Verslag jaarvergadering tc heideslag op 17 maart 2016Dovnload 16.26 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte16.26 Kb.
Verslag jaarvergadering TC Heideslag op 17 maart 2016
Aanwezig: Bestuur en 16 leden, totaal 21 personen.


  1. Opening

De voorzitter Anne Stoffers opent de vergadering om 19.30 uur.
2) Verslag ledenvergadering 19 maart 2015

De notulen worden doorgenomen.


3) Jaarverslag secretaris 2015

Het verslag wordt doorgenomen en goedgekeurd. Het verslag zal tevens op de website worden geplaatst. Aktie: Koos


4) Financieel verslag 2015

De penningmeester Koos Ruhé geeft een toelichting op het financieel overzicht. Aangezien er enige extra vervangingswensen zijn zoals nieuwe netten, scoreborden en bankjes, is er een aanvraag gedaan bij het Sportfonds van de Rabobank om hiervoor een subsidie te verkrijgen. De aanvraag wordt in het 2e kwartaal behandeld en bestaat uit een onafhankelijke commissie die bepaalt welke aanvragen gehonoreerd worden.


5) Verslag kascommissie

De kas is gecontroleerd door Peter Vossen en Henk Beuker.

De kascommissie complimenteert de penningmeester met het duidelijke en overzichtelijke financiële verslag. Zij hebben een verklaring afgegeven dat de administratie in goede orde is bevonden en het exploitatieoverzicht op juiste wijze is weergegeven. Zij geven hun goedkeuring aan de gevoerde administratie en verlenen decharge aan het Bestuur.

Peter Vossen heeft twee jaar zitting gehad in de kascommissie. Zijn plaats wordt ingenomen door Jan van der Velde. Jan Keen staat als reserve opgesteld.


6) Begroting 2016

De penningmeester geeft een toelichting op de begroting. De inkomsten contributie zijn gebaseerd op het huidige ledenaantal wat vrij stabiel is gebleven ten opzichte van vorig jaar. Er wordt geïnformeerd hoe de post onderhoud wordt vormgegeven. De voorzitter licht toe dat dit wordt afgestemd tijdens de jaarlijkse commissievergadering, die een maand voor de jaarvergadering plaatsvindt. De parkcommissie geeft dan een toelichting op de benodigde investeringen. Indien de begroting onderhoud niet toereikend is dan kan een beroep worden gedaan op de post reservering onderhoud. De post energie/stroom bestaat voornamelijk uit een hoog aandeel vast recht. Doordat er vorig jaar een initiatief is gestart door het bestuur van de Sporthal om met alle verenigingen in Erica te onderzoeken welke energiebesparingen er mogelijk zijn, bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop van stroom kan de post vast recht wellicht dalen in de toekomst. Koos merkt op dat er per 1 januari 2016 een nieuwe energieleverancier is gecontracteerd waardoor deze post iets goedkoper uitvalt.7) Bestuursverkiezing

Algemeen Bestuurslid Heleen Arling treedt af (conform het schema een zittingsperiode van 3 jaar) en is niet herkiesbaar. Het Bestuur stelt als kandidaat Danielle Wubkes. Zij kon helaas niet aanwezig zijn maar wordt toch ter vergadering benoemd als nieuw Bestuurslid.

Heleen wordt op passende wijze door de voorzitter bedankt voor haar inspanningen, waaronder het notuleren van de bestuurs-, commissie- en jaarvergaderingen en redactie van het (voormalige) clubblad.
8) Wijzigingen in de commissies

Grietje Beuker en Marietje Arling treden formeel toe tot de aktiviteitencommissie, na al geruime tijd ondersteuning te hebben geboden. De posities voor commissieleden in de jeugdcommissie zijn momenteel vacant. Aangezien er vrij weinig jeugdleden zijn is dit op dit moment niet onoverkomelijk.

De voorzitter meldt dat er dit jaar, op woensdagmiddagen 22 en 29 juni a.s., een brede school activiteit wordt georganiseerd op het tennispark, in samenwerking met tennisschool Koning, om kinderen te interesseren voor tennis. Er hebben zich 50 kinderen aangemeld. Birgit en Erna bieden ondersteuning op die dag maar gezien het grote aantal kinderen is meer ondersteuning van leden welkom.
9) Open dag

Gezien de geringe belangstelling vorig jaar heeft het Bestuur besloten om dit jaar geen open dag te organiseren.


10) Bevindingen en gebruik nieuwe website

Nieuws wordt door Koos op de website geplaatst. Leden die zich hebben aangemeld als abonnee krijgen een mail als er nieuws geplaatst is. Er zijn tot nu toe 18 leden abonnee geworden. Ben Arling vraagt of het ook andersom kan, dat alle leden een mail ontvangen als er nieuws is. Als men geen nieuws wil ontvangen kan men zich afmelden. Volgens Koos is dit mogelijk; hij heeft inmiddels van 95% van de leden een correct mailadres. Dit voorstel wordt aangenomen. Aktie: Koos

De voorzitter zou graag zien dat er ook kopij en foto’s door de leden wordt aangeleverd bij Koos zodat het een mooi gevarieerde website wordt.
12) Barbezetting tijdens clubcompetitie en tossavond

Dit liep erg goed vorig seizoen, met name door de goede instructies van Jan en Nellie. Alle lof! Ook Rudie wordt gecomplimenteerd met de goede competitie-indeling!

De tossavonden waren eveneens een succes vorig jaar. Er zal wederom een intekenlijst in de kantine worden opgehangen voor de barbezetting op de maandagavond.
13) Introductie Johan Koning, nieuwe tennistrainer

Johan zal om 21.30 uur aanschuiven en zich voorstellen als tennistrainer ter vervanging van Xandra Kamst.


14) Rondvraag

Ben Heine stelt voor om de competitie in te delen in twee groepen met verschillen in sterkte. Hierdoor willen wellicht meer leden meedoen (ook van de 55+ groep) die er nu vanaf zien om niet telkens ingemaakt te worden met 6-0/6-0. Dit wordt ter overweging meegegeven aan de competitieleiding.

Ben geeft verder aan dat hij een kennis heeft die de status van de gebouwen kan doorlichten. Er zal eerst worden opgevraagd welke kosten hieraan verbonden zijn.
Jan Heijnen wil graag weten hoeveel nieuwe leden erbij gekomen zijn. Henk Rolink meldt dat dit tot nu toe 4 zijn.

Jan Heijnen merkt op dat het wellicht mogelijk zou zijn om een jeu de boules baan aan te leggen op het complex (op het gedeelte wat nu niet gebruikt wordt). Het Bestuur vreest dat dit geen succes zal worden omdat er dan wel een jeu de boules vereniging in Erica zou moeten zijn die dit onder zijn beheer neemt.


Jan Heijnen vindt verder dat het onderhoud op het park in de loop van het jaar te wensen over laat. Zijn voorstel zou zijn om dit maandelijks bij te houden. Vraag is hoe dit gecoördineerd moet worden. Jan Gozefoort merkt op dat de technische commissie initiatief zal nemen om de schoonmaak/onderhoud park te regelen, op de 1e maandag van de maand, na afloop van tennis van de maandagochtendgroep.
Marietje Arling geeft aan dat er weer een schoonmaaklijst gemaakt zal worden voor de huishoudelijke klussen in de kantine. Deze zal daar ook worden opgehangen.
Jan van der Velde en Taco Eisenga geven aan dat zij ieder een ton nieuwe ballen zullen sponsoren dit jaar. Rudie Wijnands zal uitzoeken welke ballen men graag wil aanschaffen en in overleg treden met Jan en Taco. Aktie: Rudie
Rudie deelt mede dat de clubcompetitie dit jaar in de huidige vorm zal plaatsvinden. De suggesties die gedaan zijn zullen worden meegenomen voor volgend jaar.
Ben Heine merkt op dat de 55+ groep misschien wel “apart” mee wil doen aan de clubcompetitie. De voorzitter gaat polsen binnen die groep of men dit wil. Aktie: Anne
Jopke informeert of men vernomen heeft van Vesna en Klazienaveen of ook dit jaar weer op een aantal vrijdagavonden een gezamenlijk toernooi plaats zal vinden.

Het Bestuur heeft hier nog niets over gehoord, maar hoopt dat dit wel weer het geval zal zijn omdat het wel een succes was vorig jaar.


De voorzitter deelt mede dat het nieuwsjaartoernooi voorlopig niet georganiseerd zal worden vanwege de geringe deelname van leden in de afgelopen jaren. Hiervoor in de plaats zal een nieuwjaarsreceptie voor de leden worden gehouden in de kantine.
Aktie: Bestuur

De vergadering wordt om 21.25 uur gesloten waarna het woord wordt gegeven aan Johan Koning om zichzelf voor te stellen aan de aanwezige leden.-------------------------------
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina