Verslag discussie Platform ecologisch herstel meren 4 november 2010 Waterschap Hollandse Delta Locatie Delta waterlab RotterdamDovnload 17.03 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte17.03 Kb.
Verslag discussie Platform ecologisch herstel meren

4 november 2010

Waterschap Hollandse Delta

Locatie Delta waterlab Rotterdam
?? vraag

>> antwoord

!! stelling/opmerking
Wat is er bijzonder aan de meren van ws Hollandse delta Fred Kuipers ws Hollandse Delta

Fred schetst de bijzonderheid van “meren” in de Hollandse Delta, eigenlijk zijn er geen echte meren maar afgesloten andere watertypen zijn volgens de KRW indeling nu toch als meer getypeerd, lastige uitdaging…

?? Je schetst nu dat de wateren volgens KRW allemaal niet goed scoren, wat als je niet naar de KRW score kijkt maar naar bijzondere soorten die toch ook iets zeggen over de waterkwaliteit, hoe scoren de wateren dan?

>>Ja op waterparels scoort bijv een Oostvoornsemeer goed en in een ander meer is het fosfaatgehalte in 10 jaar tijd gedaald van 2 naar 0,04, zelfs het helderste meer met doorzicht 1,5 m scoort slecht op doorzicht.

?? Dit roept misschien de vraag op kloppen de maatlatten wel maar misschien zit het hem in de afleiding van het GEP, heb je wel genoeg afgehaald van het GET om je GEP te bepalen? Wie heeft vergelijkbare berekeningen gedaan?

>>Yvonne van Scheppingen heeft m30/31 wateren met heel smalle oeverzones en heeft daarvoor de waterplanten op max 10 soorten gezet ipv max 50. De afleiding voor brak water is wel slecht omschreven.

>>Tip voor het niet afhankelijk zijn van goede of slechte jaren in je bepaling van kwaliteit, neem het voortschrijdend gemiddelde over meerdere meetjaren (die moet je dan wel hebben en op monitoring wordt bezuinigd)
Duiken naar waterplanten in de Zevenhuizerplas; resultaten en filmbeelden Rob van der Haterd, Bureau Waardenburg

Rob schetst de resultaten van duikend inventariseren en laat prachtige onderwaterfilmpjes zien van de Zevenhuizerplas

??Zijn er ook ervaringen met op afstand bedienbare camera die onder een boot hangt?

>> Ja de zuurstofloosheid in de Grevelingen is op die manier prachtig in beeld gebracht (zie youtube) voor determinatie van waterplanten wellicht niet geschikt

?? Wat is de visstand in deze plas

>> mij niet bekend


Evaluatie maatlatten M typen Niels Evers Royal Haskoning

Niels belicht de maatlatten van de verschillende KRW parameters en schetst wat uit de evaluatie is gekomen.

?? Hoe meet je kwaliteit van maatlatten objectief

>> Dat is inderdaad moeilijk, wij hebben het gedaan door ervaringen van gebruikers en meningen van experts en met de intercallibratiemeting

?? Is het een idee om maximale diepte voorkomen en effecten peilfluctuatie mee te nemen?

>>Diepte zit al in het begroeibaar areaal, peilfluctuatie moet je zelf meerekenen bij het afleiden van de MEP/GEP

!! We werken met maatlatten voor natuurlijke wateren, voor laagveenplassen is dat vreemd want dit zijn nooit natuurlijke plassen geweest, er is geen oevervegetatie in een laagveenplas

>> gebruik dit gegeven bij het afleiden van je MEP/GEP

?? Je liet een stroomschema zien hoe het proces verloopt van de evaluatie, wie gaan er nu mee verder?

>> Uit de regiekolom zijn verbetersuggesties voor de maatlat gevraagd, dit voorstel gaat naar eht Nationaal Water Overleg

!! Tip: geef daarbij de boodschap mee dat het versoepelend werkt (betere score) end at het realistischer is.

?? Je stelt dat versimpeling niet makkelijk is en ten koste gaat van kwaliteit, ik heb wel enige suggesties ter versimpeling: schrap pH uit gebufferde wateren en macrofyten in snelstromende beken en macrofauna in brakke wateren

>> Dit kan wettelijk gezien niet, wel is het zo dat je in de operationele monitoring niet alles hoeft te meten.

?? Is de KRW maatlat diagnostisch?

>> hij hoeft het niet te zijn maar uit reacties uit de zaal blijkt dat bijvoorbeeld bij macrofauna in rivieren aan de hand van de deelmaatlatuitslagen wel een indicatie te geven is wat er aan de hand is (te voedselrijk veel negatieven, te weinig stroming minder kenmerkenden etc…) Zit de diagnose niet in de fysisch chemische normen? Dit wordt betwijffeld, het zit wel in bijvoorbeeld Chlorofyll. Er wordt wel eens gezegd dat alleen een extinctie meting voldoende zou zijn om een oordeel te geven maar een meer kan heel helder zijn zonder enig leven erin door toxiciteit of zuurgraad. Wel levert het verzamelen van de gegevens voor de KRW stof voor diagnostiek, je kunt met dezelfde soortenlijsten ook aan de slag gaan om te zien waar het schort.
Het herstel van onderwatervegetaties in de Reeuwijkse plassen door het
herstel van gradiënten.

John van Gemeren en Brigit van Vliet, Watersnip Advies

Birgit en John laten zien wat het herstellen van gradienten in slotenstelsels door het plaatsen van schotten voor effecten heeft op helderheid en plantengroei.

?? Zou deze aanpak ook kunnen werken voor een gradiënt van zoet naar zout?

>> niet bekend

?? Hoe zit het met verlanding, zit er nog beheer op?

>>de term verlanding wordt vaak verward met dichtslibben, het beheer zou evt kunnen bestaan uit baggeren bij het schot maar als je een situatie met regenwater als voornamelijkste bron hebt ontstaat er minder slib.

!! Wij hebben dezelfde ervaring met plaatsen van schotten in petgaten maar na verwijdering van de schotten was het effect al snel verdwenenOuderkerkerplas, 'Water & Energie' en 'Recreëren in Mooi Water': Samenwerken aan de juiste ontwikkeling. Wiebe Bakker, Maarten Ouboter ea.
Diepe Wateren, na een intrioductie door Frank van Oosterhout volgt de aanbieding van het boekje een Heldere kijk op diepe plassen door Bas van der Wal aan de auteurs die er ontzettend veel werk in hebben gestoken: Frank van Oosterhout Rauwbraken, Arnold Osté RPS BCC, Nico Jaarsma Witteveen en Bos met dank voor hun inzet

Rondje projecten

Arjenne Bak BuWa: de richtlijn projectmonitoring is bijna klaar, hierin wordt beschreven hoe KRW maatregelen op uniforme wijze gemonitord kunnen worden.

Bas vd Wal STOWA: tijdens de buitenlandexcursie bezochten we een meer wat jaarlijks drooggezet werd met positief effect op helderheid en minder algenbloei, sluit aan bij watermozaiekproject in Friesland waar soortgelijke experimenten uitgevoerd worden

Martin de Haan DHV vertelt dat ze bezig zijn met prov Limburg en KWR om blauwalgproblemen te analyseren en risico’s op economie en gezondheid en effecten van klimaatveranderingen de analyseren, mogelijke maatregelen zoeken en Kosten baten analyse uitvoeren. Bas reageert dat er volgend jaar eendoor de WUR en Alterra samen gekeken gaat worden naar ecologische effecten klimaatverandering.

Roelf Pot adviesbureau tipt de exotendag: biologische weerstand tegen exoten, er is een biologisch middel tegen waternavel gevonden.

Yvonne van Scheppingen vertelt dat de Zeeuwse waterschappen samengaan tot waterschap Scheldestromen

Chiel Lauwerijssen vertelt over de exclosure proeven die hij aan het uitvoeren is in het kader van zijn studie, 1 met karpers, 1 met karper en phoslock, 1 met phoslock 1 baggeren en 1 baggeren en phoslock. Er worden watermonsters genomen waarin metalen en chlorofyll wordt gemeten, analyse en rapportage volgt.

Marianne Greijdanus vraagt hoeveel aanwezigen al te maken hebben gehad met het toetsingskader KRW wat handvaten geeft voor vergunningverlening om te toetsen of een lozing/ingreep KRW proof is. Alleen RWS blijkt ervaring te hebben en BuWa iov RWS. Ecologen van schappen zullen ook zeker bevraagd gaan worden door VV en HH mbt KRW… iets voor een volgende platformdag?


Volgende Platformbijeenkomst is op dinsdag 22 maart 2011 bij ws Noorderzijlvest met waarschijnlijk op maandag 21 maart een middagexcursie en mogelijkheid tot overnachten

Ideetjes voor lezingen etc kunnen ingediend worden bij het secretariaat, voor de volgende klankbordgroep bijeenkomst die op 25 januari as 15 uur bij de STOWA wordt gehouden.


Marianne Greijdanus RWS Waterdienst

Secr. PEHM
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina