Verslag informatieavond ‘wisseling jongerencentrum en vrouwencentrum’Dovnload 44.85 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte44.85 Kb.
Verslag informatieavond ‘wisseling jongerencentrum en vrouwencentrum’

19 mei 2008, 20.00 tot 21.30 uur,

in Stayokay Timorplein


Aanwezig namens stadsdeel Zeeburg:

Jan Hoek, stadsdeelwethouder Welzijn en Zorg

Marit Samsom, projectleider

Marije Koudstaal, junior projectleider

Lied Nolet, gebiedscoördinator

Marieke Plomp, communicatieadviseurAanwezig namens Civic Zeeburg:

Michel Hobbij; programmeur jeugd 12 tot 23Aanwezige bewoners en belanghebbenden:

Zie presentielijst.Voorzitter: Maarten Voster

Verslag: Anneke Nolet


Agenda


  1. Opening

  2. Presentatie stadsdeelwethouder Jan Hoek

  3. Presentatie Civic-medewerker Michel Hobbij

  4. Vragen en opmerkingen

  5. Afsluiting
  1. Opening

De voorzitter heet allen welkom bij deze informatieavond over het voorstel van locatiewisseling waarbij jongerenactiviteiten op het Javaplantsoen in het Rumah Kami en vrouw- en kinderactiviteiten in het gebouw op het Makassarplein worden georganiseerd. Het voorstel heeft een voorgeschiedenis: tweeënhalf jaar geleden was er ook sprake van dat jongerenactiviteiten op het Javaplantsoen zouden plaatsvinden. Aan de hand van de reacties op de inspraakavond is de locatiekeuze heroverwogen. Het Karrewiel en Makassarplein zijn genoemd als mogelijke andere locaties. Uiteindelijk is het Javasplantsoen de meest geschikte locatie gebleken.
Een besluit van het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Zeeburg over het voorstel is zeer aanstaande, maar niet zonder betrokkenen eerst te horen tijdens deze avond. Hieraan voorafgaand zijn stakeholders gehoord. Het voorstel wordt behandeld tijdens de commissievergadering van 9 juni, waarbij betrokkenen kunnen inspreken. Daarna wordt het voorstel op 24 juni ter besluitvorming aan de stadsdeelraad voorgelegd. Het verslag van deze avond wordt meegenomen in het besluitvormingsproces.
De voorzitter verzoekt alle aanwezigen de presentielijsten in te vullen. Ieder die op de presentielijst staat ontvangt het verslag van deze avond. Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan de wethouder.


  1. Presentatie plan door stadsdeelwethouder Jan Hoek

Jan Hoek vertelt dat Civic is gecontracteerd als nieuwe welzijnsaanbieder. Hierbij zijn randvoorwaarden opgesteld waaronder het verplicht gebruik van diverse locaties. Nu Civic voorstelt om de functies van twee locaties onderling te verwisselen, is hij genegen daar welwillend tegenover te staan. Civic heeft goede argumenten: de fysieke geschiktheid van Rumah Kami aan het Javaplantsoen, welke een brede invulling aan functies voor de jongeren mogelijk maakt. De wethouder vindt de wisseling van functies lastig aangezien het stadsdeel al eerder heeft overwogen jongerenactiviteiten naar het Javaplantsoen te verplaatsen. Vervolgens is het Karrewiel als alternatief bekeken in overleg met welzijnorganisaties en politie. Een verbouwing van deze locatie is echter te duur en heeft niet het beoogde effect hebben. Daarnaast wordt op termijn het Karrewiel in een bezuinigingsronde afgestoten. De wethouder achtte het nu noodzakelijk een nieuwe rondgang langs betrokkenen te houden om de consequenties van de komst van jongerenactiviteiten op het Javaplantsoen te kunnen beoordelen. Gesprekken met het Altra College, de buurtregisseur, de Vereniging van Eigenaren van de toren Javaplantsoen, de straatcoaches en de wijkmeesters leidden tot het standpunt dat het mogelijk is jongerenactiviteiten te faciliteren op het Javaplantsoen indien het gezamenlijk goed beheerd wordt. Goed beheer betekent onder andere verantwoordelijkheden duidelijk maken, contactpersonen aanstellen, alert reageren en jongeren aanspreken. Voorlopige conclusie: er is een goed voorstel, waarvan de consequenties goed te beheren zijn.
De volgende maand wordt het voorstel tot de wisseling van functies behandeld in de stadsdeelraad. Indien de stadsdeelraad instemt met het voorstel wordt het vervolgtraject opgestart. Zowel het gebouw op het Makassarplein als het Rumah Kami worden aangepast. De aanpassingen aan Rumah Kami zijn omvangrijker, hiervoor wordt een ontwerp gemaakt. Zowel het ontwerp van het gebouw als het beheerplan komen tot stand in samenspraak met de betrokkenen. De wethouder is zich wel degen bewust dat de functiewisseling en daarmee komst van een jongerenproductiehuis invloed heeft op de leefomgeving van de aanwezigen. Vanavond verneemt de wethouder graag wat er onder de aanwezigen leeft en met welke aandachtspunten extra aandacht vragen.


  1. Presentatie plan door Civic-medewerker Michel Hobbij

Voor de presentatie zie bijlage.

Belangrijk is de geheel nieuwe invalshoek voor het jongerenwerk: in een productiehuis staat de ontwikkeling van hun competenties centraal. Jongeren kiezen zelf voor welke producties zij komen.

Het Javaplantsoen is een relatief rustige plek (geen kroeg en coffeeshop om de hoek). In het Altra College kunnen de sportproducties plaatsvinden en in Rumah Kami de culturele producties.

De zorgen van omwonenden zullen ook de zorgen van Civic zijn.
  1. Vragen en opmerkingen

De vragen worden gesteld vanuit het publiek. Tenzij anders vermeld worden de vragen beantwoord door Jan Hoek en Michel Hobbij.

Vragen over de locatiekeuze


Waarom is het Javaplantsoen een ideale plek?

De andere plek, het Makassarplein, is ongeschikt: midden in de woonwijk en in de nabijheid van coffeeshops. Tevens functioneert het Makassarplein nu al als speelplaats voor kinderen. Het Javaplantsoen ligt aan de buitenkant van de wijk en biedt door de fysieke combinatie met het Altra College extra mogelijkheden voor het aanbod aan activiteiten.

Wat is er mis met het Karrewiel?

De verbouwing van het Karrewiel is te duur. Hierbij zouden de hoge verbouwingskosten niet het gewenste effect opleveren. Het is nu verhuurd aan Stichting Impuls die daar binnenkort uit vertrekt en het stadsdeel zal het pand op termijn afstoten wegens bezuinigingen.

Zijn er nog andere plekken voor jongeren als het activiteitencentrum op het Javaplantsoen niet doorgaat?

In de Meevaart worden activiteiten georganiseerd. Daarnaast zijn Nowhere en Cybersoek voor de jongeren.

In het verleden zijn het Karrewiel en Makassarplein ook genoemd als locaties voor het jongerenproductiehuis. Wat is de weerlegging van de argumenten van toen?

Het nieuwe karakter van het jongerenwerk leidt ook tot een ander inzicht op de locatiekeuze. Civic deelt dan ook niet de eerdere inschatting van Welzijn aan ’t IJ (de voormalige welzijnsaanbieder) dat het beheer van Javaplantsoen moeilijk zal zijn. Enkele aanpassingen van de openbare ruimte zijn al voldoende om het doorzicht en de zichtbaarheid van het Javaplantsoen te verbeteren.

Moet er raad niet eerst een goed beheerplan hebben voordat de stadsdeelraad een besluit kan nemen over de functiewisseling?

Op dit moment is de vraag van belang of je voor zo’n locatie een goed beheerplan kunt maken. Hiervan hebben verschillende betrokken partijen gezegd dat dit zou kunnen.

Klopt het dat er destijds voor het Karrewiel wel een beheerplan was?

Bij de locatiekeuze van het Karrewiel lag er nog geen beheerplan. Als de raad ‘ja’ zegt tegen het voorstel dan volgen de aanpassingen van de gebouwen en overleg over het ontwerp en het beheerplan. Het beheer moet geregeld zijn voor de deuren opengaan.

Wat is de reden om de vrouwenactiviteiten op het Makassarplein te vestigen?

Het gebouw op het Makassarplein ligt midden in de buurt waar veel vrouwen en kinderen verblijven en het biedt speelmogelijkheden voor kinderen door de aanwezigheid van een speeltuin.

Is er een potje om het Makassarplein op te knappen?

Ja.
Beheer Javaplantsoen

Er zijn drie grote scholen rondom het Javaplantsoen waardoor er veel jongeren in het gebied aanwezig zijn. Het verhaal van de combinatie van sport en cultuur is goed, maar onze ervaringen met jongeren zijn niet zo positief: er is overlast en vandalisme. Zo moeten wij elke maand een nieuw slot installeren. Neem ons niet kwalijk dat wij denken: nog meer jongeren, nog meer last. Daarnaast is er nog geen beheerplan, waarom worden bewoners hier niet meer bij betrokken?

Van die scholen is het merendeel basisschool. Dat gegeven hebben we niet specifiek meegewogen, want die kinderen horen daar. Omwonenden worden bij beheer betrokken. U kunt ook denken: met de komst van het jongerenproductiehuis wordt het beheer in het gebied juist verbeterd. Het toekomstig beheer krijgt een bredere aanpak, waarbij een gedeelde verantwoordelijkheid ligt bij de betrokken partijen. Dat betekent ook dat de bewoners hierin een verantwoordelijkheid kennen.

De jongeren zijn niet eens op deze avond!

Ze zijn niet specifiek uitgenodigd. Civic doorloopt een apart traject met de jongeren om tot een activiteitenprogramma te komen. Ook het dagelijks beheer is een taak van Civic, die zorgt voor een contactpersoon. Het is aan omwonenden om daarvan, wanneer nodig, actief gebruik te maken. Het stadsdeel, politie en straatcoaches zorgen voor de sociale veiligheid in de openbare ruimte. Omwonenden leveren ook een bijdrage aan de uitvoering van het beheerplan en zij kunnen deel uitmaken van een beheergroep die met korte lijnen de zaak in de gaten houdt.

Hoe zit het dan met de sociale controle, een veiligheidsplan en de slechte verlichting?

De politie stelt dat elk plein zijn voors en tegens in deze heeft.

Voor het Javaplantsoen wordt bekeken welke verbetering aan inrichting noodzakelijk om de sociale controle en veiligheid te verbeteren. Deze punten worden meegenomen in het inrichtingplan. Ook in het beheerplan worden aspecten op gebied van de sociale controle en veiligheid meegenomen.

Stel het stadsdeel gaat bezuinigen. Gaat het beheerplan dan door?

Hier is geen sprake van een causaal verband. Er wordt toegezegd dat er een beheerplan komt.

Hoe komt het beheerplan tot stand?

Marit Samsom: na het commissieberaad en indien de stadsdeelraad goedkeuring geeft aan het voorstel, wordt het opstellen van het beheerplan in samenwerking met de betrokkenen opgestart.

Er ligt nu een goed plan, maar hoe is dat over een paar jaar? De jongeren zitten er dan wel. Bewoners willen de garantie dat er geen overlast plaatsvindt van hangende jongeren op de lange termijn.

De wethouder kan geen duurzame garantie geven over de overlast.

Voor hoe lang blijft Civic het welzijnswerk in Zeeburg organiseren?

Civic heeft in eerste instantie de opdracht om voor de komende vier jaar het welzijnswerk in Zeeburg te organiseren.

Zijn camera’s een optie? Timorplein is een 24-uursbedrijf met 24 uur een contactpersoon. Het jongerenproductiehuis niet. Ook zou het prettig zijn als bijvoorbeeld de politie elk half uur een ronde doet.

De wethouder geeft aan dat maatregelen steeds in samenhang blijven bekijken en niet alles op het jongerenproductiehuis schuiven. Daarnaast kun je met de jongeren afspreken dat ze niet blijven hangen na sluitingstijd. De wethouder geeft aan dat het stadsdeel ook een meldpunt jeugdoverlast heeft waar bewoners gebruik van kunnen maken.

Als bewoner wil je niet dat de overlast nog erger wordt.

De wethouder kan de toekomst niet voorspellen, maar het is wel zo dat als er iets leuks is voor jongeren er dan ook minder overlast is. Daarnaast kan de komst van jongerenactiviteiten ook als een pluspunt worden gezien. De omgeving en het gebouw worden opgeknapt en er wordt actief beleid gevoerd op overlast.

Kan de garantie worden gegeven dat er een beheerplan komt met de betrokkenheid van bewoners?

Er kan geen garantie worden gegeven dat er nooit iets gebeurt. Wel kan er een garantie worden gegeven dat er een beheerplan wordt opgesteld met de betrokkenen.

Als bewoner moet ik dus de wethouder vertrouwen op zijn blauwe ogen. Het plan is leuk, maar ik ben er niet gerust op.

Bewoonster Timorplein: ik kan vertellen dat de beheergroep hier goed werkt. De beheergroep is opgezet na de heropening van het gebouw Timorplein. Omdat je steeds kunt communiceren met de verantwoordelijke betrokkene heeft je klacht effect.

Maar Timorplein is economisch belangrijk, Javaplantsoen niet.

Dat is niet zo te stellen. Het deelnemen van jongeren heeft belangrijke economische effecten. Het vermindert in ieder geval hangende jeugd op straat.

Wie zijn die aanspreekfiguren van het Timorplein?

Bewoonster Timorplein: de manager van Stay Okay, de manager van IJmere als eigenaar van het gebouw, de manager van Studio K. De bewoners hebben directe telefoonnummers.

Michel Hobbij: in Rumah Kami zal altijd iemand aanwezig zijn als het open is (vooralsnog van 15.00 tot 22.00 uur) en ik zeg toe dat er daarnaast een meldingsnummer bekend zal zijn.

Wat zijn de afspraken hier op het Timorplein?

Lied Nolet: (voorzitter beheergroep Timorplein) we hebben niet zozeer een beheerplan als wel een beheergroep, die de problemen die zich voordoen, via zo kort mogelijke lijnen, zo snel mogelijk oplost. Het is vooral belangrijk er met elkaar voor te zorgen dat het een goede plek wordt.Jongerenproductiehuis


Over hoeveel jongeren spreken we?

Twee- tot driehonderd op jaarbasis. Twintig tot dertig per avond.

Op wiens nek ligt de zorg?

Breed: jongeren, Civic, omwonenden, buurtregisseur, straatcoaches en het stadsdeel.

Blijven de jongeren hangen met een drankje na de activiteit?

Er worden niet tot 24:00 uur activiteiten georganiseerd waarna er dan nog drie uur wordt buiten gehangen. Ook wordt er geen alcohol geschonken.

Ik ben voor goed jongerenwerk, dat moet er gewoon zijn. Maar een paar jaar terug werd de wijk in kwadranten gedeeld en ons kwadrant werd het seniorenkwadrant. Nu komen er jongeren. Mijn enige zorg is: geluid. De kermis heeft vorig jaar voor veel geluidsoverlast gezorgd en 5 mei jl. was er een onschuldig lijkend voetbaltoernooi op het plein georganiseerd, maar de muziek op het podium zorgde tot ’s avonds laat voor herrie. Hoe zit het met isolering en met buitenactiviteiten?

Civic geeft aan dat de muziekactiviteiten naar loods 6 in het Oostelijk Haven Gebied gaan. Het pand wordt hiervoor momenteel verbouwd. Buitenactiviteiten gaan altijd op vergunning, welke wordt afgegeven door het stadsdeel. Er zijn een aantal evenementen, zoals het Flevoparkfestival en Battlefield, waaraan we de producties koppelen. Er komt niet elke week een buitenactiviteit.

Met betrekking tot evenementenvergunning van het voetbaltoernooi op 5 mei jl. concludeert de wethouder dat de vergunninghouder zich óf niet aan de vergunning heeft gehouden óf de vergunning was te ruim.

Is het een optie om de buitenactiviteiten plaats te laten vinden in het Flevopark; bijvoorbeeld elke avond voetballen in het Flevopark?

Dat is goed mogelijk.

Is Civic afhankelijk van de financiële middelen van het stadsdeel?

Ja, maar wij weten als ondernemer ook andere middelen te vinden. Ook zonder het stadsdeel kunnen wij activiteiten organiseren en financieren.

Wat doet Civic als de stadsdeelraad niet akkoord gaat met het voorstel?

Dan gaat Civic nadenken over hoe het verder moet en beschouwt zo’n besluit als een grote gemiste kans.

De infrastructuur van Makassarplein is wel goed: het is een doorzichtig plein, er zijn camera’s en door de aanwezigheid van coffeeshop en kroeg hangen ze niet rond.

De ideale beheeromstandigheden zijn niet doorslaggevend voor de keuze. Het gebouw op het Javasplantsoen is beter geschikt en de openbare ruimte er omheen biedt meer mogelijkheden voor de functies die wij Civic graag zien realiseren.

Wat zei de buurtregisseur over de twee plaatsen?

Elk heeft zijn voor en zijn tegen. Op het Makassarplein mogen jongeren onder de 18 niet in de coffeeshop en de camera hangt niet in de straat om de hoek. Beheer is daar dus niet zoveel beter.

Stel dat het beheerplan na een jaar niet blijkt te werken, wat voor represaillemogelijkheden hebben we dan?

We kunnen raddraaiers eruit pakken. In het ergste geval zitten we met de handen in het haar en sluiten we de tent. Maar ook dan zullen we toch ergens in de buurt opnieuw beginnen en dat zal lastig te vinden zijn, want zoveel plek hebben we niet.

Is er geld om de buitenkant te verfraaien?Marit Samsom: de buitenkant kan deel uitmaken van het aanpassingsvoorstel.
Dhr. Landman, die wegens persoonlijke omstandigheden niet bij de informatieavond aanwezig kon zijn heeft telefonisch zijn reactie gegeven. Hij ervaart nu al veel overlast en wordt al 7 jaar gepest door jongeren. Hij voorziet dat de overlast alleen maar toe neemt wanneer een jongerenproductiehuis op het Javaplantsoen wordt gevestigd. Hij is dan ook tegen de plannen.


  1. Einde/Afsluiting

Michel Hobbij bedankt voor de belangstelling en het prettige gesprek. De voorzitter bedankt voor de constructieve bijdrage van de aanwezigen. Hij wijst de aanwezigen nogmaals op het tekenen van de presentielijst. Deze bewoners ontvangen ook een uitnodiging om mee te denken bij het opstellen van een beheerplan.
Aanwezigen bij Informatieavond wisseling jongerencentrum en vrouwencentrum


Naam

Organisatie

G. Hendriks
Teresi Hofstede
Arthur Kroon
A. Kuiper
Lia de Lange
Renske Pronk
Margriet Valkman
Djordje Djuricic

Aanpakoverlast

B. Schluter

Altra College

Johan Schutte

Politie

Michel Hobbij

Civic Zeeburg

Petra Smiet

Civic ZeeburgAanwezig van het stadsdeel:
Jan Hoek

(Wethouder)

Marit Samsom

(Projectleider)

Marieke Plomp

(Adviseur communicatie)

Lied Nolet

(Adviseur buurtbeheer/participatie)

Cynthia Oh

(Adviseur jeugd)

Tarem Gen

(Adviseur jeugdbeleid)

Hugo Hilgers

(Adviseur sport)

Jaap Ruijgers

(Senior adviseur maatschappelijke ontplooiing)

Marije Koudstaal

(Junior projectleider)

Caroline Schelling

(Afdelingshoofd projecten)


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina