Verslag alv g&tv keizer Otto 8 mei 2014Dovnload 18.89 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte18.89 Kb.


Verslag ALV G&TV Keizer Otto

8 mei 2014


Aanwezig: André Hollegie (voorzitter), Frank de Wilde, Charles Schouten, Robert Pronk, Jeroen v/d Mark, Peter Langereis, Rieneke van Hes (notulen).

Anita Keijer, Sebastien Hoek, René Dekker, Mirjam Dekker

      1. Opening en mededelingen

De vergadering wordt geopend om 20:00 uur. Punt 7 wordt aangevuld met het financiële verslag van de Stichting. Afmeldingen zullen niet langer meer worden vermeld.


      1. Het verslag van de voorgaande ALV van 24 april 2013

Het verslag van de ALV, gehouden op 24 april 2013 wordt vastgesteld zonder opmerkingen.
3. Verslag van de Jeugdraad 2013

Sebastien Hoek verslaat de activiteiten georganiseerd door de Jeugdraad in 2013.

Er hebben 4 activiteiten plaatsgevonden:

- De filmavond is een succesvolle avond geweest, het liep gesmeerd en was goed bezocht (111 kinderen).

- Een nieuwe activiteit was de speurtochtmiddag. Deze trok slechts 40 leden en maar 1 ouder om te helpen. Waarom de opkomst zo laag was is niet duidelijk.

- Na de zomer was er een discofeest waarbij de groep zou worden opgedeeld in verschillende leeftijdscategorieën. Uiteindelijk bleken er maar 15 leden van 12+, daarom zijn de groepen alsnog gecombineerd.

- De Sinterklaasmiddag was (wederom) een succes. Met dank aan Robert en Zwarte Piet.

Financieel was het een positief jaar voor de Jeugdraad.


4. Het verslag van de technische commissie over 2013/2014

Dit betreft het seizoen 2013/2014 tot nu toe (en dus niet het boekjaar 2013):

- De jaarlijkse springwedstrijden vonden plaats op de eerste zondag in november; de organisatie op een zondag resulteerde in een lagere deelname dan gebruikelijk. Het RopeSkip Event als extra activiteit was succesvol.

Damesturnen:

- Eind november waren de Regioclubkampioenschappen waaraan werd deelgenomen door een jeugdteam en een junioren/seniorenteam: 1x goud, 1x zilver.

- Vanwege wederom een nieuwe indeling door de Bond, hebben we dit seizoen 6 turnsters op Nationaal niveau. Na de voorwedstrijden gingen er 2 door, deze zitten uiteindelijk in de halve finale (Noor en Kato).

- Voorwedstrijden voor de andere turnsters vond eind november plaats in Huizen (1 gouden, 1 zilveren en nog aantal 4e/5e-plaats medailles). De 2e wedstrijd resulteerde in 2x goud, 2x zilver en brons (eind januari). Uiteindelijk mochten 12 turnsters door naar de volgende ronde. De 5e divisie is lastig, er zijn veel deelnemers en er mogen maar weinig turnsters door naar de volgende ronde. Uiteindelijk zijn er 4 turnsters door naar de regiofinales in Hippolytushoef. Nu gaan er nog 3 van de 4 door naar de Districtskampioenschappen op 17 mei.

- Tussendoor in februari is het Rayonkampioenschap geweest, dit is een enkele wedstrijd met een aantal podiumplaatsen (zilver, brons, aantal 4e plekken). Verder zijn er 7 toestelmedailles behaald.

- 25 mei zijn de regiokampioenschappen (4 ploegen).

- eind juni de OW als afsluiting van het seizoen.

- De R-competitie loopt.Herenturnen

- Er mochten 2 jongens meedoen met de halve finale Hoensbroek, zij behoorden tot de beste 30 van zo’n kleine 100 deelnemers.

- Aan de Bondskampioenschappen op 24 en 25 mei in Galgewaard mag Sebastien meedoen.

Ritmische Gymnastiek

- RG vorig seizoen goed afgesloten in AHOY, dit jaar weer goed op weg. Waarschijnlijk gaan beide oefeningen van het team wederom door naar de finales, dit wordt eind mei definitief beslist.Opleiding kader

- Bibi is bezig met trainer 1.

- Tessa, Roxanne en Merel zijn gestart met trainer 3.

Mutaties

Eric is gestopt met het trainen van de selectie RS; Nicki en Jeroen hebben het overgenomen.Rope Skipping

- Er zijn dit jaar 2 wedstrijden geweest in Naarden en in Maastricht.

- demoteam RS heeft demo gegeven op Koningsdag 2014.

GALM

- GALM groepen lopen nog steeds goed door (>100 leden).Vereniging

- Het ledenaantal van de vereniging blijft redelijk stabiel rond de 500 leden.

- Het aantal deelnemers ZOKA is dit jaar uitzonderlijk groot (rond de 60), dit geeft aan dat het goed gaat met de vereniging!
5. Het (financieel) verslag van het bestuur over 2013 en het verslag van de kascommissie 2013

Het financiële jaarverslag van de Vereniging over 2013 wordt doorgenomen. Een aantal punten worden toegelicht:

De Balans is over 3 jaren weergegeven. De post Voorraden geeft de kledingvoorraad weer. Contributies worden pas eind van het jaar geïnd, daarom valt een gedeelte van deze betalingen in het nieuwe boekjaar. De vordering op de Stichting KO is een geldlening die de Vereniging aan de Stichting heeft verleend om het pand te kunnen bouwen. Het balanstotaal is zo’n 85 duizend euro. De subsidie voor MRT van de gemeente is inmiddels gestopt. Het resterende bedrag dient aan een sociaal project te worden besteed. Voor kaderleden is een voorziening opgezet om opleidingen te kunnen financieren. Het eigen vermogen is 21 duizend euro, dit is ongeveer een kwart van het balanstotaal.

Op de exploitatierekening is te zien dat de contributie iets hoger is uitgevallen dan begroot (116 vs 108). Er is geld gereserveerd voor 2015, wanneer het 115 jarig bestaan zal worden gevierd. Het Project Touwtje springen heeft subsidie gekregen van de RABObank: 7851 euro. De werkelijke kosten waren hoger, o.a. omdat de Vereniging heeft gefinancieerd waardoor een BTW-gat is ontstaan. Er is niet quitte gedraaid, maar het project was wel een succes.

Voor de trainingspakken staat een post van 1800 euro. Er wordt opgemerkt dat het kledingbeleid van de club onduidelijk is en dat er een voorziening voor zou moeten worden opgenomen. Dit zal een agendapunt worden voor de eerstvolgende bestuursvergadering.

De contributie zal niet worden verhoogd.


Alle jaarstukken zijn door de kascommissie 2013, zijnde René en Mirjam Dekker beoordeeld. De kascommissie heeft vastgesteld dat de saldi van de bankafschriften, voor zover overlegd, op een correcte wijze in het financieel verslag zijn verwerkt. De kascommissie stelt voor om in de toelichting op de balans (en exploitatierekening) meer duidelijkheid te scheppen. In de situatie zoals die op dit moment is, is het moeilijk als “leken” om een controle uit te voeren en is bovendien best uitgebreid en omslachtig. En zij stelt voor om het aantal giro- en bankrekeningen te beperken om het overzicht beter te houden. De conclusie van de kascommissie luidt, dat zij bij haar controle geen onregelmatigheden in het financieel verslag heeft geconstateerd en stelt de Jaarvergadering voor het bestuur decharge te verlenen, hetgeen met algemene stemmen is aangenomen.
6. Verkiezing kascommissie voor 2014

Er zijn onvoldoende leden aanwezig om de kascommissie op te zetten. Jeroen en Frank zullen ouders benaderen. Indien er niemand wordt gevonden stellen René en Mirjam zich weer beschikbaar.


7. De begroting voor 2014

De begroting voor 2014 geeft geen aanleiding tot vragen/opmerkingen en is dus als zodanig vastgesteld.


Extra punt: Financiën van de Stichting.

Het overzicht van Activa en Passiva van 2009-2013 wordt besproken. Het saldo van de bankrekeningen loopt langzaam op, evenals het eigen vermogen en de onderhoudsvoorziening. Er zijn 2 geldleningen van de gemeente, een wordt geleidelijk afgelost, de ander niet. Opmerking bij de baten: de zaalbezetting is hoog, alleen op vrijdagochtend en dinsdag is er nog plaats.

Opmerking vanuit de aanwezigen: de tabellen van de Exploitatierekening lopen qua jaartal af van links naar rechts, bij de Balans is dit andersom. Dat vergelijkt lastig.
8.  Verkiezing bestuurders

De volgende leden zijn herkiesbaar: André Hollegie (voorzitter), Peter Langereis (Penningmeester), Rieneke van Hes (algemeen lid), Charles Schouten (ledenadminstratie).

Corina Gielbert heeft zich verkiesbaar gesteld voor het bestuur (als toevoeging).
Anita Keijer ontvangt van het bestuur een bos bloemen voor haar jarenlange inzet voor de Vereniging, onder andere door te jureren, de kledinguitgifte te regelen en diverse hand en spandiensten te verrichten, bijvoorbeeld op Koningsdag.
9. Rondvraag

- Jeroen wil het bestuur bedanken voor haar inzet namens alle TC-ers.

- Wordt er nog iets gedaan als afsluiting van het huidige seizoen, zoals voorheen gebruikelijk was? De voorkeur gaat uit naar het vieren van de start van het nieuwe seizoen in verband met de drukte bij iedereen in de maanden mei en juni.

10. Sluiting

De vergadering wordt afgesloten om 21:33 uur met een woord van dank door de voorzitter.


Verslag goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 2015 d.d.

A. Hollegie, voorzitter GTV Keizer Otto F. de Wilde, secretaris

Blz. van


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina