Verslag gemeenteraad 25 januari 2016. Agenda raadscommissies januari 2016Dovnload 38.19 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte38.19 Kb.

15/08/2016powerpluswatermarkobject3Verslag gemeenteraad 25 januari 2016.
Agenda raadscommissies januari 2016:Commissie Sociale Zaken en Burgerzaken op dinsdag 19 januari om 19u. agenda

01 ALGEMENE ZAKEN

Punt 1. Goedkeuring notulen vorige gemeenteraad.

Punt 2. OCMW : kennisname verzaking mandaat ocmw-raadslid, aanstelling nieuw OCMW-raadslid
Bij brief van 2 januari 2016 deelt Katrien Eggers aan de voorzitter van de gemeenteraad dat zij het mandaat van OCMW-raadslid niet wenst op te nemen.
Katrien Eggers werd bij voordrachtakte van december 2012 als opvolger voor mevrouw Imelda Demaegd aangeduid. De voordrachtakte stelt uitdrukkelijk dat het mandaat van Demaegd van ambtswege beëindigd wordt op 31.12.2015. De voordrachtakte bevat geen tweede opvolger. Eén mandaat van OCMW-raadslid is derhalve vacant.
De invulling ervan dient te gebeuren door middel van een nieuwe voordrachtakte te ondertekenen door alle nog in dienst zijnde gemeenteraadsleden die ook de oorspronkelijke voordracht hebben ondertekend. Deze akte moet bij de gemeentesecretaris toekomen uiterlijk de vijfde dag voor de raadzitting waarop de vervanging van het ocmw-raadslid is geagendeerd.

Jean-Paul MARTENS
van de fractie LEEF zal Imelda DEMAEGD opnieuw voorstellen.

11 CULTUUR - BIBLIOTHEEK

Punt 3. Coöptatie van een extra lid voor het gezamenlijk beheersorgaan voor het gemeenschapscentrum en de bibliotheek.
Het gemeenschappelijk beheersorgaan voor het gemeenschapscentrum en de bibliotheek heeft op haar installatievergadering van 17/12/2015 beslist om Mia VAN DER ELST te coöpteren als bijkomend lid. Aangezien de leden van dit beheersorgaan moeten benoemd worden door de gemeenteraad, wordt deze coöptatie ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

14 STEDENBOUW EN RUIMTEIJKE ORDENING

Punt 4. GECORO ZAVENTEM  - ONTSLAG EN VERVANGING XAVIER ROMANUS
Bij gemeenteraadsbesluit d.d. 28/09/2015, punt GR/2015/147, werd overgegaan tot de aanduiding leden van de Gecoro Zaventem voor de duur van huidige legislatuur.
Bij schrijven d.d. 07/12/2015 heeft Xavier ROMANUS, zijn ontslag als deskundige en als effectief lid van  de Gecoro Zaventem om gezondheidsrede.
Luc CALBRECHT, voormalig dossierbehandelaar Ruimtelijke Ordening, Waterstraat 50, 3060 Bierbeek, wordt  aangesteld als effectief deskundige in de Gecoro Zaventem voor de verdere duur van deze  legislatuur.
Dries ROMANUS, voormalig dossierbehandelaar Ruimtelijke Ordening, Fortstraat 116, 9200 Dendermonde, wordt voorgesteld als plaatsvervangend deskundige in de Gecoro Zaventem voor de verdere duur van deze legislatuur.

16 GRONDBELEID

Punt 5. STERREBEEK - DU ROY DE BUCQUYLAAN - DEFINITIEF BESLUIT BETREFFENDE HET VERLENEN VAN EEN ERFPACHTRECHT AAN IVERLEK VOOR 2 PERCEELTJES GROND (IN OPENBAAR DOMEIN WEGENIS) VOOR MS-DISTRIBUTIECABINES.
Om het nieuwe project "Sterea" aan de voormalige Hippodroom te Sterrebeek en de bijkomende verkavelingen optimaal te kunnen voorzien van elektriciteit is Iverlek verplicht de huidige cabine met nr. 85181 in de bestaande hippodroom te vervangen door 2 nieuwe bovengrondse MS-distributiecabines in de Du Roy de Blicquylaan. De nieuwe MS­ distributiecabines worden voorzien op twee grondpercelen, opgenomen in het openbaar domein wegenis van de Du Roy de Blicquylaan; één ter hoogte van de Michielslaan en één ter hoogte van de Prince Roselaan. Iverlek verzoekt de gemeente om dit door middel van een erfpachtrecht (voorlopige overeenkomst en nadien notariële akte) te willen toestaan. De raad wordt verzocht om dit erfpachtrecht, inclusief de voorwaarden en lasten, zoals opgenomen in de voorlopige erfpachtovereenkomst, vast te stellen en goed te keuren.

23 SOCIALE ZAKEN - WELZUN - GEHANDICAPTENZORG

Punt 6. Verlenen van een toelage aan instellingen voor andersvaliden - AMAB Zaventem (Dymka)
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld een financiële tegemoetkoming toe te kennen van 16.30,50 euro  (0,5 euro per inwoner)  aan de beschutte werkplaats AMAB Zaventem

Punt 7. Verlenen van een toelage aan instellingen voor andersvaliden - Ons Tehuis Brabant vzw.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om een financiële tegemoetkoming toe te kennen van 16.305,50 euro (0,5 euro per inwoner) aan Ons Tehuis Brabant vzw.

Punt 8. Verlenen van een toelage aan verschillende humanitaire verenigingen.

Verenigingen die de strijd aanbinden tegen kanker.
Vlaamse Liga tegen kanker: 250 euro
Stichting tegen kanker: 250 euro
Vrienden van Bordet: 500 euro

Verenigingen die wereldwijd de strijd aanbinden tegen armoede en honger.
11.11.11.: 500 euro
Unicef: 500 euro
Artsen zonder grenzen: 500 euro
Kids For Uganda: 600 euro

Organisaties/verenigingen die sociale en preventieve geneeskunde aanbieden.
Rode Kruis: 550 euro

Verenigingen met algemeen behartigenswaardige doelen/projecten.
Brailleliga: 125 euro
ALS Liga: 125 euro
MS-Liga: 125 euro
Child focus: 125 euro
Damiaan Actie: 125 euro

Punt 9. Verlenen van een toelage in het kader van dagelijks bestuur aan opvang- en begeleidingscentra voor Zaventemse inwoners met een handicap/psychische stoornis.

VZW Klim: 250 euro 


Home J. Veldemans: 125 euro
Villa NJAM: 250 euro
Centrum Ganspoel: 125 euro
MPC Ter Bank:  125 euro
VZW Raster: 620 euro
Centrum Geestelijke Gezondheidszorg: 620 euro
Blindenzorg Licht en Liefde vzw: 90 euro

Punt 10. Verlenen van een toelage aan sociale verenigingen.

Toelagen  Bonden voor Gepensioneerden 
350 euro per vereniging
OKRA Zaventem
OKRA Sterrebeek
OKRA Nossegem
OKRA Sint-Stevens-Woluwe

Toelagen Gezinsbond 400 euro per vereniging
Gezinsbond Zaventem
Gezinsbond Sint-Stevens-Woluwe
Gezinsbond Nossegem

Toelagen zieken-en gehandicaptenzorg 260 euro per vereniging
Ziekenzorg Zaventem
Ziekenzorg Sint-Stevens-Woluwe
Ziekenzorg Sterrebeek
Vereniging bezigheidstherapie gehandicapten Zaventem.

Toelagen gezins-en vrouwenverenigingen 270 euro per vereniging
FEMMA Zaventem
FEMMA Sterrebeek
KWB Sint-Stevens-Woluwe
KVLV Nossegem
Vereniging Vlaamse Liberale Vrouwen Zaventem

Punt 11.  Verlenen van een toelage aan Plan International.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld een financiële tegemoetkoming 2016 toe te kennen van 3.600 euro aan Plan International.

Punt 12. Verlenen van een toelage 2016 aan de Sociale  Raad.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld een werkingstoelage van 8.181 euro aan de sociale raad toe te kennen ter ondersteuning van hun administratie-en werkingskosten.

Punt 13. Verlenen van een toelage aan de vzw Zhorg Zaventem.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld een financiële tegemoetkoming van 7.000 euro toe te kennen aan de vzw Zhorg en een bijkomende financiële tegemoetkoming van 200 euro per Wodca-actie (max 10 per jaar).

Punt 14. Verlenen van een toelage aan lokale afdeling van de gezinsbond voor de organisatie van een kinderoppasdienst.
Toelage van 1.300 euro aan de lokale afdelingen van de kinderoppasdienst voor de werkingskosten van de organisatie kinderopvangdienst.

Punt 15. Verlenen van een toelage aan Kind en Preventie vzw - Sinterklaasgeschenken.
Een financiële tegemoetkoming van 1.860 euro aan de lokale raadpleging Kind en Gezin voor de aankoop  van Sinterklaasgeschenken.

39 FINANCIEN

Punt 16. Interne kredietaanpassingen 2015 van 1/10/15 tot 31/12/15 - kennisneming.
De interne kredietaanpassingen in het exploitatiebudget kunnen door het college goedgekeurd worden als het saldo per beleidsdomein niet verslechtert. Deze wijzigingen moeten aan de gemeenteraad ter kennis worden gegeven.
De gemeenteraad neemt kennis van de door het college goedgekeurde interne kredietaanpassing van 2015 van 1/10/15 tot 31/12/15. De exploitatie-uitgaven stijgen met 3.371,35 euro en de exploitatie-inkomsten stijgen met 3.371,35 euro.

Punt 17. Retributiereglement op afgifte afschrift en/of inzage van stedenbouwkundige documenten en plannen en fotokopies.
Inzage en uitleg zijn steeds kosteloos maar voor een afschrift wordt een retributie gevraagd. Deze retributie bestond reeds (gr 26/5/2015) en bedraagt:

- Fotokopie zwart/wit: gratis tot en met 5-de kopie, 0,20 euro vanaf 6-de kopie


- Fotokopie kleur: 2 euro per  kopie
- Plankopie: 10 euro per plankopie.
 
De dienst Ruimtelijke Ordening vraagt wegens het arbeidsintensief werk met betrekking tot opzoekingen de volgende wijziging :
-voor elke aanvraag vanaf de 6-de kopie, geldt een administratieve kost van 20 euro.
-Indien het afschrift per post wordt bezorgd, vallen de kosten voor de verzending ten laste van de aanvrager.

Punt 18. Gemeentelijke waterafvoerbijdrage. Goedkeuring.
Vivaqua stelt, in het verlengde van de verhoging van het bovengemeentelijke tarief, voor de gemeentelijke saneringsbijdrage en saneringsvergoeding voor de eigen waterwinners te bepalen op 1,6923 euro per m³.
In het meerjarenplan 2015-2018 blijkt dat er de komende jaren voor 6.349.695 euro zal worden geïnvesteerd.

Eigen info:

De Vlaamse regering heeft een nieuwe tariefstructuur ingevoerd voor heel Vlaanderen. In het overgangsjaar 2016 krijg je op je waterfactuur zowel het oude tarief (voor het waterverbruik vóór 1 januari 2016) als het nieuwe tarief (voor het waterverbruik na 1 januari 2016) te lezen.

Details over de nieuwe waterfactuur kan je hier vinden op de webstek van de Watergroep.

De waterfactuur bevat drie onderdelen
1. Productie en levering van drinkwater
2. Afvoer van het afvalwater
3. Zuivering van het afvalwater

De berekening vanaf 1 januari 2016 geldt voor de drie delen van de waterfactuur (drinkwater, afvoer en zuivering) en bestaat uit:


- Een
vastrecht per onderdeel met korting per gedomicilieerde (gezinskorting)
- Een tarief voor
basisverbruik voor het basisverbruik
- Een dubbel tarief voor
comfortverbruik voor de drie onderdelen

De berekening van de waterfactuur gebeurt volgens gezinsgrootte en wooneenheden. Wat u betaalt voor uw drinkwater, is dus afhankelijk van de hoeveelheid water dat u verbruikt. Zuiniger verbruik wordt beloond.


 Het gratis drinkwater van 15 m³ per gedomicilieerde wordt afgeschaft.


Vastrecht met gezinskorting
Vastrecht is een vaste bijdrage die u betaalt onafhankelijk van het verbruik.
- Het vastrecht voor drinkwater: u betaalt 50 euro per wooneenheid en krijgt een korting van 10 euro per gedomicilieerde.
- Het vastrecht voor afvoer van afvalwater: u betaalt 30 euro per wooneenheid en krijgt een korting van 6 euro per gedomicilieerde.
- Het vastrecht voor zuivering van afvalwater: u betaalt 20 euro per wooneenheid en krijgt een korting van 4 euro per gedomicilieerde.

Deze korting geldt telkens voor maximum 5 gedomicilieerden per wooneenheid. Voor het bepalen van het aantal gedomicilieerden wordt gekeken naar de toestand in het Rijksregister op 1 november van het jaar ervoor.Twee tariefschijven
De nieuwe tariefstructuur werkt met 2 schijven: een
basistarief en een comforttarief. Er wordt daarbij rekening gehouden met wooneenheden en aantal gedomicilieerden.
- U betaalt een basistarief voor een verbruik tot 30 m³ per wooneenheid per jaar vermeerderd met 30 m³ per gedomicilieerde.
- Voor alles boven het basisverbruik, betaalt u dubbel  (het comforttarief).

Enkele voorbeelden
- Een alleenstaande betaalt het basistarief tot 60 m³ verbruik (=1x30 m3 voor 1 wooneenheid + 1x30 m3 voor 1 gedomicilieerde). Alle verbruik boven 60 m³ wordt aan het comforttarief aangerekend.
- Een gezin van 2 volwassenen en 2 kinderen betaalt het basistarief tot 150 m³ (=1x30 m3 voor 1 wooneenheid + 4x30 m³ voor 4 gedomicilieerden). Het verbruik daarboven wordt aangerekend aan het comforttarief.

Sociaal tarief
Er wijzigt niets aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het sociaal tarief, maar de berekening is wel anders. In regel gebeurt deze verrekening automatisch.

Punt 19. Goedkeuring van de jaarrekening 2014 van de gemeente. Kennisname
De gemeenteraad neemt kennis van het afschrift van het besluit van Agentschap Binnenlands Bestuur  afdeling Vlaams-Brabant d.d. 24/12/2015 houdende de goedkeuring van de jaarrekening 2014 van de gemeente Zaventem. Een aantal technische opmerkingen te wijten aan de software werden reeds  verklaard door de financieel beheerder.

51- POLITIE

Punt 20. Vacant verklaring en toepassing mobiliteit eerste cyclus 2016.
Volgende betrekkingen worden bij mobiliteit (eerste cyclus 2016) vacant verklaard in de politiezone  Zaventem:

In het Operationeel kader:
Eén betrekking van commissaris van politie - adjunct directeur politionele steun.
Eén betrekking van commissaris van politie - adjunct directeur operaties
Drie betrekkingen van hoofdinspecteur van politie "dienst operaties (interventie)"

In het administratief- en logistiek kader:
Eén betrekking van 1 CT-consulent
Drie betrekkingen van assistent "polyvalent medewerker"

Vragen.

Raadslid Tom DE VITS (N-VA) hed een vraag over het vandalisme in Sterrebeek.


"Enkele openbare plaatsen in de gemeente worden met de regelmaat van de klok geviseerd door vandalen die er muren bekladden met graffiti, met hoge kosten voor de gemeente om alles te herstellen als gevolg.
Vooral het vandalisme aan de zijkant van de kantine van voetbalclub KOVC Sterrebeek is storend. Bovendien heeft het vandalisme een negatieve uitstraling op het aanliggende skatepark, het voetbalveld en de bezoekende ploegen, tennisclub het Zeen en Jeugdhuis Tonzent. Door de centrale ligging in het Zeen worden de vele bezoekers onmiddellijk geconfronteerd met vandalisme en dat kan niet het beeld zijn dat een ontmoetingsplaats uitdraagt. Kan de gemeente, zoals in andere gemeenten, de achterkant van de kantine niet voorzien van graffitikunst?
Burgemeester Francis VERMEIREN (open-vld) vond dit een goed voorstel. Hoe we dit concreet zullen aanpakken moet nog bekeken worden. We zullen het vandalisme ook op een duurzame manier aanpakken. De achterkant van de kantine kan eventueel voorzien worden van graffitikunst. We zullen hiervoor contact opnemen met kunstscholen, maar ook een samenwerking met de Zaventemse scholen en  (jeugd)verenigingen, jeugdhuizen en omwonenden zal worden bestudeerd.

Raadslid Farid DAHDOUH-GUEBAS (sp.a) had verschillende vragen:


Vraag 1. Ik heb vastgesteld dat in de mannentoiletten van het zwembad de zeep ontbreekt. Kan men daar iets aan doen?
Burgemeester Francis VERMEIREN antwoordde kort, de schepen zal voor zeep zorgen.

Vraag 2. De werken in het Woluwedal gaan geen meter vooruit vond het gemeenteraadslid. Is het dan nodig om de gemeente te gijzelen met files als er toch niet wordt gewerkt?
Burgemeester Francis VERMEIREN antwoordde dat er problemen werden vastgesteld met de ondergrond en daar moet eerst een oplossing voor gevonden worden.

Eigen info: Het Agentschap Wegen en Verkeer werkte de voorbije maanden aan de fundering van de riolering in Woluwedal. Specifiek werden in verschillende straten palen in de ondergrond geplaatst om de nieuwe riolering te ondersteunen. Uit een recente paalbelastingsproef, waarbij de draagkracht van de palen wordt gemeten, stelt Wegen en Verkeer nu vast dat de palen over onvoldoende draagkracht beschikken. Daarom heeft Wegen en Verkeer de beslissing genomen om de plaatsing van de palen voorlopig stop te zetten. Aan de aannemer werd gevraagd om een onderzoek in te stellen naar dit probleem en een oplossing uit te werken. Die oplossing kan bestaan uit de versterking van de bestaande palen of de plaatsing van bijkomende of andere palen.

Vraag 3. Het raadslid had ook een probleem met de gele gevel van het nieuwe cultureel centrum. Op de plannen leek het mooi, maar de aangebrachte gevelbedekking is lelijk!
Burgemeester Francis VERMEIREN zei dat de meningen hierover verdeeld zijn. Ook hij vindt het lelijk. Maar er is beterschap in zicht, met de tijd zullen de aangebracht koperen leien op de gevel verkleuren naar honingbruin!

Raadslid Nicolas TAVITIAN (Groen) had een vraag over de sluikstorting op de Bevrijdingslaan in Sint-Stevens-Woluwe. Het probleem werd gemeld aan de Technische Dienst van de gemeente. Tot zijn verbazing hebben de diensten van onze gemeente niets ondernomen.


Burgemeester Francis VERMEIREN antwoordde dat sluikstorten in onze gemeente een groot probleem is. De gemeente doet al jaren inspanningen om dit op te lossen. Soms wordt er 10 ton per week opgehaald. Interza haalt dit weg als het gemeld wordt. Het wordt altijd bestraft als de feiten kunnen bewezen worden.

Raadslid Veronique PILATTE (UF) had een vraag over de infoavond die werd georganiseerd door FEDASIL en de gemeente over de komst van 250 asielzoekers. Waarom werden de gemeenteraadsleden niet ingelicht? Ook de bewoners van buurt werden niet geïnformeerd. Een manifest gebrek aan communicatie!


Burgemeester Francis VERMEIREN was niet opgezet met de vraag. Alle gemeenteraadsleden hebben een uitnodiging gekregen via mail. De infoavond werd aangekondigd op de webstek van de gemeente. Het bewijs, er waren meer dan negentig aanwezigen. Hij voegde er aan toe dat het een constructieve avond was, waar de aanwezigen de vragen konden stellen die ze wilden en er een antwoord op kregen van de mensen van FEDASIL.  
BESLOTEN VERGADERING


Disclaimer: Dit zijn geen officiële notulen maar een persoonlijk verslag over de gemeenteraadszittingen, daarom bij overname of verwijzing graag een bronvermelding a.u.b.
Uitschrijven: Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen stuur me dan een berichtje.

Verantwoordelijke uitgever: Johan Slembrouck, Sint Stefaansstraat 145, 1932 Sint- Stevens-Woluwe.© Johan Slembrouck

www.johanslembrouck.be


©Johan Slembrouck Gemeenteraad 25 januari 2016
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina