Verslag beleidsdagen v&vn afdeling Neuro & Revalidatie dd 11 & 12-12-2009 Dennenheuvel/ Epe Aanwezigen: Evan van EgmondDovnload 64.6 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte64.6 Kb.
VERSLAG BELEIDSDAGEN V&VN afdeling Neuro & Revalidatie dd 11 & 12-12-2009 Dennenheuvel/ Epe
Aanwezigen: Evan van Egmond (vz), Ronald Gabel (verslag), Paul van Keeken, Michel Wijlens, Jan Coert Toerse, Lidy Hogt Tinselboer, Rosanna Könst, Lies Braam, Geert Teerling, Janneke de Man, Nienke de Goeijen, Karin Kanselaar.

Afwezigen: Marcella de Wit, Hanneke Ekelschot, Irene van den Heuvel, Hella Tulp, Annette Baars, Ine Bouwhuis en Marria Wester.

Op zaterdag 12-12 om 09:00 opende Evan van Egmond de beleidsdag. Evan opende met een korte terugblik op de twee laatste beleidsweekenden in Berlijn en Maastricht. Die waren ontzettend geslaagd en sfeervol; vooral goed voor de informele onderlinge verhoudingen. Toch was er een gevoel van onbehagen; weliswaar had het informeel aan niets ontbroken maar de formele kant was onvoldoende uit de verf gekomen. Dat moest beter. Niet omdat we het als bestuur en als werkgroepen niet genoeg gedaan zouden hebben maar meer omdat er geen eer werd gedaan aan het begrip beleidsdag. We maakten wel beleid maar stelden dat onvoldoende vast. Hierdoor bleef er onnodig veel onduidelijkheid bestaan en werden doelstellingen niet altijd behaald. Wij proberen, als algemeen en dagelijks bestuur, al sinds het aantreden van Evan als voorzitter meer structuur te scheppen, zaken beter te beschrijven en smart-er af te spreken met elkaar.


Heel veel is er al sindsdien al gebeurt, er is ook het nodige bereikt aan mooie en sterke resultaten. Denk aan Congres, Website, werkgroepen etc. Toch kan en moet het beter, professioneler ook vooral en dan met name op het gebied van samenwerking en het maken en nakomen van afspraken. Bedoeling is om de slagvaardigheid van AB en DB te vergroten en van consument te transformeren naar producent. Om die reden wordt de middag geleid door Richard Norman van Energy & Motion. Hij is een specialist op het gebied van groepsdynamica; precies datgene waar wij nog stappen in kunnen en moeten maken.
Evan heette vervolgens Rosanna Könst zeer welkom als opvolger van Marria Wester voor de taakgroep onderwijs. Door de afwezigheid van Marria zal het geplande afscheid van Marria, Lidy en Lies plaats vinden op ons jaarlijkse congres in April. Na een korte introductie en snelle voorstelronde wordt aangevangen met het programma.
MEDEDELINGEN:

***Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum brengt in de serie Zorg Rondom een boek uit over Neurologie. Op de voorkant is ons logo integraal overgenomen. In DB is daarover gesproken. Moeten we dat accepteren of juist niet. Het kan ons onbedoeld weliswaar toch meer PR opleveren al hebben we inhoudelijk geen eindredactie gehad. Wel hebben Paul, Geert en Marria meegewerkt aan het boek. Janneke geeft aan dat we in toekomst voorzichtig moeten zijn met gebruik van ons beeldmerk door derden. Conclusie is dat het gebruik van het N&R logo door derden in het AB besproken dient te worden. Het boek omvat 350 – 400 pagina’s. We kunnen dit boek in grote aantallen kopen met korting en dan op onze congressen en studiedagen verkopen voor een aangepaste prijs of leden korting geven. Voorgesteld wordt publicaties op ons vakgebied door andere organisaties via de domeingroep te coördineren. Centrale vraag in dergelijke overlegmomenten is het eigenaarschap van de publicatie.


***Officieel heeft het bestuur van de werkgroep revalidatie aan DB te kennen gegeven dat zij zich terugtrekken. De werkgroep is dus feitelijk zonder bestuur. Het ging al vanaf fusie moeizaam met een inactieve achterban die erg lastig in beweging te krijgen bleek. We zijn nu echter wel de afdeling N&R dus zullen we ook de R moeten bedienen. Er zijn informeel o.a in Toronto al eens gesprekken geweest met een aantal mensen die mogelijk zouden willen instappen in werkgroep Reva. Die contacten zullen nu benut worden om de Reva van nieuwe bestuursleden te voorzien. Daarnaast opperde Paul dat het goed was Marcella aan te schrijven en met haar in gesprek gaan over afronding en toekomstperspectief. Evan en Paul zullen dat gaan doen.

NB; Inmiddels is ook de officiële brief binnen vanuit de werkgroep Reva (bestuur).


Het huisjesmodel wordt nog eens doorgenomen. De twee ‘schoorstenen’ V&VN en Internationaal zijn belangrijker dan ze lijken. Met de V&VN zullen we als N&R eens goed in gesprek moeten zij zouden faciliterend moeten zijn maar vragen voor elke pennenstreek €uro’s, wat doen zij feitelijk voor de afdelingen en wat hebben wij als afdeling nodig vanuit V&VN. Dit punt agenderen we in eerstvolgende DB en AB in 2010. Als voorbeeld van hoe we momenteel werken wordt de Internationale tak genomen; deze blijft wat onderbelicht, we dragen een bedrag af om daar lid van te zijn maar hebben weinig inzicht in wat er gebeurt. De vertegenwoordiger van Internationaal zou in de AB’s zaken moeten terugkoppelen en zaken vanuit N&R in EANN en WFNN moeten inbrengen. Dat gebeurt te weinig. Zo geldt dat voor veel van onze werkgroepen ook. We doen allemaal genoeg maar bestuurlijk leggen we daar geen verantwoording voor af. We maken ook geen goede afspraken hierover. Dat zou wel moeten. Pogingen hiertoe zijn ondernomen maar met weinig effect.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT:

De veranderingen worden nogmaals gepresenteerd. Bedoeling was dit af te hameren. Er ontstond echter een discussie die de nodige tijd in beslag heeft genomen over kleine onderdelen van de regels. Uiteindelijk een goed en leerzaam en dus nuttig voorbeeld van hoe het niet zou moeten. In de middagsessie werd dat zeer duidelijk.

Toch kwamen we tot een aantal afspraken die nav de middagsessie door het dagelijks Bestuur verder zullen worden uitgewerkt tot SMART geformuleerde afspraken. Voor de eerstvolgende algemeen Bestuursvergadering zullen alle bestuursleden dit als voorstel gemaild krijgen met verzoek om daar per ommegaande op te reageren. Dan worden de teksten een laatste keer aangepast en vlak voor het AB nogmaals gemaild en dan in AB afgehamerd.

We hebben het in deze over de nadere uitwerking van de volgende items: • Elk nieuw lid van een werkgroep is lid van de V&VN en afdeling N&R.

 • Elk zittend lid van een werkgroep is binnen 2 jaar lid van de V&VN en de afdeling N&R. Elke werkgroep maakt hier een eigen Plan van aanpak voor.

 • Overleg met V&VN over mensen die naast V&VN lid ook lid zijn van meer dan 1 afdeling. Het idee hierbij is dat V&VN in samenspraak met al haar afdelingen, per afdeling een aangepaste contributie vaststelt voor leden die meer dan 1 afdelingslidmaatschap hebben.

 • Leden van taakgroepen als communicatie of onderwijs die eigen expertise inbrengen en niet werkzaam zijn binnen (alleen) de neurowereld hoeven geen lid te zijn. Zij helpen ons al enorm met hun deskundige inbreng.

Voorgesteld wordt om een rooster van aftreden te maken; Ronald gaat dit maken agenderen eerstvolgend DB/ AB.


Voorgesteld wordt om een begrippenlijst op te nemen achterin het HHR. Bijvoorbeeld de term afdelingsvergadering bleek verwarrend. Dit staat overigens voor ALV Algemene Leden Vergadering. Van belang om op te merken is het feit dat het HHR door V&VN is opgesteld met op een aantal gemarkeerde plaatsten in de tekst ruimte voor eigen teksten over de werkgroep zelf. Wijzigingen in vaststaande V&VN teksten zijn statutair niet toegestaan. Daardoor is taalgebruik bij vlagen wat bloemrijk, bijna notarieel en zeer politiek correct.
STRUCTUUR WERKGROEPEN:

De afspraak was dat elke werkgroep aan Jan Coert en DB zou aangeven wie welke vaste rollen en taken uitvoert namens de werkgroepen; Voorzitter, secretaris, lid belast met Neuroblend, lid Redactieraad, lid Domeingroep. Het mag / kan zo zijn dat een persoon meerdere rollen heeft/ krijgt. Elke rol moet voorzien worden van een naam en andere relevante personalia en adresgegevens aan JC gestuurd worden. Daarnaast levert elke werkgroep een vertegenwoordiger voor in het Algemeen Bestuur; dat mag de voorzitter zijn (is ook meestal zo) maar dat mag net zo goed iemand anders zijn. Het moet wel een vast persoon zijn.


COMMUNICATIE

Neuronieuws stopt na de eerstvolgende uitgave. Daarbij komt een inlegvel voor Nederlandse leden om hen te informeren over wat daarvoor in de plaats komt. Dat zijn de maandelijkse nieuwsbrieven, Neuroblend, website, en digitale communicatie met leden .


Voor de nieuwsbrieven is het goed de gemaakte afspraak nog eens te herhalen. Elke werkgroep levert maandelijks minimaal 1 artikel aan bij Jan Coert. Laagdrempelig. Niet te hoogdravend. Mag wel maar is niet nodig.
Neuroblend gaat 01-02 de lucht in. In januari worden contactpersonen geschoold.

Neuroblend wordt gelanceerd met versturen van een boek hierover samen met een leuke N&R Nieuwjaarsgroet.


FINANCIEEL:

Michel presenteert zijn feiten en cijfers in een powerpoint. Het afnemende ledenaantal zorgt voor redenen om je toch zorgen te gaan maken over financiële situatie op de langere termijn. Door wegvallen van grootste kostenpost Neuronieuws, nog geen acuut probleem maar dus op langere termijn wel een potentieel probleem.


Afdelingslidmaatschappen mogen officieel niet van V&VN was destijds rond fusie een veelbesproken punt. Toch blijken we er ruim 130 te hebben (NB bleek later slechts 35 in nieuwe cijfers).

De eerder gemaakte afspraken over lidmaatschappen worden nog eens onderstreept en belang er van aangehaald om daar goede afspraken over te maken.

Op agenda DB & AB in 2010.

RONDVRAAG:

Suggestie; koppel Neuroblend aan Kwaliteitsregister.
Geert geeft aan dat in 2011 zijn termijn in EANN er op zit. Hij stelt zich niet herkiesbaar en er zal een opvolger moeten komen. Geert geeft aan dat zijn huidige baan ook verder af ligt van de Neurowereld. Wel kan hij vanuit zijn huidige baan (NIAZ) voor ons van nut zijn op gebied van kwaliteitsbeleid. In principe wil Geert ook na het EANN congres in 2011 afscheid nemen van N&R. Tot die tijd kunnen we een beroep doen op hem met zijn oude bekende en nieuwe kwaliteiten.
MIDDAG GROEPSDYNAMICA:

Richard Norman nam ons mee op een naar later bleek enerverende reis naar onze eigen en gezamenlijke binnenwereld. Alles draait om zorgvuldige communicatie. Iedereen kreeg naslagwerk mee om alles nog eens goed te kunnen doorlezen en in de dagelijkse praktijk handen en voeten te kunnen geven. In het laatste uur gaven we onszelf onder Richards leiding een mooie demonstratie van eerst hoe het dus niet moest en wisten we met de geleerde lessen pijlsnel om te schakelen naar een methode die wel werkt. Daarvoor werden we gecomplimenteerd. De uitwerkingen zijn vastgelegd en zullen in dagelijks bestuur als gezegd verder worden uitgewerkt en aan eenieder worden verstuurd voor de eerstvolgende vergadercyclus. Ook werd besloten de agenda beter te structureren. Per agenda punt komt er een naam te staan van degene / diegenen die dit punt voorbereiden en bij elk agendapunt wordt aangegeven welke status dit punt heeft; bijvoorbeeld besluitvorming, discussie, informerend, inventariserend. Tenslotte komt er een tijdspad per punt.


ACTIELIJST:

 • Nieuwe bestuursleden werven en installeren voor werkgroep Revalidatie voor 01-03-2010 en daarover communiceren met de leden in Neuronieuwsbrieven.

 • Alle voorzitters werkgroepen leveren namen aan (bij Jan Coert Toerse en Evan van Egmond) van de volgende functionarissen in hun werkgroepen: voorzitter, secretaris, vertegenwoordiger Neuroblend, vertegenwoordiger Redactieraad, vertegenwoordiger Domeingroep, vóór 10-02-2010.

 • Dagelijks Bestuur maakt vóór 10-02-2010 het Huishoudelijk Reglement van de V&VN afdeling Neuro & Revalidatie gereed voor publicatie. Hierin worden alle relevante zaken aangepast en de op de beleidsdagen gemaakte afspraken toegevoegd.

 • Dagelijks Bestuur maakt een format voor een jaarplan van de afdeling vóór 10-02-2010. Op 15-03-2010 wordt dit aan het Algemeen Bestuur voorgelegd.

 • Het jaarplan, inclusief de bijdragen van alle werk-, taak- en domeingroepen is uiteindelijk gereed voor publicatie vóór 19-05-2010.

 • Ronald maakt als secretaris vóór 10-02-2010 een Rooster van Aftreden voor alle bestuursleden.

 • Alle voorzitters (of indien reeds bekend de vertegenwoordigers voor de Redactieraad) van de werkgroepen leveren voor elke eerste werkdag van een nieuwe maand minimaal 1 vakinhoudelijk artikel of verslag van een werkgroepbijeenkomst aan voor in de nieuwsbrief van de maand die daarop volgt.

 • Michel presenteert als penningmeester op 11-02-2010 zijn definitieve begroting voor 2010 in het Dagelijks Bestuur.

 • Dagelijks Bestuur maakt alle op de beleidsdagen in Epe gemaakte afspraken SMART en stuurt deze uiterlijk op 19-02-2010 door aan de leden van het Algemeen Bestuur. Leden van AB kunnen in deze conceptuele teksten dan nog hun op- en aanmerkingen verwerken. De definitieve SMART teksten worden vóór vrijdag 12-03-2010 nogmaals aan alle leden van het AB gestuurd waarna ze op 15-03 in het AB worden besproken en direct daarna van kracht worden. Tevens worden deze nieuw omschreven afspraken verwerkt in Huishoudelijk reglement en Jaarplan.

BIJLAGE 1 :


AGENDA Algemeen Bestuur dd 15-03:

 • Domeingroep/ Coördinatie vakinhoudelijke publicaties door externe partijen

Discussie & Besluitvorming / Janneke de Man/ 15 minuten.

 • Afdelingslidmaatschappen

Besluitvorming/ Evan & Michel/ 10 minuten

 • V&VN <> N&R ; Wat bieden zij & wat hebben wij nodig?

Informerend (Evan/ Michel)/ 10 minuten

 • Nieuwsbrieven Evaluatie & Stand van Zaken.

Informerend/ Jan Coert/ 10 minuten

 • SMART afspraken (stukken bijgevoegd)

Besluitvorming /Dagelijks Bestuur/ 15 minuten

- Huishoudelijk reglement / (stukken bijgevoegd)

Besluitvorming / Evan & Ronald/ 10 minuten.


 • Kwaliteitsregister

Besluitvorming/ Michel / 10 minuten

 • Rooster van Aftreden (stukken bijgevoegd)

Besluitvorming/ Ronald/ 5 minuten

Informerend / Voorzitters cq vertegenwoordigers/ 25 minuten

 • Website/ Informerend/ Jan Coert/ 10 minuten

 • Congres/ Informerend/ Karin & Annet/ 15 minuten (mn ook over: Slotspreker/ afsluitend deel)

 • Mededelingen / Allen/ 10 minuten

 • Notulen/ Verslag/ Evan & Ronald / 5 minuten

 • Rondvraag/ Allen/ 5 minuten

 • Boek Zorg rondom Neurologie/ Informerend & besluitvorming/ Paul van Keeken / 5 minuten

 • Communicatie/ Toelichtend & vraag om mandaat vanuit AB/ Paul van Keeken/ 15 minuten

 • V&VN congres 08-02-2011/ bijdrage vanuit N&R. Inventariserend/ Evan/ 5 minuten.

 • Personeelsadvertenties in Neuronieuwsbrief/ besluitvorming/ Michel / 5 minuten.

 • Wijze van terugkoppeling van resultaten vanuit werkgroepen/ Discussie & besluitvorming/ Evan 15 minuten

 • Termijndoelstellingen N&R/ Besluitvorming / Evan/ 10 minuten.


Totale vergadertijd 3 ½ uur. Dus iets langer deze keer en dus vanaf 17:30 tijdens eerste deel een broodje eten en doorgaan tot 21:00 !!


JAARPLANNER V&VN AFDELING N&R

DAGELIJKS

BESTUUR

ALGEMEEN

BESTUUR

CONGRES

Donderdag 11-02

VUmc AmsterdamMaandag 15-03

V&VN UtrechtDonderdag

08-04


Reehorst Ede

Donderdag 20-05

MonnikendamMaandag 28-06

V&VN UtrechtDonderdag 02-09

Zwolle


Maandag 01-11

V&VN UtrechtBELEIDSDAGEN

Donderdag 02-12

Hengelo

Vrijdag 10-12 &

Zaterdag 11-12

Locatie NNB
BIJLAGE 2.


Rooster van aftreden:


Naam

Datum aantreden

Aanvang 1e termijn.

Indien herkiesbaar:

Aanvang 2e termijnNiet herkiesbaar:

Aftreden per:

Bijzonderheden

Evan van Egmond

Voorzitter/ DB

2007

01-01-2008

01-01-2012
Paul van Keeken

Vice Voorzitter &

Communicatie / DB

Voor 2000.

01-01-2008

01-01-2012
Michel Wijlens

Penningmeester/ DB

2006

01-01-2008

01-01-2012
Ronald Gabel

Secretariaat &

Neurochirurgie/ DB

2003

01-01-2008

01-01-2012
Jan Coert Toerse

Webmaster & Redactieraad / DB 2010

2007

01-01-2008

01-01-2012
Karin Kanselaar

CVA & Congres

2006

01-01-2008

01-01-2012
Hella Tulp

Parkinson

2009

01-01-2010

01-01-2014
Geert Teerling

Internationaal & Revalidatie

Voor 2000.

01-01-2008

01-01-2012
Annet Baars

MS & Congres

2007

01-01-2008

01-01-2012
Ilse Vosman

Epilepsie

2008

01-01-2008

01-01-2012
Ine Bouwhuis

Hoofdpijn

2009

01-01-2010

01-01-2014
Janneke de Man

Domeingroep

2009

01-01-2010

01-01-2014
Irene van den Heuvel

Neuro Oncologie

2009

01-01-2010

01-01-2014
Nienke de Goeijen

Neuromusculair

2007

01-01-2008

01-01-2012
Rosanna Konst

Onderwijs & Kwaliteit

2009

01-01-2010

01-01-2014Procedure hierbij uit het Afdelingsreglement:

5. Elk bestuurslid van de V&VN afdeling N&R kan maximaal vier jaar in functie blijven. Na deze periode is het mogelijk om nog één maal voor eenzelfde periode in functie te blijven/ herkiesbaar te zijn. Nieuwe bestuursleden worden aangesteld nadat zij (op basis van een selectiegesprek) door de voorzitter en vice-voorzitter geschikt zijn bevonden. Kandidaten worden voorgedragen vanuit de werkgroepen.
NB - Bij punt 5: Deze afspraak is vastgesteld op de beleidsdagen in 2007 en van kracht met ingang van 01-01-2008. De thans zittende bestuursleden treden formeel dan ook af per 01-01-2012. Zij kunnen zich daarna nog eenmalig herkiesbaar stellen voor een periode van maximaal 4 jaar.

Bijlage 3:


SMART FORMULERINGEN VANUIT DB:

SMART acties voor de vergadering van het algemeen bestuur
d.d. 15 maart 2010

Doelen voor de komende vergadering


 1. Het bestuur neemt een besluit over het aantal aan te schaffen Neurologie boeken (Zorg rondom Neurologie) en voor welke doeleinden we ze gaan gebruiken. Paul geeft inzicht in het kortingspercentage.
 1. Het bestuur geeft goedkeuring aan het huishoudelijk reglement zoals dat is vastgesteld op de beleidsdagen in december en is opgesteld is door de secretaris. De secretaris zorgt voor een tijdige verzending van het reglement aan de leden van het algemeen bestuur.
 1. Rosanna geeft 15 maart een korte toelichting over de voortgang van de deskundigheidsgebied Neuro in het kwaliteitsregister en de opening ervan op ons eigen congres op 8 april. Het bestuur komt tot goedkeuring over de voorgestelde toelatingseisen tot het deskundigheidsgebied.
 1. Op de beleidsdagen 2009 hebben we gesproken over de inrichting en structuur van de werkgroepen. We hebben niet besproken wat en hoe we informatie van elkaar teruggekoppeld willen krijgen. Op 15 maart vormt het algemeen bestuur zich een mening over de wijze van terugkoppeling vanuit de verschillende werk-, taak- en domeingroepen. De insteek van de discussie is een vorm te vinden waarbij het voor individuele leden duidelijk wordt wat we kunnen halen uit en brengen naar de verschillende werk-, taak- en domeingroepen.
 1. De vice-voorzitter is belast met communicatie. In die hoedanigheid geeft Paul een toelichting over samenhang en verschillen tussen de communicatiemedia website, nieuwsbrief en NeuroBlend. Paul verkrijgt mandaat voor het uitrollen van een communicatieplan voor 2010 en coördineert de samenwerking tussen de taakgroepen NeuroBlend en redactieraad.
 1. Het algemeen bestuur gaat op 15 maart akkoord met de formulering van de door het dagelijks bestuur hieronder opgestelde termijndoelen.Termijndoelen


 1. Op de beleidsdagen eind 2010 heeft iedere werkgroep haar eigen structuur helder en is bij bestuur en leden bekend wie welke taak (voorzitter, sectretaris, redactieraad, neuroblend, domeingroep) heeft binnen iedere werkgroep. De werkgroepvoorzitters zorgen voor de namen. De webmaster communiceert dit op de website.
 1. Op de beleidsdagen eind 2011 zijn alle leden van de verschillende werkgroepen betalend lid van V&VN afdeling neuro en revalidatie. De werkgroepvoorzitters sturen voor 20 mei 2010 een document van maximaal 1 A4 naar de voorzitter met de huidige stand van zaken aangaande wel/niet betalende werkgroepleden, een analyse daarvan gerelateerd naar de wenselijke situatie in 2011 en een kort overzicht van SMART geformuleerde actiepunten om ieder werkgroep ook lid van de afdeling te maken.
 1. Op de beleidsdagen eind 2010 hebben alle leden toegang tot NeuroBlend. De NeuroBlend taakgroep bereidt een discussiestuk voor in het dagelijks bestuur van 2 september en legt de uitkomsten voor aan het algemeen bestuur op 1 november. In de uitkomsten wordt achterliggende periode geëvalueerd en een plan gepresenteerd voor het komende jaar.
 1. Geert Teerling heeft aangeboden het proces te coördineren van de herinrichting van de werkgroep revalidatie. Op de beleidsdagen van 2010 presenteert de voorzitter van de werkgroep revalidatie zijn werkgroep en plannen voor 2011.
 1. De redactieraadleden van iedere werkgroep zorgen voor minimaal 1 bijdrage per maand voor de website. De voorzitter van de redactieraad en de webmaster zorgen voor het eind van iedere maand voor inhoud en verzending van een nieuwsbrief die iedere 1e van de maand verzonden wordt.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina