Verslag jaarvergadering op dinsdag 12 maart 2013 Veldstudiecentrum Hei- en Boeicopseweg 143 te Hei- en BoeicopDovnload 20.84 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte20.84 Kb.Verslag jaarvergadering op dinsdag 12 maart 2013
Veldstudiecentrum Hei- en Boeicopseweg 143 te Hei- en Boeicop.
Afmeldingen: Evert Gerards, Mevr. Boot, Jonette Korevaar, Johan de kruijk, Daan Iken, Ria v.d. Giessen, Nathalie Bouter, IJ. Brouwer, Annelies van Egmond, J. Bartels, Dirk Heijkoop, Sjoerd Veerman en Nel Hakkesteegt


 1. Opening: Onze voorzitter Cees de Jong heet ons hartelijk welkom. Een bijzondere plaats, misschien ook wat onbekend. De heer Griethuizen, oprichter van dit veldstudiecentrum legt kort uit wat de activiteiten zijn van het centrum. Het is een stichting en heeft twee bedrijfstakken. De eerste is kinderen en jongelui betrekken bij de natuur. Men ontvangt schoolklassen, die dan een onderzoeksprogramma aangeboden krijgen. Van basisschoolleerlingen tot studenten van de universiteit. De tweede tak is het ontwerpen en onderhouden van wandelpaden.

 2. Mededelingen: geen mededelingen.

 3. Verslag vorige ledenvergadering 20 maart 2012: geen opmerkingen. Het wordt onder dank goedgekeurd.

 4. Jaarverslag 2012: Ook het jaarverslag geeft geen aanleiding tot vragen en wordt goedgekeurd.

 5. Jaarplan 2013: De voorzitter geeft een korte toelichting op het plan. Wij gaan verder met de doelen van 2012: samenwerken en communicatie. Voor dit jaar staan centraal de ledenbetrokkenheid en de belangenbehartiging.

 6. Rekening 2012 en begroting 2013. De penningmeester heeft voor alle aanwezigen een schriftelijk exemplaar en geeft een korte toelichting. Hij geeft aan, dat 2012 financieel een goed jaar was voor de vereniging. Op vragen wordt een duidelijk antwoord gegeven. Er wordt nog geopperd de werkgroepen een eigen begroting te laten maken, zodat de leden meer inzicht krijgen in de verdeling.

 7. De kascontrole is uitgevoerd door Walter Borsje, Bas Schakel en Jan Aantjes. De laatste doet verslag van hun bevindingen. Zij geven aan dat de financiële administratie goed op orde is. Het is duidelijk en overzichtelijk. Alle vragen konden a.d.h.v. de papieren worden beantwoord.

De heer Aantjes had ook nog wat persoonlijke ontboezemingen en aanbevelingen:  • Hij had graag meer tijd gehad om alles in te zien.

  • Hij geeft het bestuur in overweging om niet meer met een kascontrolecommissie te werken, maar een accountantscontrole in te stellen.

De kascontrolecommissie wordt bedankt !! De heer Borsje verlaat de commissie. De kascontrolecommissie voor 2013 zal bestaan uit de heren Aantjes en Schakel. Het bestuur zal nog een derde persoon erbij zoeken.

De penningmeester wordt gedechargeerd en met applaus bedankt voor zijn inspanningen.


 1. Rondvraag:

  • Op 15 maart hoopt de heer Dijkema 100 jaar te worden. Hij is ons oudste lid !! Er zal een kaart rond gaan zodat wij onze gelukwensen aan hem bekend kunnen maken.

  • Hoe staat het met de plannen voor agrarisch natuurbeheer ? Daar is hard aangewerkt. Ruim een jaar geleden is er een werkgroep ingesteld met mensen van Den Hâneker en van de groep Benschop. Dit heeft een plan opgeleverd. Dit plan is aangeboden aan de (oud)staatssecretaris. Er is voortdurend contact met het ministerie. Er is veel waardering voor het werk. Er is nu ook de toezegging, dat het plan een belangrijke rol zal spelen in de overgang naar de nieuwe regeleing van agrarisch natuurbeheer.

  • De relatie met het veldstudiecentrum ?: was zeer intensief m.n. de werkgroep educatie heeft veel samengewerkt met de heer Griethuizen. De laatste jaren is het contact wat minder. Maar wij zien zeker mogelijkheden.

  • De relatie met het Streekcentrum: Het Streekcentrum heeft de afgelopen periode afscheid genomen van een aantal bestuursleden, waaronder ook de voorzitter. In die periode waren zij vooral met zichzelf bezig. Er zijn nu al weer contacten gelegd om op bestuursniveau weer in gesprek te gaan. Dat ziet er hoopvol uit.

 2. Pauze

 3. Presentatie Martine Vonk: de WAARDE van het gebied.

De voorzitter stelt Martine voor en geeft haar het woord. Zij geeft haar relatie met de streek aan en die met Den Hâneker. Zij komt uit Goudriaan, waar haar ouders en broer nog wonen. Deze broer heeft met zijn vrouw een boerderij met B&B. Haar afstudeerscriptie heeft zij bij Den Hâneker gedaan. Voor haar promotieonderzoek heeft zij onderzoek gedaan naar waarden in gemeenschappen o.a bij de Amish en bij kloostergemeenschappen.

A.d.h.v. enkele artikelen uit de media laat zij zien wat er gaande is. De inspanning in deze tijd is om vooral samen te werken. De berichtgeving over agrarisch natuurbeheer is divers.

Over de toekomst ??

Eerst jezelf afvragen wie je bent, wie je wil zijn, wat is je kracht, wat zijn onze waarden ….???  • Rust en ruimte

  • Natuur- en polderlandschap.

  • Ondernemerschap.

  • Aanpakmentaliteit.

  • Sterk verantwoordelijkheidsgevoel.

  • Bescheidenheid.

  • Gemeenschapszin.

Uit het onderzoek naar waarden in kloostergemeenschappen en bij de Amish:

 1. Gemeenschap: b.v. de Amish zijn niet verzekerd tegen b.v. brand, maar zij zijn er wel van verzekerd, dat bij brand iedereen bijspringt om te zorgen voor de herbouw.

 2. Waarden wegen: b.v. in het klooster wordt beperkt bier gebrouwen, ondanks het succes en de vraag. Men kiest er voor om voldoende tijd te hebben voor gebed. Andere voorbeelden: zondagsrust, werken met paarden, geen schaalvergroting.

 3. Kwaliteit (versus kwantiteit) b.v. het LIVARvarken: leefruimte, natuurlijke omgeving. Streekproducten.

Motovicationonderzoek o.l.v. Herman Wijffels trends onder de oppervlakte van de crisis.

  • Toegang belangrijker dan bezit b.v. geen bezit van een auto, maar wel de beschikking over…

  • Voorkeur richting immateriële waarden.

  • Meer zelf doen b.v. energie opwekken.

  • Netwerkorganisaties.

Toekomst Den Hâneker:

Agrarisch Natuur- en LandschapsbeheerBredere gebiedsfunctie:

  • Organisatiekracht initiëren.

  • Kinderopvang.

  • Streekproducten.

  • Kortere lijnen, netwerkfunctie, streekbox.

  • Waarden van het gebied.

Boeken: “waarden van het land” en “boerenwijsheid”.


 1. Discussie n.a.v. presentatie Martine, enkele krenten uit de discussiepap:

  • Jan Zijderveld: voor mij heeft de natuur een hoge waarde, maar je voelt je vaak alleen staan.

  • Rolia: burgers er meer bij betrekken, streekeigen zaadmengsel.

  • Frits: initiatieven en ideeën genoeg, maar de regelgeving is vaak een blok aan het been.

  • Martine: relaties opbouwen !!

  • Cees: verplaats je eens in de situatie van de ander.

  • Gert B.: in dit gebied gelukkig weinig varkens en kippen. Mozaïekbeheer: wat komt er van terecht ? Boer pas op je zaak !!

  • Jan A. : alle mest na de regen in de sloot.

  • Martine: goede voorbeelden laten zien, mijn broer is door goede ervaringen ook meer enthousiast geworden.

  • Rolia: “ik” wat kan ik bijdragen aan de streek.

  • Project; “moestuin gezocht”

Martine wordt hartelijk bedankt door de voorzitter. Deze presentatie en discussie is inderdaad het hoogtepunt van de avond geworden. Er was een enveloppe, een mand streekproducten en applaus !!

 1. Sluiting: Iedereen wordt bedankt voor aanwezigheid en inbreng en men wordt hartelijk uitgenodigd nog even na te praten met een hapje en een drankje.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina