Verslag mr vergadering 12 maart 2007Dovnload 16.62 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte16.62 Kb.
Verslag MR vergadering 12 maart 2007.
Aanwezig:

Namens de ouders: Richard Immers (vz), Ans Helwig, Maarten Uri (verslag)

Namens het team:  Letty Idema, Lucy Schuerman, Monique Schaasberg 

Namens Ouderraad: Merel Borsboom (toehoorder)1. opening & vaststellen agenda

Agenda ongewijzigd.2. ingekomen stukken

- folder wet op de medezeggenschap

(noodzaak : voor juni 2007 nieuw reglement MR!!)

- folder Lumpsum en lumpsum nieuwsbrief

- MR- Magazine

3. Verslag vergadering 22 januari

Naar aanleiding van:

- Speelhuis Dobbelaan kan niet vervangen worden om verzekeringstechnische redenen (restwaarde). Directie besteedt hier aandacht aan.

- Door Ans is een zeer nuttig overzicht gemaakt van actieplannen.4. Interne organisatie MR

Voorafgaand aan de vergadering heeft de Ouderdelegatie separaat vergaderd over aantal organisatorische zaken.

Hieruit zijn een aantal voorstellen naar voren gekomen om de efficiency van de vergaderingen te verbeteren.

1. Stukken die ter vergadering behandeld moeten worden, moeten uiterlijk 14 dagen voor de vergaderdatum in het bezit zijn van de leden. Behalve in bijzondere omstandigheden, worden te laat ingezonden stukken niet geagendeerd.

2. Door de school aangeleverde stukken, moeten voorzien zijn van een korte begeleidende notitie, waarin de kern van het stuk wordt verwoord, de status van het stuk ( in wording, ter besluit), en de vraag aan de MR (opinie, beslissing, advies).

3. Een week voor de vergadering wordt de vergadering door de ouderdelegatie inhoudelijk voorbereid.

4. Notulen van de vergadering worden een week na de vergadering aan de leden gezonden, voor inhoudelijke beoordeling. De leden hebben 3 werkdagen de tijd om te reageren, waarna het verslag als vastgesteld wordt beschouwd en wordt gepubliceerd op de website.

5. Er wordt binnen de MR een portefeuille verdeling gemaakt, waarbij steeds ‘tandems’ worden gevormd van een ouder-lid en een team-lid.

De portefeuilleverdeling is als volgt:

- Organisatie en bestuur: Letty/Richard

- Financiën en huisvesting: Monique/Ans

- Onderwijs en Identiteit: Letty/Maarten

- Personeel en arbeidszaken: Lucy/Ans

6. Korte verslagen van de vergadering worden roulerend gemaakt door de leden, met uitzondering van de voorzitter.

7. Concept-agenda wordt twee weken van te voren door de voorzitter opgesteld, aan de hand van de input van directie en leden.

8. In beginsel vergadert de MR het eerste deel van de vergadering zonder de directeur. Afhankelijk van onderwerpen en noodzaak, kan de directeur in het tweede deel van de vergadering aanschuiven.

9. Het MR archief wordt ondergebracht op de locatie ‘De Haar’.

10. In verband met het grote aantal te behandelen onderwerpen wordt een extra MR vergadering gepland op: 10 aprilBesluit: De vergadering gaat akkoord met deze handelwijze.

5. Kleutergym

- Gymlokaal voormalig Tandem. Rekken zijn verwijderd, matten zijn nog aanwezig.

MR is bezorgd over gebrek aan gym-uren voor de kleuters. Lijkt willekeurig te worden gedaan afhankelijk van leerkracht. Hoort naar de mening van MR structureel te behoren tot het rooster.

Besluit: Letty vraagt hiervoor dringen aandacht bij directie

6. Veiligheidsplan

Mede vanuit de OR is zorg uitgesproken ten aanzien van de actualiteit van het veiligheidsplan van de Trampoline, aanleiding was de aanwezigheid van een sterk verouderd noodplan bij brand en de zorg van ‘overblijfouders’ ten aanzien van de verzamellocatie bij evacuatie in geval van brand.Besluit: het huidige veiligheidsplan wordt opgevraagd en beoordeeld. (Monique/Ans)

7. Buitenschoolse opvang

Er is nog geen terugkoppeling ontvangen van de BSO enquête.8. Zorgplan

Ingediend bij de MR is het concept zorgplan. De MR heeft het stuk gelezen en heeft de volgende opmerkingen:

- het stuk beschrijft vooral processen (tot in detail), maar bevat nauwelijks visie op zorg voor achterblijvende of voorop lopende kinderen.

- het bevat vooral procedures voor diagnose, oplossingsrichting (concreet) ontbreken.

- Het stuk is volledig geschreven van uit het schoolproces, de rol van ouders (betrokkenheid, informeren, gezamenlijke besluiten ed.) komt niet aan bod.

- Redactioneel is het stuk onvoldoende voldragen, veel details (procedures) kunnen als bijlage worden beschouwd. Het schikken/herschrijven, vanuit het perspectief van een derde (ouders) is noodzakelijk.Besluit: De MR stemt niet in met het zorgplan en beveelt de directie aan het stuk te herschrijven en opnieuw in te brengen. Letty communiceert dit met de directie.

9. Pestprotocol

Niet besproken10. stand van zaken nieuwbouw

Streefdatum realisatie nieuwbouw januari 2011, mogelijke locatie TIO.Besluit: MR. Zou graag inzicht krijgen in houding SCO Lucas, Ans gaat hier achteraan.

11. Schoolzaken.

- Schooljaar 2007/2008, waarschijnlijk één klas minder dan vorige schooljaar, nl. 12.

Ook: 12 full-time leerkrachten.

12. begroting

- Begroting. MR heeft op dit moment nog geen inzicht in begrotingsplanning en geeft de wens te kennen tijdig geïnformeerd te willen worden door de directie.13. Wvttk en rondvraag.

- Voor de vergadering van 10 april wordt Joost van Heemskerk uitgenodigd.

- Fia, is voornemens ludieke actie te ondernemen tegen de ‘wildparkeerders’ tijdens de haal en brengtijden.

- Merel (OR) deelt mede dat € 1000 ter beschikking is gesteld voor het opknappen van de fietsenstalling.14. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina