, Humanitas om te zorgen dat er ook daadwerkelijk hulp komt voor mensen die dat nodig hebben, Hivos om te kijken of opvoeding ook een thema kan zijn vanuit hun organisatie. Wanneer bijv. RTL4 komt met een programma ‘waarden in de opvoeding’, dan maakt heel Nederland het mee en met een heel beperkte inzet, met heel beperkte inhoud, komt het wel op de agenda.

 • De scenario’s worden vanuit het HV benaderd en dat is te smal. Als we echt een verschil willen maken naar de Nederlandse bevolking toe, dan moeten we af van het idee dat de humanistische beweging opgeknipt is in allerlei kleine onderdeeltjes die niemand uit elkaar kan houden, die onvoldoende synergie maken, die elkaar onvoldoende weten te benutten en die als beeld in de massamedia, als beeld bij de bevolking niet herkend wordt. Hef het HV op en laat het opgaan in een grotere beweging gezamenlijk met die andere onderdelen, die ieder voor zich ook heel veel problemen hebben om het hoofd boven water te houden. Zorg dat we daar synergie in bereiken, zorg dat de massamedia een hele dagelijkse en actieve strategie wordt, zorg voor draagvlak niet alleen bij leden maar zorg ook dat er klantleden komen, dat er cursisten komen, studenten die allemaal deel uit maken van die beweging, zorg ook voor geld en zorg s.v.p. voor een andere naam.

 • Met de HA heb je een denktank en een heleboel werkmaatschappijen. Je krijgt meer macht, meer leden [bundeling van leden], je kunt het makkelijker uitleggen en je hebt direct diensten aan te bieden: HVO, HUB, feestbegeleiding… Je hebt maar één HB nodig en de rest functioneert wel. Meer energie in het tot stand brengen van de HA en minder in een klein HV met heel veel financiële problemen.

 • Er is sprake van een misverstand t.a.v. de HA. De HA is een alliantie van humanistische organisaties en het HV is er daar één van. Als je praat over het versterken van de HA dan moet je dat doen vanuit het HV. Belangrijke vraag is dan: ‘Wat is nou binnen die HA het bijzondere van het HV?’ Het HV heeft bijna 60 jaar in de Nederlandse samenleving een belangrijke rol gespeeld door het innemen van humanistische standpunten over allerlei kwesties. Dat kan ook heel goed gezamenlijk met de HA. Allerlei belangrijke organisaties, belangrijke mensen, politici, kerken het HV zien het HV wel degelijk als volwaardige partner naast bijv. de kerken. Spreek je dus uit over belangrijke kwesties, eventueel in combinatie met een themagerichte benadering. Dat kan ook plaatselijk in afdelingen of in Alliantieafdelingen bij wijze van spreken.

 • Het HV heeft aan de ene kant een hele lange traditie en bekendheid als een club die het humanistisch volksdeel vertegenwoordigt, maar een ander essentieel aspect van het HV is de GV. Dat wordt niet door andere humanistische organisaties georganiseerd en aangeboden. Het HV is daar sterk in en het is heel goed dat dat weer in de picture is. Dat moeten we versterken. Ook dat gaat in op de belangstelling en de roep naar activiteiten rond zingevingsvragen. Als het HV in die HA samenwerkt met andere humanistische organisaties dan houdt Hivos zich bezig met ontwikkelingssamenwerking, Humanitas met maatschappelijk werk en het HV zou goed kunnen staan voor GV en zingevingsvragen, waarbij we dus betaalde diensten hebben, maar je zou ook plaatselijk vrijwilligerswerk daaromheen kunnen organiseren. Zo heb je een heel nuttige rol in die grotere HA.
 1. Met andere organisaties

 • Het vrijzinnig protestantisme breidt enorm uit, daar komen prominente leden bij, deze club gaat geweldig vooruit. Veel leden, waaronder voorgangers, geloven niet meer in God: ‘Als je nagaat wat er gebeurt in de wereld, dan kan ik niet geloven dat er een sturende God is’ klinkt nogal humanistisch. Bij de problemen die men bespreekt is de humanistische toon duidelijk aanwezig. Het vrijzinnig protestantisme lijkt daarmee voor het HV een geschikte partner voor samenwerking.

20 juli 2005/Pieter de Vrijer


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina