Verslag gemeenteraad 27 april 2015. Agenda raadscommissie april 2015Dovnload 27.94 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte27.94 Kb.

15/08/2016powerpluswatermarkobject3Verslag gemeenteraad 27 april 2015.

Agenda raadscommissie april 2015:

- dinsdag 21 april om 18u30: gezamenlijke commissie 'ruimtelijke ordening, huisvesting en grondbeleid.

01- ALGEMENE ZAKEN


Toegevoegd punt bij hoogdringendheid: Het college van burgemeester en schepenen vragen de goedkeuring om 2.000 euro te schenken aan Het Rode Kruis voor de hulp aan de slachtoffers van de zware aardbeving in Nepal. Goedgekeurd.

Punt 01. Goedkeuring notulen van de gemeenteraadszitting van 30 maart 2015.


Raadslid Olivier THOMAS (UF) zei dat zijn fractie de notulen niet zal goedkeuren omdat er geen vermelding werd gemaakt van het incident met TAK tijdens de vorige gemeenteraad en dat de voorzitter lamentabel optrad en de actie niet tijdig stopte. Hij zei ook dat de gemeenteraadsleden Julie Van Cauwenberghe en Josianne Blanche  klacht hebben neergelegd wegens vermeende agressie.
In hun klacht gaat het als volgt: "Julie Van Cauwenberghe et Josiane Blanche ont été la cible d’une action musclée du Taal Actie Komitee (TAK)... deux d’entre eux ont ensuite déversé un grand sac contenant des dépliants de l’asbl sur la tête des deux conseillères. Quelque peu choquées, les deux conseillères communales de la liste Union des Francophones ont ensuite déposé plainte contre les auteurs de ces faits."
Iedereen die aanwezig was in de zaal zal gezien hebben dat de folders niet over hun hoofd werden uitgestrooid maar wel op de tafel voor hen. Een manifeste leugen en valse verklaringen zijn strafbaar.
Raadsvoorzitter William BLOCKMANS (open-vld) zei dat hij inging op de vraag van TAK om de UF raadsleden iets af te geven en ook hij was verrast over de actie.

Punt 02. Jobpunt Vlaanderen - Algemene Vergadering van 29 mei 2015. Aanduiding effectief vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Het gemeentebestuur is toegetreden als vennoot tot JOBPUNT VLAANDEREN (Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel). Jobpunt Vlaanderen selecteert dag na dag kandidaten voor de juiste job bij de Vlaamse openbare besturen en staan klaar om Vlaamse steden en gemeenten, OCMW’s, provincies, de Vlaamse overheid en andere Vlaamse openbare besturen te ondersteunen bij hun HR-vragen.

Als vennoot kan de gemeente zich laten vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering. De eerstvolgende Algemene vergadering vindt plaats op vrijdag 29 mei 2015. De gemeenteraad dient voor deze organisatie nog een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden. Dit hoeven geen gemeenteraadsleden te zijn. De aanduiding gebeurt op voordracht van de verschillende fracties van de gemeenteraad bij geheime stemming.Effectief vertegenwoordiger: Wim DESLOOVERE (open-vld)
Plaatsvervanger: Mark VANLOMBEEK (Cd&V)

Punt 03. Haviland - Statutaire gewone algemene vergadering op woensdag 20 mei 2015 om 16:30 uur. Goedkeuring agenda en bevestiging mandaat afgevaardigde.
Op woensdag 20 mei houdt de Intercommunale Haviland haar statutaire Algemene Vergadering. Het betreft hier de klassieke jaarvergadering waarop het jaarverslag en jaarrekening van het werkingsjaar 2014 wordt gepresenteerd.
Bij gemeenteraadsbesluit van 25 november 2013 werden voor de verdere duur van de legislatuur als effectief afgevaardigde William BLOCKMANS (open-vld) en als plaatsvervanger Mark VANLOMBEEK (CD&V) aangeduid.
De huidige gemeenteraad dient mandaat te verlenen aan de aangeduide afgevaardigden om op de A.V. te stemmen over de vastgestelde agendapunten op de wijze die de gemeenteraad zal bepalen.

Agenda:
1. Goedkeuring notulen van de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2014.
2. Verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2014.
3. Goedkeuring jaarrekening met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31.12.2014, het voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting.
4. Goedkeuring verslag raad van bestuur.
5. Goedkeuring verslag van de commissaris over het 49ste maatschappelijk dienstjaar.
6. Bestuur: kwijting aan bestuurders, commissaris.
7. Vaststelling resultaatsbestemming.
8. Vaststelling bijdrage vanwege de houders van A- en B- aandelen in de werkingskosten.

Punt 04. Finilek -Jaarvergadering op vrijdag 19 juni 2015 om 12 uur. Goedkeuring agenda en bevestiging mandaat afgevaardigde.
Op vrijdag 19 juni houdt FINILEK in Technopolis te Mechelen haar jaarvergadering waarop verslag wordt uitgebracht over het werkingsjaar 2014.
Bij gemeenteraadsbesluit van 19 mei 2014 werden voor de verdere duur van deze legislatuur Tom DE VITS (N-VA) als effectieve en Lieve MAES (N-VA) als plaatsvervanger aangeduid.
De huidige gemeenteraad dient zich uit te spreken over de voorgestelde agendapunten en het mandaat van de aangeduide vertegenwoordigers te bevestigen, die hun stemmingsgedrag op de A.V. dienen af te stemmen op de beslissing van de gemeenteraad.

Agenda:
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2014.
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2014.
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2014 (Balans, resultatenrekening, winstverdeling en toelichting).
4. Kwijting aan de bestuurders en commissaris-revisor.
5. Statutaire benoemingen.

Punt 05. Intercommunale Maatschappij van de Woluwe - Eerste gewone algemene vergadering op donderdag 07 mei 2015. Goedkeuring agenda en bevestiging mandaat afgevaardigde.
Op donderdag 7 mei houdt de Intercommunale van de Woluwe haar jaarvergadering waarop verslag wordt uitgebracht over het werkingsjaar 2014 en verslag wordt uitgebracht over de onderhandelingen met de Vlaamse Overheid inzake de overname van de activiteiten van de Intercommunale.
Bij gemeenteraadsbesluit van 25 november 2013 werden de heer Mark VANLOMBEEK (CD&V) als effectieve en de heer Peter ROSEL (open-vld) als plaatsvervanger voor de verdere duur van deze legislatuur aangesteld.
De gemeenteraad dient zich uit te spreken over de voorgestelde agendapunten en het mandaat van de aangeduide vertegenwoordigers te bevestigen , deze moeten hun stemgedrag op de A.V. conformeren aan het huidige besluit van de gemeenteraad.

Agenda:
1. Goedkeuring van het jaarverslag omvattende o.m.
- het verslag van de raad van bestuur over de activiteiten 2014
- de balans per 31 december 2014 met resultaatrekening en resultaatverwerking
2. Kwijting aan de de bestuurders en commissaris-revisor.
3. Verslag over de onderhandelingen met de Vlaams Overheid inzake de overname van de activiteiten van de intercommunale.

Punt 06. Iverlek
- Algemene vergadering tevens jaarvergadering op 19 juni 2015. Goedkeuring agenda en bevestiging mandaat afgevaardigde.
Op vrijdag 19 juni 2015 houdt de Intercommunale IVERLEK haar traditionele Algemene Vergadering waarin verslag wordt uitgebracht over het werkingsjaar 2014.
Bij gemeenteraadsbesluit van 25 november 2013 werden de heer Mark VANLOMBEEK (CD&V) als effectieve en de heer Tom DE VITS (N-VA) als plaatsvervanger aangeduid als vertegenwoordigers van de gemeente Zaventem voor de verder duur van de legislatuur.
De gemeenteraad dient zich in huidige zitting uit te spreken over de voorgestelde agendapunten en het mandaat van de aangeduide vertegenwoordigers te bevestigen die hun stemgedrag op de A.V. dienen te conformeren aan de beslissingen van huidige gemeenteraad.

Agenda:
1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2014.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31.12.2014 ( balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurcomités en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2014.
4. Hernieuwing aanwijzing aardgasdistributienetbeheerder door VREG.
5. Statutaire benoemingen.
6. Statutaire mededelingen.

Punt 07. Toelage aan het organisatiecomité van Nossegem 905. Goedkeuring.
Het college stelt in zitting van 30 maart 2015 voor om aan het organisatiecomité Nossegem 905 een gemeentelijke toelage van 3.000 euro toe te kennen als ondersteuning voor de organisatie van dorpsfeesten te Nossegem .

Punt 08. Verlenen van een toelage aan Gympies - Goedkeuring.
Naar aanleiding van het 25 jarig bestaan van de vereniging "De Gympies" uit Sterrebeek besloot het college om deze vereniging een bijzondere toelage van 200 euro toe te kennen . De collegebeslissing dient ter kennisgeving aan de gemeenteraad te worden meegedeeld.

14- STEDENBOUW EN RUIMTELIJKE ORDENING

Punt 09. Voorlopige vaststelling ontwerp gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Zaventem (GRS).


Omwille van de uitdagingen die de steden en gemeenten hebben inzake ruimtelijk beleid, is het belangrijk dat iedere gemeente zelf nadenkt over de ruimtelijke ontwikkeling van haar grondgebied en een korte en lange termijn visie hierop uitwerkt. Binnen het beleidskader dat het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het provinciaal ruimtelijk structuurplan aanreiken, kan de gemeente haar eigen ruimtelijk beleid uitstippelen.

Een structuurplan geeft een ruimtelijke visie weer die naar de toekomst vertaald kan worden in Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP). 
Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan doet uitspraak over de structuurbepalende elementen van lokaal belang en bevat bindende bepalingen over de uitvoering ervan door de gemeente.

Het GRS bestaat uit drie onderdelen:


- Het informatief gedeelte geeft de bestaande ruimtelijke structuur weer;
- Het richtinggevend gedeelte geeft de gewenste ruimtelijke structuur weer;
- Het bindend gedeelte geeft een overzicht van de acties die de gemeente moet uitvoeren om dit te bereiken.

Het gemeentebestuur wil de bevolking informeren over het ontwerp structuurplan. Het plan zal verwerkt worden tot een gedragen structuurplan voor alle inwoners van de gemeente. Daarom richt de gemeente informatievergaderingen in om het structuurplan samen met de bevolking te bespreken.De data zijn:
- woensdag 10 juni om 20 uur: Raadszaal gemeentehuis Diegemstraat 37 Zaventem
- dinsdag 16 juni om 20 uur: Gemeenschapscentrum De Maalderij Walenhof 17 Sterrebeek
- donderdag 18 juni om 20 uur: Zaal De Snuifmolen Leuvensesteenweg 194 Sint-Stevens-Woluwe
- dinsdag 23 juni om 20 uur: Gemeenschapscentrum Hoeve Nothegem Sint Lambertusstraat 1 Nossegem.

Een brochure over het GRS zal in de Gemeenteberichten editie mei/juni 2015 te vinden zijn.

Raadslid Nicolas TAVITIAN (GROEN) beklaagde zich over het feit dat hij iets moest goedkeuren waar hij geen enkele informatie over had.

Schepen Eric VAN ROMPUY(CD&V) antwoordde dat het dossier werd besproken tijdens een 2u30 durende  commissie op 21 april. Daar hadden de raadsleden de mogelijkheid om alle vragen te stellen. Had het raadslid aanwezig geweest dan had hij alle informatie bekomen. We gaan deze uiteenzetting vandaag niet overdoen. Het volledige dossier ligt ook ter inzage bij de secretaris.

Raadslid Veronique PILATTE (UF) kwam terug op haar bemerkingen die ze ook had tijdens de commissievergadering. In het document was er niet genoeg aandacht voor de Leuvensesteenweg in Sint-Stevens-Woluwe.

Schepen Eric VAN ROMPUY (CD&V) zei dat de Leuvensteenweg in Woluwe een gewestweg is en dat dit de bevoegdheid is van het Vlaamse Gewest. Ook merkte hij op dat het raadslid alle antwoorden had gekregen tijdens de commissie. Daarenboven gaat het hier over een voorlopig ontwerp en komt het definitieve plan op een latere gemeenteraad na consultatie van de bevolking.

De fracties GROEN en UF onthielden zich bij de stemming.

16- GRONDBELEID

Punt 10. Sint-Stevens-Woluwe - Julien Trekkerstraat - perceel Sectie A nr. 449d - Beheersovereenkomst voor het gebruik van gronden van de Vlaamse overheid.
Voor de realisatie van het wandelpad langs de Woluwe doorheen het parkgebied, in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij, dient er een beheersovereenkomst afgesloten te worden met de grondeigenaar van het "bosje", aansluitend aan het gemeentelijk eigendom en gelegen ten zuiden van het huisnummer 50 in de Julien Trekkerstraat te Sint-Stevens-Woluwe. De Vlaamse overheid is grondeigenaar en stelt de grondoverschot gratis voor onbepaalde duur ter beschikking van de gemeente Zaventem. De raad wordt verzocht de beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid goed te keuren.
21- OPENBARE WERKEN

Punt 11. Zaventem - Wegvernieuwingswerken Fabriekstraat - Fase II (vak Keibergstraat tot Hoogstraat)
Uitbreiding opdracht :

Verdaagd naar een volgende gemeenteraad.32- ONDERHOUD GEMEENTELIJK PATRIMONIUM

Punt 12. Aankoop Haakarmwagen - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze -  CAD/2015/206/TD/823

Een voertuig wordt aangekocht als vervanger van het nu in ons bezit zijnde voertuig (containerwagen 7.5 ton) met nummerplaat BLM 330. Het voertuig is bestemd voor: ophalen van de opgestelde vaste containers in park Feldheim, park Mariadal, Begraafplaats Bosdelle, Archief, wegvoeren containers vanuit depot Steenokkerzeelstraat en wegvoeren oud ijzer. Tevens kan dit voertuig nog ingezet worden voor andere opdrachten zijnde aanvoer grondstoffen voor de cellen wegenis en groen, afzetten en ophalen van containers bij grotere aanlegwerken in eigen beheer.


Er wordt voorgesteld deze opdracht te gunnen via een openbare aanbesteding. De uitgave wordt geraamd op 76.000 euro excl. btw of 91.960 euro incl.. 21% btw

39- FINANCIEN

Punt 13. Kennisname voortgangsrapport acties 1ste kwartaal 2015: gemeente Zaventem
Per kwartaal dient de gemeenteraad geïnformeerd te worden over de voortgang van de dossiers opgenomen in budget en meerjarenplan. Met behulp van de specifieke software wordt aan de gemeenteraad het zogenaamde "voortgangsrapport voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 maart 2015 voorgelegd.

- 12% van de doelstellingen zijn volledig uitgevoerd.


- 27% van de doelstellingen zijn gedeeltelijk uitgevoerd
- 42% van de doelstellingen zijn in voorbereiding
- 19% van de doelstellingen zijn nog niet opgestart.

51- POLITIE

Punt 14. Vacant verklaring en toepassing mobiliteit tweede cyclus 2015
Aanwervingen personeel - vijf mobiliteitscycli per jaar. Nu de tweede mobiliteitsronde van 2015.

In het Operationeel kader:

Eén betrekking van commissaris van politie - adjunct directeur politionele steun.
- Betreft geen gespecialiseerde betrekking.
- Voorzien in een wervingsreserve die geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit tot de datum van de volgende mobiliteitscyclus.

Drie betrekkingen van hoofdinspecteur van politie "dienst operaties (interventie)".


- Betreft geen gespecialiseerde betrekking.
- Voorrang voor de "Oud Brusselaars".
- Voorzien in een wervingsreserve die geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit tot de datum van de volgende mobiliteitscyclus.

Eén betrekking van hoofdinspecteur diensthoofd "wijkwerking".


- Betreft geen gespecialiseerde betrekking.
- Voorrang voor de "Oud Brusselaars".
- Voorzien in een wervingsreserve die geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit tot de datum van de volgende mobiliteitscyclus.

Drie betrekkingen van inspecteur van politie "operaties".


- Betreft geen gespecialiseerde betrekking.
- Voorrang voor de "Oud Brusselaars".
- Voorzien in een wervingsreserve die geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit tot de datum van de volgende mobiliteitscyclus.

Twee betrekkingen van inspecteur van politie "lokale recherche".


- Betreft een gespecialiseerde betrekking.
- Voorrang voor de "Oud Brusselaars".
- Voorzien in een wervingsreserve die geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit tot de datum van de volgende mobiliteitscyclus.

Eén betrekking van inspecteur van politie "wijkdienst".


- Betreft geen gespecialiseerde betrekking.
- Voorrang voor de "Oud Brusselaars".
- Voorzien in een wervingsreserve die geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit tot de datum van de volgende mobiliteitscyclus.

Nieuw aanwervingsconcept – inschrijving aanwervingscategorie B en/of C - Ministeriële omzendbrief GPI 73 van 14 mei 2013 betreffende de aanwerving, de selectie en de opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten.

Er waren zes kandidaten voor vier betrekkingen van inspecteur van politie bij de dienst operaties, na de selectiegesprekken werden alle kandidaten geschikt bevonden. De PZ Zaventem had in de mobilteitscyclus 2014/2 reeds vier betrekkingen van inspecteur bij de dienst operaties vacant verklaard, daarom besluit de gemeenteraad om een beroep te doen op de "onmiddellijke werving" en dit ten belope van twee bijkomende betrekkingen inspecteur van politie bij de dienst operaties.

Vragen.

Raadslid Farid DHADOUH-GUEBAS (sp.a) had een vraag over het kappen van een honderdtal bomen op het grondgebied van VIVAQUA. (tussen de Leuvensesteenweg en JB De Vlemincklaan). Was er een kapvergunning en werd er voldoende rekening gehouden met het grondwaterpeil.


Schepen Erik RENNEN (N-VA) antwoordde dat er een kapvergunning was en het raadslid kon die krijgen. Het kappen van de naaldbomen gebeurde om verzuring van de grond tegen te gaan en ze worden ook vervangen door nieuwe loofbomen.

Raadslid Mark VANLOMBEEK (CD&V) kwam terug op zijn vraag van de gemeenteraad op 2 maart om dringend een commissie SPORT bijeen te roepen over de voetbalclub KVW Zaventem en de besteedde 600.000 euro overheidsgeld.


Schepen Erik RENNEN (N-VA) antwoordde dat hij de vraag heeft gesteld aan het bestuur om iemand af te vaardigen op de commissie.

BESLOTEN VERGADERING

Punten 16 en 17

Disclaimer: Dit zijn geen officiële notulen maar een persoonlijk verslag over de gemeenteraadszittingen, daarom bij overname of verwijzing graag een bronvermelding a.u.b.
Uitschrijven: Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen stuur me dan een berichtje.

Verantwoordelijke uitgever: Johan Slembrouck, Sint Stefaansstraat 145, 1932 Sint- Stevens-Woluwe.

© Johan Slembrouck www.johanslembrouck.be©Johan Slembrouck Gemeenteraad 27 april 2015
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina